Вие сте тук

МФ публикува становище относно счетоводното и данъчното отчитане на компенсациите за небитови потребители на електроенергия за декември 2021 г.

В официално писмо то 20 май 2022 г Министерство на финансите изразява становище относно счетоводното и данъчното третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.

Счетоводител отчита компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за декември 2021 г.

В отговор на отправена в края на януари молба от БСК за изразяване на официална позиция по прилагане на счетоводното и данъчното законодателство при отчитане на компенсациите за небитови потребители на електроенергия за месец декември 2021 г. МФ публикува становище № 92-00-46 от 20.05.2022 г. 

В документа е цитирана разпоредбата на Решение № 40 от 1-ви февруари 2022 г. на Министерски съвет, с което е одобрена Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. Направено е уточнение, че до потвърждаване с вътрешен акт от страна на МРРБ на коректността на исканата от дружествата компенсация, заявената за получаване сума се начислява като вземания и приходи в счетоводната документация на дружествата за 2021 г.

От МФ заявяват в становището си, че аналогично всички крайни потребители на електроенергия, които имат право да получат компенсации по издадени фактури на небитови клиенти за потребена електрическа енергия за месец декември 2021 г., следва да начислят вземане от държавата и приход от финансиране в отчетите за 2021 г. Разходите за потребената през декември 2021 г. енергия следва да бъдат отчетени за същия месец, независимо че фактурата е получена през месец януари 2022 г., тъй като икономическата изгода от този извършен разход е получена през месец декември 2021 г. Съответно приходът от компенсиране за този разход следва да се отчете също в декември 2021 г.

Пълният текст на писмената позиция на финансовото министерство може да бъде видян в прикачения файл по-долу.

Източник: МФ