Вие сте тук

На първо четене - 5 000 лв. праг за плащания в брой и задължително електронно подаване на ГДД за самоосигуряващите се лица

На първо четене - 5 000 лв. праг за плащания в брой и задължително електронно подаване на ГДД за самоосигуряващите се лица
1

Самоосигуряващите се лица ще подават годишните си данъчни деклараци само по електронен път от 2018 г. и ще бъде намален прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв. - това предвижда гласуваният на първо четене пакет от промени в данъчното законодателство.  

Депутатите приеха измененията в текста на ЗДДС, с които наред с прецизирането на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона, в преходните и заключителни разпоредби се предлагат промени в следните закони (цитиран е докладът на Комисия по бюджет и финанси от 3.11.2017 г.): 


  • В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):

Прецизира се определението за „Енергиен продукт за отопление“ във връзка с различното тълкуване от администрацията и съдилищата и с цел защита на фиска. 

Допълва се разпоредбата на чл. 12 относно определението за тютюневи изделия.

В съответствие с чл. 21, параграф 5 от Директива 2003/96/ЕС на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията се предлага да се допълни хипотезата за избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като с акциз се облагат само суровините за производство на електроенергията. 

Предвижда се освобождаване от облагане с акциз на цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг годишно, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.

Предлага се допълнение в процедурата по издаване на решението на директора на Агенция „Митници“ при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издадения лиценз за управление на данъчен склад, като се предвижда решението да подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. 

Във връзка с новите Правила за търговия с природен газ, които предвиждат всички лица, извършващи сделки с природен газ, да сключват договори с операторите на газопреносните и газоразпределителните мрежи за регулиране на енергийните потоци, се въвежда задължение за операторите на тези мрежи да предоставят информация в компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване. 

Предлага се въвеждането на минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори. 

Предвиждат се нови забрани в чл. 91б, като се забранява регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, за акцизни стоки, които не са произведени или постъпвали физически в данъчния склад. Въвежда се и забрана за подаване на съобщение по реда на чл. 73д за акцизни стоки, които не са постъпвали физически в данъчния склад или обекта на оператора. 

Допълват се разпоредбите на чл. 102 и в чл. 102а от ЗАДС, свързани с инсталирането на технически устройства за осъществяване на контрол върху движението на отпадъците от тютюн. 

Прецизира се разпоредбата на чл. 103, ал. 2 по отношение връщането на доказателства, събрани по реда на ДОПК. Изменението е продиктувано от разнородната съдебна практика и свободното тълкуване на процеса от подлежащите на контрол лица и администрацията. 

Предлага се промяна в чл. 107з, която цели засилване на института на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство, като се дава възможност при първо извършено нарушение да бъде наложено наказание под минималното определено в съответната административнонаказателна разпоредба.

Предлага се прецизиране на санкциите в чл. 110, съобразно тежестта на нарушението и в съответствие със създадената трайна съдебна практика по отношение маловажността на извършеното противоправно деяние. 

  • В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Предлага се промяна, свързана с прецизиране на текстове в ЗКПО и тяхното съгласуване с промените в ЗДДС, относно непризнати разходи от липси и брак. 

  • В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Предлага се годишната данъчна декларация, която се подава от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци, да се подават само по електронен път от 2018 г. 

Предлага се отпадане на съществуващата в закона отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация

Предлага се промяна, с която изискването на закона за прилагане към годишната данъчна декларация на „удостоверения“ за внесения в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава, в случаите на доходи на местни физически лица от източници в чужбина, се заменя с изискване за прилагане на „доказателства“. 

Дава се възможност на местните физически лица да декларират в годишната си данъчна декларация придобитите през годината, в това число и придобитите през 2017 г., необлагаеми доходи, съгласно чл. 13 от закона. 

Предлага се промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината, в т.ч. и изплатените през 2017 г., доходи на физическите лица (справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ), който вместо до 30 април ще е до края на месец февруари. 

  • В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

Предвижда се „специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ да отпадат като термин в разпоредбите на чл. 55 от ЗМДТ. Предлага се всички видове ремаркета да се облагат само в състав с моторното превозно средство категория N. 

Предлага се електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 да бъдат освободени от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства. 

Предлага се прецизиране на разпоредби в закона, свързани със заплащане на данък върху таксиметров превоз на пътници, като с промяната се постига пълно съгласуване между Закона за автомобилните превози и ЗМДТ. 

  • В Закона за счетоводството (ЗСч):

Предлагат се редакционни промени, които целят прецизиране на съществуващи разпоредби относно сроковете за публикуване на консолидирания финансов отчет, оповестяването на нефинансова информация, изготвянето на годишния доклад за плащания към правителства, прецизира се определението за „нетни приходи от продажби“ и се привежда в съответствие с определението за „нетен оборот“, дадено в Директива 2013/34/ЕС .

Създава се нов § 5а с цел да се обезпечи правилното прилагане на закона от предприятия, чиято счетоводна база за съставяне на финансовите отчети са международните счетоводни стандарти. 

  • В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага да се намали прага за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв. Предложеният праг на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на Европейския съюз, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро.

*Форматиранията в цитирания текст са на редактора.

Източник: НС