закони

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет на 25 април 2019 г. Измененията в нормативния акт са...

Закона за счетоводството в преходните разпоредби на ЗИД на ЗВПКИИП

В бр. 37/07.5.2019 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в...

В Държавен вестник, бр. 28 от дата 05.04.2019 г е обнародван Закон за защита на търговската тайна. Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу: ЗАКОН за защита на търговската тайна...

Промени в закона за местните данъци и такси

Промени в Закона за местните данъци и такси са обнародвани в бр.88 на Държавен вестник. Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:  ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за...

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375...

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г. ЗАКОН ЗА...

Закона за местните данъци и такси

Гласуваните в началото на април промени в ЗМДТ, с които се въвежда облагането на таксиметровите превози на пътници с данък между 300 и 1000 лв. са обнародвани в бр. 32 на Държавен вестник...

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. e приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г.  ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016...

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет от НС на 20 ноември 2015 г. Обнародван е в Държавен вестник, брой 94 от 4.12.2015 г. и влиза в сила от...

Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител. Целта е да се осигури защита на потребителите на така...

Със закона са регламентирани изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В сила от 06.03.2018 г...

Законът, уреждащ правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, е в сила от август 2015 г. ЗАКОН ЗА...

Законът регламентира ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.109 от 20...

Със закона са регламентирани обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и устройството,...

Обществено здраве

Проектът на нормативния акт, регламентиращ широко дискутираното в общественото пространство предложение на здравния министър Петър Москов и на министъра на младежта и спорта Красен Кралев ...

Законът регламентира мерките срещу пазарните злоупотреби, свързани с финансови инструмент - търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти. ЗАКОН...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Окончателният текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от НС на 25 ноември 2015 г., е обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 8.12....

Кодекса за социално осигуряване - ДВ, брой 61 от 11.08.2015 г.

В Държавен вестник е обнародван приетият в края на юли Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.  Обобщеният законопроект за изменение на КСО беше внесен в НС на 8...

Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ...

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 54 на Държавен вестник от дата 17 юли 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.  Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:...

 Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

В бр.32 на Държавен вестник от 5 май 2015 г. е публикуван приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените имат технически характер, така че...

Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Обн...

Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ...

Законът за статистиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система. ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА Отразена...

Страници