ДДС в Белгия

Белгия въвежда данък върху добавената стойност на 1 януари 1971 г. като терминът за ДДС в страната е Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) или Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Основните разпоредби са определени в Кодекс за ДДС - Value Added Tax Code.

Допълнителни актуализации се въвеждат с кралски укази и укази на финансовото министерство. Всички фирми, местни и чуждестранни, които извършват доставка на стоки или услуги на територията на страната и дейността им не е сред освободените, регламентирани в Кодекса за ДДС, подлежат на облагане с ДДС.

Ставки по ДДС в Белгия:

В Белгия има няколко различни ставки по ДДС - стандартна и намалени. Стандартната ставка, с която се облагат доставките на стоки и услуги, вътреобщностни придобивания от друга държава-членка на ЕС, както и внос на стоки от държави извън ЕС е 21%. В исторически план тази ставка е променяна неколкократни и варира от 16% до 21%, като последната промяна е от 01.01.2000 г.

Намалените ставки могат да се прилагат само към доставката на стоки и услуги в категориите, изброени в Приложение III на Директивата за ДДС (с последните изменения чрез Директива 2009/47/EО).

С намалена ставка от 6% се облагат: 

 • някои напитки (без алкохолните, за които дължимият ДДС е 21%);
 • цветя (рязан цвят) и растения за декоративна употреба или като хранителен продукт;
 • някои фармацевтични продукти;
 • дърва за огрев и електроенергия;
 • водоснабдяване и обработка на отпадъци и отпадъчни води;
 • книги, вестници и списания (с изключение на тези, които не са на хартиен носител);
 • автомобили за скрап;
 • вътрешен и външен транспорт на пътници;
 • настаняването в хотели;
 • социални жилища и дейности по тяхната поддръжка при определени условия (данъчна ставка от 6% се прилага и за обновяване и ремонтиране на частни жилища, завършени преди повече от 5 години)
 • входни такси за културни, забавни и спортни мероприятия и съоражения;
 • доставка на услуги от писатели, композитори и художествени изпълнители или на дължимите им хонорари.

С намалена ставка от 12% се облагат:

 • определени енергийни продукти, като например:
  - Въглища и твърди горива, получени от каменни въглища;
  - Лигнитни въглища и агломерирани лигнитни въглища;
  - Кокс и полукокс от въглища и торф;
  - Неовъглени нефтен кокс, когато се използва като гориво.
 • някои гуми и вътрешни гуми;
 • животински или растителни торове, както и препарти за растителна защита, одобрени от Министерство на земеделието;

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Белгия:

Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 11 200 EUR

Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 EUR

В контекста на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия, по силата на която фирми, чиито продажби на облагаеми с ДДС стоки или услуги са под определен годишен лимит, са освободени от ДДС, за Белгия е определен такъв лимит в размер на 25 000 EUR.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.