Вие сте тук

На 8 април започва кандидатстването по мярката 60/40 за март – юни 2022 г.

От 8 април работодателите могат да подават документи за финансова помощ по мярката 60/40 за периода март – юни 2022 г. 

На 8 април започва кандидатстването по мярката 60/40 за март - юни 2022 г.

Агенцията по заетостта обяви старта на процедурата по кандидатстване за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта през периода март - юни. Удължаването на действието на придобилата популярност мярка 60/40 е регламентирано в Постановление на МС № 40 от 31.03.2022 г., изменящо Постановление №151/2020 г.

В прессъобщението си от АЗ информират, че редът и условията за получаване на подкрепа през периода март – юни 2022 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните два месеца януари и февруари.

Работодателите, опериращи в регламентираните в министерското постановление сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г., ще могат отново да поискат подпомагане от държавата. Помощта ще е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице ако спадът през месеца, за който се предоставя подкрепата, са намалели с не по-малко от 40 на сто спрямо средномесечните приходи за цялата 2019 г. Ако намалението на приходите е поне 30 на сто, ще продължат да се изплащат средства в размер на 50%.

От Агенция по заетостта поясняват:

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените срокове за прием на документи са както следва:

- за месец март 2022 г. – до 17.00 ч. на 29.04.2022 г. – за документи, подавани присъствено в дирекции „Бюро по труда” и до 30.04.2022 г. – за документи, изпращани по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или лицензиран пощенски оператор;

- за месец април 2022 г. – до 31.05.2022 г.;

- за месец май и юни 2022 г. – до 10.06.2022 г.;

- подаване на отчетни документи за месец юни 2022 г. – до 29.07.2022 г.

За улеснение и предвид определения краен срок, работодателите, които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 40/31.03.2022 г., и желаят да получат подкрепа за месеците май и юни 2022 г., могат да кандидатстват чрез подаване само на едно заявление за двата месеца, ползвайки утвърдените формуляри и образци на документи.

Актуализирана информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него могат да бъдат намерени в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” в интернет страницата на АЗ. Достъпни са и като прикачени файлове по-долу.

Източник: АЗ