Вие сте тук

Образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството - ДВ, бр.2/07.01.2020 г., неофициален раздел

Образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството - ДВ, бр.2/07.01.2020 г., неофициален раздел

Заповед на финансовия министър ЗМФ-1263/30.12.2019 г., с която се утвърждава образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, е обнародвана в бр. 2 на Държавен вестник от 07.01.2020 г. 

Съгласно влизащата в сила от 01.01.2020 г. разпоредба на ЗСч, предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния годишен период, заявяват това обстоятелство, подавайки декларация по образец, одобрен от министъра на финансите.

Заповедтта и формулярът на декларацията са достъпни в интернет страницата на МФ, както и тук:

ЗМФ-1263/30.12.2019 г.

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството


Източник: МФ