България и Гърнси ще обменят информация по данъчни въпроси

обменят информация по данъчни въпроси

Обнародвано е споразумението между българското правителство и това на Гърнси за обмен на информация за данъчни цели. Документът е ратифициран от със закон от НС през октомври 2015 г. 

С подписването на споразумението данъчните администрации на двете страни ще могат да обменят информация връзка с установяване на облагаеми доходи на своите местни лица. Обмен на данъчна информация с офшорни юрисдикции като цяло се извършва на базата на такъв тип договорености, тъй като с тях не е обосновано сключването на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане поради наличието на преференциални данъчни режими. Пълният текст на документа, публикуван в бр.38 на Държавен вестник от дата 8 май 2018 г., е цитиран по-долу:


СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси

(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ, бр. 81 от 2015 г. В сила от 21 март 2016 г.)

Където правителството на Република България и правителството на Гърнси желаят да улеснят обмена на информация по отношение на данъците;

Където е потвърдено, че правителството на Гърнси има правото, при условията на Упълномощаване от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, да договаря, сключва, изпълнява и, при условията на това Споразумение, да прекратява Споразумение за обмен на данъчна информация с правителството на Република България;

С настоящото и въз основа на горното договарящите страни се споразумяха да сключат следното Споразумение, което съдържа задължения само от страна на договарящите страни:

Член 1

Предмет и обхват на Споразумението

Компетентните органи на договарящите страни си сътрудничат чрез обмен на информация, за която може да се предвиди, че е от значение за администрирането и приложението на вътрешните законодателства на договарящите страни относно данъците, обхванати от това Споразумение, включително информация, за която може да се предвиди, че е от значение за определянето, установяването и събирането на данъци по отношение на лица, които са задължени за такива данъци, възстановяването и принудителното изпълнение на данъчни вземания или за разследването на данъчни въпроси или за наказателното преследване по наказателноправни данъчни въпроси по отношение на такива лица. Информацията се обменя в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и се третира като поверителна по начина, определен в член 8. Правата и средствата за защита, осигурени на лицата от законите или административната практика на запитаната страна, остават в сила. Запитаната страна полага всички усилия, за да гарантира, че ефективният обмен на информация не е неправомерно осуетен или забавен.

Член 2

Юрисдикция

Запитана страна не е задължена да предоставя информация, която не е на разположение на нейните органи или не е в притежанието на, или не може да бъде придобита от, лица, които са в нейната териториална юрисдикция.

Член 3

Данъци, за които се прилага Споразумението

1. Съществуващите данъци, за които се прилага това Споразумение, са по-специално:

a) в България:

(i) патентният данък;

(iv) данъкът върху добавената стойност;

б) в Гърнси:

(i) подоходният данък;

(ii) данъкът върху печалбата от жилища.

2. Това Споразумение също се прилага за всички подобни по естеството си данъци, наложени след датата на подписване на Споразумението в допълнение или на мястото на съществуващите данъци. Данъците, за които се прилага това Споразумение, могат да бъдат разширени или изменени по взаимно споразумение между договарящите страни под формата на размяна на писма. Компетентните органи на договарящите страни ще се уведомят взаимно за всяка съществена промяна в данъчните закони и в свързаните средства за събиране на информация, която може да се отрази на техните задължения по това Споразумение.

Член 4

Определения

1. За целите на това Споразумение:

а) терминът „България“ означава Република България, а когато е употребен в географски смисъл, означава територията и териториалното море, върху които тя упражнява своя държавен суверенитет, а така също и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху които тя упражнява суверенни права и юрисдикция в съответствие с международното право;

б) терминът „Гърнси“ означава правителството на Гърнси, а когато е употребен в географски смисъл, означава островите Гърнси, Олдърни и Хърм и териториалното море, прилежащо към тези острови, в съответствие с международното право, при условие че всяко позоваване към законите на Гърнси се отнася до законите на остров Гърнси, както се прилагат там и на островите Олдърни и Хърм;

в) терминът „договаряща страна“ означава България или Гърнси според изискванията на контекста;

г) терминът „компетентен орган“ означава:

(i) в случая на България – министърът на финансите или упълномощен представител;

(ii) в случая на Гърнси – директорът на Подоходни данъци или негов представител;

д) терминът „лице“ включва физическо лице, дружество и всяко друго сдружение или група от лица;

е) терминът „дружество“ означава всяко юридическо лице или всяко образувание, което се третира като юридическо лице за данъчни цели;

ж) терминът „публично търгувано дружество“ означава всяко дружество, чийто основен клас акции се търгува на призната фондова борса, при условие че търгуваните акции могат свободно да бъдат купувани или продавани от неограничен кръг лица. Акциите могат да бъдат купувани или продавани „от неограничен кръг лица“, ако покупката или продажбата на акции не е мълчаливо или изрично ограничена до определена група инвеститори;

з) терминът „основен клас акции“ означава клас или класове акции, представляващи мнозинството от правото на глас и стойността на дружеството;

и) терминът „призната фондова борса“ означава Фондовата борса на Нормандските острови, Българската фондова борса – София, и всяка друга фондова борса, договорена между компетентните органи на договарящите страни под формата на размяна на писма;

к) терминът „колективен инвестиционен фонд или схема“ означава всеки инструмент за съвместни инвестиции независимо от правната форма. Терминът „публичен колективен инвестиционен фонд или схема“ означава всеки колективен инвестиционен фонд или схема, при условие че дяловете, акциите или другите участия във фонда или схемата могат да бъдат свободно купувани, продавани или обратно изкупувани от неограничен кръг лица. Дяловете, акциите или другите участия във фонда или схемата могат да бъдат свободно купувани, продавани или обратно изкупувани „от неограничен кръг лица“, ако покупката, продажбата или обратното изкупуване не е мълчаливо или изрично ограничено до определена група инвеститори;

л) терминът „данък“ означава всеки данък, за който се прилага Споразумението;

м) терминът „запитваща страна“ означава договарящата страна, която отправя искане или е получила информация или съдействие от запитаната страна;

н) терминът „запитана страна“ означава договарящата страна, която е помолена да предостави или е предоставила информация или съдействие в отговор на искане;

о) терминът „средства за събиране на информация“ означава законите и административните или съдебните процедури, които дават възможност на едната договаряща страна да събира и предоставя исканата информация;

п) терминът „информация“ означава всеки факт, изявление, документ или запис в каквато и да е форма;

р) терминът „наказателноправни данъчни въпроси“ означава данъчни въпроси, включващи умишлено деяние, извършено преди или след влизане в сила на това Споразумение, което подлежи на наказателно преследване по наказателните закони на запитващата страна;

с) терминът „наказателни закони“ означава всички наказателни разпоредби, определени като такива по вътрешното законодателство, независимо дали се съдържат в данъчните закони, наказателния кодекс или в други нормативни актове;

т) терминът „национално лице“ означава:

(i) в случая на България – всяко физическо лице, притежаващо гражданство на България, и всяко юридическо лице, гражданско дружество или асоциация, чийто правен статут се основава на действащите закони в България, и

(ii) в случая на Гърнси – всяко физическо лице, което има място на пребиваване в Гърнси и притежава британско гражданство, и всяко юридическо лице, гражданско дружество или асоциация, чийто правен статут се основава на законите в Гърнси.

2. При прилагането на това Споразумение по всяко време от едната договаряща страна всеки термин, който не е определен в нея, ще има значението, което му придава към този момент законодателството на тази страна, освен ако контекстът не изисква друго. Всяко значение съгласно приложимите данъчни закони на тази страна ще има предимство спрямо значението, дадено на термина в други закони на тази страна.

Член 5

Обмен на информация при поискване

1. Компетентният орган на запитаната страна предоставя при поискване информация за целите, посочени в член 1. Такава информация се обменя независимо от това дали запитаната страна се нуждае от тази информация за собствени данъчни цели или дали деянието, което се разследва, би представлявало престъпление по законите на запитаната страна, ако то беше извършено в запитаната страна. Компетентният орган на запитващата страна отправя искане за информация по този член само когато не е в състояние да получи исканата информация чрез други средства на своята собствена територия, освен ако прибягването до такива средства би довело до прекомерни трудности.

2. Ако информацията, която е в притежание на компетентния орган на запитаната страна, не е достатъчна, за да му позволи да удовлетвори искането за информация, тази договаряща страна ще използва всички приложими средства за събиране на информация, за да предостави на запитващата страна исканата информация, независимо от това, че запитваната страна може да не се нуждае от тази информация за своите собствени данъчни цели.

3. При изрична молба от компетентния орган на запитващата страна компетентният орган на запитаната страна предоставя информация по този член под формата на свидетелски показания и заверени копия на оригинални документи, доколкото това е позволено по вътрешното ù законодателство.

4. Всяка договаряща страна ще осигури на своите компетентни органи, при условията на член 1 и при ограниченията на член 2, правото да събират и предоставят при поискване:

а) информация, държана от банки, други финансови институции и всяко лице, включително пълномощник и попечител, което действа в качеството на агент или фидуциар;

б) (i) информация за собствеността на дружества, граждански дружества, фондации и други лица, включително информация за собствеността на всички такива лица във верига от собственост;

    (ii) в случаите на тръстове – информация за основателите, попечителите, протекторите, изпълнителите, бенефициентите и собствеността на тръста;

    (iii) в случаите на фондации – информация за основателите, членовете на съвета на фондацията и бенефициентите.

Това Споразумение не създава задължение на договарящите страни да събират или предоставят информация за собственост относно публично търгувани дружества или публични колективни инвестиционни фондове или схеми, освен ако такава информация може да бъде събрана, без това да предизвика прекомерни трудности.

5. Всяко искане за информация се формулира по най-подробен начин и в него се посочва писмено:

а) идентификация на лицето, което се проверява или ревизира;

б) периодът, за който се иска информация;

в) характерът на търсената информация и формата, в която запитващата страна желае да я получи;

г) данъчните цели, за които се иска информация;

д) причините, поради които се смята, че исканата информация е такава, за която може да се предвиди, че е от значение за администрирането на данъци или принудителното изпълнение в запитващата страна по отношение на лицето, посочено в буква а) на тази алинея;

е) основания за увереността, че исканата информация се намира в запитващата страна или е в притежание на, или може да бъде придобита от, лице в юрисдикцията на запитаната страна;

ж) името и адресът на всяко лице, за което се предполага, че притежава или може да се сдобие с исканата информация, доколкото са известни;

з) заявление, че искането е в съответствие със законодателството и административните практики на запитващата страна и ако исканата информация беше в юрисдикцията на запитващата страна, то компетентният орган на запитващата страна би имал възможност да събере информацията по законите на запитващата страна или при обичайната административна практика и че искането е в съответствие с това Споразумение;

и) заявление, че запитващата страна е изчерпила всички средства, налични на нейна територия, за събиране на информацията, освен когато това би предизвикало прекомерни трудности.

6. Компетентният орган на запитаната страна ще положи всички усилия, за да препрати исканата информация възможно най-бързо на запитващата страна. За да осигури навременен отговор, компетентният орган на запитваната страна:

a) потвърждава писмено пред компетентния орган на запитващата страна получаването на искането и уведомява компетентния орган на запитващата страна за непълноти в искането, ако има такива, в рамките на 60 дни от получаване на искането; и

б) ако компетентният орган на запитаната страна не е бил в състояние да събере и предостави информацията в рамките на 180 дни от получаване на искането след отстраняване на непълнотите, включително когато установи пречки за предоставянето на информацията или откаже да предостави информацията, той уведомява незабавно компетентния орган на запитващата страна, като обяснява основанията за своята невъзможност, характера на пречките или основанията за своя отказ.

Член 6

Данъчни ревизии в чужбина

1. Запитващата страна може да помоли с обосновано писмо запитаната страна да позволи на представители на компетентния орган на запитващата страна да влязат на територията на запитаната страна, доколкото позволяват нейните вътрешни закони, за да разпитват физически лица и да изследват документи с предварителното писмено съгласие на заинтересованите лица. Компетентният орган на запитващата страна уведомява компетентния орган на запитаната страна за времето и мястото на планираната среща със заинтересованите физически лица.

2. По молба на компетентния орган на запитващата страна компетентният орган на запитаната страна може да позволи, с писменото съгласие на заинтересованите лица, когато е необходимо, на представители на компетентния орган на запитващата страна да присъстват на съответна част от данъчна ревизия на територията на запитаната страна, доколкото позволяват нейните вътрешни закони.

3. Ако молбата, посочена в алинея 2, е удовлетворена, компетентният орган на запитаната страна, извършваща ревизията, уведомява възможно най-скоро компетентния орган на запитващата страна относно времето и мястото на ревизията, органа или служителя, определен да извърши ревизията, и относно процедурите и условията, изисквани от запитаната страна за извършване на ревизията. Всички решения, свързани с извършването на данъчната ревизия, се вземат от запитаната страна, извършваща ревизията.

4. За целите на този член терминът „вътрешни закони“ се отнася до законите и разпоредбите, регулиращи влизането или напускането на територията на договарящите страни.

Член 7

Възможност за отхвърляне на искане

1. Компетентният орган на запитаната страна може да откаже съдействие:

а) когато искането не е изготвено в съответствие с това Споразумение;

б) когато запитващата страна не е изчерпила всички средства за събиране на информация, налични на нейната собствена територия, освен ако прибягването до такива средства би довело до прекомерни трудности; или

в) когато разкриването на исканата информация би противоречало на обществения ред.

2. Това Споразумение не налага на едната договаряща страна задължението да предоставя информация, която би разкрила търговска, стопанска, промишлена или професионална тайна или търговска процедура. Такава информация включва информация, свързана с отношенията между адвокати, представляващи, правни съветници или други признати юридически представители в ролята им на такива и техните клиенти, дотолкова доколкото тези отношения са защитени от разкриване по силата на законите на всяка договаряща страна. Независимо от горното информация от вида, посочен в член 5, алинея 4, не се счита за такава тайна или търговска процедура само защото покрива критериите в тази алинея.

3. Искане за информация няма да бъде отхвърлено поради това, че данъчното вземане, на което се основава искането, е спорно.

4. Запитаната страна не е длъжна да събира и предоставя информация, която компетентният орган на запитващата страна не би бил в състояние да придобие по своите закони или съгласно обичайната административна практика, ако исканата информация беше в юрисдикцията на запитващата страна.

5. Запитаната страна може да отхвърли искане за информация, ако информацията е поискана от запитващата страна за администриране или приложение на разпоредба от данъчните закони на запитващата страна, или всяко свързано задължение, което дискриминира национално лице на запитаната страна спрямо национални лица на запитващата страна при еднакви обстоятелства.

Член 8

Поверителност

1. Всяка информация, която е предоставена и получена от компетентните органи на договарящите страни съгласно това Споразумение, се счита за поверителна по същия начин както информацията, придобита съгласно вътрешните законодателства на страните.

2. Такава информация ще бъде разкривана само на лица или органи (включително съдилища и административни органи), които се занимават с целите, посочени в член 1, и ще бъде използвана от такива лица или органи само за тези цели. За тези цели информацията може да бъде разкрита в публични съдебни процедури или в съдебни решения.

3. Такава информация не може да бъде разкрита за друга цел, различна от целите, посочени в член 1, без изричното писмено съгласие на компетентния орган на запитаната страна.

4. Информация, предоставена на запитващата страна по това Споразумение, не може да бъде разкрита пред която и да е друга юрисдикция.

Член 9

Разходи

Освен ако друго не е уговорено между компетентните органи на договарящите страни, обичайните разходи, възникнали при предоставянето на съдействие, се понасят от запитаната страна, а извънредните разходи, възникнали при предоставяне на съдействие (включително разходи за ангажирането на външни съветници във връзка с обжалване или по друг начин), се понасят от запитващата страна. Съответните компетентни органи ще се консултират от време на време във връзка с този член и по-специално, компетентният орган на запитаната страна ще се консултира предварително с компетентния орган на запитващата страна, когато се очаква разходите по предоставяне на информация във връзка с конкретно искане да бъдат извънредни.

Член 10

Език

Исканията за съдействие и съответните им отговори се изготвят на английски език. Все пак информацията, която се разменя вследствие на искането, ще бъде на оригиналния си език, освен ако друго не е уговорено между компетентните органи.

Член 11

Процедура по взаимно споразумение

1. Когато между договарящите страни възникнат трудности или съмнения относно прилагането или тълкуването на това Споразумение, компетентните органи ще положат усилия да разрешат въпроса чрез взаимно споразумение.

2. В допълнение на споразуменията, посочени в алинея 1, компетентните органи на договарящите страни могат взаимно да се споразумеят за процедурите, които да бъдат използвани по членове 5, 6 и 9. Това може също да включва и споразумения върху методите на комуникация, които ще се използват между компетентните органи, които могат да включват електронни средства.

3. Компетентните органи на договарящите страни могат да комуникират помежду си директно за целите на постигане на споразумение по този член.

4. Договарящите страни могат също да се споразумеят за други форми на разрешаване на спорове.

Член 12

Процедура за взаимно сътрудничество

1. Ако двата компетентни органа на договарящите страни сметнат за подходящо, те могат да се споразумеят за размяна на техническо ноу-хау, за развитие на нови техники на ревизиране, за идентифициране на нови области на неспазване на законодателството и за съвместно изучаване на областите на неспазване на законодателството.

2. Ако двата компетентни органа на договарящите страни сметнат за подходящо, те могат да се споразумеят за процедури за уведомление за административни решения, взети от данъчните власти на едната страна, на лица, които са в териториалната юрисдикция на другата страна, чрез данъчните власти на втората посочена страна.

Член 13

Влизане в сила

Договарящите страни взаимно ще се уведомят в писмена форма за изпълнение на техните вътрешни процедури, необходими за влизане в сила на това Споразумение. Споразумението ще влезе в сила на датата на по-късното от тези уведомления. С влизането си в сила то има действие:

а) за наказателноправни данъчни въпроси от тази дата; и

б) за всички други въпроси в обхвата на член 1 от тази дата, но само по отношение на данъчните периоди, започващи на или след тази дата, или когато няма данъчен период, за всички начислявания на данък, възникващи на или след тази дата.

Член 14

Прекратяване

1. Всяка договаряща страна може да прекрати това Споразумение чрез връчване на уведомление за прекратяване по подходящи канали или чрез писмо до компетентния орган на другата договаряща страна.

2. Такова прекратяване ще има действие от първия ден на месеца, следващ изтичането на период от шест месеца след датата на получаване на уведомлението за прекратяване от другата договаряща страна.

3. Ако това Споразумение бъде прекратено, договарящите страни ще останат обвързани от разпоредбите на член 8 по отношение на всяка информация, получена по Споразумението.

В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха Споразумението.

Съставено в София на 20 май 2015 г. и в Сейнт Питър Порт на 11 юни 2015 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и английски език, като двата текста имат еднаква сила.

За правителството на

За правителството

Република България:

на Гърнси:

Владислав Горанов,

Гавин Сент Пиер,

министър на

първи министър

финансите

на Гърнси

ПРОТОКОЛ

към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси 

за обмен на информация по данъчни въпроси

При подписване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси долуподписаните се договориха за следните разпоредби, които стават неразделна част от Споразумението:

Разбира се, че за целите на член 9 от Споразумението:

а) обичайните разходи включват вътрешни административни разходи, всички незначителни външни разходи и режийни разноски, понесени от запитаната страна при разглеждане и отговаряне на исканията за информация, подадени от запитващата страна;

б) извънредните разходи включват, но не се ограничават до, следните разходи:

(i) разумни разходи за ангажиране на експерти, тълковници или преводачи, когато е необходимо;

(ii) разумни разходи за доставка на необичайно количество документи на запитващата страна; 

(iii) разумни разходи на запитаната страна за обжалване, пряко свързано с конкретно искане за информация, включително разходи за ангажиране на външни съвети или съветници; и

(iv) разумни разходи за придобиване на заявления или свидетелски показания.

В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този Протокол.

Съставен в София на 20 май 2015 г. и в Сейнт Питър Порт на 11 юни 2015 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и английски език, като двата текста имат еднаква сила.

За правителството на

За правителството

Република България:

на Гърнси:

Владислав Горанов,

Гавин Сент Пиер,

министър на

първи министър

финансите

на Гърнси


Източник: ДВ