Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2015 г.

Данъчно-осигурителния календар за февруари предоставя актуална информация за сроковете за подаване на декларации и внасянето на данъци съгласно данъчно-осигурителното законодателство.

Закон за ДДС

  • 14.02.2015 г. (следващ работен ден: 16.02.2015) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания(, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари.
  • 14.02.2015 г. (следващ работен ден: 16.02.2015) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

  • 05.02.2015 г. - Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодателите, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата година.
  • 25.02.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
  • 25.02.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
  • 25.02.2015 г. - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

Закон за корпоративното подоходно облагане

  • 10.02.2015 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Закон за местните данъци и такси

  • 15.02.2015 г. (следващ работен ден: 16.02.2015г.) - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
  • 28.02.2015г. (следващ работен ден: 04.03.2015г.) - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

15.02.2015 г. (следващ работен ден: 16.02.2015г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари.

15.02.2015 г. (следващ работен ден: 16.02.2015г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: