Вие сте тук

Нови регламенти относно дейността на пенсионноосигурителните дружества - ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.

Нови регламенти относно дейността на пенсионноосигурителните дружества - ДВ,

Изменения в нормативната уредба, регламентираща дейността на пенсионноосигурителните дружества, са публикувани в бр. 92 на ДЪржавен вестник.

На 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, чийто текст е цитиран по-долу:


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 4б, ал. 1 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ се заменят с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“.

§ 2. В глава девета, раздел I се създава чл. 120в:

„Език

Чл. 120в. (1) Документите на пенсионноосигурителните дружества и на дружествата за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и на техните осигурителни посредници във връзка с дейността по допълнително социално осигуряване, които се предоставят на потребителите, на комисията и на заместник-председателя на комисията, се изготвят на български език.

(2) В отношенията между потребителите и дружествата за допълнително социално осигуряване, съответно – осигурителните посредници, може да се използва и друг език, когато това е уговорено между страните.“

§ 3. В чл. 121 ал. 6 се изменя така:

„(6) Пенсионноосигурителното дружество осъществява своята дейност:

1. съгласно този кодекс и актовете по неговото прилагане;

2. в съответствие с устава си, с правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване, с инвестиционната му политика и с вътрешните актове по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 6 и 8;

3. в съответствие с другите вътрешни актове, приети от дружеството съгласно изискванията на този кодекс и актовете по неговото прилагане.“

§ 4. В чл. 121б, ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. чуждестранни юридически лица, извън тези по т. 3, които са регистрирани като осигурителна, застрахователна или друга финансова институция по националното им законодателство и подлежат на специализиран финансов надзор.“

§ 5. В чл. 121в се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Капиталът на пенсионноосигурителното дружество трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър – при последващо увеличаване на капитала. Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не могат да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.“

2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Когато собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество спадне под размера, определен в ал. 4, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14-дневен срок от спадането на собствения капитал под изискуемия размер оздравителна програма за привеждане в тримесечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискването по ал. 4 се установи от заместник-председателя на комисията, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни.

(7) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 14-дневен срок от получаването ù. Комисията отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират изпълнението на изискването по ал. 4 или интересите на осигурените лица или пенсионерите.“

3. Алинея 9 се изменя така:

„(9) При неодобряване на програмата или при неизпълнение на одобрената програма комисията предприема действията по чл. 344, ал. 2, т. 7 и/или т. 19.“

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и към структурата и съдържанието на оздравителната програма се определят с наредба на комисията.“

5. Създава се ал. 14:

„(14) Когато при осъществявания финансов надзор се установи, че в отчети и в справки пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, приходите и разходите или други показатели в нарушение на този кодекс и на актовете по прилагането му, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да разпореди да се извърши ново изчисление на всеки от тези показатели.“

§ 6. Член 121д се изменя така:

„Изисквания и отговорност на членовете на управителните и контролните органи

Чл. 121д. (1) Членовете на управителния и на надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество или на съвета на директорите, другите лица, оправомощени да го управляват или представляват, както и лицата на друга ръководна длъжност в дружеството трябва да отговарят на следните изисквания за квалификация и надеждност:

1. да притежават професионална квалификация, знания и опит, адекватни за стабилното и благоразумно управление на дружеството (квалификация);

2. да имат добра репутация и да са почтени (надеждност).

(2) Членовете на управителния и на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество трябва колективно да притежават необходимата квалификация във всички относими области на дейността.

(3) Пенсионноосигурителното дружество се управлява и представлява заедно поне от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на пенсионноосигурителното дружество на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(4) Управителният и контролният орган на пенсионноосигурителното дружество приемат и прилагат правила и процедури, с които да гарантират, че лицата по ал. 1 по всяко време отговарят на изискванията за квалификация и надеждност.

(5) Член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество може да е само дееспособно физическо лице, което:

1. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“, по специалност, подходяща за управление на дружеството;

2. притежава професионален опит съгласно ал. 6;

3. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер, както и за престъпления по непредпазливост против собствеността и против стопанството, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

4. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

5. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;

7. през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;

8. не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;

9. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителен или на контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо съжителство с такъв член;

10. не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;

11. не са му налагани административни наказания през последните три години за системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка;

12. не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и за което не е налице конфликт на интереси въз основа на събраните за него данни.

(6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето не по-малко от 5 години е:

1. заемало длъжност в управителен или в контролен орган на пенсионноосигурително дружество, застраховател, презастраховател, банка или в друго предприятие от финансовия сектор, когато дейността на предприятието от финансовия сектор е съизмерима с тази на пенсионноосигурителното дружество;

2. заемало ръководна длъжност, свързана с управлението или с инвестирането на активи в предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;

3. работило в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;

4. работило на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и във финансите или в надзора върху тях.

(7) Член на контролния орган на пенсионноосигурително дружество може да е:

1. дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 5, т. 1 и 3 – 12, или

2. юридическо лице, което съответно отговаря на изискванията по ал. 5, т. 5 – 8 и 10 – 12.

(8) Представителят на юридическо лице – член на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, трябва да отговаря на изискванията по ал. 7, т. 1.

(9) Не може да е член на управителен или на контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган или прокурист на пенсионноосигурителното дружество:

1. лице по чл. 123в, ал. 1, с което дружеството има договорни отношения;

2. банка-попечител, с която дружеството е сключило договор за попечителски услуги;

3. лице, намиращо се в тесни връзки с лице по т. 1 или 2;

4. съдружник, акционер, член на управителен или на контролен орган на лице по т. 1 или 2.

(10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането им от компетентния орган на дружеството, а лицата по ал. 8 – преди определянето им от съответното юридическо лице, подлежат на одобряване от комисията. За получаване на одобрение те подават заявление по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, към което прилагат следните документи:

1. за лицата по ал. 5:

а) диплома за висше образование;

б) документи, удостоверяващи професионалния им опит;

в) свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чужденец;

г) декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;

2. за лицата по ал. 7, т. 1 и ал. 8:

а) диплома за висше образование;

б) свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чужденец;

в) декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;

3. за лицата по ал. 7, т. 2 – декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 5 – 8, 10 и 11 и ал. 9.

(11) Заместник-председателят на комисията може да изисква в определен от него срок не по-дълъг от един месец:

1. коригиране или допълване на документите по ал. 10 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или на актовете по прилагането му;

2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина или от трети лица на документи и/или информация относно заявителя, съответно относно лицата, които го контролират, членовете на неговите управителни и контролни органи и прокуристите му.

(12) Заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за одобряване или за отказ за одобряване на заявителя по ал. 10 в едномесечен срок от подаването на заявлението, а когато са изискани допълнителни документи или информация от заявителя или други лица или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 11 – в едномесечен срок от представянето им. Когато документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник-председателят на комисията го уведомява за крайния срок за внасяне на предложението. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не са представени, заместник-председателят на комисията внася предложението в комисията в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Комисията се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от внасянето на предложението.

(13) Комисията отказва да издаде одобрение, когато заявителят по ал. 10:

1. не отговаря на изискванията на този кодекс;

2. с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

3. не е внесъл изисканите документи в определения по ал. 11 срок;

4. е представил документи, които съдържат неверни данни.

(14) Одобрението на комисията на лице по ал. 5, 7 или 8 се издава за заемане на длъжност в управителен или контролен орган на конкретно пенсионноосигурително дружество и прекратява действието си, в случай че в срок една година от издаването му лицето по ал. 5, 7 или 8 не е избрано от компетентния орган на дружеството, а по ал. 8 – не е определено от съответното юридическо лице.

(15) Лице по ал. 5, 7 или 8, което престане да отговаря на предвидените в този член изисквания, е длъжно да уведоми незабавно управителния и контролния орган на дружеството и комисията. В този случай лицето няма право да осъществява функциите си и да получава възнаграждение.

(16) Членовете на управителния или на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия.

(17) Взетите решения от управителния и от контролния орган и сключените сделки в нарушение на ал. 15, изречение второ са действителни, а лицето, извършило нарушението, отговаря пред пенсионноосигурителното дружество и фонда за допълнително пенсионно осигуряване за причинените вреди.“

§ 7. Създава се чл. 121д1:

„Независими членове

Чл. 121д1. (1) Най-малко една трета от съвета на директорите или от надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество се състои от независими членове – физически лица.

(2) Независимият член на съвета:

1. трябва да отговаря на изискванията по чл. 121д, ал. 5;

2. не може да е:

а) служител в пенсионноосигурителното дружество;

б) лице, което се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество;

в) лице, което е в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество;

г) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на лице по буква „б“ или „в“;

д) лице, което се намира в тесни връзки с друг член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество.

(3) За независимите членове се прилагат съответно чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и ал. 16 и 17.

(4) Кандидатите за независими членове удостоверяват изискванията по ал. 2, т. 1 с документите по чл. 121д, ал. 10, т. 1, а липсата на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 – с декларация.

(5) Независим член, който престане да отговаря на изискванията по ал. 2, няма право да осъществява функциите си и да получава възнаграждение и е длъжен да уведоми незабавно съответния орган на пенсионноосигурителното дружество и комисията.“

§ 8. Член 121е се изменя така:

„Управление и представителство на пенсионноосигурителното дружество

Чл. 121е. (1) Поне едно от лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество, трябва да владее български език.

(2) Лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество, нямат право да заемат друга длъжност по трудов договор, освен като сътрудници в научни институти или преподаватели във висши училища. Те трябва да управляват дружеството като присъстват лично на неговия адрес на управление.

(3) Членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество и неговите прокуристи са длъжни да:

1. изпълняват задълженията си компетентно, добросъвестно и благоразумно, в интерес на осигурените лица и пенсионерите;

2. предпочитат интересите на осигурените лица и пенсионерите в управляваните от дружеството пенсионни фондове пред своя собствен интерес и интереса на дружеството;

3. съблюдават в действията си приложимото законодателство и приетите от дружеството актове, приети съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му;

4. избягват конфликти на интереси, а ако такива възникнат – да ги разкриват писмено, своевременно и пълно пред съответния орган на дружеството, да не участват във вземането на решения, както и да не оказват влияние върху вземането на решения, свързани със съответния случай;

5. спазват конфиденциалност относно непубличната информация, свързана с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осигурените лица и пенсионерите, включително след като престанат да са членове на съответните органи;

6. приемат и осигуряват прилагането в дейността на дружеството на необходимата организация и правила, с които да се гарантира спазването от дружеството на:

а) този кодекс и на подзаконовите актове по неговото прилагане;

б) непосредствено приложимото законодателство на Европейския съюз в областта на допълнителното пенсионно осигуряване и надзора върху него и на актовете на компетентните органи на Европейския съюз по неговото прилагане;

в) разпоредбите на вътрешните актове на пенсионноосигурителното дружество, които се изискват съгласно този кодекс или подзаконовите актове по прилагането му;

7. се отнасят справедливо, обективно и безпристрастно към всички управлявани пенсионни фондове и към всички осигурени лица и пенсионери;

8. следят за ефикасността и ефективността на резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване, включително чрез оценка на действията и резултатите от дейността на осигурителните посредници и другите лица, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности.

(4) Пенсионноосигурителното дружество не може да сключва сделки с членовете на своите управителни и контролни органи и лицата, намиращи се в тесни връзки с тях, освен в качеството им на членове на съответния орган, на акционери на пенсионноосигурителното дружество, на осигурени лица в управляваните от него фондове или на пенсионери.“

§ 9. Член 121ж се изменя така:

„Изисквания към акционерите

Чл. 121ж. (1) Всяко лице, което самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко притежава квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество, трябва:

1. да отговаря на изискванията по чл. 121д, ал. 5, т. 3 – 8 и т. 10 и 11, когато е физическо лице;

2. да отговаря на изискванията по чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и т. 10 и 11, когато е юридическо лице;

3. да е осъществявало дейност поне три години към датата на подаване на заявлението по ал. 4, когато е юридическо лице;

4. да няма просрочени задължения към държавата и общините;

5. да е финансово стабилно;

6. по отношение на него да не са налице данни, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че във връзка с придобиването е извършено, извършва се или е имало опит за извършване на изпиране на пари по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари или за финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или че осъществяването на заявеното придобиване би увеличило риска от това;

7. да притежава добра репутация;

8. да не притежава самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на този кодекс.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 се прилагат и за физическите лица – членове на управителните и контролните органи на юридическо лице по ал. 1, както и за физическите лица, които представляват юридическо лице по ал. 1.

(3) Всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от комисията. Разрешението се издава по предложение на заместник-председателя на комисията.

(4) За получаване на разрешение по ал. 3 лицето подава заявление по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, към което прилага документите по чл. 122а, ал. 2.

(5) Когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество, заявителят представя и план за дейността, който включва:

1. основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществените обстоятелства по включване на пенсионноосигурителното дружество в груповата структура на заявителя, включително описание на политиката, която ще ръководи вътрешногруповите отношения);

2. описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.

(6) Заместник-председателят на комисията може да изисква в определен от него срок не по-дълъг от един месец:

1. коригиране или допълване на документите по ал. 4 и 5 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или на актовете по прилагането му;

2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина и от трети лица на документи и/или информация относно заявителя, лицата, които го контролират, членовете на неговите управителни и контролни органи и прокуристите му.

(7) Комисията дава или отказва да даде разрешение по ал. 3 в едномесечен срок от подаването на заявлението, а когато са изискани допълнителни документи и/или информация от заявителя или от други лица или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 6 – в едномесечен срок от представянето им. Когато документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник-председателят на комисията го уведомява за крайния срок, в който комисията трябва да се произнесе. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не са представени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне.

(8) Комисията отказва издаването на разрешение по ал. 3, когато:

1. заявителят или лицето, което го контролира, не отговаря на изискванията на този кодекс;

2. заявителят не представи необходимите документи или те не отговарят на изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му;

3. представените документи съдържат неверни данни;

4. размерът на капитала на заявителя, притежаваното от него имущество и/или развиваната от него дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване участие;

5. произходът на средствата, с които заявителят ще придобие пряко или непряко участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество, не е доказан или те са получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност;

6. изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи заявителя или други лица в тесни връзки с него, могат да възпрепятстват упражняването на ефективен надзор;

7. с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения заявителят може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции.

(9) Комисията може да откаже издаването на разрешение, когато не може да идентифицира действителните собственици (действителните бенефициери), които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на заявителя.

(10) При издаването на разрешение комисията може да определи срок, в който да се извърши придобиването, след изтичането на който издаденото разрешение се обезсилва. По искане на заявителя този срок може да се удължи, когато основателни причини налагат това.

(11) В случаите, когато се изисква разрешение по ал. 3, „Централен депозитар“ – АД, наричан по-нататък „Централен депозитар“, извършва съответните вписвания във връзка с придобиването на акциите на пенсионноосигурителното дружество само след представяне на издаденото разрешение.“

§ 10. Създава се чл. 121з:

„Уведомяване

Чл. 121з. (1) Централният депозитар уведомява комисията за името/наименованието, адреса и за размера на притежаваното акционерно участие на всяко лице, което придобива едно и над едно на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество или увеличава участието си в капитала на дружеството, така че то достига или надхвърля този праг, в 7-дневен срок от вписването на придобиването.

(2) Всяко лице, получило разрешение по чл. 121ж, ал. 3, е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от придобиването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество.

(3) Всяко лице, притежаващо самостоятелно или в съгласие с друго лице, пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество, което намали своето участие или го увеличи, без за това да е необходимо разрешение по чл. 121ж, ал. 3, е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от промяната.

(4) При промяна в действителните собственици (действителните бенефициери), които притежават 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество, дружеството представя пред комисията по утвърден от заместник-председателя на комисията образец за това обстоятелство в 14-дневен срок от узнаване за промяната.“

§ 11. В чл. 122, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 12. Член 122а се изменя така:

„Необходими документи за получаване
на пенсионна лицензия

Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване дружеството подава до комисията писмено заявление по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, към което прилага:

1. протокола от учредителното събрание;

2. устава, приет на учредителното събрание;

3. решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет и решението на съответния управителен орган за начина, по който ще се представлява дружеството, и за лицата, които ще го представляват;

4. правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите;

5. управленска и организационна структура на пенсионноосигурителното дружество;

6. бизнес план за дейността на пенсионноосигурителното дружество за тригодишен период, съдържащ и информация за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които то предвижда да учреди;

7. документите по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“ – „и“ и т. 6 – 8;

8. удостоверение от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции за изцяло внесен минимално изискуем капитал съгласно чл. 121в, ал. 2;

9. документите по чл. 121д, ал. 10 и доказателства, включително декларации, че са изпълнени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 2;

10. списък на акционерите с техните ЕГН, единен идентификационен код или други аналогични данни за чуждестранните лица и размера на акционерното им участие, както и:

а) протоколи с решенията на управителните органи на акционерите – юридически лица, за участие в учредяването на акционерното дружество, което кандидатства за получаване на пенсионна лицензия;

б) удостоверения за актуално правно състояние – за юридическите лица, регистрирани в чужбина;

в) документ от компетентен орган, с който се удостоверява, че върху дейността на юридическо лице по чл. 121б, ал. 1, т. 4 се осъществява специализиран финансов надзор и се посочва обхватът му;

г) декларации от акционерите относно обстоятелствата по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3;

11. данни за информационната система на дружеството;

12. проект на договор с банка-попечител;

13. имената и личните данни на актюера, протокол с решение на общото събрание на акционерите за избора му и декларация относно обстоятелствата по чл. 122к, ал. 1, т. 1 – 4 по утвърден от заместник-председателя на комисията образец;

14. документ за платена такса.

(2) Всяко лице, което самостоятелно или в съгласие с други лица пряко или непряко притежава квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или може да упражнява контрол над дружеството, представя:

1. декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията образец относно:

а) действителните си собственици (действителните бенефициери), които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала му;

б) съответствие с изискванията на чл. 3, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

в) произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записани акции, както и че те не са заемни;

2. декларация, че няма просрочени задължения към държавата и общините;

3. удостоверения за установените и платените данъчни и осигурителни задължения за последните три години;

4. декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, удостоверяваща, че са спазени изискванията на чл. 121ж, ал. 1, т. 1, съответно на т. 2 и 8;

5. декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията образец за наличието и естеството на финансови или всякакви други интереси или връзки на лицето или на членовете на управителните и контролните му органи, когато е юридическо лице, спрямо други акционери на пенсионноосигурителното дружество и/или членове на неговите управителни и контролни органи, както и за наличието или липсата на писмени или мълчаливи споразумения с друг/други акционер/акционери на пенсионноосигурителното дружество и/или с други лица във връзка с придобиването на квалифицираното участие, като към декларацията се прилагат текстовете на споразуменията, ако такива са налични;

6. документи за финансово състояние:

а) за юридическо лице – годишни финансови отчети за последните три години, след извършен одит, ако такъв е задължителен, както и финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, които задължително включват отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни приложения;

б) за физическо лице – декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията образец за финансовото му състояние, а за едноличен търговец – и годишни финансови отчети за последните три години, след извършен одит, ако такъв е задължителен, както и финансов отчет за последното тримесечие;

7. информация за групата, към която принадлежи юридическото лице, за предприятията в групата, които подлежат на финансов надзор, и за компетентните институции, които осъществяват надзора върху тях;

8. информация за кредитния рейтинг на заявителя и на търговските дружества, контролирани от него, както и на групата, от която той е част, когато такива рейтинги са присъдени;

9. справка за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на членовете на управителния орган на юридическото лице, както и описание на дейността на юридическото лице до датата на подаване на заявлението;

10. устав или други аналогични учредителни документи.

(3) Заместник-председателят на комисията може да изисква в определен от него срок не по-дълъг от един месец:

1. коригиране или допълване на документите по ал. 1 и 2 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или на актовете по прилагането му;

2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина и от трети лица на документи и информация относно заявителя, лицата по ал. 2, членовете на управителните и контролните им органи и на прокуристите им.

(4) След получаването на пенсионна лицензия дружеството уведомява комисията при всяка промяна на документите или обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от вписването или от вземането на решението, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

(5) Комисията определя с наредба изисквания към документите по ал. 1, т. 6 и 11.“

§ 13. В чл. 122б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 122а“ се заменят с „чл. 122а, ал. 1 и 2“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите, когато заместник-председателят на комисията е изискал допълнителни документи и/или информация от заявителя или от други лица или е дал указания за отстраняване на несъответствия съгласно чл. 122а, ал. 3, предложението по ал. 1 се внася в едномесечен срок от получаването на документите и/или информацията. Когато документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник-председателят на комисията го уведомява за крайния срок за внасяне на предложението. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не бъдат представени, заместник-председателят на комисията внася предложението в комисията в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне.“

§ 14. Член 122в се изменя така:

„Основания за отказ

Чл. 122в. (1) Комисията отказва издаването на пенсионна лицензия, когато:

1. не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията на този кодекс, или не са отстранени несъответствията в случаите по чл. 122а, ал. 3;

2. внесеният капитал е под установения минимум по чл. 121в, ал. 2;

3. някой от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите или лицата по чл. 122а, ал. 2 не отговаря на предвидените в този кодекс изисквания, или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

4. са представени документи, които съдържат неверни сведения или данни;

5. дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансовата му стабилност;

6. размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

7. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е доказан или тези средства са получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност;

8. поради тесни връзки между заявителя и други лица могат да възникнат съществени затруднения за упражняването на ефективен надзор;

9. изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи едно или повече юридически или физически лица, с които заявителят има тесни връзки, ще възпрепятстват ефективното упражняване на надзора на комисията;

10. не са спазени други изисквания на този кодекс или на актовете по прилагането му.

(2) Комисията може да откаже издаването на пенсионна лицензия, когато не могат да се идентифицират действителните собственици (действителните бенефициери), които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на лице по чл. 122а, ал. 2.“

§ 15. В чл. 122е ал. 2 се изменя така:

„(2) Извън случаите по ал. 1 заместник-председателят на комисията може да направи предложение за отнемане на лицензията на пенсионноосигурително дружество, когато:

1. са нарушени изискванията на чл. 121д или 121ж;

2. дружеството е възпрепятствало упражняването на надзора и/или не е изпълнило влязла в сила приложена му принудителна административна мярка по този кодекс;

3. дружеството не изпълнява задълженията си към осигурените лица, пенсионерите или лицата, на които изплаща еднократно или разсрочено средства;

4. не се спазва доброволността при избор на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;

5. дружеството е сключило сделки, които засягат финансовата му стабилност или стабилността на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, с което застрашава интересите на осигурените лица и пенсионерите;

6. дружеството е извършило грубо нарушение или системни нарушения на разпоредбите на този кодекс и на актовете по прилагането му;

7. дружеството е представило неверни данни относно собствения капитал (капиталовата база), минималните ликвидни средства или за резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс.“

§ 16. В чл. 122з, изречение второ след думите „се публикува“ се добавя „на страницата на комисията в интернет и“.

§ 17. В чл. 122и се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „или по Закона за здравното осигуряване“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „или на Закона за здравното осигуряване“ се заличават.

§ 18. В чл. 122к се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „свързано с него лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с него“, а думите „свързано с нея лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с нея“.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думите „пенсионните резерви за изплащане на пожизнени пенсии от съответния фонд“ се заменят с „пенсионните и техническите резерви“;

б) в т. 5 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „Заместник-председателят на комисията определя“ се заменят с „Комисията определя с наредба“.

§ 20. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „получила разрешение да извършва“ се заменят със „с право да извършва“ и запетаята пред тях се заличава;

б) точка 2 се изменя така:

„2. чийто лиценз включва извършване на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции;“

в) в т. 3 думите „която е получила разрешение за“ се заменят с „чийто лиценз включвa“;

г) в т. 4 думите „чиято лицензия“ се заменят с „чиито лиценз“;

д) в т. 5 думите „по чл. 65, ал. 2, т. 11 и 14 от Закона за банките или“ се заличават.

2. В ал. 3:

а) точка 2 се изменя така:

„2. чийто лиценз включва извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция;“

б) в т. 3 думата „лицензия“ се заменя с „лиценз“.

3. В ал. 4 се създава т. 7:

„7. на първия работен ден на всяко тримесечие проверява извършената от пенсионносигурителното дружество оценка на активите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за последния работен ден на предходното тримесечие, като при констатиране на несъответствия с изискванията на наредбата и правилата по чл. 181 уведомява пенсионноосигурителното дружество и следи за своевременното им отстраняване.“

4. Алинеи 7 – 9 се изменят така:

„(7) Банката-попечител не изпълнява нареждане по ал. 6, когато то противоречи на този кодекс и на подзаконовите актове по прилагането му, на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и на неговата инвестиционна политика.

(8) Банката-попечител изпраща на комисията в края на всеки работен ден информация за постъпилите и изплатените парични средства, сключените сделки, активите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, а на първия работен ден на всяко тримесечие – и данните, свързани с проверката по ал. 4, т. 7.

(9) Банката-попечител уведомява незабавно комисията за всяко констатирано при осъществяване на попечителските си задължения нарушение на този кодекс и на подзаконовите актове по прилагането му от страна на пенсионноосигурителното дружество. При поискване банката-попечител предоставя на комисията цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнението на попечителските си задължения.“

5. Създава се ал. 10:

„(10) Банката-попечител отговаря пред пенсионноосигурителното дружество, пред фонда за допълнително пенсионно осигуряване, пред осигурените лица и пенсионерите за всички претърпени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на попечителските ù задължения, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за които банката-попечител е отговорна.“

§ 21. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а след думите „от датата на сключването му“ се поставя запетая и се добавя „съответно от изменението му“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „свързано с него лице“ се заменят с „е в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество“;

б) в т. 3 думите „едно и също или свързано лице с“ се заличават и накрая се добавя „или е в тесни връзки с такъв инвестиционен посредник“.

3. В ал. 5 навсякъде думите „заместник-председателя на“ се заличават.

4. В ал. 8 думите „изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „изпълнението на попечителските задължения“.

5. В ал. 9 думата „лицензията“ се заменя с „лиценза“.

6. В ал. 10 се създава изречение второ: „След откриване на производството по несъстоятелност квесторът, временният синдик или синдикът на банката-попечител е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от датата на подписването на договора за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество и новата банка-попечител да извърши действията по ал. 6 съгласно дадените от пенсионноосигурителното дружество инструкции и нареждания.“

7. В ал. 13 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията“.

§ 22. В чл. 123в се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Пенсионноосигурителното дружество сключва договор с инвестиционен посредник след одобряване от управителния орган на дружеството.“

2. В ал. 2 думите „е свързано с него лице“ се заменят със „се намира в тесни връзки с него“.

3. Алинея 3 се отменя.

4. В ал. 5, т. 1 думите „свързано с тях лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с тях“.

5. В ал. 6 накрая думите „или свързано с тях лице“ се заменят с „и не трябва да са в тесни връзки с тях“.

6. В ал. 7 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 23. Член 123г се изменя така:

„Договор с осигурителен посредник

Чл. 123г. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва договори с осигурителни посредници – физически или юридически лица. Осигурителните посредници – физически лица, не могат да упълномощават други лица за осъществяваната от тях дейност по осигурително посредничество.

(2) Осигурителният посредник и пенсионноосигурителното дружество не могат да сключат договор, когато посредникът вече има сключен договор с друго пенсионноосигурително дружество. Осигурителният посредник – юридическо лице, не може да упълномощава лице, което е упълномощено от друг осигурителен посредник – юридическо лице, за същата дейност.

(3) Работодателят не може да е осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.

(4) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, имат право от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество да сключват осигурителни договори, да посредничат при сключването на осигурителни и пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане на средства, както и да приемат индивидуални заявления за допълнително пенсионно осигуряване, за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, за промяна на участие и за прехвърляне на средства, както и други заявления и молби от осигурените лица, от пенсионерите и от другите правоимащи лица. Те не могат да събират осигурителни вноски и да извършват плащания на осигурени лица, на пенсионери и на други правоимащи лица.

(5) Осигурителните посредници – физически и юридически лица, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, се вписват от заместник-председателя на комисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(6) Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, трябва да:

1. имат не по-ниско от средно образование;

2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

3. не са били наказвани административно през последните три години за груби или системни нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му;

4. не са лишени от право да:

а) заемат материалноотговорна длъжност;

б) упражняват определена професия или дейност в областта на финансите, застраховането или на осигуряването;

5. са преминали обучение по допълнително пенсионно осигуряване, организирано от съответното пенсионноосигурително дружество.

(7) Лицата, които управляват и представляват осигурителните посредници – юридически лица, трябва да отговарят на изискванията на ал. 6, т. 1 – 4.

(8) При осъществяване на дейността си осигурителният посредник – физическо лице, и лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице, трябва да:

1. се легитимира с документа по ал. 12 и да предостави на съответното лице данни за контакт;

2. спазва принципа за свобода на избор на фонд;

3. оказва съдействие на лицето, подаващо заявление за допълнително пенсионно осигуряване или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на средства от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и да следи да не се допусне увреждане на интересите му;

4. разяснява на лицата добросъвестно и с дължимата грижа правата и задълженията им по осигурителните договори, да им предоставя вярна и точна информация за съответното пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и да не дава обещания или да прави предположения относно бъдещата доходност от инвестиране на средствата на съответния фонд;

5. опазва личните данни на осигурените лица, като не използва получената информация за цели, които не са свързани с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по договора за осигурително посредничество;

6. опазва търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество, с което е сключило договор за посредническа дейност, и да не предоставя неверни, непълни или подвеждащи сведения за други пенсионноосигурителни дружества.

(9) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да осигури обучение на физическите лица, с които ще сключи договор за дейност по осигурително посредничество, както и на лицата, които осигурителните посредници – юридически лица, възнамеряват да упълномощят за осъществяване на дейността по осигурително посредничество.

(10) Пенсионноосигурителното дружество сключва договор с осигурителен посредник, съответно дава съгласие за упълномощаване на лице за извършване на дейност по осигурително посредничество, след като установи, че са изпълнени изискванията на ал. 6, съответно на ал. 7.

(11) Пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията за сключването на всеки договор с осигурителен посредник, както и за упълномощаването на физическо лице от осигурителен посредник – юридическо лице, в 7-дневен срок.

(12) Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им. Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на комисията.

(13) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да упражнява контрол за съответствието на осигурителните посредници и на упълномощените от тях лица с изискванията на този кодекс, да извършва редовни проверки за законосъобразното упражняване на дейността им в рамките на сключения с тях договор, съответно на упълномощаването им, както и да създаде необходимата организация за предварително и последващо обучение и инструктаж.

(14) Пенсионноосигурителното дружество отговаря пред осигурените лица, пред пенсионерите и пред техните наследници за действията на осигурителните посредници и на упълномощените от тях лица във връзка с дейността по допълнително пенсионно осигуряване като за свои действия.

(15) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да прекрати договора си с осигурителния посредник, когато установи, че:

1. пред дружеството са представени неверни данни или документи за удостоверяване на съответствието с ал. 6 или 7;

2. осигурителният посредник е престанал да отговаря на изискванията на ал. 6, съответно на ал. 7;

3. упълномощеното лице е престанало да отговаря на изискванията на ал. 6 и осигурителният посредник – юридическо лице, не оттегли упълномощаването в тридневен срок от уведомлението.

(16) Пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията за всяко прекратяване на договор за осигурително посредничество и за всяко оттегляне на упълномощаване на физическо лице, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице, в 7-дневен срок.

(17) Когато осигурителният посредник или упълномощеното лице извърши нарушение на ал. 8, т. 2, 4, 5 или 6 или други груби или системни нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му, заместник-председателят на комисията задължава пенсионноосигурителното дружество да прекрати договора си с осигурителния посредник – физическо лице, съответно с осигурителния посредник – юридическо лице, когато упълномощаването не бъде оттеглено. Същата мярка се прилага и в случаите на нарушение на ал. 2.“

§ 24. Член 123е се изменя така:

„Система за управление

Чл. 123е. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да разполага с ефективна система за управление, която осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

(2) Системата за управление трябва да съответства на естеството, обема и сложността на дейността на пенсионноосигурителното дружество и да включва адекватна и прозрачна организационна структура с ясно разпределение и подходящо разделение на отговорностите и ефективност при предаването на информация.

(3) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да извършва преглед на системата си за управление и да внася промени в нея, когато това е необходимо за постигане на целите по ал. 1.

(4) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество приема:

1. управленската и организационната структура на пенсионноосигурителното дружество, с която се определят включително:

а) дейността на отделните организационни единици;

б) ръководните длъжности извън длъжностите по чл. 121д, ал. 5, както и техните функции и правомощия;

в) разпределението на функциите и правомощията между изпълнителните директори, както и разпределението на функциите между членовете на управителния орган;

2. бизнес план за дейността на пенсионноосигурителното дружество за срок три години, който се актуализира ежегодно до 31 март всяка година;

3. правилник за организацията и дейността на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване;

4. инвестиционната политика на всеки управляван пенсионен фонд;

5. правилата за:

а) управлението на рисковете, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество;

б) вътрешния контрол;

в) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане дейността на отделните организационни звена;

г) вътрешния одит;

д) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган и на осигурените лица;

е) личните сделки;

ж) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;

з) отношенията с осигурителните посредници и с другите лица, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;

и) оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

к) други дейности по преценка на управителния орган или когато това е предвидено в този кодекс, в закон или в друг нормативен акт;

6. политиката за възнагражденията на лицата по чл. 123о, ал. 1;

7. счетоводната политика на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

8. политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружество и емитентите, в които са инвестирани средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

(5) Освен когато в този кодекс е предвидено друго, управителният орган преразглежда най-малко веднъж годишно документите по ал. 4, внася изменения или допълнения в тях, когато това е необходимо, и представя пред общото събрание на акционерите годишен отчет за дейността по прилагането им. Пенсионноосигурителното дружество представя отчета в комисията в 7-дневен срок от разглеждането му от общото събрание.

(6) Пенсионноосигурителното дружество предприема разумни мерки, които да гарантират непрекъснатост и регулярност при извършване на дейността му, включително като разработва планове за действия при извънредни ситуации. За тази цел пенсионноосигурителното дружество се ползва от подходящи и съответстващи на обема, характера и сложността на дейността му системи, ресурси и процедури.

(7) В рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава:

1. функция по управление на риска;

2. функция за вътрешен контрол;

3. функция по вътрешен одит;

4. актюерска функция.

(8) Функция по смисъла на ал. 7 е вътрешният капацитет за изпълнение на практически задачи.

(9) С организационната структура по ал. 4, т. 1 се определя организацията на функциите по ал. 7.“

§ 25. Създава се чл. 123е1:

„Управление на риска, вътрешен контрол 
и вътрешен одит

Чл. 123е1. (1) Пенсионноосигурителното дружество трябва да разполага със система за управление на риска, която да обхваща стратегии, процеси и процедури за докладване, с цел непрекъснато идентифициране, измерване, проследяване и управление на рисковете (поотделно, в целостта им и в техните взаимозависимости), на които са изложени или биха могли да бъдат изложени дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

(2) Системата за управление на риска трябва да е ефективна и да е добре интегрирана в организационната структура и в процесите за вземане на решения на пенсионноосигурителното дружество, като по подходящ начин се взема предвид от лицата по чл. 121д, ал. 5 и от лицата, които осъществяват функцията по управление на риска.

(3) Функцията по управление на риска на пенсионноосигурителното дружество се осъществява от звено за управление на риска и се структурира по такъв начин, че да съдейства за прилагането на системата за управление на риска.

(4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да изгради системи за вътрешен контрол, които да гарантират, че дейността по допълнително пенсионно осигуряване, включително когато осъществяването на част от нея е възложено по договор на трето лице, се извършва в съответствие със:

1. нормативната уредба;

2. разпоредбите на вътрешните документи, приети от дружеството съгласно изискване на този кодекс или на подзаконов акт по прилагането му;

3. сключените договори;

4. принципите за икономичност, ефикасност и ефективност на дейностите.

(5) Вътрешният контрол е цялостен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на пенсионноосигурителното дружество, който се осъществява съобразно възприетата система за управление от управителните и контролните органи, от ръководителите на всички управленски нива, както и от всички други лица, които работят по договор с пенсионноосигурителното дружество.

(6) Функцията по вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество се осъществява от специализирана служба за вътрешен контрол.

(7) Функцията по вътрешен одит на пенсионноосигурителното дружество е обективна и независима от другите оперативни функции, осъществява се от отделно лице или от специализирано звено и включва оценка на адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол и на другите елементи от системата за управление.

(8) Ръководителите на звеното за управление на риска, службата по вътрешен контрол и на специализираното звено по вътрешен одит (съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит, когато дейността по вътрешен одит се упражнява от него самостоятелно) трябва да имат подходяща квалификация и опит в съответните области и да отговарят на изискванията на чл. 121д, ал. 5, т. 3 – 12.

(9) Ръководителите на звеното за управление на риска и на службата по вътрешен контрол се избират и се освобождават от управителните органи на пенсионноосигурителното дружество. Ръководителят на специализираното звено по вътрешен одит, съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит, се избира и се освобождава от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество.

(10) Комисията определя с наредба функциите и задълженията на звената, на службите и на лицата по ал. 3, 6 и 7.“

§ 26. В чл. 123ж се създава ал. 3:

„(3) Информационната система на пенсионноосигурителното дружество трябва да предоставя възможност за създаване и поддържане на единно електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер в управляваните от дружеството пенсионни фондове, което съдържа всички налични данни за лицето, включително електронен образ на подадените от него заявления и молби и актовете на дружеството във връзка с тях.“

§ 27. В чл. 123з се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно:

1. да запознава осигурените лица и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с всички негови изменения и допълнения, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него;

2. преди сключването на осигурителен договор да предоставя на насрещната страна по договора актуална информация относно основните характеристики на фонда и относно участието в него;

3. да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година;

4. извън случая по т. 3 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида;

5. да предоставя на осигурените лица при поискване информация относно постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

4. Създават се ал. 6 – 11:

„(6) Документите и информацията по ал. 1, т. 2 – 5 се изготвят съгласно образци, утвърдени с наредба на комисията.

(7) Приложимият метод за изчисляване на доходността по ал. 1, т. 5 се определя в наредбата по чл. 180, ал. 2.

(8) Информацията по ал. 1 и 2 се представя в писмена форма и се подписва от упълномощен служител на дружеството, с изключение на информацията по ал. 1, т. 3 и по ал. 2, т. 1. При договореност с осигуреното лице информацията може да се изпрати по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, подписана с квалифициран електронен подпис от пенсионноосигурителното дружество.

(9) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера, съответно на наследник на осигуреното лице или на пенсионера, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.

(10) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно в 7-дневен срок от поискването да снабди пенсионера, съответно неговите наследници, със заверено копие от пенсионния договор по чл. 169а.

(11) Националната агенция за приходите предоставя в края на всяко тримесечие на съответните пенсионноосигурителни дружества и на комисията информация за починалите осигурени лица и пенсионери в управляваните от дружествата фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“

§ 28. В чл. 123и се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) Пенсионноосигурителното дружество не може да разпространява, да публикува на своята страница в интернет или да включва в съдържанието на свои рекламни и писмени информационни материали информация, изготвена от други лица, която не отговаря на изискванията, предвидени в наредбата по ал. 6. Материалите, съдържащи такава информация, не могат да се разпространяват и от други лица от името на дружеството или с участие на негови представители.

(5) Рекламните и информационните материали на пенсионноосигурителното дружество, съдържащи описание на характеристиките, продуктите, услугите или резултатите от дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, трябва да включват информация, че при управлението на активите на съответния фонд не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

(6) Комисията определя с наредба изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество.“

§ 29. В глава девета, раздел II се създава чл. 123и1:

„Задължение за съхраняване

Чл. 123и1.. (1) Оригиналните документи на хартиен носител и електронните документи, като заявления (за избор на пенсионен фонд, за промяна на участието, за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, за прехвърляне или изтегляне на средства и други), договори (осигурителни, пенсионни и за разсрочено изплащане), разпореждания и други актове на пенсионноосигурителното дружество за определяне размера на еднократни и периодични плащания, както и на другите документи, на данни и информация от значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници, се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество за срок не по-кратък от 50 години, считано от прекратяването на съответното осигурително правоотношение.

(2) Пенсионноосигурителното дружество съхранява, използва и унищожава документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, по ред, определен с наредба на комисията.

(3) Пенсионноосигурителното дружество съхранява документите, които представляват класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

§ 30. В чл. 123л се правят следните изменения:

1. В ал. 6 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 7 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.

3. В ал. 9 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „чл. 344, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 7“.

§ 31. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „от датата на сключване на“ се добавя „първия“.

2. В ал. 3 думите „Осигурителният договор“ се заменят с „Осигурителното правоотношение“, а след думите „фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая.

§ 32. В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ се заменят с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изборът се извършва с индивидуално заявление, подадено от лицето до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва. Едновременно с подаване на заявлението лицето сключва осигурителен договор с дружеството. Договорът поражда действие, при условие че са изпълнени изискванията на ал. 1 и 2, като осигурителното правоотношение възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“

3. В ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска“ се заменят с „Редът и начинът за събиране и разпределение на осигурителната вноска“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) Редът за подаване на заявлението по ал. 3, изречение първо и изискванията към съдържанието му се определят с наредба на комисията.“

§ 33. Създава се чл. 124б:

„Възникване на осигурителното правоотношение при промяна на участие

Чл. 124б. При промяна на участието на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване правоотношението с дружеството, управляващо фонда, в който лицето преминава, възниква от датата на прехвърляне на средствата по индивидуалната му партида, като правоотношението с дружеството, управляващо фонда, в който лицето е било осигурено, се прекратява от същата дата.“

§ 34. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

2. В ал. 2 след думите „пенсионно осигуряване“ се добавя „в универсалните и в професионалните пенсионни фондове“, а думите „чрез пенсионни схеми“ се заличават.

§ 35. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „са осигурени във фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая, а накрая думите „във фонд „Пенсии“ се заличават.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в във фонд „Пенсии“.

§ 36. В чл. 129 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:

„(1) По индивидуалната партида на всяко осигурено лице се записват и натрупват към датата на постъпването им по сметката на фонда:

1. вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и внесените суми от лихви върху тях;

2. средствата, прехвърлени от друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

3. средствата, преведени от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(2) Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида в универсален, съответно в професионален пенсионен фонд. В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски и другите постъпили в нея средства, за изплатените и прехвърлените суми, както и за събраните такси и удръжки.

(3) Индивидуалната партида се води в левове и в дялове. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, средствата, прехвърлени от друг фонд, както и другите постъпили в партидата суми се отчитат в дялове и в части от дялове.“

2. В ал. 9 накрая се добавя „ал. 2“.

3. В ал. 13 след думите „по ал. 1“ се добавя „направили избор по чл. 4б“.

4. Алинея 15 се изменя така:

„(15) При отпускане на пенсия по част първа или при смърт на лице, за което са прехвърлени средства по реда на ал. 12, същите се прехвърлят във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване.“

5. В ал. 18 думите „ал. 12 – 15“ се заменят с „ал. 12 – 16“.

§ 37. В чл. 134 ал. 1 се изменя така:

„(1) Пенсионноосигурителното дружество отговаря имуществено пред осигурените лица и пенсионерите за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на неговите задължения по отношение управлението и представляването на съответните пенсионни фондове. В случай на несъстоятелност в масата на несъстоятелността на пенсионноосигурителното дружество не се включват активите за покриване на пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2.“

§ 38. В чл. 137 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „с решение на неговите органи за управление“ се заменят със „с решение на общото събрание на акционерите му“.

2. В ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 39. В чл. 139, ал. 1, т. 2 след думата „еднократно“ се добавя „или разсрочено“.

§ 40. В чл. 140, ал. 1 думите „с решение на неговите органи за управление“ се заменят със „с решение на общото събрание на акционерите му“.

§ 41. В чл. 142, ал. 1, т. 2 след думата „еднократно“ се добавя „или разсрочено“.

§ 42. Създава се чл. 142а:

„Осигурителен договор

Чл. 142а. (1) Договорът за осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване е безсрочен и се съставя и подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

(2) Осигурителният договор задължително съдържа:

1. данни за страните по договора:

а) имената на осигуреното лице по документ за самоличност и ЕГН или аналогични данни за чуждестранното лице;

б) наименованието, седалището, адреса на управление, пенсионната лицензия и търговската регистрация на пенсионноосигурителното дружество;

2. наименованието, съдебната регистрация и единния идентификационен код на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

3. датата и входящия номер на заявлението за участие, за промяна на участието или за възобновяване на осигуряването, съответно номера и датата на протокола за служебното разпределение;

4. предмета и обхвата на осигуряването;

5. размера на осигурителната вноска;

6. размера на таксите и на удръжките;

7. правата и задълженията на страните по договора и на наследниците на осигуреното лице;

8. реда и начина за получаване на информация;

9. датата на сключване на осигурителния договор и условията за влизането му в сила;

10. условията за прекратяване на договора;

11. имената по документ за самоличност и служебния номер в пенсионноосигурителното дружество на осигурителния посредник, съответно на упълномощеното лице от осигурителен посредник – юридическо лице, в случаите, когато договорът се сключва с посредничеството му.“

§ 43. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Правилникът за организацията и дейността на пенсионния фонд трябва да съдържа:

1. наименованието на фонда;

2. наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява;

3. условията за допълнително задължително пенсионно осигуряване във фонда;

4. условията и реда за сключване на осигурителни или пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане, реда за измененията и допълненията в тях и условията за прекратяване на осигурителното правоотношение;

5. условията и реда за водене на индивидуалните партиди и за предоставяне на осигуреното лице на извлечения от тях;

6. основните цели на инвестиционната политика на фонда;

7. размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество;

8. условията, реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания;

9. условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида по искане на осигуреното лице;

10. условията и реда за извършване на изменения и допълнения в правилника;

11. изрично упоменаване на начина и на реда за обяви и съобщения, свързани с дейността на пенсионния фонд;

12. методите и периодичността на оценка на активите на фонда;

13. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата по чл. 123г, на осигурените лица, на пенсионерите и на техните наследници;

14. реда и начина за формиране на резерва за изплащане на пожизнени пенсии;

15. реда и начина за гарантиране на минималното равнище на доходност от инвестиране на средствата на осигурените лица;

16. датите на приемането на правилника и на последващите изменения и допълнения в него, както и данни за решенията на комисията, с които са одобрени.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) При подаването на заявление по чл. 124а, ал. 3, чл. 137, ал. 3 и по чл. 140, ал. 3 или при сключването на осигурителен договор осигуреното лице получава при поискване срещу подпис заверено копие от правилника на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване и от неговата инвестиционна политика, действащи към датата на подаване на заявлението, съответно на сключване на договора.“

§ 44. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се правят следните изменения:

а) в изречение първо думите „заместник-председателя на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“;

б) изречения второ и трето се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За одобряване на промени в правилника пенсионноосигурителното дружество подава до комисията заявление, към което прилага:

1. решението на управителния орган за приемане на промените, като в него или в приложение към него детайлно са описани измененията и допълненията в конкретните текстове на правилника;

2. заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството, екземпляр на правилника за организацията и дейността на съответния фонд с приетите в него промени, като след всяка промяна се посочва датата, на която е приета;

3. образците на осигурителните и пенсионните договори и на договорите за разсрочено изплащане, както и на другите вътрешни документи на дружеството – когато промените в правилника налагат изменения в тях.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Заместник-председателят на комисията може да изисква коригиране, допълване или отстраняване на несъответствия в документите по ал. 2 и представянето на допълнителна информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.

(4) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася в едномесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите по ал. 3 – в едномесечен срок от представянето на съответните документи или информация. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 45. Член 145 се изменя така:

„Разрешение за управление на пенсионен фонд

Чл. 145. (1) Разрешението за управление на универсален или на професионален фонд се издава от комисията по предложение на заместник-председателя на комисията. За получаване на разрешение лицензираното пенсионноосигурително дружество подава до комисията писмено искане по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, към което прилага:

1. протокола с решението на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на универсален или професионален пенсионен фонд;

2. правилника за организацията и дейността на универсалния или на професионалния пенсионен фонд и протокола с решението за приемането му;

3. актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми и имената и личните данни на актюера;

4. образците на осигурителните и пенсионните договори;

5. предварителните договори с банка-попечител и с инвестиционен посредник и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9, чл. 123б, ал. 2 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от заместник-председателя на комисията образец;

6. финансовия отчет на дружеството към последно число на предходния месец;

7. документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на учредения фонд;

8. справка за кадровата обезпеченост на дружеството;

9. инвестиционната политика на универсалния, съответно на професионалния пенсионен фонд;

10. правилата по чл. 179в, ал. 1;

11. документ за платена такса за разглеждане на документи.

(2) Заместник-председателят на комисията може да изисква коригиране, допълване или отстраняване на несъответствия в документите по ал. 1 и представянето на допълнителна информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.

(3) След получаването на разрешението по ал. 1 дружеството представя на комисията документите по ал. 1 в 14-дневен срок от промяната им, освен ако е предвиден друг ред за одобряване или уведомяване.

(4) Комисията определя с наредбата по чл. 122а, ал. 5 изисквания към документите по ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10.“

§ 46. Член 146 се изменя така:

„Срок за разглеждане на искането за разрешение за управление на пенсионен фонд

Чл. 146. Комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането по чл. 145, ал. 1, а в случаите по чл. 145, ал. 2 – в едномесечен срок от представянето на съответните документи или информация. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“

§ 47. В чл. 147 ал. 1 се изменя така:

„(1) Комисията отказва да даде разрешение, когато:

1. в определения по чл. 145, ал. 2 срок не са представени допълнителните документи или информацията или не са отстранени несъответствията;

2. не са изпълнени изискванията на този кодекс и на подзаконовите актове по прилагането му;

3. липсва необходимата финансова, кадрова или информационна обезпеченост на пенсионноосигурителното дружество;

4. е в сила приложена на дружеството принудителна административна мярка по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11 или 12.“

§ 48. В чл. 148, ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 49. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Комисията може да отнеме разрешението за управление на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване при грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му при управлението на фонда.“

§ 50. В чл. 154б се правят следните изменения:

1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 51. Член 167 се изменя така:

„Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост

Чл. 167. (1) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.

(2) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.“

§ 52. В чл. 168, ал. 3 след думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ се добавя „от лицето“.

§ 53. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1 очакваната продължителност на живота не може да е по-висока от определената в биометричните таблици.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост.“

§ 54. В чл. 169а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „по условията“ се заменят с „при условията“.

2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Пенсионният договор се сключва в писмена форма и задължително съдържа:“.

§ 55. Създава се чл. 169б:

„Договор за разсрочено изплащане

Чл. 169б. (1) Разсроченото изплащане представлява договорно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума на няколко части с еднакъв или различен размер, на равномерни или неравномерни периоди.

(2) Договорът за разсрочено изплащане се сключва в писмена форма и задължително съдържа:

1. наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номера и датата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество и наименованието и единния идентификационен код на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

2. имената и личните данни на осигуреното лице, съответно на неговия наследник;

3. план за извършване на плащанията;

4. реда и начина за извършване на плащанията;

5. правата на наследниците на лицето, получаващо плащанията;

6. реда и начина за предоставяне на информация на страните по договора;

7. разходите по изплащането;

8. условията за изменение и прекратяване на договора.“

§ 56. В чл. 171 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Осигуреното лице има право да промени участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година от датата:

1. на сключване на първия му осигурителен договор;

2. на служебното му разпределение;

3. на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 124а, ал. 3;

4. по чл. 124б.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Осигурените лица могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди във фонда при несъгласие с извършени промени в правилника му или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 144, ал. 5, съответно по чл. 175а, ал. 4, подадат заявление за това, освен когато:

1. се променя седалището или адресът на управление на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда;

2. промените произтичат от изменение на нормативната уредба.“

§ 57. Член 175 се изменя така:

„Принципи на инвестиране

Чл. 175. (1) Пенсионноосигурителното дружество инвестира средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в интерес на осигурените лица и пенсионерите и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

(2) При инвестирането на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване пенсионноосигурителното дружество е длъжно да:

1. изпълнява инвестиционната политика на всеки управляван фонд с оглед постигане на инвестиционните му цели, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в политиката, в този кодекс и в актовете по прилагането му;

2. спазва правилата за управление на риска на съответния фонд и да управлява риска, като постоянно наблюдава и оценява всяка инвестиция;

3. третира равностойно и справедливо фондовете, които управлява;

4. предприема всички необходими действия, за да получи възможно най-добрия резултат за всеки управляван от него фонд, като взема предвид цената, разходите, срока, вероятността от изпълнение и сетълмент, обема и вида на сделката и всяко друго обстоятелство, свързано с нейното изпълнение;

5. не допуска конфликт на интереси.“

§ 58. В чл. 175а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна политика на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Минималното съдържание на инвестиционната политика се определя с наредба на комисията.

(2) Дружеството преразглежда инвестиционната политика всяка година, както и незабавно след всяка съществена промяна в пазарните и в други относими условия.“

2. В ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Пенсионноосигурителното дружество информира осигурените лица за направените изменения и допълнения в инвестиционната политика на фонда чрез съобщение в два централни всекидневника и я публикува на страницата си в интернет в 7-дневен срок от промяната.“

§ 59. Член 176 се изменя така:

„Инвестиране

Чл. 176. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само във:

1. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:

а) държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка;

б) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;

в) трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен;

г) трета държава извън посочените в буква „в“, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;

д) международни финансови организации, като в този случай ценните книжа трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг;

2. облигации, издадени от:

а) орган на местната власт на държава членка;

б) орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на комисията, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен;

в) орган на местната власт на трета държава, извън посочените в буква „б“, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;

3. корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;

4. корпоративни облигации, приети за търговия на:

а) регулиран пазар в държава членка;

б) официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг;

5. влогове в банки с минимален кредитен рейтинг, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка;

6. акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варанти по тях:

а) търгувани на регулиран пазар в държава членка;

б) търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като акциите трябва да са включени в индекси на тези пазари;

в) привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в индексите по буква „б“;

7. акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок не по-дълъг от 12 месеца от издаването им;

8. облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на облигациите и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок не по-дълъг от 12 месеца от издаването им;

9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им, и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;

10. акции на:

а) дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;

б) предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка, върху което се осъществява надзор, и които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;

11. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на комисията;

12. акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.);

13. инвестиционни имоти в държава членка.

(2) Комисията определя с наредба:

1. държавите по ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“, т. 6, буква „б“ и т. 11;

2. международните финансови организации по ал. 1, т. 1, буква „д“;

3. минималните нива на кредитния рейтинг по ал. 1, т. 5;

4. пазарите по ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и пазарите и индексите на тези пазари по ал. 1, т. 6, буква „б“.

(3) Кредитните рейтинги по ал. 1, чл. 178 и чл. 251 трябва да отговарят на изискванията за използване за регулаторни цели съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“.“

§ 60. Член 177 се изменя така:

„Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Чл. 177. (1) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във:

1. финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от свързаните с него лица;

2. финансови инструменти, издадени от банката-попечител на фонда или лица, които се намират в тесни връзки с нея;

3. влогове в банка, която е свързано лице с пенсионноосигурителното дружество;

4. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1, т. 11 и на алтернативен инвестиционен фонд по чл. 176, ал. 1, т. 12, управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице;

5. финансови инструменти, които не са напълно изплатени.

(2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да се придобиват от:

1. пенсионноосигурителното дружество;

2. свързани с пенсионноосигурителното дружество лица;

3. друг управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително пенсионно осигуряване;

4. банката-попечител на фонда или от лица, които се намират в тесни връзки с нея;

5. лице по чл. 123в, ал. 4 или от лица, които се намират в тесни връзки с него;

6. колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице.

(3) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.

(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на сключване на сделка на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен.

(5) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва къси продажби и маржин покупки на финансови инструменти за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(6) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 10 чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар подлежат единствено на регистриране на този пазар. Забраната не се прилага за сделки с акции – предмет на търгово предложение.

(7) Не се допуска ползването на инвестиционни имоти – собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно осигурявяне, за нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него лица.“

§ 61. Член 177а се изменя така:

„Инвестиции в един емитент

Чл. 177а. (1) Пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат поотделно да притежават повече от 7 на сто от акциите с право на глас на един емитент.

(2) Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от едно и също пенсионноосигурително дружество, не могат заедно да притежават 20 и над 20 на сто от акциите с право на глас на един емитент.

(3) Пенсионноосигурителното дружество и управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да придобиват акции, издадени от един емитент, и акции/дялове, издадени от едно предприятие за колективно инвестиране.

(4) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да притежава повече от 7 на сто от акциите без право на глас на един емитент.

(5) Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, не могат заедно да притежават 20 и над 20 на сто от акциите без право на глас на един емитент.

(6) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да притежава повече от 20 на сто от една емисия облигации.

(7) Пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 15 на сто от акциите/дяловете на една колективна инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1, т. 11. В този случай ограниченията по ал. 1, 2, 4 и 5 не се прилагат.

(8) Пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече от 7 на сто от акциите/дяловете на едно предприятие за колективно инвестиране по чл. 176, ал. 1, т. 10 и 12. В този случай ограниченията по ал. 1, 2, 4 и 5 не се прилагат.“

§ 62. Член 178 се изменя така:

„Инвестиционни ограничения

Чл. 178. (1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение:

1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;

2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестиционен кредитен рейтинг;

3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;

4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.

(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:

1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;

2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.

(3) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г“.

(4) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“.

(5) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 2, като не повече от 5 на сто от активите могат да са в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар.

(6) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3.

(7) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да се инвестират във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4.

(8) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове, като инвестициите във влогове в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.

(9) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6.

(10) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7.

(11) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8.

(12) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9.

(13) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 1 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.

(14) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 11, като не повече от 5 на сто от активите на фонда могат да се инвестират в дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.

(15) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12.

(16) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.

(17) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13.

(18) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване се определят в неговата инвестиционна политика.“

§ 63. В чл. 179а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „по чл. 176, ал. 1“ се добавя „за срок не по-дълъг от 6 месеца“ и се поставя запетая.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Сключването на сделки по ал. 1 не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения, посочени в инвестиционната политика на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(3) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва сделки по ал. 1 само когато тази възможност е предвидена в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване и когато насрещните страни по тях са банка или инвестиционен посредник, притежаващ собствен капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв., получили са разрешение да извършват дейност съгласно законодателството на държава членка или които подлежат на надзор от страна на компетентен орган от друга държава – страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.“

§ 64. В чл. 179б, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари в държави членки или на официални пазари на фондови борси, или на други организирани пазари в трети държави, функциониращи редовно, признати и публично достъпни, които са посочени в наредба на комисията;

2. сделките с опции:

а) търгувани на регулирани пазари в държави членки или на официални пазари на фондови борси, или на други организирани пазари в трети държави, функциониращи редовно, признати и публично достъпни, които са посочени в наредба на комисията;

б) извънборсово търгувани, насрещна страна по които е банка, която подлежи на надзор от страна на компетентен орган от държава членка или от друга държава, посочена в наредба на комисията;“.

§ 65. В чл. 179в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.)“ се заменят с „Регламент № 1060/2009“.

§ 66. В чл. 180 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.

2. В ал. 2:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „С наредба на комисията се определят изискванията относно:“;

б) в т. 2 думите „поетите рискове“ се заменят с „инвестиционния риск“.

§ 67. Член 180а се изменя така:

„Нарушаване на изискванията и ограниченията по обективни причини

Чл. 180а. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи ежедневно за спазване на изискванията на чл. 176 и 179б и на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В случай че придобити активи престанат по обективни причини да отговарят на посочените изисквания, пенсионноосигурителното дружество е длъжно да уведоми комисията в 14-дневен срок от датата на промяната и да приведе активите на фонда в съответствие с тези изисквания в 6-месечен срок от датата на промяната.

(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи ежедневно за спазването на ограниченията на чл. 177а, 178, чл. 179а, ал. 1 и на предвидените ограничения в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да приведе активите на фонда в съответствие с тях в рамките на шест месеца от датата на превишение на съответното ограничение, когато то се дължи на:

1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на фонда;

2. промяна в общата стойност на активите на фонда;

3. придобиване на права по акции от фонда в качеството му на акционер на даден емитент;

4. намаляване на капитала на даден емитент;

5. намаляване на броя на акциите и/или на дяловете на колективна инвестиционна схема;

6. други обективни причини, писмено обосновани и документирани от дружеството.

(3) В случаите по ал. 2 до привеждането на активите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване в съответствие със законовите изисквания пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда активи, по отношение на които е нарушено ограничението.

(4) Когато в случай на преобразуване на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване бъдат нарушени ограниченията по чл. 177а, 178 и/или 179а от новообразувания или приемащия фонд, неговите активи се привеждат в съответствие с тези ограничения в срок шест месеца от датата на вписването на вливането или сливането в регистъра на окръжния съд по седалището на фонда.“

§ 68. Създават се чл. 180б и 180в:

„Неприлагане на ограниченията

Чл. 180б. При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е получило разрешение да управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 178 и 179а в срок до 6 месеца от получаването на разрешението.

Доходност от инвестиционните имоти

Чл. 180в. (1) След изтичане на 5 години от придобиването на всеки отделен инвестиционен имот, притежаван от фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество е длъжно към края на всяко тримесечие да съпоставя постигнатата доходност от този имот за предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за същия период.

(2) Когато доходността от имота е по-ниска от 50 на сто от доходността при управлението на фонда за съответния период, пенсионноосигурителното дружество е длъжно в срок до 24 месеца от установяване на това обстоятелство да продаде инвестиционния имот на цена не по-ниска от пазарната. Настъпването на промени през 24-месечния период в доходността от инвестиционния имот и/или в доходността от управлението на фонда не освобождава дружеството от това задължение.

(3) Редът и начинът за изчисляване и съпоставяне на доходността по ал. 1 и 2 се определят с наредба на комисията.“

§ 69. Член 181 се изменя така:

„Оценка на активите

Чл. 181. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество приема правила за оценка на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и ги представя на комисията в 7-дневен срок от приемането на изменения и допълнения в тях.

(2) Комисията определя с наредба:

1. минималното съдържание на правилата по ал. 1;

2. начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество;

3. задълженията на пенсионноосигурителното дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляваните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви;

4. начина и реда за определяне на нетната стойност на активите на фонда;

5. начина и реда за изчисляване и обявяване на стойността на един дял на фонда;

6. изискванията към воденето на индивидуалните партиди.“

§ 70. Член 185 се изменя така:

„Изисквания към счетоводството на пенсионноосигурителното дружество и на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Чл. 185. (1) Пенсионноосигурителното дружество организира и осъществява счетоводството си и изготвя годишните си финансови отчети и годишните финансови отчети на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, годишния доклад за дейността си, както и годишен доклад за дейността на всеки фонд в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, разпоредбите на този кодекс и на актовете по прилагането му.

(2) Пенсионноосигурителното дружество изготвя отделни отчети за надзорни цели на дружеството и на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(3) Комисията определя с наредба изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете на представяне на отчетите за надзорни цели.“

§ 71. Член 186 се изменя така:

„Счетоводство на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води самостоятелно счетоводство на всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и съставя отделни отчети за него.“

§ 72. Член 186а се изменя така:

„Месечни отчети

Чл. 186а. Дружеството е длъжно да представя на комисията месечните финансови отчети за надзорни цели на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 20 дни след края на всеки месец.“

§ 73. В чл. 187 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Регистрираните одитори извършват проверка и:

1. изразяват одиторско мнение относно достоверното представяне на имущественото и финансовото състояние и финансовия резултат на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

2. изготвят доклад за потвърждение, че годишните отчети за надзорни цели са съставени на базата на одитираните годишни финансови отчети на дружеството и на управляваните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, изготвени са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 185, ал. 3 и информацията в тях е последователна във всички съществени аспекти;

3. изразяват одиторско мнение относно съответствието на системата за управление с изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му.

(4) Одитираните годишни финансови отчети и докладите за дейността на пенсионноосигурителното дружество и за управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване се приемат от общото събрание на акционерите на дружеството.“

§ 74. Член 188 се изменя така:

„Задължения на одиторите

Чл. 188. (1) Регистрираните одитори на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване информират незабавно комисията в писмена форма за всички обстоятелства, които са им станали известни в хода на одита и които:

1. представляват нарушение на този кодекс и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. засягат или могат да нарушат нормалното функциониране на пенсионноосигурителното дружество и/или управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

3. водят или биха могли да доведат до ситуация, при която пенсионноосигурителното дружество и/или управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване няма да са в състояние да изпълняват своите задължения;

4. причиняват или могат да причинят значителни вреди на пенсионноосигурителното дружество и/или на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

5. водят до отказ на одиторите от изразяване на мнение върху финансовите отчети или до изразяване на квалифицирано мнение;

6. са свързани с неверни или с непълни данни в отчетите и докладите, които пенсионноосигурителното дружество представя в комисията.

(2) Регистрираните одитори на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са длъжни при писмено искане от заместник-председателя на комисията или от комисията да представят съответната документация относно обстоятелствата по ал. 1.

(3) Регистрираните одитори не носят отговорност за нарушаване на съответните законови или договорни условия за запазване на конфиденциалност в случаите, когато по реда на този закон добросъвестно са предоставили информация на заместник-председателя на комисията или на комисията.“

§ 75. Член 189 се отменя.

§ 76. Член 190 се изменя така:

„Задължение за представяне и оповестяване на одитираните годишни финансови отчети и доклади

Чл. 190. (1) Пенсионноосигурителното дружество представя на комисията в срок до три месеца след края на финансовата година одитираните годишни финансови отчети, придружени с одиторските доклади, отчетите за надзорни цели и годишните доклади за дейността на дружеството и за управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) Пенсионноосигурителното дружество публикува едновременно на своята страница в интернет в срок до 30 юни на годината, следваща отчетната година:

1. приетите от общото събрание на акционерите одитирани годишни финансови отчети на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, придружени с одиторските доклади;

2. годишните доклади за дейността на дружеството и за управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

3. информация за предложението на управителния орган на дружеството за разпределение на печалбата или за покриване на загуба от предходната година и решението на общото събрание на акционерите на дружеството за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба.“

§ 77. Наименованието на глава шестнадесета се изменя така:

„РЕЗЕРВИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО“.

§ 78. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 и 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „от създадени за целта резерви“ се заличават.

3. В ал. 7, изречение второ думите „активите на фонда“ се заменят със „стойността на нетните активи на фонда“.

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Пенсионноосигурителното дружество задължително създава със собствени средства резерв в дружеството за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Резервът се преизчислява към края на всеки месец, като размерът му не може да е по-малък от 1 на сто и по-голям от 3 на сто от стойността на нетните активи на съответния фонд, намалени със средствата на резерва по ал. 7.“

5. Създава се нова ал. 10:

„(10) Пенсионноосигурителното дружество покрива със собствени средства разликата до минималната доходност, в случай че средствата на резервите по ал. 7 и 8 не са достатъчни.“

6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „разпоредбите на чл. 175 – 180“ се заменят с „разпоредбите на чл. 175 – 180а и 180в“.

7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

8. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея след думите „резервите по ал. 7 и 8“ се поставя запетая, добавя се „както и за освобождаване на средства от резерва по ал. 8“ и се поставя запетая.

§ 79. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Всички разходи за управление на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи.“

§ 80. Член 211 се изменя така:

„Участие във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Чл. 211. (1) Участието във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване започва от датата на сключване на осигурителен договор за осигуряване с лични вноски, съответно от датата на получаване в пенсионноосигурителното дружество на писменото съгласие на лице, в чиято полза е сключен договор за осигуряване с вноски от лица по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4.

(2) При прехвърляне на средства от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в друг осигурителният договор или допълнителното споразумение между осигуреното лице и съответното пенсионноосигурително дружество влиза в сила от датата на прехвърляне на средствата по индивидуалната партида.

(3) Участието във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми започва от датата на присъединяване на лицето към професионалната схема.“

§ 81. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „от комисията“ се заменят със „с наредба на комисията“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) В случай на несъстоятелност в масата на несъстоятелността на пенсионноосигурителното дружество не се включват активите за покриване на пенсионния резерв.“

§ 82. В чл. 213б, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „чл. 344, ал. 1, т. 17“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 17“.

§ 83. В чл. 215, ал. 1 след думите „осигурените лица“ се добавя „и пенсионерите“.

§ 84. Създава се чл. 216а:

„Идентификационен код на правния субект

Чл. 216а. (1) Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и пенсионноосигурителните дружества, които управляват такива фондове, са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.

(2) Пенсионноосигурителните дружества и фондовете по ал. 1 са длъжни да се сдобият с идентификационни кодове на правния субект в тримесечен срок от вписването на фонда в регистъра по чл. 221. Разходите, свързани с издаването и поддръжката на регистрацията на идентификационните кодове, са за сметка на пенсионноосигурителните дружества.

(3) Пенсионноосигурителните дружества уведомяват комисията за своите идентификационни кодове и за идентификационните кодове на управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок от издаването на съответния код.

(4) При предоставянето на информация за дейността на пенсионноосигурителните дружества и фондовете по ал. 1 на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване от дружествата или от комисията се посочват и идентификационните кодове на тези дружества и фондове.“

§ 85. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицензираното пенсионноосигурително дружество подава до комисията писмено искане по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, към което се прилагат:

1. протоколът с решението на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

2. правилникът за организацията и дейността на фонда и протокол с решението за приемането му;

3. актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми и имената и личните данни на актюера;

4. образци на осигурителни и пенсионни договори;

5. предварителният договор с банка-попечител и с инвестиционен посредник и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 121д, ал. 9, чл. 123б, ал. 2 и чл. 123в, ал. 2 по утвърден от заместник-председателя на комисията образец;

6. финансовият отчет на дружеството към последното число на предходния месец;

7. документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на учредения фонд;

8. справка за кадровата обезпеченост на дружеството;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи;

10. инвестиционната политика на фонда;

11. вътрешните правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фондa, утвърдени по реда на чл. 179в, ал. 1.

(3) Заместник-председателят на комисията може да изисква коригиране, допълване или отстраняване на несъответствия в документите по ал. 2 и представянето на други данни или на допълнителна информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) След получаването на разрешението по ал. 1 дружеството представя на комисията документите по ал. 2 в 14-дневен срок от промяната им, освен ако е предвиден друг ред за одобряване или уведомяване.

(5) Комисията определя с наредбата по чл. 122а, ал. 5 изисквания към документите по ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11.“

§ 86. В чл. 219 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането по чл. 218, ал. 2, а в случаите по чл. 218, ал. 3 – в едномесечен срок от представянето на съответните документи, данни или информация. 
В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 87. В чл. 220, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

2. В т. 1 думите „след изтичането на определения срок по чл. 219, ал. 1 и 2“ се заменят с „в определения по чл. 219, ал. 1 срок“.

3. В т. 2 накрая се добавя „и на подзаконовите актове по прилагането му“.

4. Създава се т. 4:

„4. в сила е приложена на дружеството принудителна административна мярка по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12 или 17.“

§ 88. В чл. 221, ал. 1 и ал. 3, т. 6 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 89. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да отнеме разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му при управлението на фонда.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 90. В чл. 227 се правят следните изменения:

1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 91. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 3 накрая се добавя „във фонда“;

б) в т. 4 след думите „осигурителни или пенсионни договори“ се добавя „и договори за разсрочено изплащане“;

в) точка 9 се изменя така:

„9. основните цели на инвестиционната политика на фонда;“

г) точка 10 се отменя;

д) в т. 13 думите „натрупаните средства по“ се заменят с „натрупани средства от“;

е) точка 17 се изменя така:

„17. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата по чл. 123г, на осигурените лица, на пенсионерите и на техните наследници, както и правата и задълженията на работодателите и на другите осигурители;“

ж) създава се т. 18:

„18. датите на приемането и на последващите изменения и допълнения в правилника, както и данни за решенията на комисията, с които са одобрени.“

2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. информацията по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12 – 15 и 18;“.

§ 92. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“;

б) изречения второ и трето се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За одобряване на промени в правилника пенсионноосигурителното дружество подава до комисията заявление, към което прилага:

1. решението на управителния орган за приемане на промените, като в него или в приложение към него детайлно са описани измененията и допълненията в конкретните текстове на правилника;

2. заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството, екземпляр на правилника за организацията и дейността на съответния фонд с приетите в него промени, като след всяка промяна се посочва датата, на която е приета;

3. образци на осигурителните и пенсионните договори и на договорите за разсрочено изплащане, както и на другите вътрешни документи на дружеството, когато промените в правилника налагат изменения в тях.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Заместник-председателят на комисията може да изисква коригиране, допълване или отстраняване на несъответствия в документите по ал. 2 и представянето на допълнителна информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.

(4) Комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на заявлението, а в случаите по ал. 2 – в едномесечен срок от представянето на съответните документи и информация. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея след думите „осигурените лица“ се добавя „и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1“, а думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 93. В чл. 229а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „заместник-председателя на комисията по утвърден от него“ се заменят с „комисията по утвърден от заместник-председателя на комисията“.

2. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 94. В чл. 229б, ал. 1 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.

§ 95. В чл. 229в се правят следните изменения:

1. В ал. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 и 15 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3, 14 – 17, ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17“.

3. В ал. 9, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в изречение второ думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

4. В ал. 13 думите „заместник-председателя на комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на заместник-председателя на комисията“ се заменят със „заместник-председателя на комисията или от комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на комисията“.

5. В ал. 15 думите „от заместник-председателя на комисията“ се заменят със „с наредба на комисията“.

§ 96. В чл. 229г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в изречение второ думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

2. В ал. 3, изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията упражнява“ се заменят със „Заместник-председателят на комисията и комисията упражняват“, а в изречение второ думите „той уведомява“ се заменят с „комисията уведомява“.

3. В ал. 4 в текста преди т. 1 след думите „заместник-председателят на комисията“ се поставя запетая и се добавя „съответно комисията“, а думите „надзорен орган да“ се заменят с „надзорен орган от комисията да“.

§ 97. В чл. 229д, ал. 1, т. 3 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3, 14 – 17 и ал. 2, т. 3“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 5, 11, 12, 13, 16 и 17“, а думите „чл. 346а, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 346а, ал. 2“.

§ 98. В чл. 234, ал. 2, изречение второ думите „прехвърлените суми и удръжките“ се заменят със „за изплатените и прехвърлените суми и за събраните такси и удръжки“.

§ 99. В чл. 235 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „то е в полза“ се заменят с „той е в полза“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При осигуряване въз основа на договор по ал. 1, т. 1 с осигурител или друг осигурител се изисква предварително писмено съгласие на лицето, в чиято полза е сключен договорът. Писменото съгласие на всяко лице се предоставя на пенсионноосигурителното дружество преди или едновременно с превода на първата осигурителна вноска за него. Когато липсва предварително съгласие от конкретно лице, пенсионноосигурителното дружество връща осигурителната вноска за него на осигурителя или на другия осигурител.“

§ 100. Създава се чл. 235а:

„Информиране и консултиране

Чл. 235а. Преди сключването на пенсионен договор или на договор за разсрочено изплащане пенсионноосигурителното дружество е длъжно да запознае осигуреното лице с правата му във връзка с придобитото право на пенсия и да го консултира при избора на най-подходящо плащане.“

§ 101. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „имената и адресите на страните по договора, търговската регистрация“ се заменят с „имената/наименованията и адресите на страните по договора, съдебната регистрация“.

2. Създават се нови т. 5 и 6:

„5. правата и задълженията на страните по договора и на наследниците на осигуреното лице;

6. информация, че на осигуреното лице или лица не се гарантира доходност или запазване на пълния размер на внесените от тях средства;“.

3. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 7, 8 и 9.

4. Създават се т. 10 и 11:

„10. ред и начин за получаване на информация;

11. имената по документа за самоличност и служебния номер в пенсионноосигурителното дружество на осигурителния посредник, съответно на упълномощеното лице от осигурителен посредник – юридическо лице, в случаите, когато договорът е сключен с посредничеството му.“

§ 102. Член 239 се изменя така:

„Задължение за предоставяне на правилника и инвестиционната политика на фонда

Чл. 239. При сключването на договор за осигуряване във фонд за доброволно пенсионно осигуряване или във фонд за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми осигуреното лице, както и всяко лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1, получава при поискване срещу подпис заверено копие от правилника и от инвестиционната политика на фонда, действащи към датата на сключване на договора.“

§ 103. Създава се чл. 241а:

„Договор за разсрочено изплащане

Чл. 241а. Относно договора за разсрочено изплащане на средства от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се прилага съответно разпоредбата на чл. 169б.“

§ 104. В чл. 243, ал. 2 накрая се добавя „от лицето“.

§ 105. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1 очакваната продължителност на живота не може да е по-висока от определената в биометричните таблици.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „заместник-председателя на“ се заличават.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) В случаите по ал. 6 и 7 комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на таблиците, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки при изчисленията или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или официална статистическа информация, на която биометричните таблици се основават – в едномесечен срок от представянето им.
В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок от заместник-председателя на комисията за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“, а в т. 1 думата „кодекса“ се заменя с „този кодекс и актовете по прилагането му“;

б) точка 5 се изменя така:

„5. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.“

8. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:

„(10) При промяна на размера на техническия лихвен процент пенсионноосигурителното дружество представя на комисията мотивирано предложение с искане за одобряването му.

(11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на техническия лихвен процент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(12) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество размер на техническия лихвен процент, когато:

1. не са спазени изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му;

2. представеното от дружеството предложение не го обосновава;

3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.

(13) При съществени промени в условията, при които е бил одобрен техническият лихвен процент, комисията може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за одобряване.“

§ 106. В чл. 247 ал. 2 се изменя така:

„(2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 229, ал. 5, съответно по чл. 175а, ал. 4 подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба.“

§ 107. В чл. 248, ал. 2 думите „лична пенсия за старост или инвалидност“ се заменят с „лична пенсия за старост по чл. 243, ал. 1, 2, 4 и 6 или за инвалидност по чл. 244, ал. 1“.

§ 108. В чл. 249 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 178 и 180а“ се заменят с „чл. 178, 180а и 180б“.

2. В ал. 2 думите „чл. 175а, 178 и 180а“ се заменят с „чл. 175а, 178, 180а и 180б“.

§ 109. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 – 8 се изменят така:

„(1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент. В това ограничение:

1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;

2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестиционен кредитен рейтинг;

3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;

4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.

(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:

1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;

2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.

(3) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във влогове в една банка.

(4) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7.

(5) Не повече от 3 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8.

(6) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9.

(7) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 2 на сто от активите на съответния фонд могат да се инвестират в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.

(8) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани в дялове или в акции на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.“

2. Създава се нова ал. 9:

„(9) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12.“

3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 10, 11 и 12.

4. Създават се ал. 13 – 15:

„(13) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.

(14) Не повече от 10 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13, като инвестицията в един имот не може да надвишава 5 на сто от активите на фондовете.

(15) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите се определят в инвестиционната политика на съответния фонд.“

§ 110. Член 251а се изменя така:

„Нарушаване на изискванията и ограниченията по обективни причини

Чл. 251а. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи ежедневно за спазване на изискванията на чл. 176 и 179б и на инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. В случай че придобити активи по обективни причини престанат да отговарят на посочените изисквания, пенсионноосигурителното дружество е длъжно да уведоми комисията за това в 7-дневен срок от датата на промяната и да приведе активите на фонда в съответствие с тези изисквания в 6-месечен срок от промяната.

(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да следи ежедневно за спазването на ограниченията на чл. 177а, чл. 179а, ал. 1, чл. 251 и на предвидените ограничения в инвестиционната политика на управлявания от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, и да приведе активите на фонда в съответствие с тях в рамките на 6 месеца от датата на превишаване на съответното инвестиционно ограничение, когато то се дължи на:

1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана за извършване на последваща оценка на актив на фонда;

2. промяна в общата стойност на активите на фонда;

3. придобиване на права по акции от фонда в качеството му на акционер на даден емитент;

4. намаляване на капитала на даден емитент;

5. намаляване на броя на акциите и/или на дяловете на колективна инвестиционна схема;

6. други обективни причини, писмено обосновани и документирани от пенсионноосигурителното дружество.

(3) В случаите по ал. 2 до привеждането на активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в съответствие със законовите изисквания пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда активи, по отношение на които е нарушено ограничението.

(4) Когато в случай на преобразуване на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, са нарушени ограниченията по чл. 177а, 179а и/или 251 от новообразувания или приемащия фонд, неговите активи се привеждат в съответствие с тези ограничения в срок 6 месеца от датата на вписване на вливането или сливането в съответния регистър.“

§ 111. Създава се чл. 251а1:

„Неприлагане на ограниченията

Чл. 251а1. При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е получило разрешения да управлява фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 179а и 251 в срок до 6 месеца от тяхното получаване.“

§ 112. В чл. 251в, изречение първо думите „определено от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определено с наредба от комисията“, а в изречение второ думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 113. В чл. 252 се правят следните изменения:

1. В заглавието думата „фонд“ се заменя с „фондовете“.

2. В ал. 2, изречение второ думите „определят от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определят с наредба от комисията“.

3. В ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 114. В чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Редът и начинът за изчисляване и превеждане на таксата по ал. 1, т. 3 се определят с наредба на комисията.“

§ 115. В чл. 257 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точки 1 и 3 се отменят;

б) точка 4 се изменя така:

„4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Таксата по ал. 1, т. 2 не се заплаща от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.“

§ 116. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Всички разходи за управление на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява, с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи.“

§ 117. В чл. 269, ал. 1 в текста преди т. 1 преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.

§ 118. В чл. 270 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.

2. В ал. 3 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 119. В чл. 271, ал. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 120. В чл. 272, ал. 1 и ал. 3, т. 6 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 121. В чл. 276 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.

§ 122. В чл. 278 се правят следните изменения:

1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 123. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията“.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 124. В чл. 317, ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 125. В чл. 322 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Едновременно с разрешението по ал. 3 комисията издава лицензии на новообразуваните дружества, разрешения за управление на новообразуваните фондове за допълнително социално осигуряване и отнема издадените разрешения на прекратяващите се фондове.“

2. Алинея 6 се отменя.

§ 126. В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.

§ 127. В чл. 326, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 128. В чл. 328 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Едновременно с разрешението комисията отнема лицензията на дружеството и разрешенията за управление на фондовете.“

2. Алинея 6 се отменя.

§ 129. В чл. 329 думите „и 6“ се заличават.

§ 130. В чл. 330 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „пред него“ се заменят с „пред нея“.

§ 131. Създава се чл. 330а:

„Принудително прекратяване в случаите по чл. 122е, ал. 1, т. 1

Чл. 330а. При отнемане на лицензията за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 1 се извършва ликвидация на дружеството. Общото събрание на акционерите на дружеството за допълнително социално осигуряване назначава ликвидатор в двумесечен срок от влизането в сила на решението на комисията.“

§ 132. В чл. 331 се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така:

„Принудително прекратяване в случаите по чл. 122е, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 2“.

2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

3. В ал. 6 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.

§ 133. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Искането на комисията трябва да съдържа:

1. наименованието на съда, до който e отправено;

2. наименованието и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество и имената на лицето/лицата, които го представляват;

3. основанието, въз основа на което е отнета лицензията;

4. в какво се състои искането;

5. подпис на председателя на комисията.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Към искането се прилагат заверен препис от решението за отнемане на лицензията, както и доказателство за уведомяването по чл. 78, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 134. В чл. 336 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.

3. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.

§ 135. В чл. 337 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на комисията има право да контролира действията на синдика“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя има право да дава задължителни предписания на синдика“.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на“ се заличават.

§ 136. Създава се чл. 339а:

„Принудително прекратяване в случаите по чл. 122е, ал. 1, т. 7

Чл. 339а. (1) При отнемане на лицензията за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 7 на дружество, което не е започнало да извършва дейност по допълнително социално осигуряване, се прилага чл. 330а.

(2) При отнемане на лицензията за извършване на дейност по допълнително социално осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 7 на дружество, което е започнало да извършва дейност по допълнително социално осигуряване, се прилагат чл. 331 и 332.“

§ 137. В чл. 342 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При ликвидация на дружество за допълнително социално осигуряване съхраняваните от него документи от значение за правата на осигурените лица, на пенсионерите, на техните наследници и на другите правоимащи лица се предават на дружеството или дружествата за социално осигуряване, чиито фондове са правоприемници на прекратените фондове, управлявани от ликвидираното дружество, в случай че не е предвиден специален ред за тяхното предаване и съхранение и срокът за съхранението им не е изтекъл.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) За архивирането на останалата документация дружеството за допълнително социално осигуряване се обръща за съдействие към органите за управление на Националния архивен фонд.“

§ 138. В чл. 343а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно от фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая.

2. В ал. 5 думите „чл. 171, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 171, ал. 1“.

§ 139. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 след думите „във фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая.

§ 140. В чл. 343г, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думите „във фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая.

2. В т. 2, букви „а“ и „б“ след думите „във фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се поставя запетая.

§ 141. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се отменят;

б) точки 13, 14, 15, 16 и 17 се отменят;

в) създават се т. 18 и 19:

„18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване;

19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи своите оперативни разходи, включително като процент от общите нетни приходи, когато са нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11 и 12 или съществува непосредствена опасност от нарушаването им.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:

1. да назначи квестор в случаите, предвидени в този кодекс;

2. да назначи за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване в случаите по ал. 1:

а) регистриран одитор;

б) външен независим експерт за извършването на оценка на активи на фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване;

в) външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на дружеството или на отделни нейни функции;

г) актюер с призната правоспособност за извършване на актюерска проверка;

3. да разпореди писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват дружество за допълнително социално осигуряване, в случаите по ал. 1;

4. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително социално осигуряване и в другите вътрешни актове, приети от дружеството за допълнително социално осигуряване съгласно изискванията на този кодекс и актовете по неговото прилагане;

5. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;

6. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;

7. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;

8. да забрани временно изплащането на дивиденти;

9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник или с осигурителен посредник, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания;

10. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на дружеството за допълнително социално осигуряване, което се отнася до дейността по допълнително социално осигуряване, ако с него се нарушават изискванията на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

11. да отнеме разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване;

12. да ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в случаите по ал. 1, като му забрани да извършва определени сделки, дейности и/или операции;

13. да отнеме лицензия за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в този кодекс;

14. да забрани временно на акционер да упражнява правото си на глас, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3;

15. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3;

16. да забрани на пенсионноосигурителното дружество да приема и управлява средства по съответна професионална схема;

17. да забрани или ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в чужбина;

18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване;

19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи своите оперативни разходи, включително като процент от общите нетни приходи, когато са нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11 и 12 или съществува непосредствена опасност от нарушаването им;

20. да забрани на чуждестранната институция да управлява професионална схема на съответния осигурител.“

3. В ал. 4 думите „лица, които изпълняват ръководни функции“ се заменят с „лицата на ръководна длъжност“.

4. Създава се нова ал. 5:

„(5) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на нарушение на акт на орган на Европейския съюз с пряко действие, с които се възлагат задължения на лицата по ал. 4 във връзка с дейността по допълнително социално осигуряване.“

5. Досегашнната ал. 5 става ал. 6.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“, а в изречение второ думите „заместник-председателят на“ се заличават.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

8. Създава се ал. 9:

„(9) Редът и начинът за назначаване на лицата по ал. 2, т. 2 и изискванията към тях се определят с наредба на комисията.“

§ 142. В чл. 345, ал. 1 след думите „по чл. 344, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 346а, ал. 1“.

§ 143. Член 346а се изменя така:

„Принудителни административни мерки спрямо чуждестранна институция

Чл. 346а. (1) При неспазване на относимите към професионална схема разпоредби на българското трудово и социално законодателство, включително на тези, свързани с инвестиционната дейност и разкриването на информация, комисията може да разпорежда писмено на чуждестранната институция, управляваща схемата, да се преустановят и отстранят в определен срок допуснатите нарушения и вредните последици от тях.

(2) В случаите по ал. 1 комисията може да забрани на институцията да управлява професионалната схема.

(3) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат при наличие на обстоятелствата по чл. 229г, ал. 3 и 4.“

§ 144. В глава тридесет и девета се създава чл. 346б:

„Субсидиарно прилагане

Чл. 346б. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 145. В чл. 347, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 121д, ал. 2“ се заменят с „чл. 121д, ал. 1 и ал. 5, т. 1 – 8 и 10 – 12“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. да не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на член на управителен или на контролен орган на дружеството за допълнително социално осигуряване, чиито правомощия са преустановени с акта на назначаване на квестора, и не се намира във фактическо съжителство с такова лице;“.

3. Точка 3 се отменя.

§ 146. Член 351 се изменя така:

„Отговорност за нарушения на нормативната уредба

Чл. 351. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение:

1. на чл. 121д, ал. 15, чл. 121з, чл. 123г, ал. 1 – 4 и 6 – 16, чл. 123з, 135, 142а, чл. 143, ал. 3, чл. 144, ал. 5, чл. 145, ал. 3, чл. 153, 154, 173, чл. 188, ал. 1 и 2, чл. 216, 216а, чл. 218, ал. 4, чл. 223, 224, чл. 229, ал. 5, чл. 229а, ал. 4, чл. 229в, чл. 230, ал. 5 и 6, чл. 231, 233, чл. 235, ал. 3, чл. 235а, чл. 236, ал. 1 и 2, чл. 237, 238, 239, 240, 248, 248а, 248б, 317, чл. 326, ал. 2, чл. 327, ал. 3, чл. 330 и чл. 331, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.;

2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122а, ал. 4, чл. 122и, ал. 1, чл. 122к, чл. 123, ал. 1, чл. 123в, 123е, чл. 123е, чл. 129, ал. 1 – 8 и ал. 10 и 11, чл. 131, 139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177, 177а, 178, 179, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в, чл. 180, ал. 1, чл. 180а, 180в, чл. 181, ал. 1, чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1, чл. 190, 192, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 201, 202, 212, чл. 213, ал. 1 – 4, чл. 213а, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 213б, чл. 229г, ал. 1, чл. 234, ал. 1 – 8 и 10 – 13, чл. 241, 241а, 245, чл. 246, ал. 1 – 6, чл. 249, 251, 251а, 251б, 251в, 252, чл. 256, ал. 1, чл. 257, 258, 319, чл. 325, ал. 2, чл. 332, 336, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 342, чл. 347, ал. 3 и чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.;

3. на чл. 121, ал. 1 – 5, чл. 121а, 121б, чл. 121в, ал. 1 – 6, 8 и 10 – 14, чл. 121г, чл. 121е, ал. 2 и 4, чл. 121ж, ал. 3 и 5, чл. 122ж, 123а, 123б, 123д, 126, чл. 154а, ал. 1, чл. 203, чл. 209, ал. 3, чл. 226, ал. 1, чл. 259 и чл. 322, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 3000 до 40 000 лв.;

4. извън случаите по т. 1, 2 или 3 на част втора или част втора „А“, на нормативните актове по прилагането на този кодекс и/или на акт на орган на Европейския съюз с пряко действие, с които се възлагат задължения при осъществяването на дейността по допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.

(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000 до 20 000 лв.;

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 4000 до 40 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 8000 до 80 000 лв.;

4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 1000 до 20 000 лв.

(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размери, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 100 000 лв.;

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 40 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 80 000 до 400 000 лв.;

4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 5000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 100 000 лв.

(4) Който предостави или допусне да се предостави невярна информация във връзка с осъществяването на осигурителния надзор, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., когато деянието не съставлява престъпление.

(5) За нарушението по ал. 4 на пенсионноосигурителното дружество се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 150 000 лв.

(6) На лице, което извършва дейност като осигурителен посредник без сключен договор с пенсионноосигурително дружество, се налага:

1. глоба от 1500 до 10 000 лв. – за физическо лице;

2. имуществена санкция от 4000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.

(7) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да се възстановят на увредените лица.“

§ 147. В чл. 352 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „1000 до 10 000 лв.“ се заменят с „4000 до 20 000 лв.“.

2. В ал. 2 думите „10 000 до 50 000 лв.“ се заменят с „40 000 до 100 000 лв.“.

§ 148. В чл. 353 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „10 000 до 100 000 лв.“ се заменят с „20 000 до 150 000 лв.“.

2. В ал. 2 думите „1000 до 20 000 лв.“ се заменят с „5000 до 50 000 лв.“.

§ 149. Създава се чл. 353а:

„Отговорност за невнасяне на имуществени санкции по наказателни постановления

Чл. 353а. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.“

§ 150. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. „Свързани лица“ са:

а) юридическите лица, за които е изпълнено някое от следните условия:

аа) те са предприятие майка и/или дъщерни дружества от една и съща група (т.е. всяко предприятие майка, дъщерно дружество и друго дъщерно дружество е свързано с останалите);

бб) едното от тях има участие във или е съвместно дружество на другото дружество или има участие във или е съвместно дружество на предприятие майка или дъщерно дружество от група, в която другото дружество е предприятие майка или дъщерно дружество;

вв) и двете дружества са съвместни дружества на едно и също трето лице;

гг) едното от тях е съвместно дружество на, а в другото има участие едно и също трето лице;

дд) едното от тях е контролирано или контролирано съвместно от физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“;

ее) по отношение на едното от тях, физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“, подбуква „аа“, упражнява значително влияние или заема ръководна длъжност в него или в неговото предприятие майка;

б) юридическо лице и физическо лице, ако физическото лице или близък член на неговото семейство:

аа) упражнява контрол или упражнява съвместен контрол върху юридическото лице;

бб) упражнява значително влияние върху юридическото лице, или

вв) заема ръководна длъжност в юридическото лице или в предприятието майка на юридическото лице.

По смисъла на буква „а“, подбукви „бб“ – „гг“ „съвместно дружество“ е дружество, върху което съответното лице упражнява съвместен контрол заедно с друго лице; за съвместни дружества се считат и дъщерните дружества на съвместното дружество.

По смисъла на буква „б“ „близки членове на семейството“ на дадено лице са членове на семейството, които могат да оказват влияние върху или могат да бъдат повлияни от това лице в отношенията му с юридическото лице, в т.ч. неговите деца и съпруг/а, лицето, с което то се намира във фактическо съжителство, децата на това лице и лицата, които са на негова издръжка или на издръжка на лицето, с което е налице фактическо съжителство.

По смисъла на буква „а“, подбуква „ее“ и буква „б“, подбуква „бб“ „значително влияние“ е налице, когато съответното лице притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на юридическото лице, като общият размер на участието възлиза на сбора от пряко притежаваните гласове и гласовете, притежавани от контролираните лица.

По смисъла на буква „а“, подбуква „дд“ и буква „б“, подбуква „аа“„съвместен контрол“ е предвидено в договор споделяне на контрола върху дейността на юридическо лице и е налице, когато за вземането на решения за тази дейност е необходимо единодушно съгласие на лицата, които споделят контрола.“

2. Създават се т. 3а и 3б:

„3а. „Тесни връзки“ са налице, когато две или повече физически или юридически лица са свързани чрез контрол или участие, или когато две или повече физически или юридически лица са трайно свързани с едно и също лице чрез отношения на контрол. В случаите по чл. 177, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 и 5 определянето на лицата, които се намират в тесни връзки съгласно изречение първо, се ограничава до юридически лица и се извършва въз основа на публично достъпна информация.

3б. „Участие“ е налице, когато едно лице притежава пряко или непряко 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружество.“

3. В т. 4:

а) в буква „а“ думите „и/или чрез контролирано лице/лица“ се заменят с „и/или непряко“;

б) първият абзац след буква „д“ се изменя така: „В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към гласовете на контролиращия се прибавят:

аа) гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол;

бб) гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице;

вв) непряко притежаваните гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, изчислени като произведението от участието на контролиращия в капитала на лицето, чрез което се притежава непряко участие, и участието на това лице в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, като:

ааа) при наличие на повече от едно междинно лице в линията на непряко притежание в произведението се включва и участието на съответното междинно лице в капитала на другото;

ббб) при непряко притежаване на участие по повече от една линия се използва сборът от непряко притежаваните от контролиращия гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, по всяка линия.“

4. Създават се т. 4а – 4д:

„4а. „Предприятие майка“ е юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дружества (дъщерни дружества).

4б. „Дъщерно дружество“ е юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка); юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното дружество, също се смятат за дъщерни дружества на предприятието майка.

4в. „Група“ е група от дружества, която се състои от:

а) предприятие майка и неговите дъщерни дружества; в групата се включват и дружествата, в които предприятието майка или дъщерните му дружества имат участия, или

б) дружества, които се управляват общо по силата на договор или учредителните им актове или устави, или

в) дружества, в които повече от половината от членовете на управителните или контролните им органи са едни и същи лица през съответната финансова година и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет.

4г. „Лица, действащи в съгласие“ са две или повече лица, за които според характера на отношенията между тях или между всяко от тях и трето лице, според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки, може да се направи основателно предположение, че упражняват или ще упражняват правата, свързани с тяхното пряко или непряко акционерно участие в дружеството за допълнително социално осигуряване, в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение между тях.

4д. „Квалифицирано участие“ e пряко или непряко участие, възлизащо на 10 или на над 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание, определено съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или което дава възможност за съществено влияние върху управлението на дружеството. При определяне размера на квалифицираното участие не се вземат предвид правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или банките държат в резултат на предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че тези права не се упражняват или използват по друг начин, за да се повлияе върху управлението на дружеството за допълнително социално осигуряване, както и при условие че тези права бъдат прехвърлени в срок една година от придобиването.“

5. Точки 5 и 6 се отменят.

6. В т. 7 след думата „пенсионните“ се добавя „и техническите“.

7. Точка 9 се изменя така:

„9. „Системни нарушения“ са три или повече административни нарушения на този кодекс и/или на актовете по прилагането му, извършени в продължение на една година, или три и повече административни нарушения от един и същ вид, извършени в продължение на три последователни години.“

8. В т. 11 думата „сметка“ се заменя с „индивидуална партида“.

9. Точки 14 – 16 се изменят така:

„14. „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, която е обезпечена в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по главницата, с обезпечение съгласно чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

15. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ е всяко споразумение, при което се прехвърлят финансови инструменти, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с финансови инструменти със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще се определи от прехвърлителя. Споразумението е „репо сделка“ за страната, продаваща финансовите инструменти, и „обратна репо сделка“ за страната, която ги купува.

16. „Колективна инвестиционна схема“ е:

а) предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

б) предприятие за колективно инвестиране съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

10. Точки 17 и 18 се отменят.

11. Точки 19 и 20 се изменят така:

„19. „Опция“ е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.

20. „Фючърс“ е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена дата.“

12. Точка 22 се изменя така:

„22. „Инвестиционен имот“ е инвестиционен имот по смисъла на Международен счетоводен стандарт 40.“

13. Създават се т. 31 – 33:

„31. „Ръководна длъжност“ е длъжността:

а) заемана като член на управителен, контролен или ръководен орган на юридическо лице, определен по силата на закон, устав или в друг устройствен акт, както и като прокурист на такова лице;

б) включваща изпълнение на функции по ръководство и/или контрол на структурно звено, имащо пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на една институция или към основния предмет на дейност на дадено дружество или лице, съгласно тяхната вътрешна структура.

32. „Регулиран пазар“ е пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

33. „Идентификационен код на правния субект“ е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.“

§ 151. В § 11г, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 246, ал. 3“ се заменят с „чл. 246, ал. 4“.

§ 152. В преходните и заключителните разпоредби § 22д се отменя.

§ 153. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) § 116 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 154. (1) Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 7, имат право в срок до 31 декември 2018 г. да поискат преизчисляването ù без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.

(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2.

(4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди.

(5) Националният осигурителен институт изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня, следващ деня на подаването им.

(6) В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за преизчисляване на пенсията без намаление на индивидуалния коефициент териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща по електронен път във формат, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването ù превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата от датата на закриването ù.

(7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.

(8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията Националният осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.

(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или чл. 352.

§ 155. (1) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат дейността си извън тази по ал. 3 в съответствие с този закон и актовете по прилагането на кодекса и да представят в Комисията за финансов надзор документи, удостоверяващи съответствието.

(2) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ банките – попечители, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с този закон и актовете по прилагането на кодекса и да представят в Българската народна банка и в Комисията за финансов надзор документи, удостоверяващи съответствието.

(3) В срок до 31 декември 2021 г. пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат в съответствие с предвидените в този закон изисквания към инвестиционната дейност активите, притежавани от управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които към датата на влизането му в сила не отговарят на тези изисквания.

§ 156. (1) В 14-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридическите лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества подават заявления по чл. 121д, ал. 10, които се разглеждат по реда на чл. 121д, ал. 11 и 12. Лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителните дружества, представят и доказателства, включително декларации, че са спазени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 3.

(2) В случаите по чл. 121д, ал. 13, както и когато не е подадено заявление в срока по ал. 1, Комисията за финансов надзор прилага мярката по чл. 344, ал. 2, т. 3.

§ 157. Пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който към датата на влизането в сила на този закон притежава инвестиционни имоти, прилага изискването за съпоставяне на всяко тримесечие на постигнатата доходност от инвестиционен имот съгласно чл. 180в, ал. 1 и чл. 180в, ал. 2 по отношение на притежаваните от фонда инвестиционни имоти след изтичането на 5 години от влизането в сила на този закон.

§ 158. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, получили разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми до влизането му в сила, са длъжни да подадат заявления за издаването на идентификационни кодове на правния субект за себе си и за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми.

§ 159. (1) Започналите до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, се довършват по досегашния ред.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, запазват действието си.

§ 160. Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване в 12-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

§ 161. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 след думите „допълнително социално осигуряване“ се поставя запетая и думите „и на управляваните от тях фондове“ се заменят с „на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници“.

2. В чл. 17, ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) точки 3 и 4 се изменят така:

„3. издава или отказва издаване на разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

4. одобрява документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;“

в) точка 6 се изменя така:

„6. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;“

г) в т. 10 думите „органите за управление“ се заменят с „управителните, контролните и другите органи“;

д) създава се нова т. 14:

„14. предявява искове за:

а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;

б) прогласяване на нищожност на сделки, свързани с дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, сключени в нарушение на Кодекса за социално осигуряване и на актовете по прилагането му;

в) отмяна на решение на общото събрание на дружество за допълнително социално осигуряване, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от узнаване за решението, но не по-късно от тримесечен срок от провеждане на общото събрание.“

§ 162. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 21 се създава ал. 6:

„(6) Взаимозастрахователна кооперация, която извършва дейност по животозастраховане, не прилага изискванията по част втора, дял трети от този кодекс, ако застрахователните плащания варират в зависимост от наличните средства и вноските на всеки един от членовете на кооперацията са в еднакъв за всички размер. За взаимозастрахователната кооперация по изречение първо се прилага част втора, дял четвърти от този кодекс.“

§ 163. (1) Параграфи 1, 32 и 154 влизат в сила от 1 януари 2018 г.

(2) Параграфи 43, 56, 91, 106, 115 и § 138, т. 2 влизат в сила от 1 април 2018 г.

(3) Параграф 5, т. 2 и 4, § 6 – 14, § 19, § 20, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, т. 2, буква „а“ и т. 3, 4 и 5, § 24 и 25, § 27 – 30, § 36, т. 2, § 44 – 49, § 58, т. 1, § 59 – 65, § 66, т. 2, буква „а“, § 67 – 76, § 78, § 85 – 89, § 92 – 94, § 95, т. 1, § 108 – 111, § 114, § 117 – 123, § 125 и 126, § 128 и 129, § 141, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „г“, т. 8, § 145 и 146, § 150, § 158 и § 160 влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Източник: Държавен вестник