Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване се отнасят до сайта news.inbalance.bg. Използването на този сайт удостоверява Вашето съгласие с условията, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт. Условията за ползване представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Inbalance.bg по отношение на използването на сайта от Ваша страна. Важно е да отделите време и да ги прочетете внимателно.

I. Общи разпоредби 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта само за лични и нетърговски цели.

При използване на този сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този сайт. Inbalance.bg си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване без да се задължава предварително да уведоми потребителите за такава промяна . Условията за ползване са в сила от момента на тяхното публикуване в настоящия сайт. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

ІІ. Задължения и отговорности на потребителя

Потребителят е съгласен и се задължава да ползва услугите на сайта само за законосъобразни цели. С приемането на настоящите условия за ползване Вие декларирате и се съгласявате, че използването на предоставяните услуги е изцяло на Ваш риск и отговорност.

Потребителят се задължава да не зарежда, публикува, предлага или предава за публикуване по какъвто и да било начин материали (в това число, но не само, текст, звук, видео, аудио файлове, снимки, съобщения, коментари, статии, препратки към други сайтове и др.):

- противоречащи на българското законодателство, приложими чужди и международни закони, както и на настоящите Условия за ползване;

- съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, вулгарно, неприлично или клеветящо съдържание, нарушаващи конфиденциалността на трети лица, обиждащи расова, етническа или социална принадлежност, с порнографско или каквото и да било друго съдържание, застрашаващо нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица, както и нарушаващи интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

- чието съдържание нарушава права и свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

- с подвеждащ характер, заблуждаващ другите потребители и/или администрацията на сайта за самоличността на автора на материала;

- които няма право да разпространява по закон или в резултат на други договорни отношения (например, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация);

- нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост;

- съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

ІІІ. Задължения и отговорности на Inbalance.bg

Администраторите на Inbalance.bg правят всичко възможно, за да поддържат на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Inbalance.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Inbalance.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция". Inbalance.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Екипът на Inbalance.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Inbalance.bg и отделни оторизирани служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.

Администраторите на сайта си запазват правото да отстранят потребителски профили или публикуван материал, които по своя преценка считат за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

ІV. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес.

V. Конфиденциалност и лични данни на потребителите

Използването на част от услугите, предоставяни от сайта, е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил и въвеждане на потребителското име и паролата. За тази цел Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

VІ. Приложимо законодателство

За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилища. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

VІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Условия за ползване изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

· ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо и/или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

· УСЛУГА/И са:

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта

- възможност за участие чрез коментари в сайта;

- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава безплатен достъп до информационните ресурси на сайта, както и при определени условия достъп до административната част за публикуване на материали (Забележка: Последната опция е възможна след предварително одобрение от администратор.);

- получаване на email бюлетини от регистрираните потребители на сайта.

· АДМИНИСТРАТОРИ са оторизирани от Inbalance.bg лица, осъществяващи управление и поддръжка на сайта.