Вие сте тук

Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация е публикуван за обсъждане

електронната идентификация

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ е обнобнародван в ДВ, бр.38 от 20 май 2016 г.).

Законът влиза в сила на 21 ноември 2016 г. и ще регулира процесите по идентификация в онлайн среда.

В доклада към проекта е посочено, че "чрез приетите законодателни мерки в областта на електронната идентификация ще се постигне унифициране, облекчаване и ускоряване на процесите и дейностите, свързани с въвеждането и използването на електронни административни услуги при спазване на императивните изисквания към обработването и защитата на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни."

Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация е предвидено в чл. 5 от  Закона за електронната идентификация. Правилникът урежда:

 • Алгоритмите и методите за създаване на електронни идентификатори;
 • Алгоритмите и методите за създаване на секторни електронни идентификатори;
 • Реда и условията за регистрация на администратори на електронна идентичност и изискванията към дейността им;
 • Реда и условията за регистрация на центрове за електронна идентификация и изискванията към дейността им;
 • Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистрите по чл. 19 от Закона за електронната идентификация;
 • Реда за проверка на удостоверения за електронна идентичност по чл. 25 от ЗЕИ;
 • Изискванията към стандартите и реквизитите на удостоверението за електронна идентичност по чл. 3 от ЗЕИ;
 • Изискванията към носителите на удостоверения за електронна идентичност по чл. 13, ал. 7 и чл. 20, ал. 6 от ЗЕИ, както и правилата за издаването и управлението им;
 • Протоколите, техническите изисквания и начините за проверка на електронна идентичност по чл. 24 от ЗЕИ;
 • Протоколите и техническите изисквания по чл. 28 от ЗЕИ;
 • Обхвата на съхраняваните данни по чл. 27 от ЗЕИ;
 • Изискваните за регистрация по чл. 11 от ЗЕИ;
 • Изискванията по отношение на техническото оборудване и технологиите по чл. 13, ал. 6 от ЗЕИ;
 • Изискванията и процедурите за сигурност по чл. 13, ал. 3 и  чл. 14, ал. 2 от ЗЕИ;
 • Изискванията към информационните системи, подлежащи на контрол по чл. 38 от ЗЕИ;
 • Реквизитите на заявлението по чл. 15, ал. 1;
 • Реда за воденето, съхранението и достъпа на регистъра на администраторите и центровете, по чл. 10 от ЗЕИ;
 • Реда на водене и редът на достъп до регистъра на овластяванията, съответно по чл. 29, ал. 4 и чл. 32 от ЗЕИ.

Пълният текст на Проекта и доклада към него могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу.

Предложението е отворено за обществени консултации от днес, 29.06.2016 г., до 13.07.2016 г.

Източник:МС