Закон за счетоводството - тема

Образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството - ДВ, бр.2/07.01.2020 г., неофициален раздел

Заповед на финансовия министър ЗМФ-1263/30.12.2019 г., с която се утвърждава образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, е обнародвана в бр. 2 на Държавен...

Закона за счетоводството в преходните разпоредби на ЗИД на ЗВПКИИП

В бр. 37/07.5.2019 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в...

независим финансов одит

За промени в законодателството, с които да се облекчат изискванията за задължителен финансов одит на предприятията в България, апелират работодателските организации в обръщение към...

Искане за промени в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит отправи АОБР

В ставонище по предложения в края на август законопроект за промени в ЗКПО представителните бизнес организации отново поставят на дневен ред въпроса за необходимостта от корекции в друг...

Задължени ли са малките фирми да публикуват годишни финансови отчети?

До края на юни предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети. От Агенция по вписванията напомниха за новите срокове още през март.  Ако вашата фирма е в категорията "...

Годишните финансови отчети се подават в нови срокове, регламентирани с действащия в момента Закон за счетоводството, напомнят от Агенция по вписванията.  В съобщението в интернет страницата...

Пълният текст на Закона за счетоводството е публикуван по-долу. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.,...

Доклади на Комисия по бюджет и финанси за второ четене на Закон за счетоводството и законопроектите за промени в ЗАДС и ДОПК

Докладите на Комисията по бюджет и финанси, включващи позицията и предложенията за промени на работната група по проектите на три ключови за бизнеса нормативни акта - новия Закон за...

Законопроект за счетоводството - 29.07.2015г.

Име на законопроекта: Законопроект за счетоводството Дата на постъпване: 29.07.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът на финансовото министерство за нов Закон за счетоводството,...

Закон за счетоводството на МФ

В края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект за нов Закон за счетоводството, с който в националното счетоводно законодателство трябва да...

Проекти за промени в ЗДДС и Закона за счетоводството предвиждат облекчения за малките и микропредприятията

Два законопроекта - за промени в  ЗДДС и Закона за счетоводството, целящи намаляване на административната тежест за микро- и малките предприятия, са внесени днес в Народното събрание. ...

Какво предвижда предложеният от ИДЕС нов Закон за счетоводството

Предложеният от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) нов Закон за счетоводството, анализиран подробно от експертите на КиК Инфо в статията "Новият Закон за счетоводството...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Годишният отчет се представя задължително от...