Закон за здравословни и безопасни условия на труд - тема

Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Предлага се да отпадне задължението за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ. Това е една от промените...

С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка...