Вие сте тук

НСИ с информационна система за обслужване на граждани и фирми чрез автоматично изпълнение на онлайн заявки

НСИ с информационна система за обслужване на граждани и фирми чрез автоматично изпълнение на онлайн заявки

Националният статистически институт стартира изпълнението на проект на тема „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните”. 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“ и се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с продължителност 18 месеца, като основната му цел е подобряване на качеството и надеждността на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление. Специфичните цели за постигане на крайния резултат са ускоряване на процеса по предоставяне на данни за потребители, подобряване на качеството на крайния продукт и усъвършенстване на процеса на обработване на информацията, получавана от наблюдения на Националния статистически институт.

Проектът е насочен към широк кръг потребители: граждани, бизнес, професионални организации, сдружения и асоциации, държавна администрация, чиито представители ще могат да дефинират онлайн заявки за статистическа информация през сайта на НСИ, както и за ползване от служители на НСИ за изготвяне на статистически справки.


Източник: http://www.nsi.bg