Проект за промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Проект за промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат е внесен за гласуване в Народно събрание в края на миналата седмица. 

Законодателната инициатива предвижда промени в част от текстовете на нормативния акт, които да осигурят възвожност за издаване на удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства в електронна форма и предаването им по електронен път.

В мотивите на авторите са обобщени следните конкретни предложения за изменение и допълнение на действащите разпоредби от закона:


С допълнението на чл. 3, ал. 1, т. 5, буква „г“ и т. 10, буква „г“ се въвежда изискването за регистрация на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, в регистър БУЛСТАТ.

По данни на Централния регистър на особените залози чуждестранните физически и юридически лица са малък процент от залогодателите, като следва да се отбележи, че същите трябва да се регистрират в регистър БУЛСТАТ само ако не са регистрирани на друго основание, т.е. не осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, не притежават недвижимо имущество в страната, не са осигурители или не са регистрирани в регистър БУЛСТАТ по силата на специален данъчен закон.

С промяната в чл. 11 чрез предлаганата нова ал. 2 се регламентират документите, които се изискват за допускане на вписването в регистъра на български  и чуждестранни физически лица, упражняващи свободна професия, извършващи занаятчийска дейност, както и оказващи независими лични услуги в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база или обект. Предложението се прави с оглед на практическата необходимост от регламентация на конкретните документи, които следва да бъдат представени от подлежащите на регистрация физически лица, както това е направено за останалите субекти на регистър БУЛСТАТ по чл. 3, ал. 1, т. 1- 8 от Закона за регистър БУЛСТАТ. 

С предлаганите изменения в разпоредбите на чл. 36 и 37 се детайлизира регламентацията на  публичния достъп до регистър БУЛСТАТ с изключение на информацията за субектите, съдържащи се в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Достъпът посредством интернет до информацията в регистъра е изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на агенцията писмени справки и издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Детайлизира се регламентацията на критериите, по които могат да се извършват справки. Урежда се възможността за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път, както е препоръчано в доклада на заместник министър-председателя относно изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител.

По отношение на регламентацията на взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и системи с оглед на изпълнението на поставените изисквания с Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. се предвижда достъпът до регистър БУЛСТАТ, включително чрез средата за междурегистров обмен, на съда, на държавните органи и на органите на местното самоуправление и местната администрация да бъде безплатен.


Пълният текст на законопроекта и мотивите към него могат да бъдат разгледани тук:

Източник: НС