Вие сте тук

Постановлението за определяне на минималната работна заплата след 1 април е обнародвано в ДВ

Министерското постановление, с което се определя размерът на минималната работна заплата за страната след 1 април, е обнародвано в бр. 25 на Държавен вестник.

Минимална работна заплата след 1 април 2022 г.

От 1 април 2022 г. се определя размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Това е записано в текста на обнародваното в бр. 25/29.03.2022 г. на Държавен вестник.

Ръстът от 9,2% според съобщението в сайта на МС е съобразен с отчетените реални параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет. Пълният текст на Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната е цитиран по-долу:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 МАРТ 2022 Г.

за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 април 2022 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 710 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г. и бр. 102 от 2021 г.) думите „650 лв. от 1 януари 2021 г.“ се заменят със „710 лв. от 1 април 2022 г.“.

§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата „650“, „660“, „665“, „670“, „675“, „680“, „685“, „690“, „695“ и „700“ се заменят със „710“.

§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.

§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2022 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 април 2022 г. в размер 710 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 4,29 лв. часова работна заплата.

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 април 2022 г.

Източник: Държавен вестник