Други


Текстовете на нормативните актове в категорията се обновяват регулярно, като последните редакции ще бъдат отразени във възможно най-кратък срок. За по-добра ориентация относно актуалността обръщайте внимание на последната отразена промяна в списъка под заглавието.


 

В Държавен вестник, бр. 28 от дата 05.04.2019 г е обнародван Закон за защита на търговската тайна. Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу: ЗАКОН за защита на търговската тайна...

В брой 85/24.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за държавните помощи. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл...

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари...

Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ...

Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Обн...

Законът за статистиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система. ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА Отразена...

С този закон се определят условията и редът за лицензиране и организиране на безмитна търговия, изискванията за издаване, отказ и отнемане на лиценза и изискванията към обектите за безмитна...

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА...

Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА В сила от...

С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи. ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ В сила...

Търговският закон e приет през 1991 г., многократно изменян и допълван. Законът дефинира като търговец всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва определена дейност....

Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. ЗАКОН ЗА...

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ В сила от 02.01.2018 г. Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп...

С този закон се уреждат дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества; дейността на други предприятия за колективно инвестиране; дейността на лицата, управляващи...

Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В сила от 01.01....

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия. ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И...

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА...

С настоящия закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите....