Вие сте тук

МТСП с троен пакет от атикризисни мерки за запазване на заетостта

МТСП с троен пакет от атикризисни мерки за запазване на заетостта

Министерството на труда и социалната политика анонсира пакет от мерки за запазване заетостта с оглед кризата, причинена от разпространението на Covid-19, и за намаляване на безработицата "Заетост х3", който включва актуализиран вариант на схемата 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни „Заетост за теб”, който се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.

Мярката 60/40, която с решение на МС е удължена до края на септември, разширява обхвата си върху допълнителни сектори, включително сектор "Здравеопазване", и облекчава условията за подпомагане с отпадане на условието фирмите  да не са извършвали дейност в последните месеци. Финансова помощ за запазване на работните места на своите служители ще могат да получат и работодатели, които са декларирали, но не са платили своите задължения към бюджета за 2020 г. Очаква се новата мярка да запази заетостта на около 300 000 служители, като за целта са отделени 500 млн. лв. По думите на министър Сачева мярката ще действа до 30 септември, но при необходимост може да бъде удължена до края на годината. Очаква се обнародването на министерското постановление.

Относно подпомагането на бизнеси, опериращи в туристическия и транспортния бранш, в прессъобщението на МТСП се посочва:

Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

За третата мярка, „Заетост за теб”, в интернет страницата на Агенция по заетостта е предоставена следната информация:

След 14.00 часа на 01 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен път на следния линк https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43... на официалната страница на Агенцията по заетостта.

За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда.  За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост.

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ по Проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. съгласно Регламент 1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г.

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ и националния бюджет на Р България. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. Останалата част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини.

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота – националната за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” и квотата по общини за останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на остатъчен финансов ресурс от определения за дадената област, същият ще се преразпредели към друга област.


Източник: МТСП, АЗ

* Материалът е актуализиран на 07.07.2020 г.