Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец октомври 2014 г.

Закон за ДДС

 • 14.10.2014 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
 • 14.10.2014 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
 • 20.10.2014 г. - Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 септември 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец септември 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец септември 2014 г .
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец септември 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПОза избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец септември 2014 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец септември 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец септември 2014 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа=

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец септември са направени само частични плащания.
 • 31.10.2014 г. - Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 31.10.2014 г. - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2014 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.10.2014 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.10.2014 г. - Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
 • 15.10.2014 г. - Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 31.10.2014 г. - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие

Закон за здравното осигуряване

 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 септември 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец септември 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец септември 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец септември 2014 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 30.10.2014  г. - Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година
 • 30.10.2014  г. - Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • 31.10.2014  г. - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.10.2014  г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014 г.
 • 14.10.2014  г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2014 г.
 • 20.10.2014  г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.10.2014  г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември
 • 15.10.2014  г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.10.2014  г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец септември 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец септември 2014 г. задължителни осигурителни вноски
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец август 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди август 2014 г., които са начислени или изплатени през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец септември 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец септември 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец септември 2014 г.
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец септември 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 август 2014 г. и месец септември 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа
 • 25.10.2014 г. *следващ работен ден: 27.10.2014г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения с данните за месец септември 2014 г.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.10.2014  г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец
 • 31.10.2014  г. - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие

Източник: НАП