Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2021

Актуална информация за крайните срокове за погасяване на данъчните и осигурителните задължения, регламентирани в нормативни актове, и подаване на справки и декларации към съответните институции за месец октомври 2021 г.

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2021

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • » 25.10.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2021 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през третото тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за третото тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. септември.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • » 10.10.2021 г. (следващ работен ден: 11.10.2021 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • » 15.10.2021 г. - Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • » 15.10.2021 г. - Внасяне на месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.

Закон за ДДС

 • » 14.10.2021 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
 • » 14.10.2021 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец септември изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията. Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец септември е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, подава справка-декларация за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, за данъчен период – месец септември и внася дължимия данък. Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от ЗДДС на справка-декларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до последния ден на месеца, включително.

Закон за здравното осигуряване

 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец септември 2021 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2021 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец септември 2021 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2021 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец септември 2021 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец септември 2021 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец септември 2021 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 септември 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец август 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец септември 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които през месец септември 2021 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за трудоустроените лица, на които през месец септември 2021 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, на които през месец септември 2021 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец септември 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец август 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец септември 2021 г.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • » 20.10.2021 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец септември 2021 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец септември 2021 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец август 2021 г., които са начислени или изплатени след 25 септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди август 2021 г., които са начислени или изплатени през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 август 2021 г. и месец септември 2021 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец септември 2021 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец септември 2021 г.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец септември 2021 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец септември 2021 г. задължителни осигурителни вноски.
 • » 25.10.2021 г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец септември 2021 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • » 15.10.2021 г. - Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец септември.
 • » 15.10.2021 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец септември.
 • » 15.10.2021 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември.
 • » 15.10.2021 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец октомври 2021 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец октомври 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец октомври 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • » 14.10.2021 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2021 г.
 • » 15.10.2021 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Закон за местните данъци и такси

 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • » 31.10.2021 г. (следващ работен ден: 01.11.2021 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на текущата година.

Източник: НАП