Вие сте тук

С116 млн.лв. по ОПИК ще бъде финансирано изграждането на регионални иновационни центрове

С116 млн.лв. по ОПИК ще бъде финансирано изграждането на регионални иновационни центрове

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в размер на близо 116 млн.лв. ще бъде достъпна със стартирането на процедура "Създаване и развитие на регионални иновационни центрове", съобщи заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова в Пловдив при откриването на информационните дни за бъдещите бенефициенти. 

Бюджетът, с който ще бъде подпомогнато реализирането на съвместни проекти, инициирани от най-малко 3 предприятия с висок иновационен потенциал в сътрудничество с научно-изследователско звено, ще бъде разпределен в 6-те обособени региона, без област София-град. Броят на центровете, между които ще бъдат поделени средствата за съответния регион е от един до три. Минималният размер на един проект е 1.5 млн. лева, а максималният - 7 млн. лева, като процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения до 20.01.2020 г.

По думите на зам.-министър Иванова "...бъдещите центрове ще бъдат в подкрепа на икономиката по места, като целта е чрез активизиране на сътрудничеството между науката и бизнеса да се модернизира производството". Като важна част от визията за проектите също така е посочена тяхната стратегическа дългосрочност, т.е. очаква се те да имат устойчивост и да продължат да функционират и след приключване на програмата.

В страницата, съдържаща въпроси и отговори във връзка с процедурата, са изброени като допустими по процедурата проекти, включващи следните дейности:

 1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС;
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ;
 3. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;
 4. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта;
 5. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;
 6. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.);
 7. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
 8. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;
 9. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси;
 10. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;
 11. Изграждане на административното тяло на РИЦ;
 12. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;
 13. Визуализация и одит на проекта.

В периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г. ще бъдат проведени по график ( може да бъде видян ТУК) информационни дни в градовете Пловдив, Русе, Варна, Велико Търново, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора. 

* Стартът на Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е обявен от управляващия орган на ОПИК на 18.09.2019 г.


Източник: МИ