Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - януари 2021

Данъчно-осигурителен календар - януари 2021

Данъчно-осигурителен календар за месец януари 2021 г., съдържащ обобщена информация за сроковете, в които се декларират и плащат данъци и осигурителни вноски и се подават съответните справки към институциите през настоящия месец.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021г.) - Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през месец декември на предходната година.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021г.) - Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през четвъртото тримесечие на предходната данъчна година, в случаите когато лицето, придобиващо дохода, писмено е декларирало пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021г.) - Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • » 10.01.2021 г. (следващ работен ден: 11.01.2021 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.

 • » 15.01.2021 г. - Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година данъци при източника по ЗКПО.

Закон за ДДС

 • » 14.01.2021 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година.

 • » 14.01.2021 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на предходната година. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец декември на предходната година, изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.

 • » 15.01.2021 г. - Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС от данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, за да се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС. В този случай лицето подава до 15 януари 2021 г. включително заявление за регистрация по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП по чл. 8 от ДОПК. Заявлението се подава от определения от лицето акредитиран представител.

 • » 15.01.2021 г. - Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и уведомяване на ТД на НАП – София от данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, за да се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, с изключение на случаите, когато в този срок се регистрира по чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза. В този случай лицето подава до 15 януари 2021 г. включително заявление за регистрация по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП – София.

 • » 20.01.2021 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Закон за здравното осигуряване

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец ноември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2020 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2020 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2020 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2020 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец декември 2020 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2020 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2020 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2020 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които през месец декември 2020 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за трудоустроените лица, на които през месец декември 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2020 г., отнасящи се за труд, положен през месец ноември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2020 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, на които през месец декември 2020 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2020 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2020 г.

 • » 25.01.2021 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2020 г.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 февруари 2021 г., желаят да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение №3 към чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, но не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, на които остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно да упражнят правото си на избор по чл. 4б от КСО и да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл.69“ на държавното обществено осигуряване, считано от 01 февруари 2021 г., като подадат заявление съгласно приложение №3 към чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 февруари 2021 г. желаят да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение №4 към чл. 4, ал. 6 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • » 20.01.2021 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец декември 2020 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2020 г. 

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2020 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец ноември 2020 г., които са начислени или изплатени след 25 декември 2020 г.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди ноември 2020 г., които са начислени или изплатени през месец декември 2020 г.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2020 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2020 г.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2020 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2020 г.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец декември 2020 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.25.01.2021яну25

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2020 г. задължителни осигурителни вноски.

 • » 25.01.2021 г. - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец декември 2020 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • » 15.01.2021 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември на предходната година.

 • » 15.01.2021 г. - Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец декември на предходната година.

 • » 15.01.2021 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември на предходната година.

 • » 15.01.2021 г. - Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец декември на предходната година.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация от 1 до 31 януари от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2021 г.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2021 г.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец януари 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец януари 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец януари 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за четвъртото тримесечие на предходната година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • » 14.01.2021 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2020 г.

 • » 20.01.2021 г. -Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Закон за местните данъци и такси

 • » 30.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.

 • » 31.01.2021 г. (следващ работен ден: 01.02.2021 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък според декларираните данни, ползват отстъпка от 5 на сто.

Източник: НАП