Вие сте тук

Как ще бъде уведомявана КЗЛД за назначено Длъжностно лице по защита на данните

Как ще бъде уведомявана КЗДЛ за назначено Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer) е едно от нововъведенията на Общия регламент за защита на данните, чието пряко прилагане е задължително от 25 май 2018 г.

Въпросната фигура се появява в разпоредбите на чл. 37 - 39. от Регламент (ЕС) 2016/679 (можете да научите повече за регламента тук: GDPR Правила за дружествата и организациите) , където са регламентирани условията, при които възниква задължение за назначаването на такова длъжностно лице, задачите, които то трябва да изпълнява и как администраторите/обработващите лични данни следва да осигурят необходимия ресурс за осъществяването на тази дейност, както и изискването (съгласно т.7 на чл.37) да бъдат публикувани данните за контакт с него и да бъде уведомен надзорния орган по защита на личните данни.

Във връзка с последното резКомисията за защита на личните данни публикува в средата на миналата седмица инструкции как трябва да се извърши уведомяването за назначено Длъжностно лице по защита на данните, както и образец на формуляр, който трябва да бъде подаден в комисията. Съгласно инструкциите администраторът/обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД уведомление по образец лично или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице (пълномощното се прилага и е неразделна част от Уведомлението) по някой от следните начини:

  • Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  • С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
  • На имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Указанията за попълване на уведомлението са публикувани в самата бланка, цитирани са и по-долу:


Указания за попълване:

1. Общи положения

1.1. Уведомлението за определено длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) се подава от администратора/обработващия (АЛД/ОЛД) или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно (пълномощното се прилага и е неразделна част от Уведомлението).

1.2. Публичната част на регистъра включва: име на АЛД/ОЛД, име на ДЛЗД и данните за контакт с ДЛЗД.

1.3. ЕГН се обработва единствено за целите на:

­ идентификация на АЛД/ОЛД, когато е физическо лице;

­ верификация на електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

1.4. Адресни данни, които са извън територията на Република България се вписват само в частта „Адрес“.

2. За юридическо лице или публичен орган е достатъчно да бъдат попълнени само от част I, т. 1 „Код по БУЛСТАТ/ЕИК“, т. 4 и част II, в случай, че другите данни са част от публичен регистър (регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър). Необходимите данни ще бъдат събрани служебно от администрацията на КЗЛД в съответствие с чл. 2 от Закона за електронното управление.

3. В случаите, различни от т. 2, се попълват всички относими реквизити.

4. При промяна на обстоятелства, относно подадено в КЗЛД уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните, същите се описват в придружително писмо, към което се прилага настоящия формуляр с актуалната информация. Писмото и формуляра се подават по реда на т. 1.1.


Формулярът е достъпен в интернет страницата на КЗДЛ, както и тук:


Източник: КЗЛД