Вие сте тук

НАП публикува новия наръчник по ЗДДФЛ за 2018 г.

НАП публикува новия наръчник по ЗДДФЛ за 2018 г.

Приходната агенция публикува в сайта си актуализирания наръчник за данъците върху доходите на физическите лица, в който са отразени промените в ЗДДФЛ за 2018 г. 

Документът е достъпен в рубриката "Становища, указания, наръчници", както и тук:

⇒ Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г.

По-долу е цитиран списък с променените фишове в наръчника:                         


СПИСЪК НА ПРОМЕНЕНИТЕ ФИШОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА                             

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I  ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ 

Фиш I.8 Необлагаеми доходи

Раздел II.II  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фиш II.II.1 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Фиш II.II.2 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Фиш II.II.3 Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Фиш II.II.5 Данъчно облекчение за дарения

Фиш II.II.6 Данъчно облекчение за млади семейства

Фиш ІІ.ІІ.7 Данъчно облекчение за деца

Фиш ІІ.ІІ.8 Данъчно облекчение за деца с увреждания 

ГЛАВА III  ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ  

Раздел III.I ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Фиш III.I.2 Облагане с окончателен данък на доходи на местни и чуждестранни физически лица

Фиш III.I.3 Деклариране на дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ

ГЛАВА IV  АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ

Фиш ІV.4 Деклариране на дължимите авансови данъци по чл. 43, чл. 44 и чл. 44а от ЗДДФЛ

ГЛАВА V  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Фиш V.4 Годишна данъчна декларация

ГЛАВА VI  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

Фиш VI.1 Предоставяне на информация

Фиш VI.3 Приспадане и възстановяване на данък, платен в друга държава – членка на Европейския съюз


Източник: НАП