Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2014 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2015 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2015 година.

През 2015 година НСИ и НАП предоставят възможност за представяне на годишен отчет за дейността за 2014 година по един от следните начини:

  • По електронен път в Информационна система “Бизнес статистика”, достъпна на адрес isbs.nsi.bg. Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. 
  • Чрез формуляри на хартиен носител. Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация  на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 година.

Формуляр за Годишния отчет за дейността може да бъде изтеглен от сайтана НСИ или от прикачения файл по-долу.


Източник: НСИ