Вие сте тук

Възстановеният на бизнеса ДДС без прихващане през юни 2014 г. е 446,6 млн. лв.

Възстановеният на бизнеса ДДС без прихващане през юни 2014 г. е 446,6 млн. лв.

По данни на НАП възстановеният на бизнеса данък добавена стойност без прихващане през юни 2014 г. е 446,6 млн. лв.

През месеца 8 311 са фирмите, получили дължимия им ДДС, като на 94% от тях, или на 7 847 компании, са възстановени суми в размер на до 100 000 лева. Възстановеният ДДС без прихващане за второто тримесечие на 2014 г. на бизнеса е в размер на 1,270 млрд. лева.

Разпределение на възстановения ДДС по диапазони

 

Това е в продължение на практиката, наложена от 1 юли 2013 г., връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Ежемесечно се контролира спазването на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, за да не се плащат лихви за забава от бюджета. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява със 190,0 млн. лв. - от 320,0 млн. лв. към юни 2013 г. на 130,0 млн. лв. към месец юни 2014 година. Стриктното спазване на сроковете за възстановяване на ДДС и акциз цели утвърждаване на държавата като коректен платец и партньор на бизнеса и създаване на нормални условия за растеж и развитие.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 11 179,6 млн. лв., което представлява 46,0% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 294,3 млн. лева (2,7 процента).