Данъци в Кипър

1

Кипър се слави с една от най-привлекателните данъчни системи както за фирми, така и за физически лица.

В сегашното си състояние корпоративният данък, налаган от Кипър в размер на 12,5 %, заема първа позиция като най-нисък данък в Европейския съюз.

Ключови звена в данъчната система на Кипър:

 • Най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз – 12,5 %.
 • Дивидентите на акционерите се освобождават от данъци.
 • Приходите от продажбата на акции и облигации на компании са освободени от данък.
 • 50 % от приходите, получени от лихви към компании регистрирани в Кипър се освобождават от корпоративен данък.
 • Таван от 30% за данък върху доходите на физически лица, придружен от висок праг за цялостно освобождаване от данък върху доходите в размер на почти 20 000 евро.
 • Няма наследствен данък, както и данък при дарение.
 • Добре развита мрежа за избягване на двойното данъчно облагане – до момента Кипър има споразумения с близо 50 държави в и извън Европейския съюз, някои от които са САЩ, Великобритания, Русия, Япония, Ирландия и Китай. В момента още 40 такива споразумения биват договаряни.

ДДС в Кипър

Данък добавена стойност е задължителен за всички видове дружества, които предлагат стоки и услуги в Кипър. Различни размери на ДДС ставките се прилагат в зависимост от типа предлаган продукт или услуга. Те биват:

 • стандартна ставка – в размер на 19 % и се прилага за всички стоки и услуги, които не се облагат с редуцирана ставка, с нулева ставка или са освободени от данък добавена стойност.
 • редуцирани ставки – биват 2 вида: в размер на 9 % и се отнася главно към услугите на туристическия бизнес ( хотелиерство, ресторантьорство и туристически транспорт ) и в размер на 5 %, отнасяща се за доставката на храна, доставката на фармацевтични продукти, доставката на книги,брошури и други печатарски материали и доставката на течен газ.
 • нулева ставка ( освободени от ДДС ) - списъкът с услуги освободени от ДДС в Кипър включва – пощенски услуги, образователни услуги, услуги в сферата на културата предлагани от нестопански организации, лотарии и услуги свързани със здравеопазването.

* Регистрация по ДДС в Кипър

Задължение за регистрация по ДДС възниква при надхвърляне на приходи в размер на 15 600 евро. Регистрацията може да бъде осъществена в края на всеки месец ако стойността на облагаемите стоки и услуги, произведени през последната година, надвишава прага от 15 600 евро или по всяко време ако се очаква тази стойност да надхвърли 15 600 евро през следващите 30 дни.

История 

През 2002 година, като част от Закона за данък върху доходите е приета единна корпоративна данъчна ставка в в размер на 10 % плюс такса върху заплащането в размер на 2 % ,предназначени за използване като субсидии на пенсионните фондове. От 2003 година Кипър прилага данъчен режим основаващ се на пребиваването в страната.

Той се разделя на :

 • „пребиваващи в страната“  - когато се отнася за фирма, това означава дружество, чието управление и контрол се упражнява в рамките на страната.
 • „пребиваващи извън страната“ - когато се отнася за фирма, това означава компания, чието управление и контрол се упражнява извън рамките на страната.

От 2011 година за всички дружества, регистрирани в Кипър, е въведен годишен данък от 350 евро, изплащан към Търговския регистър. За групи от дружества максималната стойност на този данък е фиксиран на 20 000 евро. Срокът за плащане на тази ставка през 2011 година беше до 31 декември, докато таксата за 2012 година и нататък трябва да бъде платена до 30 юни за всяка година.

Неактивните компании, дружествата, непритежаващи активи, както и компании, притежаващи собственост, разположени в районите на Кипър, които не се контролират от правителството, са освободени от плащането на този данък.

Санкции в размер на 10 % за 2 месеца и 30 % за 5 месеца биват налагани при закъснения на плащането.

Търговският регистър има право да дерегистрира конкретна компания, просрочила плащането на ставката.

Срокове

Данъчната година в Кипър съвпада с календарната такава. Годишните данъчни декларации трябва да бъдат попълнени до 31 декември за настоящата данъчна година. Фирмените данъчни декларации трябва да бъдат подавани заедно с баланса и отчетите за приходи и разходи, доклад от одитор и допълнителен информационен доклад.

Факт е, че финансовите условия в Кипър биват използвани не само за спестяване на пари от данъци. Те играят съществена роля в бизнес стратегиите на много компании от Европа, Африка и Близкия Изток. Благоприятните условия в Кипър се отразяват на големи корпорации, малки и средни фирми и физически лица.