Закон за насърчаване на инвестициите - тема

 Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

В бр.32 на Държавен вестник от 5 май 2015 г. е публикуван приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените имат технически характер, така че...

С настоящия закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите....