ДДС в България

В България ДДС се въвежда през 1994 г. като данъчната ставка е в размер на 18%. През 1996 г. този ставката по ДДС е повишен до 22% и се запазва такава до 1999 г., когато отново е коригирана, този път в посока надолу, и вече е 20%.

Данък върху добавената стойност в България е дължим както от местни, така и от чуждестранни лица, извършващи икономически дейности, регламентирани като облагаеми от ЗДДС.

Ставки по ДДС в България:

Стандартната данъчна ставка от 20% се прилага:

 • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга, освен за изрично посочените в закона, за които се прилага нулева;
 • вносът на стоки на територията на страната;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната.

Наред със стандартната данъчна ставка от 2007 г. в България се прилага и намалена ставка по ДДС за услугите, представляващи настаняване в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за къмпинг или каравани. Първоначално тази намалена данъчна ставка е в размер на 7%, а през 2011 г. е променена на 9%.

Основни сделки, освободени от облагане с ДДС са доставки:

 • свързана със здравеопазване;
 • свързана със социални грижи и осигуряване;
 • свързани с образование, спорт или физическо възпитание ;
 • свързани с култура – продажба на билети спектакли, музеи, галерии, библиотеки и театри, извършвани от определени културни институти;
 • свързани с вероизповедания – доставката на стоки и услуги, свързани с осъществяване на религиозна, социална, образователна и здравна дейност на регистрираните вероизповедания;
 • с нестопански характер – доставката на стоки и услуги от здравни, социални, образователни, спортни и културни организации, които са във връзка с набиране на средства за тяхната дейност освен ако не нарушават правилата за конкуренция;
 • на финансови услуги – отпускането и управлението на кредит срещу лихва; договарянето на гаранции и сделки с гаранции и ценни книжа; платежни/разплащателни услуги; покупко-продажба на валута (без тази с нумизматична стойност), където данъчната основа е положителната разлика от покупко-продажбата и таксите, ако има такива; сделки с дружествени дялове, акции, борсови ценни книжа и техни деривати; управлението на колективни и пенсионни фондове; сделки с финансови фючърси и опции; лихвата по договор за лизинг може да бъде облагаема доставка;
 • на застрахователни услуги – услуги предоставяни от застрахователи, презастрахователи, застрахователни брокери и агенти;
 • на хазарт – организирането на хазартни игри, съгласно Закона за Хазарта;
 • на пощенски марки и пощенски услуги – доставката на пощенски марки по номинал (в т.ч. приравнен на тях знак) и извършването на универсални пощенски услуги по Закона за Пощенските Услуги;
 • на стоки и услуги, за които не е ползван данъчен кредит – това са стоки и услуги, които са били закупени/получени, за да бъдат използвани изцяло за извършването на освободени доставки, поради което не е ползван данъчен кредит за начисленото върху тях ДДС или това са били закупени стоки, за които не е било налице право на ползване на данъчен кредит (например покупката на лек автомобил). Когато след време тези стоки или услуги се препродават, те са освободена доставка, освен ако на по-късен етап след придобиването им за тях не е ползван данъчен кредит;
 • някои доставки, свързани със змя и сгради (чл.45 от ЗДДС)
 • всеки ВОД, който би бил освободен, ако се извършва в България.

За разлика от освободените доставки, които не се облагат с ДДС и за които не се ползва данъчен кредит, доставките с нулева ставка на данъка са облагаеми доставки и за тях е налице право на приспадане на данъчен кредит от данъчно задължените лица, които ги извършват. 

Посочените по-долу сделки се облагат с нулева ставка на данъка:

 • доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия извън територията на Европейската общност от или за сметка на доставчика;
 • определени доставки, свързани с международен транспорт;
 • доставка по обработка на стоки;
 • доставка, свързана с безмитна търговия;
 • доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници.

Пълният текст на ЗДДС можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в България:

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

Задължителна регистрация - чл. 96, ал.1 от ЗДДС 

Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация.

Регистрация по избор - регламентирана е в чл.100 от ЗДДС.

Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 20 000 лева.

Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 70 000 лева.