Вие сте тук

Социалният министър представи предложенията на МТСП за развитие на пенсионната система

Социалният министър представи предложенията на МТСП за развитие на пенсионната система

Днес социалният министър, заедно с премиера Бойко Борисов и министъра на финансите Владислав Горанов, представи пред медиите предложението на МТСП за усъвършенстване на пенсионния модел

По думите на министър Калфин предложените мерки са дългосрочни и целят стабилизиране на пенсионната система. Той допълни, че се надява проведените от началото на годината консултации с парламентарните групи да бъдат предпоставка за приемане на промените и от Народното събрание (НС). Още от самото начало на настоящата година, към министъра на труда и социалната политика беше създадена работна група за установяване на справедлива, устойчива и адекватна пенсионна система, припомнят от министерството. 

Ето и пакета от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система, предложен от Министерство на труда и социалната политика:


1. По отношение на приходната част екипът на МТСП предлага допълнително решаването на два основни проблема.

Първият е свързан с осигурителните вноски, където следва да се търси съгласие за плавно повишаване на вноските за пенсия и за безработица. Логиката е да се намали огромната субсидираност на НОИ от републиканския бюджет. Това, което се предлага е увеличение в един период от 12 години напред с общо 4.5 процентни пункта, като през година се увеличава с 0,5 вноската за фонд „Пенсии“ и на следващата година – с 0,2 процентни пункта вноската за фонд „Безработица“.

Вторият проблем е свързан с осигуряването на земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Предлага се от следващата година плавно да се повишава размерът на минималния осигурителен доход до достигане на размерите, определени за самоосигуряващите се лица: предложението е за повишаване на минималния осигурителен доход на два пъти по 60 лв., т.е. от 300 лв. на 360 лв. и от 360 лв. на 420 лв.

2. По отношение на оптимизиране на разходите чрез въвеждане на по-строги и по-справедливи условия за достъп до пенсии., екипът на МТСП предлага:

 • Плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо промените в продължителността на живота;

Предлага се първоначално нарастване на възрастта за пенсиониране на жените с 2 месеца всяка календарна година до 2029 г., а от 2030г. – с по 3 месеца до 2037 г. Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също първоначално с по 2 месеца през 2016г. и 2017г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до 2029 година.

 • Нарастване на необходимия осигурителен стаж за пенсиониране при обичайни условия на труд с по два месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените;
 • Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен стаж на мъжете и жените до 67 години и нарастване на изискуемия осигурителен стаж с по 3 месеца за календарна година до достигане на 18 години действителен стаж за мъжете и жените през 2027 г. (чл. 68, ал. 3 от КСО).

Предлага се възрастта за пенсиониране да нараства първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 г.

 • Въвеждане на възможност за отпускане на намалена пенсия на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст, като пенсията се намалява пожизнено с по 0.4 на сто за всеки месец недостигаща възраст;
 • Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на мъжете, работещи в условията на 1-ва категория труд с по 2, а от 2030г. – с по 3 месеца за календарна година, до достигането на 57- годишна възраст, а за работещите в условията на 2-ра категория труд – до 62 г. през 2037 година;
 • Плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на жените с по 4 месеца на година до достигането на 57 - годишна възраст за работещите в условията на 1-ва категория труд и до 62 - годишна възраст за работещите в условията на 2-ра категория труд през 2043 година.
 • Премахване на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание.

3. По отношение на подобряване на адекватността на пенсиите, екипът на МТСП предлага:

 • Индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията да се определя от 01.01.2019 г.като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти;
 • Отпадане от 01.01.2019 г.на трите години по избор преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент;

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018г. се предлага въвеждане на възможност за избор на лицето дали да се включат трите години до 1997г. при изчисляване размера на пенсията му.

 • Отпадане от 1 януари 2019 г. на максималния размер на новоотпуснатите пенсии; повишаване от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на отпуснатите до 31 декември 2018г. пенсии.
 • Увеличаване от 1 януари 2017 г. тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер – минимум размера на швейцарското правило, до достигане на коефициент от 1.5 на сто.

4. Във връзка със запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел е обсъден проект, с който се доизграждат и разширяват направените от началото на годината промени, които предвиждат възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО), като:

 • се предвижда изборът да не е еднократен, но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО;
 • натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, избрали ДОО, да се прехвърлят в т.нар. Сребърен фонд;
 • при първоначално възникване на осигуряването се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“, да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, като в случай, че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ.
 • Служителите в Сектор „Сигурност“, които имат индивидуални сметки в УПФ, но нямат достъп до тях, да получат правото за избор за запазването на сегашното положение или еднократно насочване на натрупаните средства към фонд „Пенсии“

Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на индустриалните категорийни работници– чрез ДОО или чрез професионалните пенсионни фондове (ППФ).

В работната група са обсъдени и други промени, предложени от КФН в допълнителното пенсионно осигуряване (задължително и доброволно), свързани с:

 • възможностите за въвеждане на многофондова система;
 • регламентиране на фазата на изплащане на пенсиите;
 • решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките;
 • създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените лица във фазата на натрупване в допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. Гаранционен фонд) и др.

5. Относно промени в системата на медицинската експертиза на работоспособността:

Възможните варианти за оптимизиране на медицинската експертиза се обсъждат в междуведомствена работна група в Министерството на здравеопазването, която съгласно заповедта на министъра на здравеопазването следва да изготви предложения за промени в срок до 16 април.

6. Промени в условията за пенсиониране на работещите в специалните военизирани ведомства и други категории лица (балерини, балетисти и танцьори):

Разработени са варианти за въвеждане на възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 и чл. 69а на КСО, но предстои съгласуването им с новото ръководство на МВР и другите заинтересовани ведомства.

Ще бъде обсъдено и създаването на специален фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 на КСО“ като част от фондовете на Държавното обществено осигуряване.


Преимуществено се стремим да увеличим адекватността на пенсиите и предвидимостта на модела. Целта ни е по-високи и по-адекватни пенсии. Работим за хората. “, обобщава министърът на финансите Горанов и допълва, че срокът, който правителството си е поставило за затваряне на темата за промените в пенсионното осигуряване, е до юни месец тази година. 


Източник: Министерство на труда и социалната политика