Закони, Кодекси, Наредби

Вие сте тук

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., приет от НС на 24 ноември 2020 г., е обнародван в ДВ, бр. 103/04.12.2020 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е приет от НС на 4 декември 2019 г. и е обнародван в ДВ, бр. 99/17.12.2019 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено...

В Държавен вестник, бр. 28 от дата 05.04.2019 г е обнародван Закон за защита на търговската тайна. Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу: ЗАКОН за защита на търговската тайна...

Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. е гласуван окончателно на второ четене на 28 ноември 2018 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019...

Законът за Бюджета на ДОО за 2018 г. е обнародван в Държавен вестник, бр. 99 от 12.12.2017 г.  ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Чл. 1. (1) Приема...

В брой 85/24.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за държавните помощи. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ Обн. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.   Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл...

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375...

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари...

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г. ЗАКОН ЗА...

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. e приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г.  ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016...

Пълният текст на Закона за счетоводството е публикуван по-долу. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.,...

Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител. Целта е да се осигури защита на потребителите на така...

Законът дава определение за основните параметри в дейността на БНБ като централна банка на Република България. ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн...

Законът регламентира дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на финансови инструменти и упражняването на контрол върху нея. ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ...

Със закона е регламентирана бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси.   ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В сила от 01.01.2014 г. Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари...

Със закона са регламентирани изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В сила от 06.03.2018 г...

Законът, уреждащ правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, е в сила от август 2015 г. ЗАКОН ЗА...

Законът регламентира ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.109 от 20...

Със закона са регламентирани обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и устройството,...

Законът регламентира мерките срещу пазарните злоупотреби, свързани с финансови инструмент - търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти. ЗАКОН...

Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ...

Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ...

Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Обн...

Страници