БСК публикува становище по законопроекта за промени в ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.)

БСК публикува становище по законопроекта

След като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува официална позиция, отразяваща както подкрепата на бизнес организацията относно определени корекции в текстовете на нормативните актове, така и несъгласието с някои от предвидените изменения.

Одобрението на представителите на бизнеса получават измененията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които в националното законодателство се транспонират препоръките на ОИСР относно предотвратяване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и ограничаване възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. 

Относно промените в ЗДДФЛ, предложени в ПЗР на законопроекта, декларирана е подкрепата си относно мерките за намаляване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, както и предложените промени за уеднаквяване на дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“ с определенията в ЗКПО. В становището е заявено още, че от бизнес организацията застават зад многократните предложения на Асоциацията на рециклиращата индустрия за обсъждане на промени в режима на облагане на доходите на физически лица от продажба на отпадъци, по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

В ЗМДТ от БСК предлагат корекция на предложените изменения, с която юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. и за случаите, когато последните са превъзложили дейности по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по ЗУО. 

Най-много възражения относно предвидените промени получава частта, касаеща текстовете в Закона за ДДС. Категорична подкрепа получава само § 17, т. 25 на законопроекта, с която към чл. 118 на ЗДДС се създава нова ал. „3а“, регламентираща „В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.“

Относно измененията в Закона за счетоводството, от БСК отбелязват, че те не съдържат подкрепените от АОБР и от Националния икономически съвет неколкократни предложения за преразглеждане на критериите за извършване на задължителен независим финансов одит. 

Пълният текст на становището може да бъде видян ТУК.