Вие сте тук

Обнародвани са промените за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС

В извънреден бр.58/23.07.2022 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, с който прагът за регистрация по ДДС официално се повишава от 50 на 100 хил. лева от началото на 2023 г.

Обнародвани са промените за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС

Гласуваното на второ четене на 14-ти юли изменение в ЗДДС, с което минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на ЕС за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не по-рано от 1 януари 2023 г., е обнародвано в Държавен вестник на 23.07.2022 г.

Текстът на нормативния акт е цитиран по-долу:

ЗАКОН

за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г., бр. 17 и 111 от 2021 г. и бр. 14, 18 и 52 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 96, ал. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.

§ 2. В чл. 102, ал. 4 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Този закон влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 14 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мирослав Иван

Източник: Държавен вестник