Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - юни 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - юни 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец юни 2014 г.

Закон за ДДС

 • 14.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

 • 14.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и ДЗПО за месец май 2014 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Май 2014 г

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25.05.2014 г., отнасящи се за труд положен през месец април 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец април 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец май 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец май 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец май 2014 г .

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец май 2014 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 • 25.06.2014 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.06.2014 г.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец май са направени само частични плащания.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения.

 • 25.06.2014 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.06.2014 г.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 • 15.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане

Закон за здравното осигуряване

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец май 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от ЗЗО (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества и ФЛ - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец май 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец май 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25.05.2014 г., отнасящи се за труд положен през месец април 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец април 2014 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 30.06.2014 г.

Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година

 • 30.06.2014 г.

Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2014 г.

 • 14.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2014 г.

 • 20.06.2014 г.

Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май

 • 15.06.2014 г., следващ работен ден: 16.06.2014 г.

Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец май 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец април 2014 г., които са начислени или изплатени след 25.05.2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди април 2014 г., които са начислени или изплатени през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец май 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец май 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец май 2014 г. задължителни осигурителни вноски.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец май 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 01.04.2014 г. и месец май 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец май 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец май 2014 г.

 • 25.06.2014 г.

Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец май 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 30.06.2014 г.

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец


Източник: http://www.nap.bg