комплексно административно обслужване

Промяна в искането за издаване на документи по чл. 87 от ДОПК

Променено е искането за издаване на документи, информират от НАП. Според разпоредбите на чл. 87, ал. 6 от ДОПК органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на...

НАП въвежда комплексно административно обслужване

НАП въвежда комплексно административно обслужване. С разпоредбата на чл. 13а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) изрично се регламентира, че при предоставяне на административни...