Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за октомври 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които съобразно изискванията на отделните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и да бъдат подадени съответните справки кам институциите.

Важно! С промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, влизащи в сила от 01.04.2017 г., за работодателите възниква задължение да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице, за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г. Срокът за деклариране на кода по ЕКАТТЕ е 31.10.2017 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.10.2017 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.10.2017 г. - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 31.10.2017 г. - Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 31.10.2017 г. - Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. септември.
 • 31.10.2017 г. - Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през третото тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.10.2017 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 31.10.2017 г. - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.

Закон за ДДС

 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
 • 20.10.2017 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. ако 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до 20-то число, включително.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.10.2017 г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
 • 31.10.2017 г. - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 31.10.2017 г. - Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • 31.10.2017 г. - Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • 31.10.2017 г. - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец септември 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2017 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец септември 2017 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПОза лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец септември 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец септември 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.
 • 25.10.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец септември 2017 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 20.10.2017 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец септември 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 август 2017 г. и месец септември 2017 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец септември 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец септември 2017 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец септември 2017 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец септември 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец август 2017 г., които са начислени или изплатени след 25 септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди август 2017 г., които са начислени или изплатени през месец септември 2017 г.
 • 25.10.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец септември 2017 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември.
 • 15.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.10.2017 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец октомври 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.10.2017 г. - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец октомври 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
 • 31.10.2017 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец октомври 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2017 г.
 • 14.10.2017 г. (следващ работен ден: 16.10.2017 г.) - Подаване съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2017 г.
 • 20.10.2017 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Източник: НАП