ББР представя специалната програма в подкрепа на туристическия бранш

Нова програма „Подкрепа за туризма“, насочена към хотелиери и ресторантьори, които търсят допълнителен финансов ресурс да погасяване на просрочени задължения, представи ББР.

ББР представя специалната програма в подкрепа на туристическия бранш

На среща с представители на туристическия бранш в Бургас и Варна Владимир Георгиев, изпълнителният директор на ББР, представи нова програма на банката, предлагаща възможност на затруднени поради извънредната ситуация заради пандемията от Covid-19 хотелиери и ресторантьори да рефинансират текущи заеми, които са в просрочие до 60 или до 90 дни, съгласно ЦКР.

В съобщението на банката се посочва, че кредитите могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски. Условието е компаниите да не са преустановили дейност през 2020 и 2021 г.

Максималният размер на средствата, които могат да бъдат получени, зависи от големината на компанията и вида продукт, уточнява се в предоставената от ББР информация. Дружества с персонал до 49 души могат да получат до 500 000 лв. за или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г., а за дружества с персонал до 249 души прагът е 750 000 лв.(15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

Ликвидна помощ за ресторантьори и хотелиери, в това число и стартиращи, включва Револвираща кредитна линия, Кредит овърдрафт и Кредит с погасителни вноски (за оборотни цели). Целта е да бъде предоставена възможност за осигуряване на оборотен капитал за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама, както и за рефинансиране на задължения към държавата и доставчици и към финансови институции.

Срокът на кредита е:

  • До 60 месеца – за кредитна линия и кредит овърдрафт
  • До 48 месеца – за стандартен кредит за оборотни средства

Улеснено обезпечение с възможност за 70% гаранция от Паневропейския гаранционен фонд и прогнозен лихвен процент от 2,82%, съгласно профила на кредитополучателя са другите характеристики на програмата „Подкрепа за туризма“.

Източник: ББР