Други


Текстовете на нормативните актове в категорията в момента се обновяват, като последните редакции ще бъдат отразени във възможно най-кратък срок. 


 

В Държавен вестник, бр. 28 от дата 05.04.2019 г е обнародван Закон за защита на търговската тайна. Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу: ЗАКОН за защита на търговската тайна...

В брой 85/24.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за държавните помощи. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл...

Новият Закон за независимия финансов одит е обнародван в ДЪржавен вестник, брой 95 от 29.11.2016 г. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.15 от...

Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ...

Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Обн...

Законът за статистиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система. ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА Отразена...

С този закон се определят условията и редът за лицензиране и организиране на безмитна търговия, изискванията за издаване, отказ и отнемане на лиценза и изискванията към обектите за безмитна...

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА...

Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА В сила от...

С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи. ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ В сила...

Търговският закон e приет през 1991 г., многократно изменян и допълван. Законът дефинира като търговец всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва определена дейност....

Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. ЗАКОН ЗА...

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ   В сила от 02.01.2018 г. Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ...

С този закон се уреждат дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества; дейността на други предприятия за колективно инвестиране; дейността на лицата, управляващи...

Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   В сила от 01....

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА...

С настоящия закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите....

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия. ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И...