Вие сте тук

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.59/26.07.2022 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност e обнародван в бр.59 на Държавен вестник.

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.59/26.07.2022 г.

Промени в подзаконовата нормативна уредба относно облагането с ДДС са публикувани в ДВ. Променит в правилника са във връзка с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 71 и 104 от 2020, бр. 111 от 2021 и бр. 14 от 2022 на „Държавен вестник”, както и някои редакции, продиктувани от европейското данъчно законодателство. 

Пълният текст е цитиран по-долу.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г.)

 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 4 и 5 се отменят.

2. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) В случаите по чл. 28 от закона мястото на изпълнение на доставките на една и съща стока във верига от доставки се определя по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.

(8) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за доставката към получател – данъчно незадълженото лице.“

§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.

2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез пощенски и/или експресни пратки съгласно Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;

2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката по ЗДДС, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.“

§ 3. В чл. 38в думите „и 2“ и „на стоки“ се заличават.

§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след числата „21 – 38“ се добавя „и чл. 38в“.

2. Създава се ал. 8:

„(8) Алинеи 1 – 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона и получателят не се снабди с документите по чл. 38б до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.“

§ 5. В чл. 40, ал. 1 в основния текст след думите „чл. 66, ал. 2“ се добавя „, т. 1“.

§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, насочени към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.“

§ 7. В чл. 50а се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 8 думите „(във формат: мм/гггг)“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „вносителя по чл. 57б от закона“ се заменят с „данъчно задълженото лице по чл. 57б от закона“.

§ 8. Член 50б се отменя.

§ 9. В чл. 55б думите „и 157а“ се заличават.

§ 10. В чл. 58, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“

§ 11. Създава се чл. 58a:

„Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка

Чл. 58а. В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.“

§ 12. Създава се чл. 58б:

„Право на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък след корекция на грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите

Чл. 58б. (1) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, регистрираното лице може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице изискванията на чл. 69 и 71 от закона, или право на възстановяване на начислен данък по съответния ред въз основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2 и 3, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, ако погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.

(2) Алинея 1 се прилага и когато при установено грешно данъчно третиране на доставка размерът на данъка по доставка не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик.

(3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.“

§ 13. В чл. 60, ал. 2, т. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 14. В глава единадесета се създава чл. 67а:

„Корекции при грешно данъчно третиране на доставка

Чл. 67а. Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“

§ 15. В глава единадесета се създава чл. 67б:

„Корекции при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите

Чл. 67б. (1) Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, се извършват по реда на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона.

(2) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, издадените данъчни документи се анулират и се издават нови, при условие че установеното с акта задължение е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона.

(3) Когато при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено или прихванато, доставчикът издава документ, когато за тази доставка не е издаден документ по чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от закона.

(4) Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на чл. 113, ал. 20 – 22.“

§ 16. В глава дванадесета се създава чл. 71а:

„Възстановяване на недължимо платен данък

Чл. 71а. Когато с влезли в сила актове, издадени от орган по приходите на доставчик и получател, е установено задължение в резултат на грешно данъчно третиране на доставка, което е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона, Националната агенция за приходите възстановява недължимо платени или събрани суми по реда на чл. 128 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след обективна преценка коя от страните по доставката е понесла неправомерно тежестта на данъка.“

§ 17. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение трето и в ал. 9 думите „и 157а“ се заличават.

2. В ал. 10 думите „чл. 154, 156 и/или 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или 156“.

3. В ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 18. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 думите „чл. 107, т. 4, буква „г“ се заменят с „чл. 107, т. 6“.

2. В ал. 7 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 19. В чл. 77а, ал. 1 и 5 думите „чл. 154, 156 или 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или 156“.

§ 20. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 154, чл. 156 и чл. 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или чл. 156“.

2. Създава се ал. 12:

„(12) Когато регистрирано лице документира доставка в случаите на чл. 67б, ал. 3, освен реквизитите по чл. 114, ал. 1 от закона във фактурата се посочва номерът на влезлия в сила акт, издаден от орган по приходите, с който е установено грешното данъчно третиране на доставката, и датата на внасяне на задължението по него.“

§ 21. В чл. 79, ал. 2, т. 2 думите „и 157а“ и запетаята преди тях се заличават.

§ 22. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 в основния текст думите „може да“ се заличават.

2. В ал. 13 накрая се създава изречение четвърто: „Когато споразумението не е в писмена форма, в уведомлението доставчикът посочва информацията по ал. 6.“

§ 23. В чл. 80 ал. 6 се отменя.

§ 24. В чл. 82, ал. 1 в основния текст и в ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 25. В чл. 85, ал. 1 думите „ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто“ се заменят с „ДС – данъчната ставка в размер 9 на сто“.

§ 26. В чл. 88, ал. 1, на ред „ЦПок“ след думите „когато стоката“ се добавя „по чл. 143, ал. 3, т. 1 от закона“.

§ 27. В чл. 95 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 се създава изречение второ: „В случаите, когато заявлението се подава от доставчик, включително който управлява електронен интерфейс, когато е установен по седалище и адрес на управление или има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната, към заявлението се прилага и справка за общата стойност без ДДС в левовата равностойност, определена по обменния курс, публикуван от Европейската централна банка към 5 декември 2017 г., на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, които са предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в други държави членки, и на вътреобщностни дистанционни продажби, при които стоките се изпращат или транспортират от територията на страната до друга държава членка, за текущата и предходната календарна година.“

2. Създават се ал. 10 – 12:

„(10) Регистрацията по чл. 154 и/или 156 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на акта по електронен път.

(11) Регистрацията по чл. 157а, ал. 1 и 3 от закона се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/смърт на регистрираното лице. В този случай връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.

(12) Регистрацията по чл. 157а, ал. 2 от закона на представител се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/ смърт на представителя. Връчването на акта за дерегистрация на представителя се извършва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път. В този случай се прекратява и регистрацията по чл. 157а, ал. 3 от закона на данъчно задължените лица, които са представлявани от представителя, като регистрацията им се прекратява с издаване на акт за дерегистрация на всяко от тях, който се връчва по електронен път, а датата на прекратяване на регистрацията им за прилагане на режима е първият ден на месеца, следващ месеца на изпращането на акта по електронен път.“

§ 28. В глава шестнадесета раздел IVa се отменя.

§ 29. Член 109 се изменя така:

„Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка

Чл. 109. (1) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.

(2) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона.

(3) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6 от закона;

2. Република България не е държава на установяване на лицата по т. 1;

3. Република България не е приемаща държава на лицата по т. 1.

(4) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 1 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката, и

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB, L 88 от 16 март 2022 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, когато Република България е приемащата държава и не е държава на установяване, за лицата по ал. 1.

(5) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 2 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз задължение за заплащане на данък по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, независимо коя е приемащата държава, за лицата по ал. 2.

(6) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 3 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, когато Република България не е държава на установяване, за лицата по ал. 3.

(7) Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 8 от закона;

2. получените стоки и услуги от лицата по т. 1 не се използват незабавно или на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение, и

3. стоките или услугите са закупени от лицата по т. 1 в изпълнение на задачите, възложени им от правото на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19.

(8) За прилагането на нулевата ставка на данъка по ал. 7 доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, или съответния компетентен орган на държава членка, за лицата по ал. 7.“

§ 30. В чл. 109а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 109, ал. 3“ се заменят с „чл. 109, ал. 4, 5 и 6“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Когато Европейската комисия или съответната агенция или орган уведоми страната, че условията за прилагане на нулева ставка, предвидени в чл. 173, ал. 8 и 9 от закона, не са налице, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, не заверява удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз.“

§ 31. Член 110 се изменя така:

„Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък

Чл. 110. (1) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.

(2) В случаите, когато Република България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България.

(3) В случаите, когато Република България е приемаща държава, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

1. в друга държава членка – за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, или

2. на територията на страната – за лицата по чл. 109, ал. 2.

(4) Удостоверението по ал. 3 се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, в два екземпляра – един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.

(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, освобождава:

1. институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;

2. лицата по чл. 173, ал. 6, т. 1, букви „а“, „б“ и „д“ от закона от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка.

(6) Освобождаването по ал. 5 се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.

(7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(8) Териториалната дирекция по ал. 4 води регистър на потвърдените удостоверения по чл. 109, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2, както и регистър за освобождаванията по ал. 5.“

§ 32. Член 111 се изменя така:

„Изисквания към формулярите на удостоверението

Чл. 111. (1) Формулярът на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от -5 мм или +8 мм;

2. да е на български или английски език.“

§ 33. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона лице за доставките, за които прилага тези режими, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, включително когато е издало фактура или известие към фактура за тях, като в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на съответния данъчен период.“

2. Създава се ал. 7:

„(7) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоки или услуги срещу приемане на ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане, е лице, различно от издателя на ваучера, при фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги по чл. 131а, ал. 3 от закона данъчно задълженото лице не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона.“

§ 34. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 18 се отменя.

2. Алинея 19 се изменя така:

„(19) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, отразява данните от отчета за продажбите по чл. 112, ал. 6 на един ред в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 23 на приложение № 10. В тези случаи издадените данъчни документи за доставките не се отразяват в дневника за продажбите за периода.“

3. Създават се ал. 20 и 21:

„(20) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-получател, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което не е налице право на приспадане на данъчен кредит и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:

1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват със стойност нула, а новоиздадените документи – по общия ред на закона;

2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи – по общия ред на закона.

(21) Когато с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице-доставчик, е установено грешно данъчно третиране на доставка, в резултат на което е начислен данък и е извършена корекция по чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:

1. от регистрираното лице-получател, като анулираните документи се отразяват с противоположен знак, а новоиздадените документи – по общия ред на закона;

2. от регистрираното лице-доставчик, като анулираните документи и новоиздадените документи се отразяват със стойност нула.“

§ 35. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:

„(1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона и когато има задължение по чл. 125, ал. 2 от закона – VIES-декларация. Регистрирано по чл. 154, 156 или 157а от закона лице подава справка-декларацията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона. Данъчно задължено лице, регистрирано само по чл. 154 и 156 от закона, подава единствено справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 от закона.“

§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква „а“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;

б) в т. 1 буква „в“ се изменя така:

„в) номер по чл. 84, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ;“

в) точка 5 се изменя така:

„5. „Държава на установяване“ за целите на чл. 109 и 110 е:

а) държавата, в която лицата имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации;

б) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

в) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава – за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.“;

г) създава се точка 5а:

„5а. Република България е „приемаща държава“ за целите на чл. 109 и 110 за:

а) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал в страната;

б) представителства в страната на международни организации, признати от държавните органи на страната, или членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

в) открити командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор на територията на страната;

г) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, които преминат или пребивават на територията на страната, за да участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната и/или на територията на друга държава;

д) въоръжени сили на други държави – членки на Европейския съюз, които преминават или пребивават на територията на страната, за да участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на ОПСО;

е) представителства на институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона.“;

д) създава се точка 10:

„10. „Клинични изпитвания на лекарствени продукти“, „главен изследовател“, „изследовател/и“ и „участник“ по чл. 41, ал. 2 са клинични изпитвания, главен изследовател, изследовател/и на участник по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качество, различно от едноличен търговец, и впоследствие се впише като едноличен търговец, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът „BG“.“

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „в“, пред който е поставен знакът „BG“, когато лицето не е вписано в регистър БУЛСТАТ, а когато лицето е вписано в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“.“

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато физическо лице е вписано както в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като едноличен търговец, така и в регистър БУЛСТАТ, при регистрацията му по закона идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в качеството му на едноличен търговец.“

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е номер по ал. 1, т. 1, буква „в“, пред който е поставен знакът „BG“, и впоследствие се впише в регистър БУЛСТАТ, идентификационният му номер за целите на ДДС е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“, само когато физическото лице не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

6. Създават се ал. 7 – 9:

„(7) Когато физическо лице е получило при регистрацията си идентификационен номер за целите на ДДС, който е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“, и впоследствие се заличи от регистър БУЛСТАТ, ако за него са налице основанията за регистрация по закона, идентификационният му номер за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „в“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица, пред който е поставен знакът „BG“.

(8) В случаите по ал. 3 – 7 за дата на промяна на идентификационния номер за целите на ДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ. В тези случаи не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.

(9) Лицата по ал. 3 – 7, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, използват новия си идентификационен номер за целите на ДДС, а когато подават тези декларации за предходни на промяната данъчни периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС. Лицата по ал. 3 – 7, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 от закона за данъчния период, през който е променен идентификационният им номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, и предходни на него периоди, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС.“

§ 37. Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП

Входящ № / г.

Попълва се от приходната администрация

 

А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице

 

Идентификационен номер

 

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:

    Регистрация по ЗДДС

    Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС

___________________________________________________________________________________________

Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

    Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС            лв.

    Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97 ЗДДС

    Чл. 100, ал. 1 ЗДДС – регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

___________________________________________________________________________________________

    Чл. 97, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка

    Чл. 97а ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 ЗДДС

    Чл. 99, ал. 3 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1 и чл. 102 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година

    Чл. 99, ал. 7 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а ЗДДС, независимо от стойността на извършените от него облагаеми вътреобщностни придобивания по чл. 99, ал. 2 ЗДДС

     Чл. 100, ал. 2 ЗДДС – регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС

      Чл. 132, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице

     Чл. 132, ал. 5 ЗДДС – задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице

     Чл. 132а ЗДДС – регистрация по избор при смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС

___________________________________________________________________________________________

 

Раздел В: Приложени документи

      Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия или справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия

    Друг документ:

                                                                                                                                

    Друг документ:

                                                                                                                                

    Друг документ:

                                                                                                                               

    Друг документ:

                                                                                                                                

     Друг документ:

                                                                                                                                

Раздел Г: Акредитиран представител

    Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез акредитирания представител:

                                                                                                                                

Идентификационен номер на акредитирания представител:

                                                                                                                                

Адрес на акредитирания представител:

                                                                                                                                

Подписаният

                                                                                                                                

декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Дата:             Длъжност:                                        Подпис                                            

Долуподписаният

                                                                                                                                

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:             Длъжност:                                        Подпис                                            

Забележка: Стойностите се посочват в левове и стотинки.“

§ 38. Приложение № 8 към чл. 77, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 77, ал. 1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП

Входящ № / г.

Попълва се от приходната администрация

 

А. Наименование и адрес за кореспонденция на

регистрираното лице

 

Индентификационен номер

 

Идентификационен номер по ДДС BG

 

___________________________________________________________________________________________

 

Раздел А: Настоящия формуляр подавам за:

    Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)

    Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)

___________________________________________________________________________________________

Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

    Чл. 107, т. 3 ЗДДС – задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър

    Чл. 107, т. 4, буква „б“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато лицето не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър

    Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97 или чл. 100, ал. 1 ЗДДС

    Чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв. и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

    Чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

    Чл. 108, ал. 1, т. 5 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС

    Чл. 108, ал. 1, т. 6 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец лицето не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация

    Чл. 108, ал. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация

    Чл. 108, ал. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ……………………..

Идентификационен номер за целите на ДДС: ……………………………………….

    Чл. 108, ал. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в страната по чл. 154 или 156 ЗДДС, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза или режим в Съюза

___________________________________________________________________________________________

Раздел В: Отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС

Обща отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС ........................................................... лв.

Раздел Г: Приложени документи

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Долуподписаният

                                                                                                                                

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата: ________________ Длъжност: ________________________________ Подпис:“

§ 39. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така:

„Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи“

2. В „Изисквания към конкретни полета“:

а) в „Полето „Вид на документа“ в колони „Код“ и „Описание“ се добавя:

 

Код

 Описани

50

Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации

83

Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива

84

Отчет за извършените продажби на хляб

85

Отчет за извършените продажби на брашно

б) след изречението „Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона в дневника за покупките в полето „Вид на документа“ с код 05.“ се добавя:

„Лице, което е избрало да предоставя компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г., отразява информацията от протокола по чл. 112, ал. 8 от същия закон в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 50, а отчета по 112, ал. 7 от същия закон – в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 83.

Лице, което извършва продажби на хляб, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 84.

Лице, което извършва продажби на брашно, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 85.“;

в) изречение „Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „81“, „82“ и „04“.“ се изменя така:

„Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „04“, „50“, „81“, „82“, „83“, „84“ и „85“.“;

г) в изречението „Полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ думите „§ 1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД,“ се заменят с „§ 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС,“;

д) в изречението „Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка“ накрая се поставя запетая и се добавя „или е данъчно незадължено физическо лице, в случаите, когато доставчикът няма задължение да посочва в издадения от него данъчен документ идентификационния номер на това лице.“;

е) след изречението „Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка“ се добавя:

„Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ задължително се попълва с код „999999999999999“ в случаите, когато се отразява протокол с код 50.“;

ж) в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ след изречението „Регистрирани лица, които прилагат отложено начисляване на данък при внос по чл. 167а от закона за стоки, описани в приложение № 3 на закона, посочват код „03“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се добавя:

„Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на хляб с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които внасят хляб, посочват код „07“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на хляб, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на брашно с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които внасят брашно, посочват код „08“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на брашно, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“.“;

з) в полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ в колони „Код“ и „Описание“ след код „03 Внос на стоки по приложение № 3 от ЗДДС“ се добавя:

 

Код

 Описание

07

Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб

08

Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

3. В „Дневник за продажбите – структура на файловете на техническия носител“:

а) на ред „02 – 04“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „82 – Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане“ се добавя:

„код 50 Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации

код 83 Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива

код 84 Отчет за извършените продажби на хляб

код 85 Отчет за извършените продажби на брашно“;

б) на ред „02 – 27“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС“ се добавя:

„07 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб;

08 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно.“

4. В „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на техническия носител“ на ред „03 – 45“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС“ се добавя:

„07 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб“;

08 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно.“

§ 40. Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1

 

Входящ номер/дата:

 

ТД на НАП:

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)

 

Настоящото заявление подавам за:

 

Регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза

 

Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза (актуализация)

Данни за данъчно задълженото лице

Идентификация

 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено по седалище и адрес на управление

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Контакти

Адрес

Квартал ........................................................................... Улица .......................................................................................

Номер ................. Блок ............. Етаж ............... Апартамент .......... Пощенска кутия .....................................

Град .............................................................................................. Пощенски код ...........................................................

Община .................................................................. Област/Регион ............................................................................

Община ...................................................... Област/Регион ...........................................................................................

Държава ................................................................................................................................................................................

Телефон ..................................................................................

Електронен адрес ....................................

Интернет страница на данъчно задълженото лице ......................................................................................................................................................

Лице, представляващо данъчно задълженото лице

.................................................................................................................................................................................................

Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице

.................................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител

Идентификация

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Декларация

 

Подписаният ………………………….….. декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Банкова сметка

 

IBAN/OBAN

 

BIC

 

Наименование на банката

 

Титуляр на банковата сметка

 

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:

     вече е било регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане на този специален режим и/или специален режим в Съюза, и/или специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или

     е регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане на този специален режим и/или специален режим в Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,

посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.

 

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режима

Идентификационен номер за прилагане на режима

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/или към момента на подаване на заявлението.

Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза

Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?

Да                                                Не     

Ако да, посочете датата на първата доставка: ...........................................................................

Промяна на държава членка по идентификация

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за прилагане на режим извън Съюза, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.

Посочете датата на промяна: …….............................................................................................…..

 

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режим извън Съюза

Идентификационен номер за прилагане на режим извън Съюза

 

 

Идентификация в други държави – членки на ЕС*

Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.

 

Държава от ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС, в която лицето има идентификация.

Декларация

    Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.

Приложения:

 

Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

 

 

 

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                                                              Подпис:“

      § 41. Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2

 

Входящ номер/дата:

 

ТД на НАП

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)

 

Настоящото заявление подавам за:

 

Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза

Данни за данъчно задълженото лице

Идентификация

 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено по седалище и адрес на управление

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Контакти

 

Адрес

....................................................................................................................................................

Телефон .........................................................................

Електронен адрес ............................................

Интернет страница на данъчно задълженото лице ..................................................................................................................................................................................................

Лице, представляващо данъчно задълженото лице

..............................................................................................................................................................................................

Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице

..............................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва услуги, за които се прилага специалният режим извън Съюза, се представлява от акредитиран представител

Идентификация

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се реализира на основание:

 

чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва услуги, за които се прилага специалният режим извън Съюза

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ......................................................................

 

чл.155, ал.1, т.2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл.154, ал.1 ЗДДС

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ......................................................................

    при прекратяване на лицето – акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран представител

Посочете датата на настъпване на промяната: ......................................................................................................

 

чл.155, ал.1, т.3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага специалния режим извън Съюза

Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим: .......................................................................................................................................................................

 

чл.155, ал.10 ЗДДС – регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава–членка на Европейския съюз

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в друга държава членка, то трябва да прекрати регистрацията си за прилагане на режим извън Съюза в Република България, като подаде по електронен път заявление за дерегистрация до териториална дирекция на Националната агенция за приходите, София, не по-късно от 10-о число на месеца, следващ датата на промяната.

Посочете датата на промяната: ..................................................................................................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако имате такъв: .......................................................................................................................................................

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..............................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС: ...............................................................................................

 

Друга причина:

 Приложения:

 

Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

 

 

 

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                                                              Подпис:“

§ 42.18 към чл.3 се изменя така:

„Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3

 

Входящ номер/дата:

 

ТД на НАП:

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В КОЯТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НЕ Е УСТАНОВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ, ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И/ИЛИ ВЪТРЕШНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)

 

Настоящото заявление подавам за:

 

Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156, ал. 1 ЗДДС

 

Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156, ал. 16 ЗДДС

 

Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза (актуализация)

Данни за данъчно задълженото лице

Идентификация

 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено по седалище и адрес на управление, когато същото не е установено по седалище и адрес на управление в Република България

 

Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на режим в Съюза

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление в Република България, държавата членка, в която има постоянен обект и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)

 

Държава, от която данъчно задълженото лице изпраща или транспортира стоки до данъчно незадължени лица в други държави членки, когато няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

 

Контакти

 

Адрес

Квартал ....................................... Улица ............................................................................................................................

Номер ................. Блок ............. Етаж ............... Апартамент .......... Пощенска кутия .......................................

Град .............................................................................. Пощенски код ........................................................................

Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................

Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................

Държава ...............................................................................................................................................................................

Телефон ………………………...........................................

Електронен адрес .........................................................

Интернет страница/и на данъчно задълженото лице ................................................................................................................................................................................................................

Лице, представляващо данъчно задълженото лице

...............................................................................................................................................................................................

Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице

.................................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва доставки на услуги, вътреобщностни дистанционни продажби и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки, не е установено на територията на Европейския съюз

Идентификация

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Декларация

Подписаният

……………………...……………………........................

декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Банкова сметка

 

IBAN

 

BIC

 

Наименование на банката

 

Титуляр на банковата сметка

 

Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*

 

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация, ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на ДДС

 

Търговско име на постоянния обект

 

Адрес

Улица ....................................... Номер ................. Етаж ..................... Апартамент................................................

Град ............................................ Пощенски код ................ Пощенска кутия ........................................................

Община ................................................................... Област/Регион ..............................................................................

Държава..............................................................................................................................................................................

*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект.

Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различни от Република България – държавата членка по идентификация, и от държави – членки на ЕС, в които лицето има постоянен обект)*

 

Идентификационен номер за целите на ДДС, ако има такъв

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Адрес

Улица ............................................................ Номер ................. Етаж ...................... Апартамент ..........................

Град ....................................................................................... Пощенски код ................ Пощенска кутия .............

Община ................................................................... Област/Регион ...........................................................................

Държава .............................................................................................................................................................................

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС.

Идентификация в други държави – членки на ЕС*

Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите на ДДС като данъчно задължено лице, неустановено на територията на тази държава членка, посочете всички такива идентификационни номера.

 

Държава от ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има идентификация.

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:

    вече е било регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане на режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или

    е регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане на режим извън Съюза и/или режим в Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,

посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.

 

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режима

Идентификационен номер за прилагане на режима

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/или към момента на подаване на заявлението.

Декларация

    Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.

Декларация

Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ доставки на стоки съгласно чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС?

    Да                                                         Не  

Декларация

Посоченото по-горе данъчно задължено лице е група за целите на данъка върху добавената стойност съгласно чл. 11 от Директива 2006/112/ЕО?

    Да                                                         Не  

Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза

Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?

    Да                                                         Не  

Ако да, посочете датата на първата доставка: ..................................................................................................

Промяна на държава членка по идентификация

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза и:

    е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или

    няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на Република България, или

    няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, или

    няма установяване по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, ако започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки само от територията на страната, или

    няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка, но от територията на страната изпраща или транспортира стоки до данъчно незадължени лица в други държави членки и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в друга държава членка, от която е изпращало или транспортирало стоки,

ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.

 

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

 

Приложения:

 

Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

 

 

 

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                                                     Подпис:“

§ 43.21 се отменя.

§ 44.30 към чл.4 се изменя така:

„Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4

 

Входящ номер/дата:

 

ТД на НАП:

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В КОЯТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НЕ Е УСТАНОВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ, ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, И/ИЛИ ВЪТРЕШНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)

 

Настоящото заявление подавам за:

 

Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза

Данни за данъчно задълженото лице

Идентификация

 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държава членка, в която същото е установено по седалище и адрес на управление, когато лицето не е установено по седалище и адрес на управление в Република България

 

Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер за прилагане на режим в Съюза

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление в Република България, държавата членка, в която има постоянен обект и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)

 

Държава, от която данъчно задълженото лице изпраща или транспортира стоки до данъчно незадължени лица в други държави членки, когато няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

 

Контакти

 

Адрес

Квартал .......................................................... Улица ....................................................................... Номер .................

Блок ................................ Етаж ........................................ Апартамент ......................................................................

Град ........................................................................................ Пощенски код ................................................................

Община ....................................... Област/Регион ..........................................................................................................

Държава ..............................................................................................................................................................................

Телефон .................................................................................

Електронен адрес ...........................................

Интернет страница/и на данъчно задълженото лице ...................................................................................................................................................................................................

Лице, представляващо данъчно задълженото лице

................................................................................................................................................................................................

Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице ..............................................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза, се представлява от акредитиран представител

Идентификация

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза реализирам на основание:

 

 

чл.157, ал.1, т.1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:.................................................................................

 

чл.157, ал.1, т.2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл.156, ал.1 ЗДДС

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: .................................................................

    при прекратяване на лицето – акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран представител

Посочете датата на настъпване на промяната: ........................................................................................................

 

чл. 157, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице е преместило седалището и адреса си на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка

Посочете датата на настъпване на промяната: ...............................................................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако има такъв:

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..............................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС: .................................................................................................

 

чл.157, ал.11 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от територията на страната на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка, или регистрираното лице, което е установено по постоянен обект на територията на страната, се е установило по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка

Посочете датата на настъпване на промяната: ........................................................................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако има такъв:

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ................................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС: ...................................................................................................

 

чл. 157, ал. 12 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две календарни години, считано от началото на годината, следваща годината на регистрацията, желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава членка, на територията на която има постоянен обект

Посочете датата на настъпване на промяната:..............................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако има такъв: ......................................................................................

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..................................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС: ....................................................................................................

 

чл. 157, ал. 13 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, престане да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от територията на страната и започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от територията на друга държава членка и избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка

Посочете датата на настъпване на промяната: ................................................................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако има такъв: ...........................................................................................................................................................

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ...................................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС: ....................................................................................................

 

чл.157, ал.14 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, което изпраща или транспортира доставяните от него стоки както от територията на страната, така и от територията на друга държава членка, и са изтекли две календарни години, считано от началото на годината, следваща годината на регистрацията, избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава:

Посочете датата на настъпване на промяната: ................................................................................................

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:.................................................................

Идентификационен номер за целите на ДДС:..................................................................................................

 

    чл.157, ал.1, т.3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза

    чл.157, ал.16 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режим в Съюза (когато са налице условията по чл.20б, ал.1 ЗДДС, регистрирано на основание чл.156 ЗДДС лице може да прекрати регистрацията си, ако избере да не прилага режим в Съюза)

Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим:

........................................................................................................................................................................................

 

Друга причина:

Приложения:

 

Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

 

 

 

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                           Подпис:“

§ 45. Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако лицето има такъв

 

Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на специален режим извън Съюза

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ........................... Тримесечие ....................................................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление, включително Република България, за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище или адрес на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза

 

№ по ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС

EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги ..................... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление

 

№ по ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*

 

1

2

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR**

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:            Подпис:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.

Забележка: В раздел 2А на част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния данъчен период.“

§ 46. Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на специален режим в Съюза

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ...................     Тримесечие .......................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България и/или от постоянни обекти извън Съюза*

 

№ по

ред

Код на държава – членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България**

 

№ по ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация ......... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище и адрес на управление или няма постоянен обект

 

№ по ред

Идентификационен номер за целите на ДДС

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище и адрес на управление или няма постоянен обект ....... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 5)

Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от Република България като държава членка по идентификация***

 

№ по

ред

Идентификационен номер за целите на ДДС/данъчен референтен номер, включващ кода на държавата****

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от Република България като държава членка по идентификация ....... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 5)

Раздел 2Д: Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянния обект в Република България като държава членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава членка и/или за доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза и/или от постоянни обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация

Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г ...... EUR

Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по

ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*****

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*****

 

1

2

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR******

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                    Подпис:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в държавата членка по идентификация.

***Включително доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в същата държава членка.

****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или ако няма такъв, национален данъчен номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани стоките. Когато доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и данъчно задълженото лице няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази държава членка трябва да се предостави.

*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.

Забележка: В част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния данъчен период.“

§ 47. Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност, ако лицето има такъв

 

Идентификационен номер за прилагане на специален режим извън Съюза

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ........................ Тримесечие ............................................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка по потребление за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище или адрес на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид

(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги ...... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по

ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*

 

2

3

1.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление ......... EUR**

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                    Подпис:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/Общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

** Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 48. Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 се изменя така:

„Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност/Идентификационен номер за прилагане на специален режим в Съюза

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ....................    Тримесечие ..................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка по потребление за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от държавата членка по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от държавата членка по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държавата членка по идентификация**

 

№ по

 ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от държава членка по идентификация с място на изпълнение на територията на Република България като държава членка на потребление ......... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в други държави членки, различни от държавата членка по идентификация, при условие че лицето не е имало постоянен обект в Република България към момента на подаване на първоначалната справка-декларация

 

№ по

ред

Идентификационен номер за целите на ДДС

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа

EUR

Общ размер на ДДС

EUR

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация ....... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 5)

Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от държавата членка по идентификация***

 

№ по

ред

Идентификационен номер за целите на ДДС/данъчен референтен номер, включващ кода на държавата****

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС

EUR

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от държавата членка, различна от държавата членка по идентификация ....... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 5)

Раздел 2Д:

Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от държавата членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава членка и/или за доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза и/или от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация, при условие че лицето не е имало постоянен обект в Република България към момента на подаване на първоначалната справка-декларация

Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г ...... EUR

Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по

ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*****

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

 

№ по

 ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*****

 

2

3

1.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление ......... EUR******

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                   Подпис:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Декларират се само доставки на услуги с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище или адрес на управление или няма постоянен обект.

**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в държавата членка по идентификация.

***Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в същата държава членка.

****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или ако няма такъв – национален данъчен номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани стоките. Когато доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и данъчно задълженото лице няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази държава членка трябва да се предостави.

*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 49. Приложение № 42 към чл. 95, ал. 6 се изменя така:

„Приложение № 42 към чл. 95, ал. 6

 

Входящ номер/дата

 

ТД на НАП

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ

 

Настоящото заявление подавам за:

 

Регистрация за прилагане на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по чл. 157а, ал. 1 ЗДДС

 

Регистрация за прилагане на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии с представител по чл. 157а, ал. 3 ЗДДС

 

Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (актуализация)

Данни за данъчно задълженото лице

Идентификация

 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено по седалище и адрес на управление

 

Идентификационен номер по ЗДДС

 

Идентификационен номер по ЗДДС по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, ако лицето има такъв

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Търговско име, ако е различно от наименованието

 

Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

 

Когато не е установено по седалище и адрес на управление в Република България, държавата членка, в която данъчно задълженото лице има постоянен обект и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима 

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава членка на Европейския съюз (ЕС)

 

Контакти

 

Адрес

Квартал ....................................... Улица ........................................................................................................................

Номер ................. Блок ............. Етаж .......................... Апартамент .......................... Пощенска кутия ..........

Град .............................................................................. Пощенски код ........................................................................

Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................

Държава .................................................................................................................................................................................

Телефон .........................................................................

Електронен адрес .................................................

Интернет страница/и на данъчно задълженото лице..................................................................................................................

Лице, представляващо данъчно задълженото лице

..............................................................................................................................................................................................

Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице .............................................................................................................................................................................................

Банкова сметка*

 

IBAN

 

BIC

 

Наименование на банка

 

Титуляр на банковата сметка

 

*Информацията се попълва само когато лицето се регистрира за прилагане на режима, без да се представлява от представител.

Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*

 

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация, ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на ДДС

 

Търговско име на постоянния обект

 

Адрес

Улица .......................................................................... Номер ............. Етаж ........... Апартамент .........................

Град ........................................................................ Пощенски код ............... Пощенска кутия ............................

Община ................................................. Област/Регион ..............................................................................................

Държава ...........................................................................................................................................................................

*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект.

Идентификация в други държави – членки на ЕС*

Ако друга държава членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.

 

Държава членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има идентификация.

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:

    вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС, за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или режим в Съюза, и/или режим извън Съюза, и/или

     е регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС, за прилагане на режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,

посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.

 

Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режима

Идентификационен номер за прилагане на режима

 

 

*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/или към момента на подаване на заявлението.

Декларация

Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ доставки на стоки съгласно чл. 14а, ал. 5, т. 2 от ЗДДС?

    Да                                             Не  

Декларация

    Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.

Промяна на държава членка по идентификация

Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и:

     не се представлява от представител и е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или

     не се представлява от представител и няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на Република България, или

     не се представлява от представител и няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, или

ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за прилагане на режима, под който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС.

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.

 

Държава членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Идентификационен номер за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

 

 

Данни за представителя, когато данъчно задълженото лице, което извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се представлява от представител

Идентификация

 

Идентификационен номер по ЗДДС като представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

 

Идентификационен номер по ЗДДС

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Приложения:

 

Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

 

 

 

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                             Подпис: “

§ 50. Приложение № 46 към чл. 119, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 46 към чл. 119, ал. 3

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ. 159А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако лицето има такъв

 

Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Идентификационен номер по ЗДДС за изпълнение на задълженията по режима на представителя на лицето (ако регистрираното лице се представлява от представител)

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ......................                   Месец ......................................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен месец в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление, включително Република България, за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище или адрес на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид

(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на стоки ...... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка с ДДС (корекции на ДДС по подадена справка-декларация се извършват в срок от три години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по

ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*

 

1

2

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR**

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                       Подпис:          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.

Забележка: В раздел 2А на част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния данъчен период.“

§ 51. Приложение № 47 към чл. 119, ал. 7 се изменя така:

„Приложение № 47 към чл. 119, ал. 7

 

Входящ номер

 

Версия

 

ТД на НАП/офис

 

Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Част 1: Обща информация

1.1. Данни за регистрираното лице

 

Идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност, ако лицето има такъв

 

Идентификационен номер за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

 

Идентификационен номер за изпълнение на задълженията по режима на представителя на лицето (ако регистрираното лице се представлява от представител)

 

1.2. Данъчен период

 

Данъчен период

Година ......................                 Месец ......................................

 

 

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен месец в две държави членки.

Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута

 

Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка по потребление за данъчния период

Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище или адрес на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

ДДС ставка/вид

(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на данъчна основа EUR

Общ размер на ДДС EUR

 

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки ...... EUR

(сбор от сумите на всички редове в колона 4)

Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три години от датата, на която е следвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация)

 

№ по

ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на корекции по доставки*

 

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

 

№ по

ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации*

 

1

2

1.

 

 

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление ......... EUR**

Декларация

    Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Дата:                                                                                     Подпис:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.

**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 52. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 20а:

„§ 20а. (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът – в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.

(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „07“.

(3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „08“.

(4) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки и услуги, посочва данъчната основа освен в колони 9 и 19 и данъчната основа на другите стоки и услуги съответно в колони от 11 до 25 включително, а данъка – в съответните колони 10, 12 или 17.

(5) Регистрираното лице, което е получател по вътреобщностно придобиване на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява издадения протокол, като посочва:

1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника за продажбите;

2. данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(6) Регистрираното лице, което е вносител на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(7) За издадените фискални/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице-доставчик съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“/за брашно с код „85“.

(8) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.

(9) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката по приложимата ставка към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(10) Когато е възникнало данъчното събитие на доставките по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г., съответно за доставките на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г., и доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура след тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 53. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му преобразуване, когато са получили такъв номер.

§ 54. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 октомври 2022 г. идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“. За тези лица считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът „BG“.

(2) Националната агенция за приходите служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(3) Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона. Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, когато са получили такъв номер.

§ 55. Параграф 25 се прилага до 31 декември 2022 г.

§ 56. Параграф 39, т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“ и „ з“ и т. 3 и 4 се прилагат до 1 юли 2023 г.

§ 57. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 37, 38, § 39, т. 1 и т. 2, букви „г“ и „д“ и § 40 – 51, които влизат в сила от 1 август 2022 г.

Източник: Държавен вестник