Вие сте тук

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е публикуван в сайта на НАП

НАП публикува в рубриката "Законодателство" актуализиран Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. Промени са направени в 8 фиша.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. В документа са отразени промените в ЗКПО за настоящата година, както и актуализации в съответствие с направени промени в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане. Броят на фишовете с редакции в текста е 8, като в наръчника е публикуван списък, в който те са изброени (цитирани са и по-долу):

Фиш I.2 Данъчно задължени лица;

Фиш I.8 Данъчно третиране на оперативен лизинг, съгласно  международните счетоводни стандарти при  лизингополучатели; 

Фиш II.II.6 Разходи за дарения;

Фиш II.IV.7 Режим за облагане на чуждестранни образувания и МСД които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество; 

Фиш II.IV.10 Понятие за хибридни несъответствия;

Фиш VII.II.1 Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура;

Фиш  VII.II.3 Данъчна основа и данъчна ставка за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура;

Фиш VII.IV.2 Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди.

Наръчникът може да бъде изтеглен и от прикачения файл.

Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: