Закон за независимия финансов одит

ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари...

Проект за нов Закон за независимия финансов одит получи одобрението на правителството

Предложеният МФ за обществено обсъждане проект на нов Закон за независимия финансов одит е одобрен от Министерски съвет и ще бъде предложен за приемане. Това става ясно от съобщението за...