НАП

НАП публикува първото за 2021 г. обновяване на софтуера за генериране декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

В първия работен ден на 2021 г. от НАП информират за публикуването на актуализирана версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и...

НАП публикува становище относно облагането с 9% ДДС ставка доставките на услуги за използване на спортни съоръжения

НАП публикува становище относно прилагането на намалената ставка на ДДС от 9% за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения за периода от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г...

НАП публикува Наръчник по ДДС за 2020 г.

В интернет страницата на приходната агенция е публикуван актуализираният за 2020 г. Наръчник по ДДС.  Документът е достъпен в рубриката  Законодателство » Данъци » Становища, указания,...

НАП разяснява в становище прилагането на намалена ДДС ставка от 9% за книги

В становище, публикувано в интернет страницата на НАП, от приходната агенция разясняват прилагането на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност в...

НАП публикува становище във връзка с промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище във връзка с измененията и допълненията, които са направени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се...

НАП становище

НАП публикува становище относно попълване на Декларация обр. №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 във връзка с направените със ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 55 от 2020 г.) промени в МОД за ...

НАП публикува становище относно намалената от 1 юли на 9% ДДС ставка

НАП публикува становище по прилагането на намалена ДДС ставка в размер на 9% за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени, която съгласно ...

НАП с нова е-услуга за справки относно подадените от сервизите уведомления за ремонт на фискални устройства и ИАСУТД

От приходната агенция информират за наличието на нова електронна услуга, която позволява на търговците да получат онлайн информация за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни...

НАП разяснява въпроси относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък

В интернет страницата си НАП публикува по повод постъпили запитвания разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък.  От приходната агенция разглеждат...

НАП публикува обновена версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация

НАП публикува обновяване 9.04 на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Промяната в софтуера е необходима за лицата,...

НАП публикува новите наръчници за данъците върху доходите на физически лица и за корпоративното подоходно облагане

Актуализирани за 2020 г. наръчници за облагането на доходите на физическите лица и за корпоративното облагане са публикувани в интерен тстраницата на НАП, в рубриката Становища, указания,...

НАП: ПИК може да бъде заявен и с обаждане по телефона

ПИК на НАП може да бъде заявен по телефона или на имейл, информират от приходната агенция. Кои електронни услуги са достъпни с персонален идентификационен код и какъв е редът за...

НАП разяснява в становище промени в сроковете за деклариране на данъци и осигурителни вноски заради извънредното положение

НАП публикува становище, в което разяснява подробно промените м сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за...

НАП ще обменя електронно с трети лица информация за извършвани ревизии и проверки

Две нови е-услуги на НАП ще направят възможно обменянето на информация по електронен път с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на...

Данни за покупната цена на горивата вече могат да се подават онлайн с нова е-услуга на НАП

Нова електронна услуга на приходната агенция предоставя възможност на търговците на течни горива да подават онлайн данни за покупната цена на продадените през предходния месец горива. От...

НАП публикува становище прилагане на ЗМДВИП във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

НАП публикува Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г.,...

Нов наръчник на НАП за по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2020 г.

НАП публикува актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2020 г. ...

НАП разяснява някои от последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

От приходната агенция публикуваха разяснения по част от измененията в ППЗДДС, обнародвани в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, които счита за по-съществени и засягащи по-широк кръг от данъчно...

НАП с разяснение за електронното упълномощаване на лица пред Агенцията

Приходната агенция публикува в отговор на отправени до институцията въпроси пояснения относно електронното упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП. ...

Е-услугите на НАП вече не са достъпни за ползващите Windows XP

От 17.02.2020 г. електронните услуги, предоставяни от НАП, ще бъдат достъпни единствено чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2., а клиентите на приходната агенция, които все още...

НАП: Обновен е софтуерът за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6

След като в началото на февруари НАП публикува версия 12.03, коригираща грешки в преходния вариант на клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени...

НАП публикува Становище относно инвестирането от земеделските стопани на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО

НАП публикува Становище по изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  Документът...

НАП разяснява в становище прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАП публикува становище, в което разяснява прилагането на новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС.  Съгласно разпоредбата от 01.01.2020 г. при “последователното извършване на еднородна дейност в...

Два обновени програмни продукти на НАП от 31.01.2020 г. са публикувани в сайта на агенцията

НАП публикува в интернет страницата си две актуализации на програмни продукти - за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и на клиентски софтуер...

Страници