Вие сте тук

НАП въвежда комплексно административно обслужване

НАП въвежда комплексно административно обслужване

НАП въвежда комплексно административно обслужване. С разпоредбата на чл. 13а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) изрично се регламентира, че при предоставяне на административни услуги административните органи прилагат комплексното административно обслужване, въвеждането на което следва да стане не по-късно от 25 март 2015 г.

Административните органи няма да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган. Такива следва да бъдат осигурени служебно (ал. 4 на чл. 36 от АПК).

Комплексното административно обслужване допринася за постигане на следните цели (според Базисен модел на комплексно административно обслужване):

  • предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
  • повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите;
  • фокусиране на обслужването към „епизоди от живота“/„епизоди отбизнеса“;
  • намаляване на административната тежест;
  • намаляване на възможностите за корупционни практики.

 

От утре, 25 март, се въвежда комплексно административно обслужване (КАО) в дейността и на НАП. От институцията обобщават, че Национална агенция за приходите издава множество документи (в т.ч. различни видове удостоверения – за наличие или липса на задължения, за декларирани данни, за платени данъци и осигурителни вноски и др.), необходими на клиентите за целите на ползването на предоставяни услуги от други държавни и общински администрации.

Клиентите на НАП могат да получат необходимите им документи като подадат заявление по образец (може да бъде изтеглено и от прикачения файл по-долу). В случаите, когато искането се отнася за КАО, то може да бъде подадено пред всеки административен орган, който участва в него, като административният орган, пред който е подадено искането, следва да образува производството за КАО. В заявлението трябва да бъде посочено точното наименование на административната услуга, чието производство следва да се образува, както и органът, компетентен да издаде административния акт.

От НАП обясняват още, че заявлението може да бъде подадено в офис на НАП или по пощата. В случаите, в които заявлението се подава в офис на НАП, същото може да бъде подадено лично или от упълномощено лице. В заявлението задължително следва да е отбелязан начинът на получаване на индивидуалния административен акт, както и да бъдат приложени допълнителни документи и документ за платена такса, ако се изискват такива от компетентния орган за извършване на услугата. Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаването на преписката от административния орган, образувал производството за КАО (пред когото е подадено заявлението за КАО).


Източник: НАП