Вие сте тук

Проект за промени в ЗДДС предлага нови разпоредби относно облагането на дистанционните продажби на стоки

Проект за промени в ЗДДС

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който в българското законодателство да се транспонират изискванията на две евродирективи, касаещи облагането с ДДС на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (съглaсно Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20 юли 2020 година  всички държави членки трябва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г.)

В мотивите към законодателната инициатива, достъпни заедно с текста на проекта в интернет страницата на МФ, както и по-долу, са обобщени предложените промени в нормативния акт, с които се въвеждат нови разпоредби относно вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс. Измененията касаят прага за определяне на мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Предвижда се и въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режима в Съюза и извън Съюза и създаване на нови специални режими за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и за деклариране и отложено плащане на данъка при внос на малки пратки.

В законопроекта е заложена и промяна в чл. 118, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите се отменят.)

Освен в ЗДДС, законопроектът предвижда промени и в редица други нормативни актове. В Преходните и заключителни разпоредби са предложени изменения в данъчното законодателство, засягащи текстовете на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закона за счетоводството.

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 11.10.2020 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност