Няколко често задавани въпроса за офшорния бизнес - част 1

въпроси за офшорния бизнес
3

Офшорният бизнес представлява интерес за вас? Или просто проявявате любопитство относно особеностите на така наречените юрисдикции с преференциален данъчен режим? Може би сте се сблъсквали с въпроси, свързани с регистрацията на офшорни компании, откриването на сметки в чуждестранни банки и други специфики на офшорните зони

Ето някои често задавани въпроси:

  • Какво е регистрационен агент?

Регистрационният агент е професионална организация, разполагаща с лиценз за тръстова дейност. Лицензът дава на агента право да регистрира компании в офшорни юрисдикции и да представлява интересите на компанията в бъдеще пред държавните органи. Същият изпълнява функциите на учредител на офшорната компания: подписва учредителните документи и ги подава в съответните институции, назначава първия директор на компанията. Собственикът или управителят на компанията не могат да извършат регистрацията. 

С помощта на регистрационния агент се извършват плащанията на годишните такси, които компанията дължи. При необходимост агентът заявява издаването на сертификати от държавните органи или подава документи за ликвидация на компаниите.

Дейността на регистрационните агенти се регулира и контролира на държанто ниво.

  • Какво е "виртуален офис" и за какво служи?

"Виртуалният офис" е сам по себе си комплекс от услуги, включващ предоставянето на телефонен номер, възможност за приемане на телефонни обаждания от името на компанията, обработка и пренасочване на съобщения, получени по факс, предоставяне на пощенски адрес. Наличието на такъв виртуален офис предоставя всички преимущества на традиционния офис, но без свързаните с това разходи за наеми и поддръжка на помещения и възнаграждения на обслужващия го персонал.

Услугите на "виртуален офис" по правило се предоставят от обслужващите фирми в страната по регистрация или от бизнес-центрове в други страни, специализирани в предоставянето на услуги за пренос и съхранение на данни. 

  • Задължително ли е наличието на офис на компанията в страната по регистрация?

Наличието на офис на офшорната компания в страната, където е регистрирана, не е задължително условие за упражняване на дейността й. Съществуването на реален офис се приема като доказателство, че компанията е резидент за данъчни цели в дадената страна. Решението за това доколко е целесъобразно откриването на офис на офшорната фирма в страната по регистрация, е индивидуално за всяка компания.

  • По какво се различават адресите на компанията - юридически, пощенски, адрес на търговса дейност?

Юридическия адрес на офшорната компания се указва в учредителните документи - обикновено това е адресът на регистрационния агент или адресът, предоставен от обслужващата компания в страната по регистрация (Хоконг, Кипър, Великобритания).

Пощенският адрес на компанията може да съвпада с юридическия. Като правило, в такива случаи обслужващата компания сключва договор за пощенско обслужване вбъдеще. По принцип пощенският адрес може да бъде избран и от собственика на компанията в която и да било друга страна.

Адрес на търговска дейност - това е мястото на фактическата дейност на компанията (например, това може да е адресът, на който е разположен централния офис на предприятието бенефициент. Обикновено адресът на дейност се налага да бъде указан при откриване на банкова сметка.

Източник: GSL Law & Consulting