С116 млн.лв. по ОПИК ще бъде финансирано изграждането на регионални иновационни центрове

С116 млн.лв. по ОПИК ще бъде финансирано изграждането на регионални иновационни центрове

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в размер на близо 116 млн.лв. ще бъде достъпна със стартирането на процедура "Създаване и развитие на регионални иновационни центрове", съобщи заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова в Пловдив при откриването на информационните дни за бъдещите бенефициенти. 

Бюджетът, с който ще бъде подпомогнато реализирането на съвместни проекти, инициирани от най-малко 3 предприятия с висок иновационен потенциал в сътрудничество с научно-изследователско звено, ще бъде разпределен в 6-те обособени региона, без област София-град. Броят на центровете, между които ще бъдат поделени средствата за съответния регион е от един до три. Минималният размер на един проект е 1.5 млн. лева, а максималният - 7 млн. лева, като процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения до 20.01.2020 г.

По думите на зам.-министър Иванова "...бъдещите центрове ще бъдат в подкрепа на икономиката по места, като целта е чрез активизиране на сътрудничеството между науката и бизнеса да се модернизира производството". Като важна част от визията за проектите също така е посочена тяхната стратегическа дългосрочност, т.е. очаква се те да имат устойчивост и да продължат да функционират и след приключване на програмата.

В страницата, съдържаща въпроси и отговори във връзка с процедурата, са изброени като допустими по процедурата проекти, включващи следните дейности:

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ;
 3. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 4. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 5. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 6. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 7. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 8. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 9. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 10. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 11. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 12. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 13. Визуализация и одит на проекта.

В периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г. ще бъдат проведени по график ( може да бъде видян ТУК) информационни дни в градовете Пловдив, Русе, Варна, Велико Търново, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора. 

* Стартът на Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е обявен от управляващия орган на ОПИК на 18.09.2019 г.


Източник: МИ