електронно управление

електронната идентификация

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ е обнобнародван в ДВ, бр.38 от 20 май 2016 г.). Законът влиза в сила на 21...

150 млн. евро за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление"

150 млн. евро по ОПДУ са за въвеждане на електронното управление. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър...