Закон за независимия финансов одит

Новият Закон за независимия финансов одит е обнародван в ДЪржавен вестник, брой 95 от 29.11.2016 г. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.15 от...

Проект за нов Закон за независимия финансов одит получи одобрението на правителството

Предложеният МФ за обществено обсъждане проект на нов Закон за независимия финансов одит е одобрен от Министерски съвет и ще бъде предложен за приемане. Това става ясно от съобщението за...