Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

4

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г.

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В сила от 30.09.2016 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат мерките за изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", и актовете по прилагането му.

(2) Пазарни злоупотреби са злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти.

Чл. 2. Целта на този закон е предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) По отношение на пазарните злоупотреби с финансови инструменти освен този закон се прилагат и Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията за финансов надзор приема наредба за факторите, които лицата, получаващи пазарни проучвания, трябва да вземат предвид, когато им се разкрива информация в рамките на пазарно проучване, за да преценят дали информацията представлява вътрешна информация, за мерките, които тези лица трябва да вземат предвид, ако им е разкрита вътрешна информация, за да спазят чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014, и за регистрите, които тези лица трябва да съхраняват във връзка с изпълнението на чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Чл. 4. (1) Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", и заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателят", осъществяват надзор по спазването на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането му и са компетентни органи по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 13, 19, параграф 9, чл. 24 - 26, 29, 30, параграф 2, букви "г", "д" и "е", чл. 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 596/2014 по предложение на заместник-председателя.

(3) Заместник-председателят упражнява всички правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 596/2014, с изключение на тези, които са предоставени в изричната компетентност на комисията.

(4) Всички уведомления и предоставяне на информация до компетентния орган, предвидени в Регламент (ЕС) № 596/2014, се извършват до заместник-председателя.

Чл. 5. Сключването на сделки в противоречие със забраните по чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 не води до тяхната недействителност.

Глава втора.

СЪОБЩАВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТОЗИ ЗАКОН И НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

Раздел I.

Предоставяне на информация на лицата, които съобщават за нарушения

Чл. 6. Председателят на комисията определя със заповед длъжностни лица от управление "Надзор на инвестиционната дейност", които отговарят за:

1. предоставянето на всяко заинтересовано лице на информация относно процедурите за съобщаване за нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му и предприемането на мерки по тях;

2. приемането на съобщения за нарушения и предприемането на последващи мерки;

3. поддържането на контакт с лицето, подало съобщение, когато то е разкрило самоличността си.

Чл. 7. (1) Комисията публикува на интернет страницата си в самостоятелен и лесно разпознаваем и достъпен раздел информация за реда за приемане на съобщения за нарушения.

(2) Информацията по ал. 1 включва:

1. комуникационни канали за приемане на съобщенията за нарушения и за осъществяване на връзка с длъжностните лица по чл. 6, включително данни за:

а) телефонните номера за контакт, като се посочва изрично дали разговорите се записват;

б) електронни и пощенски адреси, които са сигурни и гарантират поверителност за контакт с длъжностните лица по чл. 6;

2. процедурите по чл. 15 и режимът на поверителност, приложим за съобщения за нарушения в съответствие с чл. 10;

3. процедурите за защита на лицата, подали съобщения за нарушения, които работят по трудово правоотношение;

4. разяснение за защитата на лицата по смисъла на чл. 9, ал. 1.

Чл. 8. Всяко лице има право да подава съобщение за нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането му както при наличие на извършено нарушение, така и при наличие на основателни съмнения за извършено или предстоящо извършване на нарушение.

Чл. 9. (1) Лице, подало съобщение или друга информация за нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането му, в нарушение на ограниченията за разкриване на информация, произтичащи от законови, подзаконови или административни разпоредби или от договор, не носи отговорност от какъвто и да е характер във връзка с информацията, предоставена по реда на тази глава.

(2) Лицата, които осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, трябва да уредят с правила, приети от управителните им органи, подходящи процедури за докладване на нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането му от техните служители.

Раздел II.

Приемане на съобщения

Чл. 10. (1) Приемането на съобщения за нарушения и предприемането на последващи мерки по тях се извършва чрез специални комуникационни канали, които отговарят на следните изисквания:

1. отделени са от общите канали за комуникация на комисията, включително тези, които комисията обичайно ползва за вътрешна комуникация и за комуникация с трети лица;

2. проектирани са, създадени са и се управляват по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени длъжностни лица и служители от администрацията на комисията до тази информация;

3. дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация с цел провеждане на по-нататъшни разследвания;

4. осигуряват възможности за:

а) писмено съобщение за нарушение в електронен формат или на хартиен носител;

б) устно съобщение за нарушение чрез телефонни линии, независимо дали те се записват или не;

в) провеждане на срещи с длъжностните лица по чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията осигурява предоставянето на информацията по чл. 7, ал. 2 на лицето, преди да е прието съобщението, което то възнамерява да подаде, или най-късно в момента на приемането му. Когато съобщението за нарушение е подадено по електронна поща или по пощата, се приема, че задължението по изречение първо е изпълнено с публикуването на информацията съгласно чл. 7 на интернет страницата на комисията.

Чл. 11. (1) Всяко постъпило съобщение за нарушение се вписва в регистър, който се води от длъжностните лица по чл. 6.

(2) Заместник-председателят изпраща незабавно потвърждение, че е получил писмено съобщение за нарушение, до пощенския или електронния адрес, посочен от лицето, подало съобщението, освен ако лицето изрично е поискало друго или ако заместник-председателят има основания да смята, че това потвърждение би могло да доведе до опасност от разкриване на самоличността на лицето, подало съобщение.

Чл. 12. (1) Когато за съобщаване на нарушение се използва телефонна линия, разговорите по която се записват, устно подаденото съобщение се документира по един от следните начини:

1. аудиозапис на разговора на траен и позволяващ извличане носител;

2. пълен и точен протокол на разговора, изготвен от длъжностно лице по чл. 6.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето, подало съобщение, е разкрило самоличността си, длъжностното лице по чл. 6 осигурява възможност на лицето да провери, да коригира и да се съгласи с протокола от разговора, като го подпише.

Чл. 13. Когато за съобщаване на нарушение се използва телефонна линия, разговорите по която не се записват, устно подаденото съобщение се документира с пълен и точен протокол на разговора, изготвен от длъжностно лице по чл. 6. В случаите, когато лице, подало съобщение, е разкрило самоличността си, длъжностното лице по чл. 6 осигурява възможност на лицето да провери, да коригира и да се съгласи с протокола от разговора, като го подпише.

Чл. 14. (1) Когато лице поиска среща лично с длъжностно лице по чл. 6, за да съобщи за нарушение, се съставя пълен и точен протокол на срещата, който се съхранява на траен и позволяващ извличане носител. Проведената среща може да се документира и чрез аудиозапис на разговора на траен и позволяващ извличане носител.

(2) В случаите по ал. 1, когато лицето, подало съобщение, е разкрило самоличността си, длъжностното лице по чл. 6 осигурява възможност на лицето да провери, да коригира и да се съгласи с протокола от срещата, като го подпише.

Чл. 15. С правилника на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват:

1. възможността за анонимно подаване на съобщения за нарушения;

2. реда за разглеждане на съобщенията за нарушения;

3. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите от съобщението за нарушение, които лице, подало съобщение, може да очаква след съобщаването;

4. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително подробно описание на обстоятелствата, при които поверителните данни на лице, подало съобщение, могат да бъдат разкрити в съответствие с чл. 27, 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Раздел III.

Допълнителни мерки за защита

Чл. 16. (1) Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че всяко съобщение за нарушение, прието чрез средства, различни от каналите за комуникация по чл. 10, се препраща без изменение на длъжностните лица по чл. 6 посредством каналите за комуникация по чл. 10.

(2) Комисията предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените съобщения за нарушения, и за защита на самоличността на лицата, подали съобщения за нарушения, като осигурява достъп до информацията само на служителите, за които достъпът до тези данни е необходим, за да изпълняват служебните си задължения.

(3) Информацията, вписана в регистъра по чл. 11, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщение за нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 1, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 18. (1) Предаването на данни, свързани със съобщение за нарушение, във или извън рамките на комисията не може да разкрива пряко или косвено самоличността на лице, подало съобщение, и/или на лице, за което е подадено съобщение, или други позовавания на обстоятелства, които биха позволили да се предположи самоличността на лицето, подало съобщение, и/или на лицето, за което е подадено съобщение, освен ако такова предаване е в съответствие с режима на поверителност, посочен в чл. 15, т. 4.

(2) Когато самоличността на лицето, за което е подадено съобщение, не е известна на обществеността, комисията предприема мерки за осигуряване защита на самоличността му най-малко по същия начин като този, предвиден за лица, които се проверяват по реда на този закон.

(3) Член 16, ал. 2 и 3 се прилагат и за защита на самоличността на лицата, срещу които е подадено съобщение за нарушение.

Чл. 19. Комисията редовно и най-малко веднъж на всеки две години извършва преглед и актуализира процедурите по чл. 15 и мерките по чл. 16, като отчита практиката по прилагането на този закон, Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му, практиката на другите компетентни органи в тази област, както и развитието на пазара и технологиите.

Глава трета.

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 20. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на надзорната дейност от комисията или от заместник-председателя или при застрашаване интересите на инвеститорите се прилагат мерките по ал. 2 и 3.

(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят може да:

1. издаде задължителни предписания за предприемане в определен от него срок на конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите;

2. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

3. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

4. задължи емитента да разкрие информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 в определен от заместник-председателя срок.

(3) В случаите по ал. 1 комисията може да издаде:

1. временна забрана за всяко лице, което изпълнява ръководни функции в инвестиционен посредник, или за всяко друго физическо лице, което носи отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в инвестиционни посредници и/или да търгува за собствена сметка;

2. в случай на повторни или системни нарушения на чл. 14 или 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 постоянна забрана за всяко лице, което изпълнява ръководни функции в инвестиционен посредник, или всяко друго физическо лице, което носи отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в инвестиционни посредници;

3. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) спре търговията с определени финансови инструменти;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) иска налагане на запор на движими вещи и вземания и/или възбрана върху недвижими имоти.

(4) Комисията може да отнеме лиценза на инвестиционен посредник за извършване на дейност, ако инвестиционният посредник и/или лица, които са членове на управителния или контролния му орган или управляват дейността му, са извършили и/или са допуснали извършване на нарушение на чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или друго грубо или системно нарушение на този закон или на Регламент (ЕС) № 596/2014.

(5) При определяне вида на принудителната мярка заместник-председателят, съответно комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 31 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Комисията може да публикува на интернет страницата си публични предупреждения за преустановяване на нарушения, в които се посочват лицата, отговорни за нарушението, и видът на нарушението при спазване на изискванията за защита на личните данни.

(7) Комисията може да предложи на Българската народна банка да отнеме лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на банка, ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането му.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Производството по прилагане на принудителните административни мерки по чл. 20, ал. 2 започва по инициатива на заместник-председателя, а в случаите по чл. 20, ал. 3 и 4 - по инициатива на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Ако уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Принудителните административни мерки по чл. 20, ал. 2 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а по чл. 20, ал. 3 и 4 - на комисията. Решението се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му и подлежи на обжалване пред Административния съд - София област.

(5) Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

Чл. 22. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) член 4, параграф 1, чл. 11, чл. 18, чл. 19 или чл. 20 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането на чл. 4, чл. 11, чл. 18, чл. 19 или чл. 20 от Регламент (ЕС) № 596/2014, се наказва с глоба в размер от 500 до 500 000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 1 000 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) член 16 или 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането на чл. 16 или 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014, се наказва с глоба в размер от 2000 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 2 000 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление;

3. член 14 или 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 40 000 до 10 000 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) наредбата по чл. 3, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 250 000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 500 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 1000 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 2 000 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 5000 до 2 500 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до по-голямата сума между 5 000 000 лв. и 2 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 50 000 до 15 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до по-голямата сума между 30 000 000 лв. и 15 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 500 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 1 000 000 лв.

(3) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 20 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.

(4) За нарушения по ал. 3 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3 с наказанията по ал. 1, т. 3 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.

(6) Доходите, придобити в резултат на нарушението, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.

(7) При определяне на наказанието по ал. 1 - 5 заместник-председателят взема предвид разпоредбата на чл. 30, параграф 2, буква "з" и обстоятелствата по чл. 31 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

(8) Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.

(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Когато лицето е дружество майка или дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 2, т. 2 и 3 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

Чл. 24. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Емитент" е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 21 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

2. "Лице, за което е подадено съобщение" е лицето, за което е получена информация от подалото съобщение лице, че е извършило или възнамерява да извърши нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането му.

3. "Лице, подало съобщение" е лицето, което съобщава на компетентния орган за действително или възможно нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането му.

4. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.

5. "Системни нарушения" са три или повече административни нарушения на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането му, извършени в продължение на една година.

6. "Съобщение за нарушение" е съобщението от страна на лицето, подало съобщение, до компетентния орган относно действително или възможно нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 596/2014 или на актовете по прилагането му.

7. "Финансов инструмент" е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

§ 2. Законът въвежда изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент (OB, L 332/126 от 18 декември 2015 г.) и предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 21 от 2012 г.).

§ 4. Административните и административнонаказателните производства, образувани по Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 5. Лицата, които осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, приемат правилата по чл. 9, ал. 2 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

§ 6. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 след думите "предлагане" се добавя "а в случаите по чл. 21, ал. 8 - и на финансови инструменти".

2. В чл. 7:

а) създават се нови ал. 2 и 3:

"(2) Ако в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на дружеството е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква дружеството да възстанови размера на нетната стойност на активите си.

(3) Оповестяването по ал. 1 се извършва на интернет страницата на управляващото дружество и по друг подходящ начин с оглед установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на комисията копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването и и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер по ал. 1.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея накрая се добавя "с изключение на случаите по чл. 21, ал. 8";

в) досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.

3. В чл. 9:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Оповестяването по ал. 1 се извършва на интернет страницата на управляващото дружество и по друг подходящ начин с оглед установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на комисията копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването и и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер по ал. 1.";

в) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

4. В чл. 19:

а) в ал. 1 т. 2 се отменя;

б) в ал. 2 т. 1 се отменя.

5. В чл. 21:

а) създават се нови ал. 8 и 9:

"(8) Пасивно управляваните борсово търгувани фондове могат да емитират дялове срещу съвкупност от финансовите инструменти, съставящи индекса, който фондът е избрал да възпроизвежда, в съответното съотношение.

(9) Обратното изкупуване на дялове, емитирани срещу финансови инструменти, може да се извърши и срещу съвкупност от финансовите инструменти, съставящи индекса, който фондът е избрал да възпроизвежда, в съответното съотношение.";

б) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 10 и 11.

6. В чл. 23, ал. 3 думите "реализираните приходи" се заменят с "реализирания доход".

7. В чл. 24а се създава ал. 4:

"(4) Пасивно управляваният борсово търгуван фонд включва в устава си, съответно в правилата си, в проспекта, в документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения информация за това, дали издава и изкупува обратно дялове и срещу финансови инструменти."

8. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. (1) Депозитарят, както и членовете на управителните и контролните му органи не могат да бъдат едно и също или свързано лице с управляващото дружество, с членовете на управителните или контролните му органи, с инвестиционното дружество, с лицата по чл. 10 или с друго лице, което изпълнява управителни функции в инвестиционното дружество, както и с лица, които контролират инвестиционното дружество.

(2) Депозитарят полага грижата на добър търговец, осъществява задълженията си честно, справедливо, професионално, независимо и единствено в интерес на колективната инвестиционна схема и на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема.

(3) Депозитарят не може да извършва дейност за колективната инвестиционна схема или за управляващото дружество, действащо от името на колективна инвестиционна схема, която може да породи конфликт на интереси между колективната инвестиционна схема, инвеститорите в нея, управляващото дружество и самия депозитар, освен ако не е налице функционално и йерархично разделение между изпълняваните от депозитаря функции за колективната инвестиционна схема и другите му функции, както и ако конфликтите на интереси, които може да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкривани пред инвеститорите в колективната инвестиционна схема."

9. В чл. 26, ал. 4 думите "инвестиционното дружество, съответно от управляващото дружество, за сметка на договорния фонд" се заменят с "управляващото дружество за сметка на колективната инвестиционна схема".

10. В чл. 27, ал. 1 думите "Инвестиционното дружество, както и" се заличават.

11. В чл. 32, ал. 1 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

12. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. Безналичните финансови инструменти, притежавани от колективната инвестиционна схема, се вписват в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 26, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, а останалите и активи се съхраняват в депозитар. В случай че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 34, ал. 2 - 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Депозитарят извършва всички плащания за сметка на колективната инвестиционна схема."

13. В чл. 35:

а) в ал. 1 думите "включена в списък, одобрен от заместник- председателя" се заличават;

б) в ал. 2:

аа) в текста преди т. 1 думите "включен в списък, одобрен от заместник-председателя" се заличават;

бб) създават се т. 6 - 11:

"6. разполага с необходимата инфраструктура да съхранява финансовите инструменти, които могат да бъдат вписани по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря;

7. установява адекватни политики и процедури, които са достатъчни да гарантират изпълнението от депозитаря, включително от неговите управителни и контролни органи и от служителите, на задълженията, предвидени в този закон;

8. разполага с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни мерки за системите за обработка на информацията;

9. поддържа и прилага ефективни организационни и административни механизми с оглед предприемането на необходими действия за предотвратяване на конфликти на интереси;

10. съхранява информация за всички извършвани от него услуги, дейности и сделки, като тази информация трябва да е достатъчна, за да позволи на комисията и на заместник-председателя да изпълняват надзорните си правомощия по този закон;

11. осигурява приемственост и регулярност при изпълнението на депозитарните си функции, като използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, включително, за да изпълнява дейността си като депозитар.";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) Членовете на управителния и контролния орган и висшият ръководен персонал на инвестиционния посредник по ал. 2 се ползват по всяко време с добра репутация и притежават подходящи знания, умения и опит.";

г) създава се нова ал. 4:

"(4) Управителният и контролният орган на инвестиционния посредник по ал. 2 като цяло притежават необходимите знания, умения и опит, които им позволяват да разбират дейността на депозитаря, включително основните рискове.";

д) създава се ал. 5:

"(5) Всеки член на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник по ал. 2 и всеки служител от висшия ръководен персонал на посредника е длъжен да действа честно и добросъвестно.";

е) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думата "своевременно" се заменя с "при поискване и текущо", а думата "депозитаря" се заменя с "банките, които са определени като депозитари".

14. Създава се чл. 35а:

"Чл. 35а. (1) Управляващото дружество съхранява активите на всяка колективна инвестиционна схема, която управлява, в един депозитар.

(2) Отношенията между управляващото дружество и депозитаря се уреждат с писмен договор за депозитарни услуги. С договора се определят условията и редът за предоставяне на информация между управляващото дружество и депозитаря, необходима за изпълнение на функциите на депозитаря по отношение на всяка колективна инвестиционна схема в съответствие с този закон и актовете по прилагането му.

(3) Депозитарят е длъжен да:

1. осигури, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на колективната инвестиционна схема се извършват в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата на колективната инвестиционна схема;

2. осигури, че стойността на дяловете на колективната инвестиционна схема се изчислява при спазването на закона и устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на колективната инвестиционна схема, а в случаите по чл. 37а - и със сметките, които води третото лице;

4. осигури превеждане в обичайните срокове на всички парични средства в полза на колективната инвестиционна схема, произтичащи от сделки с нейни активи;

5. осигури, че доходът на колективната инвестиционна схема се разпределя в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата на колективната инвестиционна схема;

6. се отчита най-малко веднъж месечно пред управляващото дружество за поверените активи и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на колективната инвестиционна схема, до 5-о число на следващия месец.

(4) Депозитарят осъществява наблюдение на паричните потоци на колективната инвестиционна схема, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове на колективната инвестиционна схема, са получени и осчетоводени по сметки, които:

1. са открити на името на колективната инвестиционна схема или на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема, или на името на депозитаря, действащ от името и за сметка на колективната инвестиционна схема;

2. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, и

3. се управляват при спазване на ал. 5.

(5) Депозитарят управлява паричните средства на колективната инвестиционна схема, като:

1. поддържа отчетност и води сметките по начин, който позволява във всеки един момент незабавно да се разграничат държаните активи на колективната инвестиционна схема от активите, държани за друг клиент, както и от собствените активи на депозитаря;

2. поддържа отчетност и води сметките по начин, който осигурява тяхната точност;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на колективната инвестиционна схема, а в случаите по чл. 37а - и със сметките, които води третото лице;

4. предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички парични средства на колективната инвестиционна схема, депозирани при трето лице, могат да бъдат ясно разграничени от паричните средства на депозитаря и на това трето лице чрез индивидуални сметки на титулярите, водени от третото лице, или чрез еквивалентни мерки, които постигат същото равнище на защита;

5. предприема необходимите мерки, за да осигури, че паричните средства на колективната инвестиционна схема по сметките при лице по ал. 4, т. 2 се държат по индивидуална сметка или по сметки отделно от всички сметки за държане на парични средства на лицето, на чието име се съхраняват активите на колективната инвестиционна схема;

6. въвежда подходяща организация и предприема необходимите действия за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляването им в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, неправилно водене и съхранение на отчетност, включително при небрежно поведение.

(6) Когато парични сметки са открити на името на депозитар, действащ от името и за сметка на колективна инвестиционна схема, по тези сметки не се осчетоводяват паричните средства на лице по ал. 4, т. 2 и собствените парични средства на депозитаря.

(7) Финансовите инструменти на колективната инвестиционна схема се поверяват на депозитар за съхранение, като депозитарят:

1. съхранява всички безналични финансови инструменти, които се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря, и всички други финансови инструменти, които могат да бъдат физически предадени на депозитаря (финансови инструменти под попечителство);

2. гарантира, че всички безналични финансови инструменти се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря при спазване на изискванията на ал. 5, по отделни сметки, открити на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема, по начин, който позволява във всеки един момент да бъдат идентифицирани като финансови инструменти на конкретната колективна инвестиционна схема.

(8) По отношение на другите активи, различни от тези по ал. 7, депозитарят:

1. проверява собствеността на колективната инвестиционна схема върху тези активи, като установява дали колективната инвестиционна схема е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от управляващото дружество, и въз основа на други доказателства, ако има такива предоставени от трети лица;

2. поддържа и актуализира регистър на тези активи, за които се е уверил, че са собственост на колективната инвестиционна схема.

(9) Активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, не могат да се използват от депозитаря или от трето лице, на което е делегирана попечителска функция, за тяхна сметка. Използване по смисъла на предходното изречение включва всякакви сделки с активи под попечителство, включително прехвърляне, учредяване на залог, продажба и даване на заем.

(10) Използване по ал. 9 на активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, е разрешено само при следните условия:

1. извършва се за сметка на колективната инвестиционна схема;

2. депозитарят действа по нареждане на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема;

3. използването е в интерес на колективната инвестиционна схема и на притежателите на дялове или акции, и

4. сделката е обезпечена с висококачествен и ликвиден актив, получен от колективната инвестиционна схема по договор с прехвърляне на правата.

(11) Пазарната стойност на обезпечението по ал. 10, т. 4 не може да бъде по-малка от пазарната стойност на използваните активи плюс премията."

15. В чл. 36:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на колективната инвестиционна схема.";

б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: "В случай на несъстоятелност или еквивалентна процедура съгласно законодателството на съответната държава членка на депозитаря и/или третото лице по чл. 37а, както и в случаите на поставяне на банка депозитар под особен надзор активите на колективната инвестиционна схема не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този депозитар и/или на трето лице по чл. 37а.", а в изречение второ след думата "синдикът" се добавя "или временният синдик";

в) алинеи 4 и 5 се изменят така:

"(4) По искане на комисията или на заместник-председателя депозитарят предоставя достъп до цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнението на своите задължения и която е необходима на комисията и заместник-председателя, съответно на компетентните органи на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема или на управляващото дружество.

(5) В случай че депозитарят на колективната инвестиционна схема с произход от Република България има друга държава членка по произход, комисията може да изисква от компетентния орган на държавата членка по произход на депозитаря да и бъде предоставена информацията, с която разполага за депозитаря. Комисията, когато е компетентен орган по произход на депозитаря, предоставя своевременно при поискване информацията по ал. 4, получена от депозитаря, на компетентния орган на държавата, в която депозитарят извършва дейност."

16. Член 37 се изменя така:

"Чл. 37. (1) Депозитарят отговаря пред колективната инвестиционна схема и пред притежателите на дялове на колективната инвестиционна схема за всички вреди, причинени от депозитаря или от третото лице по чл. 37а при загуба на финансови инструменти под попечителство.

(2) В случай на загуба на някой от финансовите инструменти под негово попечителство депозитарят възстановява на колективната инвестиционна схема финансов инструмент от същия вид или паричната му равностойност без прекомерно забавяне.

(3) Депозитарят не носи отговорност за загубите, ако докаже, че те са вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол и чиито последици са неизбежни независимо от предприетите мерки за предотвратяването им.

(4) Депозитарят отговаря пред колективната инвестиционна схема и пред притежателите на дялове за всички други претърпени от тях вреди, причинени в резултат на проявена небрежност или умишлено неизпълнение на задълженията на депозитаря по този закон от служители на депозитаря или членове на управителните или контролните му органи.

(5) Делегирането на правомощия по реда на чл. 37а не освобождава депозитаря от отговорността по ал. 1 - 4. Отговорността на депозитаря не може да се изключва или ограничава със споразумение.

(6) Всяко споразумение, сключено в противоречие с ал. 5, е нищожно.

(7) Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез управляващото дружество, при условие че това не води до изплащане на обезщетения, които вече са изплатени, или до неравностойно третиране на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема."

17. Създава се чл. 37а:

"Чл. 37а. (1) Депозитарят не може да делегира на трети лица функциите, посочени в чл. 35а, ал. 3 - 6.

(2) Депозитарят може да сключи договор, с който да делегира на трето лице функциите, посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8, при изпълнение на следните условия:

1. функциите не се делегират с цел заобикаляне на нормативните изисквания;

2. депозитарят може да докаже, че съществува обективна причина за делегирането;

3. депозитарят е проявил необходимите компетентност, грижа и старание при подбора и определянето на всяко трето лице, на което иска да делегира част от функциите си, и ще проявява необходимите компетентност и дължимата грижа при периодичния преглед и постоянния мониторинг на всяко трето лице, на което е делегирал част от функциите си, и на договореностите с третото лице по отношение на делегираните му функции.

(3) Функциите, посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8, могат да се делегират от депозитаря на трето лице само когато това трето лице постоянно в хода на изпълнението на делегираните му задачи:

1. разполага с правно-организационна структура и експертен опит, които са подходящи и съответни на естеството и сложността на поверените му активи на колективната инвестиционна схема;

2. по отношение на попечителските дейности, посочени в чл. 35а, ал. 7, т. 1, третото лице подлежи на:

а) пруденциално регулиране, включително по отношение на минималните капиталови изисквания и надзор в държавата членка по произход на третото лице;

б) периодичен външен одит, чрез който се осигурява, че третото лице съхранява поверените му финансови инструменти;

3. отделя активите на клиентите си от собствените си активи и от активите на депозитаря по начин, който позволява във всеки един момент активите да бъдат точно идентифицирани като активи на клиентите на депозитаря;

4. предприема всички необходими действия да осигури, че в случай на несъстоятелност на третото лице активите на колективната инвестиционна схема под негово попечителство не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на третото лице, и

5. спазва задължения и изпълнява забраните по чл. 25 и чл. 35а, ал. 2, 9, 10 и 11.

(4) Независимо от ал. 3, т. 2, буква "а", когато съгласно правото на трета държава се изисква определени финансови инструменти да се държат под попечителство от местно юридическо лице и никой от местните юридически лица не отговаря на изискванията за делегиране, предвидени в ал. 3, т. 2, буква "а", депозитарят може да делегира своите функции на такова местно юридическо лице само до степента, до която това се изисква от правото на трета държава, и само докато няма местни лица, които отговарят на изискванията за делегиране, и единствено когато:

1. инвеститорите в съответната колективна инвестиционна схема са били надлежно уведомени, преди да направят инвестицията, че това делегиране се изисква поради законови ограничения в правото на третата държава, за обстоятелствата, обосноваващи делегирането, както и за произтичащите от подобно делегиране рискове, и

2. управляващото дружество, действащо от името на колективната инвестиционна схема, е дало указания на депозитаря да делегира попечителството върху такива финансови инструменти на местно трето лице.

(5) Третото лице може също да делегира функциите по чл. 35а, ал. 7 и 8 при спазване на изискванията на ал. 2 - 4 и 7. Член 37, ал. 1 - 3 се прилага и по отношение на третото лице по изречение първо.

(6) За целите на настоящия член предоставянето на услуги от системи с окончателност на сетълмента на ценни книжа по глава пета "а" от Закона за платежните услуги и платежните системи не се смята за делегиране на попечителски функции.

(7) Депозитарят уведомява комисията в 7-дневен срок от сключването на договор с трето лице за сключването и съществените условия на договора."

18. В чл. 51 думите "два месеца" се заменят с "6 месеца".

19. В чл. 54:

а) в ал. 7:

аа) в т. 2 думите "фонд е активно" се заменят с "фонд е активно или пасивно";

бб) създава се т. 5:

"5. информация относно възможността за издаване и обратно изкупуване на дялове и срещу финансови инструменти от пасивно управляваните борсово търгувани фондове, както и условията за това;"

б) създава се нова ал. 8:

"(8) Проспектът включва и:

1. подробности относно актуалната политика за възнагражденията, които включват най-малко описание на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, както и съставът на комитета по възнагражденията, ако има такъв, или

2. резюме на политиката на възнаграждения и посочване на интернет страница, на която са оповестени подробности относно актуалната политика за възнагражденията и бонусите, които включват най-малко описанието на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, състава на комитета по възнагражденията, ако има такъв, както и декларация, че копие на политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване.";

в) създава се ал. 9:

"(9) Информацията по ал. 8 се включва и в проспекта по чл. 53а.";

г) досегашната ал. 8 става ал. 10.

20. В чл. 57:

а) в ал. 3, т. 1 накрая се добавя "и за компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема";

б) създава се ал. 11:

"(11) Ключовата информация за инвеститорите включва и посочване на интернет страница, на която са оповестени подробностите относно актуалната политика за възнагражденията, които включват най-малко описание на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, както и съставът на комитета по възнагражденията, ако има такъв, и декларация, че копие на политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване."

21. В чл. 86:

а) в ал. 1, т. 2 след думата "изисквания" се добавя "управление на риска";

б) в ал. 3 думите "чл. 24, ал. 1 - 4" се заменят с "чл. 24, ал. 1, 3 и 4".

22. В чл. 93, ал. 1:

а) в т. 8 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заличават, а след думите "Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя "отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014";

б) в т. 9 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заличават, а след думите "Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя "отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014".

23. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите "чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а думите "на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

24. В чл. 104, ал. 1 се създават т. 6 и 7:

"6. прилагат и осигуряват подходящи и ефективни процедури за подаване на вътрешни сигнали от служителите на управляващото дружество;

7. поддържат организация за разглеждане на жалби, постъпили в управляващото дружество."

25. В чл. 105, ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. полага грижата на добър търговец, осъществява задълженията си честно, справедливо, професионално, независимо и единствено в интерес на колективните инвестиционни схеми, които управлява, и на интегритета на пазара;"

б) точка 2 се отменя.

26. Член 108 се изменя така:

"Чл. 108. (1) Управляващото дружество приема и прилага политика, която обхваща всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, които заплаща на следните категории персонал:

1. служителите на ръководни длъжности;

2. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;

3. служителите, изпълняващи контролни функции;

4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми.

(2) Политиката за възнагражденията по ал. 1 насърчава разумното и ефективното управление на риска на управляващото дружество и не поощрява поемане на риск, несъответен на рисковите профили, правилата или учредителните документи на управляваните колективни инвестиционни схеми, както и не засяга изпълнението на задължението на управляващото дружество да действа в най-добър интерес на колективната инвестиционна схема.

(3) При изготвянето и прилагането на политиката за възнагражденията по ал. 1 управляващото дружество спазва следните изисквания, съобразени с размера и организацията на управляващото дружество, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му:

1. политиката за възнагражденията съответства на принципите за разумно и ефективно управление на риска и го насърчава, като не поощрява поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили, устава, правилата или учредителните документи на управляваните колективни инвестиционни схеми;

2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на управляващото дружество и на управляваните колективни инвестиционни схеми или на инвеститорите в тях и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси;

3. възнагражденията на лицата по ал. 1, т. 1, изпълняващи функции в областта на управлението на риска и нормативното съответствие, се контролират пряко от комитета по възнагражденията, в случай че има създаден такъв комитет в управляващото дружество;

4. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които тези лица контролират;

5. когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответната колективна инвестиционна схема, рисковия и профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество, като оценката на индивидуалните резултати се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели;

6. оценката на резултатите е част от оценъчен процес, обхващащ период от няколко години, съобразен с периода на държане, препоръчан на инвеститорите в колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващото дружество, с цел да се гарантира, че оценяването се основава на по-дългосрочни резултати на колективната инвестиционна схема и рисковия и профил, както и че фактическото изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в същия период;

7. гарантирано променливо възнаграждение се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата година, следваща назначаването им;

8. определя се подходящото съотношение между постоянното и променливото възнаграждение, като постоянното възнаграждение да представлява достатъчно висок дял от цялото възнаграждение и да позволява прилагането на гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност променливо възнаграждение да не се изплаща;

9. плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са определени по начин, който да не насърчава неуспеха;

10. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове;

11. в зависимост от правно-организационната форма на колективната инвестиционна схема и нейния устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото възнаграждение се състои от дялове или акции от съответната колективна инвестиционна схема или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични инструменти със стимули със същата ефективност като останалите инструменти, като този праг може да бъде по-нисък, ако управлението на колективната инвестиционна схема представлява по-малко от 50 на сто от общия портфейл, управляван от управляващото дружество;

12. инструментите по т. 11 са обект на подходяща политика за задържане, целяща постигане на съответствие между стимулите и интересите на управляващото дружество, управляваните колективни инвестиционни схеми и притежателите на дялове, като политиката за задържане се прилага и по отношение на разсрочената част от променливото възнаграждение по т. 13;

13. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност три години в зависимост от периода на държане, препоръчан на инвеститорите в съответната колективна инвестиционна схема, и в съответствие с естеството на рисковете на съответната схема; възнаграждението се изплаща пропорционално във времето, а при особено голям размер на променливото възнаграждение изплащането на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва;

14. променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща единствено ако е съобразено с цялостното финансово състояние на управляващото дружество и е оправдано от гледна точка на резултатите на организационното звено, в което работи лицето, и съответната колективна инвестиционна схема, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати на управляващото дружество или на съответната колективна инвестиционна схема общият размер на променливото възнаграждение се намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение;

15. политиката във връзка с обезщетения при пенсиониране трябва да съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на управляващото дружество и на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, като при напускане на служител преди пенсиониране обезщетението при пенсиониране се задържа от управляващото дружество под формата на инструменти по т. 11 за срок 5 години, а при достигане на пенсионна възраст от служител обезщетението при пенсиониране се изплаща под формата на инструменти по т. 11, които служителят няма право да прехвърля за срок 5 години;

16. служителите се задължават да не използват лични стратегии за ограничаване на риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им;

17. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които допускат заобикалянето на посочените в т. 1 - 16 изисквания.

(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат за облаги от всякакъв вид, изплащани от управляващото дружество, за всички суми, изплащани пряко от колективните инвестиционни схеми, включително такси за постигнати резултати, и за всяко прехвърляне на дялове или акции от колективни инвестиционни схеми в полза на лицата по ал. 1, както и на всеки друг служител, чието общо възнаграждение е съпоставимо с възнагражденията на лицата по ал. 1.

(5) Политиката за възнагражденията по ал. 1 се приема от управителния орган на управляващото дружество. Членовете на управителния орган на управляващото дружество, на които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнагражденията, извършват периодичен преглед за спазването на изискванията по ал. 3 най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 30 дни от края на календарната година, за която се извършва прегледът.

(6) Изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага на централен и независим вътрешен преглед от отдела за нормативно съответствие най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 90 дни от края на календарната година, за която се извършва прегледът.

(7) Други изисквания към дейността на управляващите дружества, в т.ч. към политиката за възнагражденията, лицата, за които се отнася, и нейното оповестяване, към общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата по чл. 95, ал. 2, т. 6 и към физическите лица, работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и ликвидност се определят с наредба на комисията.

(8) При поискване заместник-председателят предоставя на ЕОЦКП информация за политиките за възнагражденията на управляващите дружества и практиките им за тяхното прилагане."

27. В глава единадесета се създава чл. 108а:

"Чл. 108а. (1) Управляващо дружество, което е значимо по размер, организация, естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните колективни инвестиционни схеми, създава комитет по възнагражденията. Комитетът по възнагражденията се създава по начин, който осигурява извършването на компетентна и независима преценка на политиката за възнагражденията по чл. 108, ал. 1 и практиката на управляващото дружество по прилагането и, както и на въведените стимули за управление на риска.

(2) Комитетът по възнагражденията се състои от членовете на управителния орган на управляващото дружество, на които не е възложено управлението, като един от тях е негов председател.

(3) Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията, включително за онези от тях, които влияят върху риска и управлението на риска на управляващото дружество или на управляваните колективни инвестиционни схеми.

(4) При вземането на решения комитетът по възнагражденията отчита дългосрочния интерес на инвеститорите и другите заинтересовани лица, както и обществения интерес.

(5) Критериите за определяне на значимите управляващи дружества за целите на изискванията към политиката на възнагражденията се уреждат с наредбата по чл. 108, ал. 7."

28. В чл. 120, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. писмен договор с депозитар по чл. 35;".

29. В чл. 190 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

30. В чл. 204, ал. 1, т. 6 думите "чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014", а думите "на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014".

31. В чл. 212, ал. 1, т. 6 думите "чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014", а думите "на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014".

32. В чл. 219, ал. 1 се създава т. 8:

"8. поддържа организация за разглеждане на постъпили жалби."

33. В чл. 251, ал. 1, т. 1 думите "с изключение" се заменят с "включително изискванията".

34. В чл. 264:

а) в ал. 3 изречение първо се изменя така: "Когато установи, че депозитар извършва дейността си в нарушение на този закон или на актовете по прилагането му, заместник-председателят може да приложи мерките по ал. 1, т. 1, като в случаите, когато депозитар е инвестиционен посредник - и съответните мерки по чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а когато депозитар е банка, може да предложи на Българската народна банка и прилагането на съответните мерки по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции.";

б) създава се ал. 6:

"(6) При прилагане на мерките по ал. 1 комисията, съответно заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо - посочените в чл. 273а."

35. В чл. 273:

а) в ал. 1:

аа) точки 1, 2 и 3 се изменят така:

"1. член 171, ал. 7 и 8, чл. 179, 182, чл. 197, ал. 1 и 6, чл. 199, ал. 12, чл. 225, 227, чл. 229, ал. 4 и 5 и чл. 232 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;

2. член 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2, чл. 215, чл. 218, ал. 1 - 3, чл. 219, ал. 1, чл. 220 - 224, 226, чл. 228, ал. 1, чл. 233 - 237, чл. 239, ал. 1, 2 и 6, чл. 240, ал. 1, 2 и 4, чл. 243, чл. 244, ал. 1 и 6, чл. 245, ал. 1 и 6, чл. 246, ал. 1 и 4 и чл. 249, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 4000 до 10 000 лв.;

3. член 24б, чл. 24в, ал. 2 и 3, чл. 174, ал. 1 - 4, чл. 175, ал. 1, чл. 183, ал. 1 и 3, чл. 184, ал. 1, чл. 186, 187, чл. 188, ал. 1, чл. 189, 190, чл. 195, ал. 3, чл. 198, ал. 3 и 6, чл. 199, ал. 3, 6, 7, 9 - 11, чл. 203, ал. 1 и 2, чл. 205, ал. 1, чл. 206, 210, чл. 211, ал. 1, чл. 216, ал. 1 - 3, чл. 229, ал. 1 - 3, чл. 230, 238, чл. 241, ал. 1, чл. 242, чл. 248, ал. 1 и 2, чл. 250 и чл. 251, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.;"

бб) създават се т. 7 - 11:

"7. член 171, ал. 6 и чл. 197, ал. 1, 3 и 4, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 200 000 лв.;

8. член 6, ал. 4 и 5, чл. 7, ал. 2 и 3, чл. 9, ал. 1 и 2, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 - 10, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1 - 3, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 - 5, чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5 000 000 лв.;

9. член 6, ал. 3, чл. 21, ал. 11, чл. 25, чл. 26, чл. 34, чл. 35, чл. 35а, чл. 36, ал. 1, чл. 37а, чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 1 и 2, чл. 78, ал. 1 - 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 89, чл. 92, ал. 1 и 2, чл. 93, ал. 7, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1, 3 и 4, чл. 107, чл. 108, чл. 108а, ал. 1 и 2, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1, 5 - 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 - 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 - 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, се наказва с глоба в размер от 4000 до 5 000 000 лв.;

10. член 4, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 9, чл. 21, ал. 1, 6 и 10, чл. 22, ал. 1 - 4, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 2 - 5, чл. 38, 40, 41, чл. 42, ал. 1 - 3, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1 - 9 и 11, чл. 46, ал. 1, чл. 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83, чл. 86, ал. 6 - 8, чл. 90, ал. 2 - 4, 6, 9 и 10, чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 5 000 000 лв.;

11. член 6, ал. 2 и чл. 98, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 5 000 000 лв.";

б) в ал. 2 се създават т. 7 - 11:

"7. за нарушения по ал. 1, т. 7 - от 40 000 до 300 000 лв.;

8. за нарушения по ал. 1, т. 8 - от 4000 до 10 000 000 лв.;

9. за нарушения по ал. 1, т. 9 - от 10 000 до 10 000 000 лв.;

10. за нарушения по ал. 1, т. 10 - от 20 000 до 10 000 000 лв.;

11. за нарушения по ал. 1, т. 11 - от 40 000 до 10 000 000 лв.";

в) алинея 3 се отменя;

г) в ал. 4 думите "съответно с имуществена санкция" се заличават, а накрая се добавя "а при повторно нарушение - от 20 000 до 200 000 лв.";

д) в ал. 5 се създават т. 7 - 12:

"7. за нарушения по ал. 1, т. 7 - от 50 000 лв. до 300 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до 500 000 лв.;

8. за нарушения по ал. 1, т. 8 - от 4000 лв. до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 10 000 000 лв.;

9. за нарушения по ал. 1, т. 9 - от 10 000 лв. до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 10 000 000 лв.;

10. за нарушения по ал. 1, т. 10 - от 20 000 лв. до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение от 40 000 до 10 000 000 лв.;

11. за нарушения по ал. 1, т. 11 - от 50 000 лв. до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение от 100 000 до 10 000 000 лв.;

12. за нарушения по ал. 4 - от 20 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 50 000 до 300 000 лв."

36. Създава се чл. 273а:

"Чл. 273а. (1) При определянето на вида и размера на административните наказания по чл. 273 заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са от значение по конкретния случай, включително, когато е приложимо:

1. тежестта и продължителността на нарушението;

2. степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

3. финансовото състояние на отговорното за нарушението лице, определено според общия финансов оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо лице;

4. размера на получената печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, както и размера на загубите, претърпени от трети лица, и загубите, нанесени на финансовите пазари в резултат на нарушението, доколкото техният размер може да бъде определен;

5. степента на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган;

6. предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице;

7. предприети мерки от отговорното физическо или юридическо лице след извършване на нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.

(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и осигурителна информация."

37. Член 275 се изменя така:

"Чл. 275. (1) Комисията и заместник-председателят оповестяват на интернет страницата на комисията всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му. Информацията, която подлежи на оповестяване, включва най-малко данни за нарушението, нарушителя, приложената мярка или наложеното наказание.

(2) По реда на ал. 1 се оповестяват само влезлите в сила принудителни административни мерки и административните наказания, наложени с влезли в сила наказателни постановления. Оповестяването се извършва, след като лицето, на което е приложена мярката или е наложено наказанието, бъде уведомено за предстоящото оповестяване.

(3) Комисията и заместник-председателят могат да вземат решение да не оповестят информацията по ал. 1 или да я публикуват в обобщен вид, когато преценят, че:

1. публикуването на лични данни за физическо лице и идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложена санкция, е прекомерно;

2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или би повлияло на висящо наказателно производство;

3. публикуването би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица.

(4) Оповестяването по ал. 1 се отлага за подходящ срок ако има вероятност обстоятелствата по ал. 3 да отпаднат.

(5) Оповестената информация по ал. 1 е достъпна на официалната интернет страница на комисията в срок не по-кратък от 5 години.

(6) Комисията информира ЕОЦКП относно всяка приложена мярка или наложено наказание, които са публикувани в съответствие с ал. 1, едновременно с публикуването и.

(7) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му."

38. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 27 думите "въз основа на" се заменят със "съгласно";

б) създава се нова т. 28:

"28. "Пасивно управляван борсово търгуван фонд" е борсово търгуван фонд, управляван съгласно целите и политиката на колективната инвестиционна схема, със състав и структура на портфейла, която физически възпроизвежда основни индекси на регулирани пазари на държави членки или приравнени на тях регулирани пазари от трети държави.";

в) досегашните т. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 стават съответно т. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

39. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 5:

"5. Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (OB, L 257/186 от 28 август 2014 г.)."

§ 7. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 2 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) създава се нова т. 14:

"14. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014";"

в) досегашната т. 14 става т. 15.

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 4 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) създава се нова т. 17:

"17. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;"

в) досегашните т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 стават съответно т. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 4 думите "глава шеста от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "глава трета от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в т. 5 навсякъде числото "195" се заменя с "264";

в) в т. 6 и 7 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите "Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя "Регламент (ЕС) № 596/2014";

г) в т. 8 се създава буква "г":

"г) за прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.";

д) в т. 16 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите "Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя "Регламент (ЕС) № 596/2014".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите "Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя "Регламент (ЕС) № 596/2014";

б) в ал. 3 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите "Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя "Регламент (ЕС) № 596/2014".

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите "Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя "Регламент (ЕС) № 596/2014".

§ 8. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 42 и 48 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11, ал. 2:

а) в т. 8 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заличават, а след думите "Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" се добавя "отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014";

б) в т. 9 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заличават, а след думите "Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" се добавя "отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014".

2. В чл. 20:

а) в ал. 1, т. 4 думите "чл. 8 - 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в ал. 2, т. 4 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014".

3. В чл. 51, ал. 6 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

4. В чл. 84, ал. 1, т. 5 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

5. В допълнителните разпоредби в § 1, т. 2, изречение трето думите "канали по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "канали, чрез които публично се предоставя информация или чрез които широк кръг лица имат достъп до информация".

§ 9. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42, 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 42 и 62 от 2016 г.) в допълнителните разпоредби в § 1, т. 41 думите "чл. 12 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с "глава трета от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)".

§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27, 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 81 от 2015 г.) в чл. 34, ал. 1 думите "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със "Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)".

§ 11. (В сила от 09.08.2016 г.) В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) в § 229 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

"2. параграфи 156, 158 и 195, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.;".

2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 12. (1) Управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми превеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 6 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

(2) Управляващо дружество, което до влизането в сила на закона е определило депозитар на колективна инвестиционна схема, който не отговаря на предвидените в § 6, т. 13 изисквания, определя нов депозитар в съответствие с изискванията на закона в срок до 18 март 2018 г.

§ 13. Заместник-председателят може да утвърждава образци на уведомления и други документи във връзка с прилагането на закона, Регламент (EС) № 596/2014 и актовете по прилагането му.

§ 14. Комисията дава указания по прилагането на закона.

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 11, който влиза в сила от 9 август 2016 г.

-------------------------

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2016 Г.)

§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, 6, 17, 18, 19 и 20, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 21 относно раздел III, ред 1 - 4, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;

2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;

3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;

4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;

3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2392 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията