Вие сте тук

Срокът на проект „Заетост за теб” се удължава до 30.06.2023 г.

За удължаване на срока на проект „Заетост за теб” по ОПРЧР и промени в условията за допустимост информират от Агенция по заетостта. 

Срокът на проект „Заетост за теб” се удължава до 30.06.2023 г.

До края на юни 2023 г. е удължен срокът на проекта „Заетост за теб”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От 02.12.2021 г. са в сила и нови правила, касаещи условията за допустимост. Промените са следните:

  • Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации. По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната.
  • Наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя.

От АЗ уточняват, че за подадените заявки, получените одобрения и сключени договори до 02.12.2021 г. вкл., обявените свободни работни места се считат за разкрити преди промяната в условията на проекта и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 месец от подаване на заявката. За подадените след 2 декември 2021 г. заявки срокът е удължени и е регламентиран период не по-малък от 6 шест месеца.

Финансовият ресурс е в размер на 210 000 000 лв. и е разпределен на квотен принцип съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и броя работодатели в съответните области в страната. Информация за проекта е предоставена в отделна страница > Заетост за теб в сайта на АЗ. Вижте и прикачените файлове по-долу.


» Екипът от ТРЗ експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение. Научете повече ТУК «