Вие сте тук

Обнародвани са промени в наредбата за регистрите, водени от Агенция „Митници“

В ДВ, бр. 40 от 31 май 2022 г., е обнародван текстът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“.

Документ, представящ промени в заканови и подзаконови нормативни актове

Промени в Наредба № Н-9 от 2018 г., регламентираща воденето на регистрите от Агенция „Митници“, са публикувани в Държавен вестник. Редакции са направени в текста на чл. 20, в който е разписано кои са лицата, които могат да получат EORI номер в Република България, както и в последващите чл. 21 и чл. 22. Добавен е и нов чл. 22а, в който се определя реда за издаването на EORI номер и регистрацията на лицата по чл. 20, т. 1.

Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“
(обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.; доп., бр. 9 от 2019 г.)

§ 1. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20. Лицата, които могат да получат EORI номер в Република България, са:

1. установените на територията на Република България икономически оператори и други лица съгласно чл. 6, параграф 1 на Делегиран регламент (EC) 2015/2446, за които се изисква EORI номер;

2. икономически оператори, които не са установени на митническата територия на Съюза, нямат EORI номер и подават в българско митническо учреждение за първи път декларация, за която се изисква регистрация съгласно чл. 5 на Делегиран регламент (EC) 2015/2446;

3. други лица, различни от лицата по т. 1 и 2, съгласно чл. 6 на Делегиран регламент (EC) 2015/2446, за които се изисква EORI номер.“

§ 2. В чл. 21 думите „икономическите оператори“ се заменят с „лицата по чл. 20, т. 2 и 3“.

§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „икономическите оператори“ се заменят с „лицата по чл. 20, т. 2 и 3 и“.

2. Точки 1 и 3 се отменят.

§ 4. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а. (1) Издаването на EORI номер и регистрацията на лицата по чл. 20, т. 1 се извършва при искане на място в митническите учреждения или служебно, по повод подадено искане, с които се инициира митническите органи да вземат решение. В случай, когато искане по предходното изречение е подадено чрез упълномощено лице, към него се представят доказателства за представителната му власт за извършваните действия от името и за сметка на конкретното лице.

(2) Данните и обстоятелствата, свързани с издаване на регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) по реда на ал. 1, се получават служебно от първичните администратори в Република България по реда на Закона за електронното управление.“

§ 5. В чл. 24, ал. 1 след думите „ЕОRI номер“ се добавя „по искане по чл. 21 и 22“.

§ 6. Създава се чл. 24а:

„Чл. 24а. Митническите органи издават ЕОRI номер по чл. 22а незабавно.“

§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Агенция „Митници“ актуализира данните за лицата по чл. 20, т. 1 по реда на чл. 22а, ал. 2. Актуализацията се извършва ежегодно и при всяко обработване на искане от лицето, адресирано до митническите органи за вземане на решение в рамките на компетентността им.“

§ 8. В глава втора, раздел XI се създава чл. 25а:

„Чл. 25а. (1) Митническите органи служебно обезсилват издадения EORI номер в следните случаи:

1. по искане на регистрираното лице;

2. когато митнически орган е осведомен, че регистрирано лице е прекратило дейностите, за които се изисква регистрацията и/или е загубена дееспособността да участва в дейности, обхванати от митническото законодателство, и това обстоятелство се обработва от първичен администратор на данни в Република България.

(2) Определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ митнически органи обезсилват EORI номера, документират датата на това обстоятелство и я съобщават на регистрираното лице.“

§ 9. В чл. 26, ал. 2 думите „от митнически служител“ се заличават.

§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 9:

„9. „Първичен администратор на данни“ е административен орган по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за електронното управление.“

Източник: Държавен вестник