Вие сте тук

Мярката 60/40 за подкрепа на работодатели в засегнатите от Covid-19 сектори продължава и през 2022 г.

В бр.1/04.01.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано министерското постановление, с което се регламентира удължаване на действието на мярката 60/40 за запазване на заетостта в секторите, засегнати от въведени временни ограничения на дейността заради Covid-19. 

Мярката 60/40 за подкрепа на работодатели в засегнатите от Covid-19 сектори продължава и през 2022 г.

На заседанието си на 30.12.2021 г. Министерски съвет реши, че държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта и през първите два месеца на 2022 г. В първия брой на ДВ за 2022 г. от 4 януари е публикувано постановлението с което се правят съответните изменения в Постановление № 151, в което се определят условията и редът за изплащане на средствата по мярката 60/40.

Съгласно новите разпоредби фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., чиито приходи от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г., ще могат да получат 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. При спадът е с не по- малко от 30% финансовата подкрепа за работодателя ще е 50 на сто. За учредените след 1 януари 2020 г. компании условията са аналогични, като се взема предвид понижението на средномесечните приходи за 2020 г. 

Текстът на постановлението на МС е цитиран по-долу:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

 

за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г., бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020 г.“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“;

б) в т. 2 думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“.

3. В ал. 3 думите „за юли 2021 г.“ се заменят със „за октомври 2021 г.“.

4. В ал. 4:

а) в основния текст думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“;

б) в т. 1 думите „за юли“ се заменят със „за октомври“;

в) в т. 2 думите „за юли“ се заменят със „за октомври“.

5. В ал. 7 думите „от 1 август до 31 декември 2021 г.“ се заменят с „от 1 януари до 28 февруари 2022 г.“.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „за юли 2021 г.“ се заменят със „за октомври 2021 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1.В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019 г.;“

б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.

2. В ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

„1. за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019 г.;“

б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4.Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Източник: ДВ


» Експертна счетоводна помощ при кандидатстване за финансиране по различни програми ще намерите ТУК «