Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С този закон се уреждат дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества; дейността на други предприятия за колективно инвестиране; дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат:

1. дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества;

2. дейността на други предприятия за колективно инвестиране;

3. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 - 3, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.

Чл. 2. Целта на този закон е:

1. осигуряване защита на правата и интересите на инвеститорите, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на дялове на предприятия за колективно инвестиране;

2. създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен пазар на дялове на предприятия за колективно инвестиране;

3. поддържане на стабилността и на общественото доверие в капиталовия пазар.

Чл. 3. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", и от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя".

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Комисията взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на Европейския банков орган съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език.

(2) Комисията приема наредби по прилагане на този закон и издава указания или други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките по ал. 1, приложими спрямо лицата по чл. 1.

Част втора.
КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ

Дял първи.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. (1) Колективна инвестиционна схема е предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1, на парични средства, набрани чрез публично предлагане, а в случаите по чл. 21, ал. 8 - и на финансови инструменти, и действа на принципа на разпределение на риска;

2. дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.

(2) Действията на колективната инвестиционна схема, предприети с цел осигуряване борсовата стойност на дяловете ѝ да не се различава значително от стойността им, определена на база нетната стойност на активите, се смятат за еквивалентни на действията и по обратното изкупуване.

(3) Колективната инвестиционна схема няма право да извършва друга дейност извън посочената по ал. 1, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1 и на действията по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Колективната инвестиционна схема може да се състои от отделни инвестиционни подфондове, чиито активи се инвестират в съответствие с различни инвестиционни стратегии, без да се допуска смесване на активите, пасивите и резултатите на отделните подфондове. За всеки инвестиционен подфонд се създава отделен клас дялове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Нетната стойност на активите на всеки подфонд в колективната инвестиционна схема следва да отговоря на изискванията на чл. 9, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Колективната инвестиционна схема или неин подфонд може да има отделни класове дялове с обща инвестиционна политика и специфични характеристики, които не трябва да се отразяват неблагоприятно на другите класове дялове на същия фонд или подфонд.

Чл. 5. (1) Колективната инвестиционна схема се учредява като договорен фонд или като инвестиционно дружество.

(2) Договорният фонд е обособено имущество и се смята за учреден с вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага раздел ХV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.

(3) Инвестиционното дружество е акционерно дружество с едностепенна система на управление и със седалище в Република България, което се учредява само на учредително събрание.

(4) Дейността на колективната инвестиционна схема се управлява само от управляващо дружество съгласно сключен договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд.

(5) Колективната инвестиционна схема не може да се преобразува в предприятие за колективно инвестиране, което не е колективна инвестиционна схема по смисъла на този закон.

Чл. 6. (1) За извършване на дейност като колективна инвестиционна схема се изисква да е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд от комисията. Полученият лиценз, съответно разрешение дава право на колективната инвестиционна схема да извършва дейност на територията на всички държави членки.

(2) Никой няма право да извършва дейност по чл. 4, ал. 1, без да е получил лиценз, съответно разрешение.

(3) Лице, което не притежава лиценз, съответно разрешение за извършване на дейност по чл. 4, ал. 1, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите "инвестиционно дружество", съответно "договорен фонд", "взаимен фонд", "инвестиционен фонд" или други равнозначни думи на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си обозначението "фонд на паричния пазар", "ФПП" или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (ОВ, L 169/8 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1131".

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си обозначението "борсово търгуван фонд", "борсово търгувано инвестиционно дружество" или друго понятие, предполагащо търговия на издадените акции или дялове на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти само ако отговаря на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му към борсово търгуваните фондове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Допълнителни изисквания и ограничения относно наименованията на колективните инвестиционни схеми може да се определят с наредба.

Чл. 7. (1) Записаният капитал на инвестиционното дружество е не по-малък от 500 000 лв. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено.

(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Ако в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на дружеството е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква дружеството да възстанови размера на нетната стойност на активите си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Оповестяването по ал. 1 се извършва на интернет страницата на управляващото дружество и по друг подходящ начин с оглед установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на комисията копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването ѝ и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Вноските в капитала могат да се правят само в пари с изключение на случаите по чл. 21, ал. 8.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) От вписването на дружеството в търговския регистър капиталът му винаги е равен на нетната стойност на активите. Той не може да бъде по-малък от 500 000 лв.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Капиталът на инвестиционното дружество се увеличава или намалява съобразно промяната в нетната стойност на активите, включително в резултат на продадените или обратно изкупените дялове. Разпоредбите на чл. 192 - 203 и 246 от Търговския закон не се прилагат.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Инвестиционното дружество издава само безналични непривилегировани акции с право на един глас. Освен при учредяване на дружеството неговите акции се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите по чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188 - 191 от Търговския закон не се прилагат.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

Чл. 8. Доколкото този закон не предвижда друго, относно реда за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество и разпределянето на дивидент се прилагат съответно разпоредбите на глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Оповестяването по ал. 1 се извършва на интернет страницата на управляващото дружество и по друг подходящ начин с оглед установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на комисията копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването ѝ и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер по ал. 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Договорният фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Договорните фондове могат да издават на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните дялове при условия и по ред, определени с правилата на договорния фонд.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Условията за участие в договорния фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.

Чл. 10. (1) Лице, което е избрано за член на съвета на директорите на инвестиционно дружество, трябва да не е:

1. осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

2. било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на съвета на директорите на дружеството;

5. лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество.

(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за българските граждани се установяват служебно от комисията, а за чужди граждани се удостоверяват със свидетелство за съдимост или аналогичен документ, а обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - 5 за български и за чужди граждани се удостоверяват с декларация.

(5) Лицата по ал. 1 - 3 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни дни от промяната.

(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се изискват и получават служебно от Комисията за финансов надзор при получаване на заявление за издаване на лиценз по чл. 12.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Инвестиционното дружество осигурява и прилага адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите си за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 11. Разпоредбите на тази част не се прилагат за дейността на:

1. предприятия за колективно инвестиране, които набират парични средства, без да предлагат публично дяловете си за продажба в рамките на Европейския съюз или в части от него;

2. предприятия за колективно инвестиране, чиито дялове съгласно правилата на фонда или устава на инвестиционното дружество може да се предлагат публично само в трети държави;

3. предприятия за колективно инвестиране, уредени в част трета, доколкото в този закон не е предвидено друго;

4. холдингови дружества, чиито средства са инвестирани чрез дъщерните им дружества преимуществено в активи, различни от прехвърляеми ценни книжа по чл. 38, ал. 1.

Глава втора.
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД

Чл. 12. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. уставът;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на съвета на директорите или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;

4. договорът с управляващото дружество и договорът за депозитарни услуги;

5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

7. проспектът на инвестиционното дружество и документът с ключова информация за инвеститорите;

8. правилата за управление на риска;

9. други документи и данни, определени с наредба.

(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд управляващото дружество подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. правилата на договорния фонд;

2. решението на компетентния орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;

3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

4. договорът за депозитарни услуги;

5. проспектът на договорния фонд и документът с ключова информация за инвеститорите;

6. правилата за управление на риска;

7. други документи и данни, определени с наредба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, което ще е фонд на паричния пазар, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд, който ще е фонд на паричния пазар, се подава заявление до комисията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са нужни допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Ако съобщението по ал. 4 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 4, изречение второ.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Едновременно с издаването на лиценза на инвестиционното дружество и разрешението на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд комисията потвърждава проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) При издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд инвестиционното дружество, съответно договорният фонд се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) (1) Когато е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд, инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество на договорния фонд, може да подаде заявление до комисията съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 за издаване на лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд като фонд на паричния пазар.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

(3) Комисията се произнася по заявлението по ал. 1 по реда на чл. 12, ал. 4 - 8 и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1131.

Чл. 13. (1) Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество;

2. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;

3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) дела на инвестициите по видове активи, включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на съвета на директорите;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите на дружеството и управляващото дружество;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за обратно изкупуване на дяловете и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на акции на дружеството срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.

(2) Правилата на договорния фонд трябва да съдържат:

1. наименованието на договорния фонд;

2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

3. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) методи за оценка на активите и пасивите;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) правата, които дават дяловете;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) възнаграждението на управляващото дружество, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, и други такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

12. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

14. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на дялове на фонда срещу съвкупност от финансовите инструменти по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.

Чл. 14. (1) Издадените от комисията лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на договорен фонд имат действие на територията на всички държави членки.

(2) Комисията не може да изисква колективната инвестиционна схема да бъде единствено управлявана от управляващо дружество с произход от Република България, както и да изисква управляващо дружество с произход от друга държава членка да упражнява дейността си чрез делегиране на дейности на територията на Република България.

Чл. 15. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, ако:

1. уставът на дружеството не съответства на закона;

2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1;

3. договорът с управляващото дружество не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 10;

5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите на инвестиционното дружество не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

11. управляващото дружество не е получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък "Директива 2009/65/ЕО", в своята държава членка по произход.

(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на договорен фонд, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;

2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на договорния фонд не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България;

6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

7. управляващото дружество не е получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО в своята държава членка по произход.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2, 3 и 4 комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(4) Отказът на комисията се мотивира писмено.

Чл. 16. В случаите на отказ по чл. 15 заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 17. (1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като ѝ бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Агенцията по вписванията вписва договорния фонд в регистър БУЛСТАТ, след като ѝ бъде представено съответното разрешение за организиране и управление на договорен фонд, издадено от комисията.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Инвестиционното дружество и управляващото дружество, получило разрешение за организиране и управление на договорния фонд, уведомяват комисията за вписването по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от извършването му.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За издаване на одобрение по ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Заместник-председателят издава или отказва да издаде одобрението по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни информация и документи - от получаването им.

(3) Въз основа на представените документи заместник-председателят установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на непълноти и несъответствия, съответно за представяне на допълнителна информация и документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Заместник-председателят отказва да издаде одобрение по ал. 1, ако не са спазени изискванията на закона или на актовете по прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено.

(6) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър промяната в устава на инвестиционното дружество след представяне на одобрението на заместник-председателя.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз, ако инвестиционното дружество:

1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 6 месеца;

2. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на актовете по прилагането им и на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2365".

7. не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало в случаите по чл. 157, ал. 1, т. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издаденото разрешение за организиране и управление на договорен фонд:

1. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

2. в случаите по ал. 1, т. 1 - 5 и 7;

3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешението за организиране и управление на фонд на паричния пазар, в случаите по ал. 1 и 2 и в случаите по чл. 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

Чл. 20. Комисията публикува на интернет страницата си действащите законови и подзаконови разпоредби и административни процедури, които са свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема, на български и на английски език и при промяна ги актуализира своевременно.

Глава трета.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Колективната инвестиционна схема е задължена постоянно да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на притежателите на дялове да ги изкупува по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условия и по ред, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава, съответно в правилата на договорния фонд, освен в случая по чл. 22, ал. 1 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват от депозитаря или от управляващото дружество под контрола на депозитаря.

(3) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти седмично на равни интервали от време.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ако е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема, емисионната стойност може да надвишава нетната стойност на активите на дял с размера на разходите по емитирането. Максималният размер на разходите по емитирането се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ако е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема цената на обратно изкупуване може да бъде по-ниска от нетната стойност на активите на дял с размера на разходите по обратното изкупуване. Максималният размер на разходите по обратното изкупуване се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(6) Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от писменото предявяване на искането и по цена, основаваща се на цената на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането.

(7) Всички поръчки за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема и всички поръчки за обратно изкупуване на нейни дялове, получени в периода между две дати за изчислявания на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност.

(8) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Пасивно управляваните борсово търгувани фондове могат да емитират дялове срещу съвкупност от финансовите инструменти, съставящи индекса, който фондът е избрал да възпроизвежда, в съответното съотношение по ред, определен в правилата му.

(9) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Обратното изкупуване на дялове, емитирани срещу финансови инструменти, може да се извърши и срещу съвкупност от финансовите инструменти, съставящи индекса, който фондът е избрал да възпроизвежда, в съответното съотношение по ред, определен в правилата му.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Колективната инвестиционна схема издава, продава и изкупува обратно своите дялове чрез управляващото дружество въз основа на писмен договор с клиента при условия и по ред, определени с наредба.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Управляващото дружество предоставя за вписване в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен депозитар" - АД, информация за новоемитираните и обратно изкупените дялове, както и за лицата, закупили дялове и чиито дялове са обратно изкупени.

Чл. 22. (1) Колективната инвестиционна схема може временно да спре обратното изкупуване на дяловете си при условията и по реда, предвидени в устава, съответно в правилата, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи:

1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на колективната инвестиционна схема са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничение;

2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на колективната инвестиционна схема или тя не може да се разпорежда с тях, без да увреди интересите на притежателите на дялове;

3. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета.

(2) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема уведомява комисията и съответните компетентни органи на всички държави членки, в които предлага дяловете си, за взетото решение до края на работния ден, съответно уведомява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването.

(3) При вземане на решение по ал. 1 колективната инвестиционна схема е длъжна да преустанови незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване.

(4) Колективната инвестиционна схема, съответно управляващото дружество са длъжни да уведомят притежателите на дялове в случаите по ал. 1 за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и при последващо решение за възстановяването му. Колективната инвестиционна схема, съответно управляващото дружество, оповестява на интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, съответно за възобновяването му, а когато дяловете му са приети за търговия на регулиран пазар, следва да уведоми и пазара в срока по ал. 2.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.)

Чл. 23. (1) Правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема, както и правилата за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Изискванията към правилата за определяне на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Разпределението и реинвестирането на реализирания доход от колективната инвестиционна схема се извършват съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема.

Чл. 24. (1) Колективната инвестиционна схема няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло заплатена.

(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага в случаите на разпределение на дялове като бонуси при условия и по ред, предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

Глава трета "а".
БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Колективна инвестиционна схема може да поиска издадените от нея акции или дялове да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно да се търгуват на такъв пазар, ако са спазени следните изисквания:

1. акциите или дяловете се търгуват на съответния пазар през цялата търговска сесия на пазара;

2. сключен е договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите.

(2) Колективната инвестиционна схема, която изпълнява изискванията на ал. 1, включва в наименованието си, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението "борсово търгуван фонд".

(3) Колективна инвестиционна схема, която не изпълнява изискванията на ал. 1, не може да използва в своето наименование, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението по ал. 2 или други равнозначни думи на български или на чужд език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Пасивно управляваният борсово търгуван фонд включва в устава си, съответно в правилата си, в проспекта, в документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения информация за това, дали издава и изкупува обратно дялове и срещу финансови инструменти.

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) В случай че придобиването на акции или дялове на борсово търгуван фонд при издаването им е ограничено само до институционални инвеститори, управляващото дружество трябва да заяви приемане на емисията акции или дялове на колективната инвестиционна схема за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти в 30-дневен срок от началото на предлагането на тези акции или дялове. Ако в двумесечен срок от началото на предлагането по изречение първо акциите или дяловете не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, ограниченията относно инвеститорите, които могат да закупят акции или дялове, не се прилагат.

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Обратното изкупуване на акции или дялове на борсово търгуван фонд може да бъде ограничено до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове.

(2) В случаите по ал. 1, ако е налице съществено отклонение от борсовата цена на акциите или дяловете на борсово търгувания фонд, в т. ч. при смущения на пазара, включително при липса на маркет-мейкър, ограниченията за обратно изкупуване по ал. 1 не се прилагат. При настъпване на условие, при което ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат, управляващото дружество на борсово търгувания фонд незабавно уведомява регулирания пазар или оператора на многостранната система за търговия, на които акциите или дяловете се търгуват, за това обстоятелство и за възможността всеки инвеститор да заяви обратно изкупуване.

(3) Заплащаните от инвеститорите разходи за обратно изкупуване в случая по ал. 2 не трябва да са в размер, който препятства или съществено затруднява осъществяването на изкупуване по ал. 2.

Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Допълнителни изисквания във връзка с борсово търгуваните фондове се определят с наредба.

Глава четвърта.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Депозитарят не може да бъде едно и също лице с управляващото дружество на колективната инвестиционна схема.

(2) Депозитарят полага грижата на добър търговец, осъществява задълженията си честно, справедливо, професионално, независимо и единствено в интерес на колективната инвестиционна схема и на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема.

(3) Депозитарят не може да извършва дейност за колективната инвестиционна схема или за управляващото дружество, действащо от името на колективна инвестиционна схема, която може да породи конфликт на интереси между колективната инвестиционна схема, инвеститорите в нея, управляващото дружество и самия депозитар, освен ако не е налице функционално и йерархично разделение между изпълняваните от депозитаря функции за колективната инвестиционна схема и другите му функции, както и ако конфликтите на интереси, които може да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкривани пред инвеститорите в колективната инвестиционна схема.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Договорът с управляващото дружество може да бъде прекратен от инвестиционното дружество с тримесечно предизвестие след одобрение от комисията на замяната на управляващото дружество.

(2) При разваляне на договора по ал. 1 от инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество последното прекратява незабавно управлението на дейността на инвестиционното дружество. До сключване на договор с друго управляващо дружество или до преобразуването на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане управителният орган на инвестиционното дружество извършва по изключение управителни действия за период, не по-дълъг от три месеца.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) При отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, което управлява договорен фонд, то прекратява управлението на фонда и незабавно предава на депозитаря на фонда цялата налична при него информация и документация във връзка с управлението на фонда. До сключване на договор с друго управляващо дружество или до преобразуването на фонда чрез сливане или вливане депозитарят извършва по изключение управителни действия за период, не по-дълъг от три месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Договорът с депозитаря може да бъде прекратен от управляващото дружество за сметка на колективната инвестиционна схема с тримесечно предизвестие след одобрение от комисията на замяната на депозитаря.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Управляващото дружество и депозитарят, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да ползват заеми освен в случаите по ал. 2 и 3.

(2) Колективната инвестиционна схема може да придобива чуждестранна валута посредством компенсационен заем при условия, определени с наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да разреши на колективната инвестиционна схема да ползва заем на стойност до 10 на сто от активите ѝ, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. заемът е за срок, не по-дълъг от три месеца, и е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на дяловете на схемата;

2. условията на договора за заем не са по-неблагоприятни от обичайните за пазара и уставът или правилата на колективната инвестиционна схема допускат сключването на такъв договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията издава или отказва да издаде разрешението по ал. 3 по реда на чл. 18, ал. 2 - 6.

(5) Действията, извършени в нарушение на ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Инвестиционното дружество, както и управляващото дружество и депозитарят, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да предоставят заеми, нито да бъдат гаранти на трети лица.

(2) Действията, извършени в нарушение на ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.

(3) Независимо от ограниченията по ал. 1 лицата по ал. 1 могат да придобиват прехвърляеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9, в случаите когато стойността им не е напълно изплатена.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Инвестиционното дружество, както и управляващото дружество и депозитарят, когато извършват дейност за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да сключват договор за къси продажби на прехвърляеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или на други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9.

Чл. 30. (1) Възнаграждението и разходите, които управляващото дружество има право да начислява за сметка на колективната инвестиционна схема, както и методите за изчисление на това възнаграждение се определят при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му или в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Управляващо дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в устава на инвестиционното дружество, съответно в правилата на договорния фонд такси.

Чл. 31. Инвестиционното дружество не може да упражнява контрол върху управляващото дружество.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Инвестиционното дружество и управляващото дружество приемат правила относно личните сделки на членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на членовете на управителни или контролни органи на управляващото дружество, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент, или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Инвестиционното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Не се допуска принудително изпълнение и учредяване на обезпечения върху паричните средства и финансовите инструменти на колективна инвестиционна схема за задължения на управляващото дружество или на депозитаря.

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишен текст на чл. 33 - ДВ, бр. 102 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на колективната инвестиционна схема, включително относно провеждането на стрес тестове за ликвидност, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност от колективната инвестиционна схема, годишните и 6-месечните отчети и тяхното разпространение, начинът и редът за оценка на активите и пасивите на колективната инвестиционна схема, изискванията към политиката по възнагражденията и нейното оповестяване, правилата за лични сделки, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения във връзка с дялове на колективната инвестиционна схема, дейността по продажба на дялове, съдържанието на договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество и депозитаря и съдържанието на договора на управляващото дружество с депозитаря, както и изисквания, свързани с изчисляването и оповестяването на таксите за постигнати резултати при управлението на колективната инвестиционна схема, се определят с наредба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Общите референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете на фонд на паричния пазар, които се извършват в съответствие с чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/1131, се определят с насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) по чл. 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, като допълнителни изисквания могат да се предвидят в наредба.

Глава пета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗИТАРЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Безналичните финансови инструменти, притежавани от колективната инвестиционна схема, се вписват в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 79, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, а останалите ѝ активи се съхраняват в депозитар. В случай че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 92 и 93 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Депозитар може да бъде банка, която отговаря на следните изисквания:

1. получила е лиценз от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, или е банка от държава членка, която извършва банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

2. получила е разрешение за извършване на сделки с финансови инструменти;

3. получила е разрешение за извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции;

4. лицензът, дейността, сделките или операциите ѝ не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) през последните 12 месеца не са ѝ прилагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 16, 24 или 25 от Закона за кредитните институции или не е санкционирана за нарушение на изискванията на този закон;

6. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Депозитар може да бъде и инвестиционен посредник, който отговаря на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) притежава лиценз, издаден от комисията, в който е включено най-малко извършването на сделки с финансови инструменти и на допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;

2. притежава собствен капитал в размер най-малко 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;

3. лицензът, дейността, сделките или операциите му не са ограничени до степен, която да затрудни или да направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) през последните 12 месеца не са му прилагани принудителни административни мерки, свързани с дейността на лица по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, не му е назначаван квестор и не е санкциониран за нарушение на изискванията на този закон или за грубо нарушение или системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти;

5. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) разполага с необходимата инфраструктура да съхранява финансовите инструменти, които могат да бъдат вписани по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря;

7. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) установява адекватни политики и процедури, които са достатъчни да гарантират изпълнението от депозитаря, включително от неговите управителни и контролни органи и от служителите, на задълженията, предвидени в този закон;

8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) разполага с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни мерки за системите за обработка на информацията;

9. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) поддържа и прилага ефективни организационни и административни механизми с оглед предприемането на необходими действия за предотвратяване на конфликти на интереси;

10. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) съхранява информация за всички извършвани от него услуги, дейности и сделки, като тази информация трябва да е достатъчна, за да позволи на комисията и на заместник-председателя да изпълняват надзорните си правомощия по този закон;

11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) осигурява приемственост и регулярност при изпълнението на депозитарните си функции, като използва подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, включително, за да изпълнява дейността си като депозитар.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Членовете на управителния и контролния орган и висшият ръководен персонал на инвестиционния посредник по ал. 2 се ползват по всяко време с добра репутация и притежават подходящи знания, умения и опит.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Управителният и контролният орган на инвестиционния посредник по ал. 2 като цяло притежават необходимите знания, умения и опит, които им позволяват да разбират дейността на депозитаря, включително основните рискове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Всеки член на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник по ал. 2 и всеки служител от висшия ръководен персонал на посредника е длъжен да действа честно и добросъвестно.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Българската народна банка уведомява при поискване и текущо комисията за всяка наложена мярка или санкция, която ограничава лиценза, сделките или операциите на банките, които са определени като депозитари, до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) Управляващото дружество съхранява активите на всяка колективна инвестиционна схема, която управлява, в един депозитар.

(2) Отношенията между управляващото дружество и депозитаря се уреждат с писмен договор за депозитарни услуги. С договора се определят условията и редът за предоставяне на информация между управляващото дружество и депозитаря, необходима за изпълнение на функциите на депозитаря по отношение на всяка колективна инвестиционна схема в съответствие с този закон и актовете по прилагането му.

(3) Депозитарят е длъжен да:

1. осигури, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на колективната инвестиционна схема се извършват в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата на колективната инвестиционна схема;

2. осигури, че стойността на дяловете на колективната инвестиционна схема се изчислява при спазването на закона и устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на колективната инвестиционна схема, а в случаите по чл. 37а - и със сметките, които води третото лице;

4. осигури превеждане в обичайните срокове на всички парични средства в полза на колективната инвестиционна схема, произтичащи от сделки с нейни активи;

5. осигури, че доходът на колективната инвестиционна схема се разпределя в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата на колективната инвестиционна схема;

6. се отчита най-малко веднъж месечно пред управляващото дружество за поверените активи и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на колективната инвестиционна схема, до 5-о число на следващия месец;

7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) осъществява проверка дали управляващото дружество е приело и въвело процедури за провеждане на стрес тестове за ликвидност на колективната инвестиционна схема.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Депозитарят осъществява наблюдение на паричните потоци на колективната инвестиционна схема, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове на колективната инвестиционна схема, са получени и дали всички парични средства на колективната инвестиционна схема са осчетоводени по сметки, които:

1. са открити на името на колективната инвестиционна схема или на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема, или на името на депозитаря, действащ от името и за сметка на колективната инвестиционна схема;

2. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, и

3. се управляват при спазване на ал. 5.

(5) Депозитарят управлява паричните средства на колективната инвестиционна схема, като:

1. поддържа отчетност и води сметките по начин, който позволява във всеки един момент незабавно да се разграничат държаните активи на колективната инвестиционна схема от активите, държани за друг клиент, както и от собствените активи на депозитаря;

2. поддържа отчетност и води сметките по начин, който осигурява тяхната точност;

3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят управляващото дружество и депозитарят за активите на колективната инвестиционна схема, а в случаите по чл. 37а - и със сметките, които води третото лице;

4. предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички парични средства на колективната инвестиционна схема, депозирани при трето лице, могат да бъдат ясно разграничени от паричните средства на депозитаря и на това трето лице чрез индивидуални сметки на титулярите, водени от третото лице, или чрез еквивалентни мерки, които постигат същото равнище на защита;

5. предприема необходимите мерки, за да осигури, че паричните средства на колективната инвестиционна схема по сметките при лице по ал. 4, т. 2 се държат по индивидуална сметка или по сметки отделно от всички сметки за държане на парични средства на лицето, на чието име се съхраняват активите на колективната инвестиционна схема;

6. въвежда подходяща организация и предприема необходимите действия за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляването им в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, неправилно водене и съхранение на отчетност, включително при небрежно поведение.

(6) Когато парични сметки са открити на името на депозитар, действащ от името и за сметка на колективна инвестиционна схема, по тези сметки не се осчетоводяват паричните средства на лице по ал. 4, т. 2 и собствените парични средства на депозитаря.

(7) Финансовите инструменти на колективната инвестиционна схема се поверяват на депозитар за съхранение, като депозитарят:

1. съхранява всички безналични финансови инструменти, които се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря, и всички други финансови инструменти, които могат да бъдат физически предадени на депозитаря (финансови инструменти под попечителство);

2. гарантира, че всички безналични финансови инструменти се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от депозитаря при спазване на изискванията на ал. 5, по отделни сметки, открити на името на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема, по начин, който позволява във всеки един момент да бъдат идентифицирани като финансови инструменти на конкретната колективна инвестиционна схема.

(8) По отношение на другите активи, различни от тези по ал. 7, депозитарят:

1. проверява собствеността на колективната инвестиционна схема върху тези активи, като установява дали колективната инвестиционна схема е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от управляващото дружество, и въз основа на други доказателства, ако има такива предоставени от трети лица;

2. поддържа и актуализира регистър на тези активи, за които се е уверил, че са собственост на колективната инвестиционна схема.

(9) Активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, не могат да се използват от депозитаря или от трето лице, на което е делегирана попечителска функция, за тяхна сметка. Използване по смисъла на предходното изречение включва всякакви сделки с активи под попечителство, включително прехвърляне, учредяване на залог, продажба и даване на заем.

(10) Използване по ал. 9 на активите, върху които депозитарят осъществява попечителска дейност, е разрешено само при следните условия:

1. извършва се за сметка на колективната инвестиционна схема;

2. депозитарят действа по нареждане на управляващото дружество, действащо от името и за сметка на колективната инвестиционна схема;

3. използването е в интерес на колективната инвестиционна схема и на притежателите на дялове или акции, и

4. сделката е обезпечена с висококачествен и ликвиден актив, получен от колективната инвестиционна схема по договор с прехвърляне на правата.

(11) Пазарната стойност на обезпечението по ал. 10, т. 4 не може да бъде по-малка от пазарната стойност на използваните активи плюс премията.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на колективната инвестиционна схема.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) В случай на несъстоятелност или еквивалентна процедура съгласно законодателството на съответната държава членка на депозитаря и/или третото лице по чл. 37а, както и в случаите на поставяне на банка депозитар под особен надзор активите на колективната инвестиционна схема не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този депозитар и/или на трето лице по чл. 37а. Квесторът или синдикът или временният синдик на депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на колективната инвестиционна схема в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Депозитарят съдейства на колективната инвестиционна схема за получаване на информация и участие на общи събрания на емитентите, в чиито финансови инструменти колективната инвестиционна схема е инвестирала и поема други задължения, свързани с поверените активи, съгласно сключения договор. Възнаграждението на депозитаря не може да надвишава обичайното за извършваните услуги.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) По искане на комисията или на заместник-председателя депозитарят предоставя достъп до цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнението на своите задължения и която е необходима на комисията и заместник-председателя, съответно на компетентните органи на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема или на управляващото дружество.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) В случай че депозитарят на колективната инвестиционна схема с произход от Република България има друга държава членка по произход, комисията може да изисква от компетентния орган на държавата членка по произход на депозитаря да ѝ бъде предоставена информацията, с която разполага за депозитаря. Комисията, когато е компетентен орган по произход на депозитаря, предоставя своевременно при поискване информацията по ал. 4, получена от депозитаря, на компетентния орган на държавата, в която депозитарят извършва дейност.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) Депозитарят отговаря пред колективната инвестиционна схема и пред притежателите на дялове на колективната инвестиционна схема за всички вреди, причинени от депозитаря или от третото лице по чл. 37а при загуба на финансови инструменти под попечителство.

(2) В случай на загуба на някой от финансовите инструменти под негово попечителство депозитарят възстановява на колективната инвестиционна схема финансов инструмент от същия вид или паричната му равностойност без прекомерно забавяне.

(3) Депозитарят не носи отговорност за загубите, ако докаже, че те са вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол и чиито последици са неизбежни независимо от предприетите мерки за предотвратяването им.

(4) Депозитарят отговаря пред колективната инвестиционна схема и пред притежателите на дялове за всички други претърпени от тях вреди, причинени в резултат на проявена небрежност или умишлено неизпълнение на задълженията на депозитаря по този закон от служители на депозитаря или членове на управителните или контролните му органи.

(5) Делегирането на правомощия по реда на чл. 37а не освобождава депозитаря от отговорността по ал. 1 - 4. Отговорността на депозитаря не може да се изключва или ограничава със споразумение.

(6) Всяко споразумение, сключено в противоречие с ал. 5, е нищожно.

(7) Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез управляващото дружество, при условие че това не води до изплащане на обезщетения, които вече са изплатени, или до неравностойно третиране на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Депозитарят осигурява и прилага адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите си за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) Депозитарят не може да делегира на трети лица функциите, посочени в чл. 35а, ал. 3 - 6.

(2) Депозитарят може да сключи договор, с който да делегира на трето лице функциите, посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8, при изпълнение на следните условия:

1. функциите не се делегират с цел заобикаляне на нормативните изисквания;

2. депозитарят може да докаже, че съществува обективна причина за делегирането;

3. депозитарят е проявил необходимите компетентност, грижа и старание при подбора и определянето на всяко трето лице, на което иска да делегира част от функциите си, и ще проявява необходимите компетентност и дължимата грижа при периодичния преглед и постоянния мониторинг на всяко трето лице, на което е делегирал част от функциите си, и на договореностите с третото лице по отношение на делегираните му функции.

(3) Функциите, посочени в чл. 35а, ал. 7 и 8, могат да се делегират от депозитаря на трето лице само когато това трето лице постоянно в хода на изпълнението на делегираните му задачи:

1. разполага с правно-организационна структура и експертен опит, които са подходящи и съответни на естеството и сложността на поверените му активи на колективната инвестиционна схема;

2. по отношение на попечителските дейности, посочени в чл. 35а, ал. 7, т. 1, третото лице подлежи на:

а) пруденциално регулиране, включително по отношение на минималните капиталови изисквания и надзор в държавата членка по произход на третото лице;

б) периодичен външен одит, чрез който се осигурява, че третото лице съхранява поверените му финансови инструменти;

3. отделя активите на клиентите си от собствените си активи и от активите на депозитаря по начин, който позволява във всеки един момент активите да бъдат точно идентифицирани като активи на клиентите на депозитаря;

4. предприема всички необходими действия да осигури, че в случай на несъстоятелност на третото лице активите на колективната инвестиционна схема под негово попечителство не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на третото лице, и

5. спазва задължения и изпълнява забраните по чл. 25 и чл. 35а, ал. 2, 9, 10 и 11.

(4) Независимо от ал. 3, т. 2, буква "а", когато съгласно правото на трета държава се изисква определени финансови инструменти да се държат под попечителство от местно юридическо лице и никой от местните юридически лица не отговаря на изискванията за делегиране, предвидени в ал. 3, т. 2, буква "а", депозитарят може да делегира своите функции на такова местно юридическо лице само до степента, до която това се изисква от правото на трета държава, и само докато няма местни лица, които отговарят на изискванията за делегиране, и единствено когато:

1. инвеститорите в съответната колективна инвестиционна схема са били надлежно уведомени, преди да направят инвестицията, че това делегиране се изисква поради законови ограничения в правото на третата държава, за обстоятелствата, обосноваващи делегирането, както и за произтичащите от подобно делегиране рискове, и

2. управляващото дружество, действащо от името на колективната инвестиционна схема, е дало указания на депозитаря да делегира попечителството върху такива финансови инструменти на местно трето лице.

(5) Третото лице може също да делегира функциите по чл. 35а, ал. 7 и 8 при спазване на изискванията на ал. 2 - 4 и 7. Член 37, ал. 1 - 3 се прилага и по отношение на третото лице по изречение първо.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) За целите на настоящия член предоставянето на услуги от системи с окончателност на сетълмента на ценни книжа по глава осма от Закона за платежните услуги и платежните системи не се смята за делегиране на попечителски функции.

(7) Депозитарят уведомява комисията в 7-дневен срок от сключването на договор с трето лице за сключването и съществените условия на договора.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Чл. 38. (1) Инвестициите на колективните инвестиционни схеми могат да се състоят само от:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;

3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1, независимо от това, дали са със седалище в държава членка, при условие че:

а) другите предприятия за колективно инвестиране отговарят на следните условия:

аа) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) получили са разрешение за извършване на дейност по закон, съгласно който върху тях се осъществява надзор, който комисията по предложение на заместник-председателя е определила за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз, и сътрудничеството между надзорните органи е в достатъчна степен осигурено;

бб) нивото на защита на притежателите на дялове в тях, включително правилата за разпределението на активите, за ползването и предоставянето на заеми на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и за продажбата на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които предприятията за колективно инвестиране не притежават, са еквивалентни на правилата и защитата на притежателите на дялове на колективни инвестиционни схеми;

вв) разкриват периодично информация, като изготвят и публикуват годишни и 6-месечни отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и извършените операции през отчетния период, и

б) не повече от 10 на сто от активите на колективните инвестиционни схеми или на другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда да се извърши, могат съгласно учредителните им актове или правилата им да бъдат инвестирани общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране;

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които комисията по предложение на заместник-председателя е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз;

7. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по т. 1 - 3;

8. деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при условие че:

а) базовите им активи са инструменти по ал. 1, финансови индекси, лихвени проценти, валута или валутни курсове, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира съгласно инвестиционната си политика, определена в устава, съответно в правилата;

б) (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) насрещната страна по сделката с тези деривативни финансови инструменти е институция - предмет на пруденциален надзор, и отговаря на изисквания, одобрени от комисията по предложение на заместник-председателя;

в) са обект на надеждна и подлежаща на проверка ежедневна оценка и във всеки момент по инициатива на колективната инвестиционна схема могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност;

9. инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на следните условия:

а) емитирани или гарантирани са от централни, регионални или местни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава - от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка;

б) издадени са от емитент, чиято емисия ценни книжа се търгува на регулиран пазар по т. 1 - 3;

в) емитирани или гарантирани са от лице, върху което се осъществява пруденциален надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което е обект и спазва правила, приети от съответния компетентен орган, които са поне толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;

г) (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) издадени са от емитенти, различни от тези по букви "а", "б" и "в", отговарящи на критерии, одобрени от комисията по предложение на заместник-председателя, гарантиращи, че:

аа) инвестициите в тези инструменти са обект на защита на инвеститорите, еквивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви "а", "б" и "в";

бб) емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро, което представя и публикува годишни финансови отчети в съответствие с Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание чл. 54, § 3, буква "ж" от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти, и е лице, което финансира група от дружества, в която участват едно или няколко дружества, приети за търговия на регулиран пазар, или лице, което финансира дружества за секюритизация, възползващи се от банкова линия за осигуряване на ликвидност.

(2) Колективните инвестиционни схеми не могат да инвестират в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по ал. 1 повече от 10 на сто от активите си.

(3) Колективните инвестиционни схеми не могат да придобиват ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.

(4) Колективните инвестиционни схеми могат да държат допълнителни ликвидни активи, изискванията за които са определени с наредба.

Чл. 39. Допълнителни изисквания към условията, на които трябва да отговарят ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи по чл. 38, се определят с наредба.

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Управляващото дружество приема и прилага правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение, контрол и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние върху общия рисков профил на портфейла на всяка управлявана от него колективна инвестиционна схема. При оценяване на кредитното качество на активите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми управляващото дружество събира и анализира всяка относима информация, необходима за извършването на тази оценка, като не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, параграф 1, буква "б" на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) При преценка за спазване изискванията по ал. 1 и на адекватността на използваните от управляващото дружество методи за кредитна оценка, заместник-председателят отчита естеството, мащаба и сложността на дейностите на колективната инвестиционна схема, оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги и при необходимост предприема действия за ограничаване на доверяването единствено и механично на кредитните рейтинги.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Когато колективната инвестиционна схема инвестира в деривативни финансови инструменти, тя прилага правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсовите деривативи.

Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Управляващото дружество представя на комисията периодично информация за видовете деривативни финансови инструменти, в които инвестира, за основните рискове, свързани с базовите им инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти, за всяка управлявана колективна инвестиционна схема.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията осигурява достъп до цялата информация, получена по ал. 1 и обобщена за всички колективни инвестиционни схеми, на които Република България е държава членка по произход, на Европейския орган за ценни книжа и пазари съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 и на Европейския съвет за системен риск съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на ЕП и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.).

Чл. 42. (1) Колективната инвестиционна схема може да прилага техники и инструменти, свързани с прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, за целите на ефективно управление на портфейла от инвестиции, ако това е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема, както и в проспекта ѝ. Видовете техники и инструменти, както и условията за използването им се определят с наредба.

(2) Ако техниките и инструментите по ал. 1 водят до използването на деривативни инструменти, по отношение на тяхното използване се прилагат условията и ограниченията по този закон и актовете по прилагането му.

(3) Използването на техниките и инструментите по ал. 1 не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на колективните инвестиционни схеми, посочени в учредителните им актове, проспекти или правила, одобрени от комисията.

(4) Техниките и инструментите по ал. 1 не се смятат за прехвърляеми ценни книжа.

Чл. 43. (1) Общата стойност на експозицията на колективната инвестиционна схема, свързана с деривативни финансови инструменти, не може да бъде по-голяма от нетната стойност на активите ѝ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Колективната инвестиционна схема може да инвестира в деривативни финансови инструменти, ако това изрично е предвидено в инвестиционната ѝ политика, като се спазват изискванията на чл. 45, ал. 8, 10 и 11 и при условие че експозицията към базовите активи общо не надхвърля инвестиционните ограничения по чл. 45.

(3) Когато колективната инвестиционна схема инвестира в деривативни финансови инструменти, базирани на индекси, тези инструменти не се комбинират за целите на инвестиционните ограничения по чл. 45.

(4) Когато прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар съдържат вграден деривативен инструмент, експозицията на колективната инвестиционна схема към този деривативен инструмент се взема предвид при изчисляването на общата експозиция по ал. 1.

(5) Експозицията в деривативни финансови инструменти се изчислява, като се вземат предвид текущата стойност на базовите активи, рискът на насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, бъдещите колебания на пазара, както и необходимият период от време за закриване на позицията.

Чл. 44. Критериите за оценка на адекватността на процеса на управление на риска по чл. 40, ал. 1, използвани от инвестиционното дружество, както и от управляващото дружество относно всяка управлявана колективна инвестиционна схема, подробните правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсови деривативни инструменти, подробните правила и срокове за представяне на комисията относно съдържанието на информацията, посочена в чл. 41, процедурата по предоставяне на тази информация на комисията от управляващото дружество, както и допълнителните изисквания към съдържанието на правилата за управление на риска се определят с наредба.

Чл. 45. (1) Колективната инвестиционна схема не може да инвестира повече от 5 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.

(2) Колективната инвестиционна схема не може да инвестира повече от 20 на сто от активите си във влогове в едно лице по чл. 38, ал. 1, т. 6.

(3) Рисковата експозиция на колективната инвестиционна схема към насрещната страна по сделка с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти не може да надвишава нито един от следните прагове:

1. десет на сто от активите, когато насрещната страна е кредитна институция по чл. 38, ал. 1, т. 6, или

2. пет на сто от активите - в останалите случаи.

(4) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 10 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, само при условие че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от които тя инвестира повече от 5 на сто от своите активи, не надвишава 40 на сто от активите на колективната инвестиционна схема. Ограничението по изречение първо не се прилага относно влоговете в кредитни институции, върху които се осъществява пруденциален надзор, както и към сделките с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти с тези институции.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Независимо от ограниченията по ал. 1 - 3, колективната инвестиционна схема не може да комбинира инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на тези инвестиции ще надвиши 20 на сто от активите ѝ.

(6) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 35 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, ако ценните книжа и инструментите на паричния пазар са издадени или гарантирани от Република България, от друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от трета държава или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 25 на сто от активите си в покрити облигации. Общата стойност на инвестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по ал. 1 за експозиции към един емитент, не може да надхвърля 80 на сто от активите на колективната инвестиционна схема.

(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по ал. 6 и 7 не се вземат предвид за целите на ограничението по ал. 4.

(9) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., отм., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Инвестиционните ограничения по ал. 1 - 7 не могат да бъдат комбинирани, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на инвестициите на колективната инвестиционна схема в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти съгласно ал. 1 - 7, ще надвиши 35 на сто от активите ѝ.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Дружествата, включени към една група за целите на съставяне на консолидиран финансов отчет съгласно признатите счетоводни стандарти, се разглеждат като едно лице при прилагане на ограниченията по предходните алинеи.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Общата стойност на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, емитирани от дружествата в една група, не може да надвишава 20 на сто от стойността на активите на колективната инвестиционна схема.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Освен ограниченията, предвидени в чл. 49, колективната инвестиционна схема може да инвестира в акции или в дългови ценни книжа, емитирани от едно и също лице, в размер до 20 на сто от активите си, ако съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема инвестиционната политика предвижда възпроизвеждане на състав на индекс на акции или на облигации, признат за приемлив от комисията по предложение на заместник-председателя съгласно следните критерии:

1. съставът на индекса е достатъчно диверсифициран;

2. индексът представлява адекватен бенчмарк за пазара, за който се отнася, и

3. публикуван е по подходящ начин.

(2) Допълнителни изисквания към състава на индекса, бенчмарка и публикуването на информация за индекса се определят с наредба.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При спазване на принципа за разпределение на риска колективната инвестиционна схема може да надвиши ограничението съгласно чл. 45, ал. 6 и да инвестира до 100 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от Република България или от друга държава членка, от един или няколко регионални или местни органи, от трети държави или от публични международни организации, в които една или няколко държави членки членуват, само при условие че по преценка на комисията въз основа на предложение на заместник-председателя притежателите на дялове на получилата разрешение колективна инвестиционна схема ползват защита на правата си, еквивалентна на защитата, с която се ползват притежателите на дялове на колективна инвестиционна схема, спазваща ограниченията по чл. 45.

(2) Колективната инвестиционна схема трябва да предвиди тази възможност в устава, съответно в правилата си, като посочи изчерпателно държавите членки, регионалните или местните органи или публичните международни организации, емитиращи или гарантиращи ценните книжа и инструментите на паричния пазар, в които има намерение да инвестира повече от 35 на сто от активите си.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да се съдържа в проспекта, в ключовата информация за инвеститорите и във всички маркетингови материали.

(4) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема трябва да притежава ценни книжа от поне 6 отделни емисии, като стойността на инвестицията във всяка от тях не може да надвишава 30 на сто от активите ѝ.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Колективната инвестиционна схема може да инвестира не повече от 10 на сто от активите си в дялове на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5, независимо дали е със седалище в държава членка или не.

(2) Общият размер на инвестициите в дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от колективна инвестиционна схема, не може да надвишава 30 на сто от активите на колективната инвестиционна схема.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Когато колективна инвестиционна схема инвестира в дялове на други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от управляващото ѝ дружество или от друго дружество, с което управляващото ѝ дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, управляващото ѝ дружество или другото дружество нямат право да събират такси от инвестиращата колективна инвестиционна схема при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми или другите предприятия за колективно инвестиране, в които тя инвестира.

(4) Колективната инвестиционна схема, инвестираща значителна част от своите активи в други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране, оповестява в своя проспект максималния размер на таксите за управление, които могат да бъдат събирани както от самата колективна инвестиционна схема, така и от другите колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, в които тя възнамерява да инвестира. Информацията за максималния процент на начислените такси по изречение първо от инвестиращата колективна инвестиционна схема и другите предприятия, в които тя инвестира, се предоставя в годишния ѝ финансов отчет.

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, не може да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент. Значително влияние по смисъла на изречение първо е налице в случаите на пряко или непряко притежаване на 20 на сто или повече от гласовете в общото събрание на емитент, определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Колективна инвестиционна схема не може да придобива повече от:

1. десет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

2. десет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;

3. двадесет и пет на сто от дяловете на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1;

4. десет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Ограниченията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато в момента на придобиване на посочените инструменти колективната инвестиционна схема не може да изчисли брутната сума на дълговите ценни книжа, на инструментите на паричния пазар или нетната сума на емитираните ценни книжа.

Чл. 50. (1) Ограниченията по тази глава не се прилагат, когато колективната инвестиционна схема упражнява права на записване, произтичащи от прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които са част от нейните активи.

(2) При спазване на принципа за разпределение на риска колективните инвестиционни схеми, наскоро получили разрешение за извършване на дейност, могат да не прилагат чл. 45 - 48 в срок до 6 месеца от получаване на разрешението.

(3) При сливания и вливания на колективни инвестиционни схеми, ако за приемащата колективна инвестиционна схема комисията е компетентен орган, тази колективна инвестиционна схема може да не прилага ограниченията по чл. 45 - 48, като не се отклонява съществено от тях до 6 месеца от датата на вписване на сливането или вливането в съответния регистър.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато колективна инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове, изискванията и ограниченията по тази глава се прилагат поотделно за всеки от инвестиционните подфондове.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) При нарушение на инвестиционните ограничения по тази глава по причини извън контрола на колективната инвестиционна схема или в резултат на упражняване права на записване тя приоритетно, но не по-късно от 6 месеца от възникване на нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите си в съответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато инвестиционно или управляващо дружество има секюритизираща позиция по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/2402", и секюритизацията вече не отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402, те следва да действат в най-добрия интерес на инвеститорите и да предприемат действия по привеждане в съответствие с изискванията на регламента, когато е необходимо.

Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В случаите по чл. 51 колективната инвестиционна схема е длъжна в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за отстраняването му. Информация за предприетите мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението.

Глава седма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 53. (1) Публично предлагане на дялове на колективната инвестиционна схема се допуска, ако бъде публикуван проспект по начина и със съдържанието, определени в този закон и в актовете по прилагането му.

(2) Проспектът може да бъде публикуван само ако комисията е издала лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Допускане на акции или дялове на колективна инвестиционна схема до търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти се извършва въз основа на проспект.

Чл. 54. (1) Проспектът съдържа информацията, необходима на инвеститорите за извършването на информирана преценка на предлаганата инвестиция, в т.ч. на рисковете, свързани с нея. Проспектът съдържа и информация за рисковия профил на колективната инвестиционна схема, представена по ясен и лесноразбираем начин, независимо от инструментите, в които инвестира.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В проспекта на колективна инвестиционна схема, която се състои от отделни инвестиционни подфондове, се включва информация за инвестиционните подфондове, инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема за всеки от тези подфондове.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Проспектът съдържа информация за категориите активи, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира, съответно особеностите по отношение на инвестициите на всеки инвестиционен подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове, включително:

1. дали има право да извършва сделки с деривативни финансови инструменти съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема; дали тези сделки могат да бъдат извършвани с цел хеджиране на рискове или с цел постигане инвестиционните цели на колективната инвестиционна схема;

2. възможните последици от използването на финансови деривативни инструменти за рисковия профил на колективната инвестиционна схема.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато колективната инвестиционна схема инвестира основно в категории активи, различни от прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, или възпроизвежда индекс, съставен от акции или дългови ценни книжа, в съответствие с чл. 46, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване на това обстоятелство по начин, привличащ вниманието на инвеститора.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В случай че нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема е възможно да бъде подложена на колебания поради състава или техниките за управление на портфейла им, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване на това обстоятелство по начин, привличащ вниманието на инвеститора.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Управляващото дружество по искане на инвеститорите предоставя и допълнителна информация за количествените ограничения, прилагани при управлението на риска на колективната инвестиционна схема, за избраните методи за спазване на тези ограничения и за последните промени на рисковете и рентабилността на основните категории инструменти.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В проспекта по чл. 53а се включва и:

1. политиката относно прозрачността на портфейла с посочване къде може да се получи информация относно портфейла, в т. ч. къде е публикувана индикативната нетна стойност на активите;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) информация дали борсово търгуваният фонд е активно или пасивно управляван, а ако е активно управляван - и информация как ще бъде осъществявана инвестиционната му политика, включително във връзка с надхвърляне ефективността на даден индекс;

3. изявление за необходимостта сключването на сделките на вторичния пазар да се извършва с посредничеството на трето лице (инвестиционен посредник) и за възможността текущата пазарна цена да не съответства на нетната стойност на активите - в случай на ограничения на обратното изкупуване, включително до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове;

4. информация относно действията, които инвеститорите трябва да предприемат в случаите по чл. 24в, ал. 2, и потенциалните разходи;

5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) информация относно възможността за издаване и обратно изкупуване на дялове и срещу финансови инструменти от пасивно управляваните борсово търгувани фондове, както и условията за това.

(8) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Проспектът включва и:

1. подробности относно актуалната политика за възнагражденията, които включват най-малко описание на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, както и съставът на комитета по възнагражденията, ако има такъв, или

2. резюме на политиката на възнаграждения и посочване на интернет страница, на която са оповестени подробности относно актуалната политика за възнагражденията и бонусите, които включват най-малко описанието на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, състава на комитета по възнагражденията, ако има такъв, както и декларация, че копие на политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване.

(9) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Информацията по ал. 8 се включва и в проспекта по чл. 53а.

(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове, съдържа описание на характеристиките, които са специфични за всеки клас с ясно посочване на разликите между отделните класове.

(11) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Минималните изисквания към съдържанието на проспекта се определят с наредба.

Чл. 55. Уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема са неразделна част от проспекта и се прилагат към него. Те не се прилагат към проспекта, в случай че на инвеститорите е предоставена информация за мястото, където същите са достъпни във всяка държава членка, където дяловете на колективната инвестиционна схема се предлагат или по тяхно искане могат да им бъдат изпратени.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При всяка промяна на съществените данни, включени в проспекта на колективната инвестиционна схема, в 14-дневен срок от настъпване на промяна проспектът се актуализира и в същия срок се представя в комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случай че заместник-председателят установи непълноти и несъответствия в представения актуализиран проспект, той изпраща съобщение и определя срок за отстраняването им. Член 265, ал. 3 се прилага съответно.

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Към проспекта на колективната инвестиционна схема се прилага документ с ключовата информация за инвеститорите. Ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни подфондове, за всеки подфонд се изготвя отделен документ с ключова информация за инвеститорите.

(2) Ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на съответната колективна инвестиционна схема, така че инвеститорите да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.

(3) Ключовата информация за инвеститорите съдържа следните съществени елементи:

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) данни за колективната инвестиционна схема и за компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема;

2. кратко описание на инвестиционните цели и инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема;

3. историческо представяне на резултатите от дейността или прогнози за очакваните резултати от дейността, когато е приложимо;

4. разходи и такси;

5. рисков профил и възвръщаемост на инвестицията, включващи предупреждения във връзка с рисковете, свързани с инвестиции в съответната колективна инвестиционна схема.

(4) Документът с ключовата информация за инвеститорите е с форма и съдържание съгласно Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница (ОВ, L176/1 от 10 юли 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 583/2010".

(5) Ключовата информация за инвеститорите ясно определя къде и как може да бъде получена допълнителна информация относно предложената инвестиция, включително за мястото и времето за получаване при поискване на проспекта, годишния и 6-месечния отчет, както и езика, на който тази информация е предоставена на разположение на инвеститорите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В ключовата информация към проспекта по чл. 53а се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 - 3.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ключовата информация за инвеститорите трябва да е представена кратко и без използване на специализирана терминология. Документът с ключовата информация за инвеститорите се изготвя в общ формат, който позволява сравнения, и се представя по начин, разбираем за инвеститорите на дребно без необходимостта от ползване на други референтни документи.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ключовата информация за инвеститорите се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които колективната инвестиционна схема предлага дяловете си.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Ключовата информация за инвеститорите трябва да съдържа ясно предупреждение, че само въз основа на нея не може да възникне гражданскоправна отговорност, освен ако информацията е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.

(11) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Ключовата информация за инвеститорите включва и посочване на интернет страница, на която са оповестени подробностите относно актуалната политика за възнагражденията, които включват най-малко описание на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите, имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, както и съставът на комитета по възнагражденията, ако има такъв, и декларация, че копие на политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване.

Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Документът с ключовата информация за инвеститорите се актуализира незабавно при всяка промяна на съществените елементи и се предоставя незабавно на комисията и на инвеститорите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Актуална версия на документа с ключовата информация за инвеститорите се публикува на интернет страницата на управляващото и на инвестиционното дружество и трябва да е налична до последващата актуализация.

Чл. 59. (1) Управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема, и всяко друго лице, на което са делегирани функции и действия по реда на чл. 106, когато предлага дяловете на колективна инвестиционна схема, предоставя безплатно документа с ключовата информация за инвеститорите на всяко лице, което записва дялове, в разумен срок преди сключване на сделката.

(2) Когато управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема не предлага дяловете на колективната инвестиционна схема директно или чрез друго лице, на което са делегирани функции и действия по реда на чл. 106, управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема, трябва да предоставя при поискване ключовата информация за инвеститорите на лица, които предлагат продукт, базиран на инвестиция в дялове на колективната инвестиционна схема, или консултират инвеститорите във връзка с такъв продукт.

(3) Лица, които предлагат продукт, базиран на инвестиция в дялове на колективната инвестиционна схема, или консултират инвеститорите във връзка с такъв продукт, предоставят ключовата информация за инвеститорите на своите клиенти.

Чл. 60. (1) Инвестиционното дружество и управляващото дружество на договорния фонд са длъжни да представят на комисията:

1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти;

2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;

3. друга информация, определена с наредба.

(2) Изискванията относно съдържанието на отчетите и информацията по ал. 1, редът, сроковете и начинът за представянето ѝ на комисията, както и относно публичното ѝ разпространение се определят с наредба.

(3) Комисията публикува получените отчети по ал. 1, т. 1 и 2 чрез водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(4) Годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема се заверява от регистриран одитор.

(5) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад, който е част от годишния финансов отчет.

Чл. 61. (1) Одитор, ангажиран с извършването на задължителен одит в колективна инвестиционна схема или в друго предприятие, съдействащо за извършването на дейността на схемата, е длъжен да информира незабавно комисията за всяко обстоятелство или решение във връзка с колективната инвестиционна схема или това предприятие, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до:

1. съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, уреждащи изискванията за издаване на разрешение за извършване на дейност, извършването на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на дейността ѝ;

2. възпрепятстване непрекъснатото функциониране на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на стопанската ѝ дейност;

3. отказ от заверка на финансовите отчети или изразяването на резерви.

(2) Одиторът по ал. 1 е длъжен да информира комисията и за всяко обстоятелство или решение, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до последиците по ал. 1, т. 1, в предприятие, което е свързано лице посредством контрол с колективната инвестиционна схема или с предприятието, съдействащо за извършване на дейността ѝ.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Чл. 62. Управляващото дружество е длъжно при поискване от страна на инвеститор безплатно да предостави проспекта, документа с ключовата информация за инвеститорите и последните публикувани годишен и 6-месечен отчет на управлявана от него колективна инвестиционна схема.

Чл. 63. (1) Проспектът и документът с ключовата информация се предоставят на инвеститорите на траен носител или на интернет страницата на управляващото и инвестиционното дружество. При поискване на инвеститорите управляващото дружество им предоставя безплатно хартиен екземпляр от тях.

(2) При предоставяне на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите на траен носител, различен от хартия, или на интернет страница трябва да бъдат изпълнени условията по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 583/2010.

(3) Годишните и 6-месечните отчети се предоставят на инвеститорите по начин, определен в проспекта и в документа с ключовата информация за инвеститорите. При поискване на инвеститорите се предоставя безплатно хартиен екземпляр от тях.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете ѝ при всяко тяхно определяне до края на работния ден, следващ деня на изчисляването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете ѝ един път месечно, в срок до три работни дни след края на месеца. Формата и съдържанието на информацията относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) За всички маркетингови съобщения до инвеститорите управляващото дружество спазва изискванията на чл. 4, параграфи 1 - 3 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ, L 188/55 от 12 юли 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/1156", и насоките на ЕОЦКП по прилагането на чл. 4, параграф 1 от този регламент, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В маркетинговите съобщения на борсово търгуваните фондове се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 - 3.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Друга информация и допълнителни изисквания към маркетинговите съобщения се определят с наредба.

Чл. 66. Комисията може да поиска от колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка и която има сключен договор за управление с управляващо дружество с произход от Република България проспектите и всяко изменение, внесено в тях, както и годишния и 6-месечния отчет на тази колективна инвестиционна схема.

Глава осма.
СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНА - ЗАХРАНВАЩА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Раздел I.
Обхват и одобрение

Чл. 67. (1) Захранваща колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна схема, която е получила разрешение от комисията да инвестира, без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и чл. 49, ал. 2, т. 3, най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на друга колективна инвестиционна схема или неин инвестиционен подфонд, наричани по-нататък "главна колективна инвестиционна схема".

(2) Захранваща колективна инвестиционна схема може да държи до 15 на сто от своите активи в един или няколко от следните активи:

1. допълнителни ликвидни активи по чл. 38, ал. 4;

2. деривативни финансови инструменти, които могат да се използват само за целите на хеджиране на риска и отговарят на условията по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 42 и 43.

(3) За да гарантира, че общата експозиция, свързана с деривативните инструменти, в които колективна инвестиционна схема е инвестирала средствата си, не надхвърля общата нетна стойност на портфейла ѝ съгласно чл. 43, захранващата колективна инвестиционна схема изчислява общата си рискова експозиция, като комбинира собствената си пряка рискова експозиция съгласно ал. 2, т. 1 с действителната рискова експозиция към деривативни финансови инструменти на главната колективна инвестиционна схема пропорционално на размера на инвестицията си в главната колективна инвестиционна схема или с максималната обща експозиция на главната колективна инвестиционна схема към деривативни финансови инструменти, предвидена в устава, съответно в правилата ѝ, пропорционално на размера на инвестицията си в главната колективна инвестиционна схема.

Чл. 68. (1) Главна колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна схема или неин инвестиционен подфонд, която едновременно:

1. има най-малко една захранваща колективна инвестиционна схема сред притежателите на нейните дялове;

2. не представлява захранваща колективна инвестиционна схема;

3. не притежава дялове на захранваща колективна инвестиционна схема.

(2) За главната колективна инвестиционна схема се прилагат следните изключения:

1. ако главната колективна инвестиционна схема има най-малко две захранващи колективни инвестиционни схеми, притежаващи нейни дялове, разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 11, т. 1 по отношение на набирането на парични средства чрез публично предлагане не се прилагат, като се дава възможност на главната колективна инвестиционна схема да избере дали да привлича капитал от други инвеститори;

2. когато главната колективна инвестиционна схема не привлича капитал публично в друга държава членка, но има една или повече захранващи колективни инвестиционни схеми с произход от друга държава членка, раздел ІІ на глава тринадесета не се прилага.

Чл. 69. (1) Комисията одобрява инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в главна колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка в производството по чл. 12. В случаите на преобразуване по чл. 79 на колективна инвестиционна схема в захранваща комисията предварително одобрява инвестицията на колективната инвестиционна схема в главната колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка.

(2) Комисията уведомява захранващата колективна инвестиционна схема в срок 15 работни дни от представянето на пълния комплект документи дали нейната инвестиция по ал. 1, изречение второ в главната колективна инвестиционна схема е одобрена или не.

(3) За издаване на одобрение по ал. 1 захранващата колективна инвестиционна схема представя в комисията:

1. правилата или учредителните документи на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

2. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

3. споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

4. когато е приложимо, информацията по чл. 79, предназначена за притежателите на дялове;

5. споразумение за обмен на информация между депозитарите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема, в случаите когато те са различни, съгласно чл. 75;

6. споразумение за обмен на информация между одиторите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема, в случаите когато те са различни, съгласно чл. 77.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Комисията издава одобрение, ако захранващата колективна инвестиционна схема, депозитарят, нейният одитор, както и главната колективна инвестиционна схема отговарят на изискванията на тази глава, а когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка - когато тези лица отговарят на изискванията на раздел VІІІ от Директива 2009/65/ЕО.

(5) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на комисията атестация от компетентния орган на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема, че последната или съответният ѝ инвестиционен подфонд са главна колективна инвестиционна схема.

(6) Документите по ал. 5 се предоставят от захранващата колективна инвестиционна схема на български език.

Чл. 70. По искане на захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, възнамеряваща да инвестира в главна колективна инвестиционна схема с произход от Република България, комисията изготвя атестация до компетентния орган на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема, че главната колективна инвестиционна схема отговаря на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3.

Раздел II.
Общи разпоредби

Чл. 71. (1) Главната колективна инвестиционна схема предоставя на захранващата колективна инвестиционна схема всички документи и цялата информация, необходими на захранващата колективна инвестиционна схема за изпълнение на изискванията, установени в този закон или в актовете по прилагането му. Предоставянето на информацията се извършва съгласно споразумение между захранващата и главната колективна инвестиционна схема.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира над ограничението по чл. 48, ал. 1 в дялове на главна колективна инвестиционна схема преди влизане в сила на споразумението по ал. 1. При поискване споразумението се предоставя безплатно на български език на всички притежатели на дялове.

(3) В случаите, когато главната и захранващата колективна инвестиционна схема се управляват от едно и също управляващо дружество, споразумението по ал. 1 може да бъде заменено с вътрешни правила за извършване на дейност, чрез които да се гарантира спазването на изискванията на ал. 1.

(4) Съдържанието на споразумението по ал. 1, съответно на вътрешните правила по ал. 3 се определя с наредба.

Чл. 72. (1) С цел предотвратяване на възможността за възникване на ценови арбитраж и избягване прилагането на стратегии с избор на пазарния момент по отношение на дяловете захранващата и главната колективна инвестиционна схема вземат подходящи мерки за координиране на времето за изчисляване на нетната стойност на притежаваните от тях активи и за публикуването ѝ.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема има право, независимо от разпоредбите на чл. 21 и 22, да спре емитирането или обратното изкупуване на своите дялове за същия период от време, за който главната колективна инвестиционна схема временно е спряла емитирането или обратното изкупуване на своите дялове.

Чл. 73. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира в случай на ликвидация на главната колективна инвестиционна схема, освен ако комисията одобри инвестиране на най-малко 85 на сто от активите на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема или изменение на устава на захранващата колективна инвестиционна схема, съответно на нейните правила, за да може тя да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща.

(2) Главната колективна инвестиционна схема може да бъде ликвидирана не по-рано от три месеца след уведомяване за решението за ликвидация на всички свои притежатели на дялове, а ако захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка и на компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.

(3) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.

Чл. 74. (1) При преобразуване на главна колективна инвестиционна схема захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира, освен ако комисията издаде едно от следните одобрения на захранващата колективна инвестиционна схема:

1. да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главната колективна инвестиционна схема или на друга колективна инвестиционна схема, възникнала в резултат на преобразуването на главната колективна инвестиционна схема;

2. да инвестира най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема, която не е възникнала в резултат на преобразуването;

3. да промени своя устав, съответно правилата, за да може да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща колективна инвестиционна схема.

(2) Преобразуването не поражда действие, ако главната колективна инвестиционна схема не е предоставила на всички свои притежатели на дялове и на компетентните органи на държавите членки по произход на захранващите ѝ колективни инвестиционни схеми информацията, посочена в чл. 151 или съпоставима с нея. Информацията по изречение първо се предоставя не по-късно от 60 дни преди датата, на която преобразуването поражда действие.

(3) Ако комисията не е издала одобрение по ал. 1, т. 1, главната колективна инвестиционна схема е длъжна при поискване да изкупи обратно или да откупи всички дялове на захранващата колективна инвестиционна схема преди датата, на която преобразуването поражда действие.

(4) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.

Раздел III.
Депозитари и одитори (Загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни депозитари, те трябва да сключат споразумение за обмен на информация, което да гарантира изпълнението на задълженията им. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) За депозитарите на главната и захранващата колективна инвестиционна схема, спазващи разпоредбите, установени в този раздел, се смята, че не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация или свързани със защита на данните, когато такива са предвидени в договор или друг закон. Спазването на разпоредбите на този раздел не поражда отговорност за депозитаря или за друго лице, действащо от негово име.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество носи отговорност за предоставянето на депозитаря на всяка информация относно главната колективна инвестиционна схема, която е необходима за цялостното изпълнение на задълженията на депозитаря.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Депозитарят на главна колективна инвестиционна схема уведомява незабавно комисията, захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество и депозитаря на захранващата колективна инвестиционна схема, относно установените от него нередности по отношение на главната колективна инвестиционна схема, за които смята, че оказват отрицателно въздействие върху захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 77. (1) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни регистрирани одитори, тези одитори трябва да сключат споразумение за обмен на информация, за да гарантират изпълнението на задълженията си, включително мерките за изпълнение на изискванията на ал. 3 и 4. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.

(3) В одиторския си доклад одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема трябва да вземе предвид одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема. Когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема приключва по различно време от финансовата година за главната колективна инвестиционна схема, одиторът на главната колективна инвестиционна схема съставя доклад към датата на счетоводното приключване на захранващата колективна инвестиционна схема.

(4) Одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема включва в доклада си информация за установените в одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема нередности и за тяхното влияние върху дейността на захранващата колективна инвестиционна схема.

(5) Когато одиторите на главната и на захранващата колективна инвестиционна схема спазват изискванията на този раздел, се приема, че те не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация, или правила, свързани със защита на данните, когато такива се съдържат в договор или в друг закон. При съобразяване с този раздел не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в друг закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Раздел IV.
Предоставяне на информация и маркетингови съобщения

Чл. 78. (1) Освен информация по чл. 54 проспектът на захранващата колективна инвестиционна схема съдържа:

1. информация, че колективната инвестиционна схема е захранваща за определена главна колективна инвестиционна схема и в качеството си на такава инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на тази главна колективна инвестиционна схема;

2. инвестиционната цел и политика, включително информацията за рисковия профил, както и дали доходността на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема са идентични или ако не са, доколко се различават и поради какви причини, включително описание на инвестициите по чл. 67, ал. 2;

3. кратко описание на главната колективна инвестиционна схема, нейната организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително рисков профил и информация за начина на получаване на проспекта ѝ;

4. кратко описание на споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

5. начин на получаване на допълнителна информация от притежателите на дялове за главната колективна инвестиционна схема и споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

6. описание на всички възнаграждения или разходи, подлежащи на възстановяване, които се заплащат от захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията ѝ в главната колективна инвестиционна схема, както и общата стойност на таксите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

7. описание на приложимото данъчно законодателство спрямо захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията ѝ в главната колективна инвестиционна схема.

(2) Освен съдържанието, определено съгласно чл. 60, ал. 2, годишният отчет на захранващата колективна инвестиционна схема включва и отчет за общата стойност на разходите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема. В годишния и 6-месечния отчет на захранващата колективна инвестиционна схема се посочва как могат да бъдат получени годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема.

(3) Захранващата колективна инвестиционна схема представя на комисията освен информация по чл. 56, ал. 1, чл. 58, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите и всяко изменение в тях, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка.

(4) Захранващата колективна инвестиционна схема трябва винаги да оповестява във всяко маркетингово съобщение, че инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна инвестиционна схема.

(5) Захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на инвеститорите при поискване безплатно на хартиен носител от проспекта годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.

Раздел V.
Преобразуване на колективна инвестиционна схема в захранваща колективна инвестиционна схема и замяна на главна колективна инвестиционна схема

Чл. 79. (1) Когато колективна инвестиционна схема възнамерява да започне да извършва дейност като захранваща колективна инвестиционна схема, както и в случай че захранваща колективна инвестиционна схема възнамерява да замени главната колективна схема, в която е инвестирала, тя трябва да представи на притежателите на дяловете си:

1. информация, че комисията е одобрила инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на посочената главна колективна инвестиционна схема;

2. документа с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 на захранващата и главната колективна инвестиционна схема;

3. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1;

4. информация, че притежателите на дялове имат право да изискват в срок 30 дни, считано от момента на предоставяне на информацията, обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове без никакви други такси освен дължимите на колективната инвестиционна схема за обратно изкупуване.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко 30 дни преди датата по ал. 1, т. 3.

Чл. 80. (1) Когато захранващата колективна инвестиционна схема е подала до комисията уведомление по чл. 136, информацията по чл. 79 се представя на български език. Захранващата колективна инвестиционна схема носи отговорност за извършване на превода, който трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира в дялове на главна колективна инвестиционна схема в нарушение на чл. 48, ал. 1 преди изтичането на срока по чл. 79, ал. 2.

Раздел VI.
Задължения и компетентни органи

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Захранващата колективна инвестиционна схема следи ефективно дейността на главната колективна инвестиционна схема. В изпълнение на това задължение захранващата колективна инвестиционна схема може да използва информация и документи, получени от главната инвестиционна схема, нейното управляващо дружество, депозитар и одитор, освен ако съществува причина за съмнение относно точността и верността им.

(2) Когато във връзка с инвестиция в дялове на главната колективна инвестиционна схема е получена такса, комисиона или друга парична облага от захранващата колективна инвестиционна схема, от нейното управляващо дружество или от друго лице, действащо от името и за сметка на захранващата колективна инвестиционна схема или на управляващото ѝ дружество, таксата, комисионата или другата парична облага се внася в активите на захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 82. (1) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, тя уведомява незабавно комисията за всяка захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, инвестираща в нейните дялове.

(2) В случаите по ал. 1 комисията незабавно уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 83. (1) Главната колективна инвестиционна схема не начислява такси на захранващата колективна инвестиционна схема за емитиране или обратно изкупуване на дяловете им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Главната колективна инвестиционна схема своевременно осигурява достъп на захранващата колективна инвестиционна схема или на нейното управляващо дружество, на комисията или на съответния компетентен орган, когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, на депозитаря и одитора на захранващата колективна инвестиционна схема до цялата информация, която се изисква съгласно приложимото законодателство, правилата на фонда или учредителните документи.

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато захранващата колективна инвестиционна схема и главната колективна инвестиционна схема са с произход от Република България, комисията незабавно уведомява захранващата колективна инвестиционна схема или нейното управляващо дружество за всяко решение, мярка, констатирано противоречие или несъответствие с изискванията на тази глава и за всяка получена информация по чл. 61, ал. 1 и 2 по отношение на главната колективна инвестиционна схема, нейното управляващо дружество, депозитар или одитор.

(2) В случаите по ал. 1, когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, комисията уведомява съответния компетентен орган.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от Република България и комисията получи уведомление от компетентните органи на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема относно решение, мярка или констатация за противоречие или несъответствие с изискванията на чл. 58 - 67 от Директива 2009/65/ЕО или относно докладвана съгласно чл. 106, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО информация във връзка с главната колективна инвестиционна схема, нейния депозитар, одитор или управляващо дружество, комисията уведомява незабавно захранващата колективна инвестиционна схема за постъпилата информация.

Дял втори.
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Глава девета.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 86. (1) Управляващо дружество е акционерно дружество със седалище в Република България, получило лиценз при условията и по реда на този закон, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

1. управление на инвестициите;

2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

3. маркетингови услуги.

(2) Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги:

1. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) управление на дейността на национални инвестиционни фондове;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) За управляващото дружество, което предоставя услуги по ал. 2, т. 2 - 4, се прилага § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Лицензът по ал. 1 може да включва право за извършване на услугите по ал. 2. Лицензът не може да бъде издаден само за предоставяне на услугите по ал. 2, както и за предоставяне на услугите по ал. 2, т. 3 и 4, без да е разрешено предоставянето на услугите по ал. 2, т. 2.

(5) Издаденият лиценз на управляващо дружество има действие за всички държави членки.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество не може да осъществява дейност, различна от дейността, за която е получило лиценз по ал. 1 и 2 или по чл. 201.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За управляващо дружество, което управлява фонд на паричния пазар, се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващо дружество може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, без да има издаден лиценз по чл. 201, при условие че портфейлът на управлявания алтернативен инвестиционен фонд включва само финансови инструменти. Управляващо дружество може да управлява портфейл на алтернативен инвестиционен фонд по делегация, само ако притежава лиценз за допълнителните услуги по ал. 2, т. 2, като управлението е само по отношение на портфейл, включващ финансови инструменти.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество не може да предлага дяловете на предприятие за колективно инвестиране по част трета в други държави членки.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество издава само безналични акции с право на един глас.

Чл. 87. (1) (Предишен текст на чл. 87 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) При осъществяване на дейността по чл. 4, ал. 1, свързана с публичното предлагане на дяловете на колективната инвестиционна схема, както и с обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Дейността по чл. 86, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се осъществява чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "а" и ал. 2, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от управляващото дружество.

Чл. 88. Комисията може да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, при условие че лицето има право по националното си законодателство да извършва такава дейност и органът, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където лицето е регистрирано, упражнява надзор върху него на консолидирана основа. Лицето от трета държава има правата и задълженията на местно управляващо дружество, доколкото в закона не е предвидено друго.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) В случаите, когато лицензът по чл. 86, ал. 1 включва право за извършване на услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2 и управляващото дружество държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно.

Чл. 90. (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Управляващото дружество трябва да разполага с начален капитал не по-малък от левовата равностойност на 125 000 евро. Началният капитал на управляващите дружества е в съответствие с чл. 9, параграф 1, подточка "i", предложение първо от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/2033", и се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви "а" - "д" от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Управляващото дружество е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1 или 3. Собствен капитал е капитал по смисъла на чл. 9, параграф 1, подточка "i" от Регламент (ЕС) 2019/2033. Управляващото дружество е длъжно да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2019/2033 при определяне размера на собствения си капитал. Комисията е компетентен орган по прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033 по отношение на управляващите дружества.

(3) Ако управляващото дружество управлява дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, чиито активи поотделно или в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на 250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера на собствения капитал с не по-малко от 0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата между стойността на активите по баланса им и левовата равностойност на 250 000 000 евро. Изречение първо не се прилага, когато капиталът на управляващото дружество достигне левовата равностойност на 10 000 000 евро.

(4) При изчисляване на общата стойност на активите на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране по ал. 3 не се включват активите, които управляващото дружество управлява по делегация.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след доказване наличието на пълния размер на капитала.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Независимо от изискването на ал. 2 собственият капитал на управляващото дружество трябва по всяко време да бъде в размер не по-малък от сумата, изисквана в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2019/2033.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случай на съществена промяна в обема на дейността на управляващото дружество през текущата година спрямо предходната комисията по предложение на заместник-председателя може да вземе решение за коригиране на изискваната стойност по ал. 6.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За управляващото дружество, което не е извършвало дейност през цялата предходна финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения капитал се определя на базата на прогнозните постоянни общи разходи, заложени в програма за дейността, освен ако комисията по предложение на заместник-председателя е изискала корекция на разходите в програма за дейността.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Управляващото дружество определя постоянните общи разходи за целите на ал. 6 на базата на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.

(10) Управляващото дружество е длъжно да отговаря на капиталови изисквания и да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба.

(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Условията и редът за издаване на разрешение по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на управляващо дружество се определят с наредба.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) (1) При нарушение на изискванията към собствения капитал по чл. 90, ал. 2, съответно по чл. 90, ал. 6, управляващото дружество е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, като посочи и причините, довели до спадането на собствения капитал.

(2) В случаите по ал. 1 комисията по предложение на заместник-председателя може след преценка на причините, довели до спадането на собствения капитал, и при отчитане на интересите на инвеститорите да определи срок, в който дружеството да възстанови стойността на собствения си капитал до размера по чл. 90, ал. 2, съответно по чл. 90, ал. 6, или изрично да се откаже от издадения лиценз.

(3) При нарушение на някое от изискванията за ликвидност, определени в наредба, управляващото дружество е длъжно да уведоми заместник-председателя в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки за неговото отстраняване. Нарушението следва да бъде отстранено в срок до един месец от неговото извършване. Заместник-председателят в 7-дневен срок от уведомяването по изречение първо може да определи други мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, със съдържание, определено с наредба.

(2) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок, в който управляващото дружество е длъжно да ги отстрани. Член 265, ал. 3 се прилага съответно.

Чл. 93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лице, което е избрано за член на управителен или контролен орган на управляващо дружество, трябва да:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) притежава висше образование и професионален опит, необходими за управление на дейността на управляващото дружество;

2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството и да не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;

6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;

8. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014" или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

9. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;

10. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицата, ръководещи фактически дейността на управляващото дружество, трябва да имат добра репутация и опит по отношение на типа колективни инвестиционни схеми, които дружеството управлява, и да отговарят на изискванията на ал. 1. Управляващото дружество се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на изречение първо.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на управляващо дружество.

(5) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващо дружество.

(6) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват:

1. по т. 1 - с документ за професионална квалификация;

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по т. 2 - за български граждани служебно от комисията, а за чужди граждани - със свидетелство за съдимост или аналогичен документ;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) по т. 3 - 10 - с декларация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицата по ал. 1 подлежат на одобряване от комисията по предложение на заместник-председателя преди вписването им в търговския регистър, а лицата по ал. 4 - преди определянето им за представители на юридическите лица - членове на управителните и контролните органи на управляващото дружество въз основа на документи, определени с наредба. Комисията се произнася в 15-дневен срок от подаване на заявлението с приложени към него документи, удостоверяващи спазването на определените изисквания за тези лица, а когато са изискани допълнителни документи и информация - в 15-дневен срок от представянето им, съответно от изтичане на срока за предоставянето им. Комисията отказва да издаде одобрение, ако някое от лицата не отговаря на изискванията на този закон или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции.

(8) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Професионален опит по смисъла на ал. 1, т. 1 е налице, ако лицето е работило не по-малко от:

1. една година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия, или

2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) три години в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, или

3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, или

4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните активи са на стойност над 1 500 000 лв., или

5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4, или

6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, или

7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по т. 4.

(9) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията прилага принудителната административна мярка по чл. 264, ал. 1, т. 5, когато лице по ал. 1, 2, 4 и 5 престане да отговаря на изискванията на ал. 1 или 2. Управляващото дружество е длъжно в 2-месечен срок от прилагане на принудителната административна мярка да подаде заявление по ал. 7, като предложи лице, което отговаря на изискванията на този член.

Чл. 94. (1) Управляващото дружество уведомява комисията в срок три работни дни за избора на нов член на управителен или контролен орган на дружеството или за упълномощаването на друго лице, което фактически да ръководи дружеството или да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, и прилага данните и другите необходими документи по чл. 93 за лицето.

(2) Лицата по чл. 93 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства в срок три работни дни от промяната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако лице по ал. 1 или 2 не отговаря на изискванията на чл. 93, комисията по предложение на заместник-председателя може да задължи управляващото дружество по реда на чл. 264 да освободи това лице или да избере друго лице за член на съответния управителен или контролен орган на дружеството.

Глава десета.
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Чл. 95. (1) Лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество се издава от комисията.

(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. уставът и другите учредителни актове;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данни и други необходими документи за лицата по чл. 93, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на управителните или контролните органи на заявителя или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за тяхната професионална квалификация и опит;

4. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори;

5. програма за дейността, включваща най-малко описание на организационната структура на управляващото дружество;

6. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;

7. данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове;

8. писмена декларация относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

9. данни за лицата, с които управляващото дружество се явява свързано лице;

10. други документи и сведения, определени с наредба.

(3) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:

1. е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 4 - 8.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) При издаване на лиценз управляващото дружество се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За издаването на лиценза се уведомява ЕОЦКП.

Чл. 96. (1) В случаите, когато управляващото дружество иска да извършва услуги по чл. 86, ал. 2, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по чл. 95, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, както и други данни и документи, определени с наредба.

(2) Комисията може да откаже разширяване на обхвата на издаден лиценз, ако прецени, че представените от заявителя документи не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 4 - 8.

Чл. 97. (1) Комисията отказва издаването на лиценз, ако:

1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 90, ал. 1;

2. някое от лицата по чл. 93 не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

4. общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4 не осигуряват в достатъчна степен интересите на инвестиционното дружество и на другите инвеститори;

5. заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

6. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.)

7. заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

9. по нейна преценка размерът на имуществото на лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество и/или в развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати, не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

10. произходът на средствата, с които лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество, са направили вноски, не е ясен и законен;

11. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

12. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) от съдържанието на програмата за дейността или от други документи на заявителя е видно, че основната част от дейността ще бъде осъществявана на територията на друга държава членка, а искането за получаване на лиценз от комисията е с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващите дружества в държавата членка, на чиято територия заявителят възнамерява да извършва дейност;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 13 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(3) Освен в случаите по ал. 1 комисията може да откаже издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, ако прецени, че осъществяваният върху управляващото дружество надзор на консолидирана основа от съответния компетентен орган в страната по седалището му не съответства на установените в този закон изисквания.

(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(5) Отказът на комисията да издаде лиценз се мотивира писмено.

(6) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 98. (1) Никой няма право да извършва дейност като управляващо дружество, без да е получил лиценз от комисията.

(2) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на колективна инвестиционна схема.

Чл. 99. (1) (Предишен текст на чл. 99 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството с предмет на дейност - дейността по чл. 86, след като ѝ бъде представен издаденият от комисията лиценз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Лицето, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз, ако:

1. управляващото дружество не започне да извършва дейността по чл. 86, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 86, ал. 1 повече от 6 месеца;

2. управляващото дружество е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. управляващото дружество престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност;

5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) управляващото дружество не възстанови стойността на собствения си капитал или не се откаже изрично от издадения лиценз в срока по чл. 91, ал. 2;

6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за ликвидност, установени с наредба, и не предложи в 7-дневен срок от извършването на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 91, ал. 3 не отстрани нарушението;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) финансовото състояние на управляващото дружество е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

8. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) управляващото дружество и/или лица по чл. 93 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 264, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 90, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на Регламент (ЕС) 2015/2365 и на актовете по прилагането им;

9. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от осъществяваната дейност на управляващото дружество е видно, че основната част от дейността се извършва на територията на друга държава членка, а е получен лиценз от комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към управляващото дружество в другата държава членка;

10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) управляващото дружество и/или лица по чл. 93 са извършили и/или са допуснали извършването на нарушение по чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Преди отнемане на лиценза на управляващо дружество с произход от Република България, което управлява колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза.

(4) Управляващото дружество може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.

(5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда - за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Управляващо дружество няма право да извършва дейността по чл. 86 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За управляващото дружество се прилага съответно чл. 32 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващо дружество, което се отказва от лиценза си и е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4, към уведомлението за решението за отказ от лиценз представя план за уреждане на отношенията си с клиентите. Комисията отнема лиценза на дружеството след представянето на документи, доказващи уреждането на тези отношения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващо дружество, което е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2 - 4, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на управляващото дружество и представя на комисията документи, доказващи уреждането на тези отношения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Отписването на дружеството от търговския регистър е допустимо само след уреждане на отношенията на управляващото дружество с неговите клиенти, за което комисията уведомява Агенцията по вписванията.

Чл. 102. (1) Управляващо дружество може да се прекратява само с разрешение на комисията.

(2) Управляващо дружество може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са управляващи.

(3) Условията и редът за издаване на разрешението за прекратяване и преобразуване се определят с наредба.

Глава единадесета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 103. (1) Управляващото дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на управляваната колективна инвестиционна схема, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в този закон, в актовете по прилагането му, в устава на инвестиционното дружеството, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Управляващото дружество е длъжно да спазва правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема, когато извършването на тези действия му е възложено.

Чл. 104. (1) Управляващите дружества, получили разрешение да управляват колективна инвестиционна схема, са длъжни по всяко време по отношение на дейността по управление на тази схема да:

1. поддържат стабилна административна и счетоводна организация и техническо оборудване, позволяващи да се осигури автономно управление на портфейлите на колективните инвестиционни схеми;

2. разполагат с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до личните сделки на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на управляващото дружество;

3. изготвят правила за съхранение на информацията и отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността ѝ, страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема и действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания;

4. гарантират, че активите на управляваните колективни инвестиционни схеми са инвестирани в съответствие с устава, съответно с правилата или учредителните документи на тези схеми и с разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му;

5. са организирани и структурирани така, че да свеждат до минимум риска от накърняване интересите на колективните инвестиционни схеми, които управляват, или на клиентите поради конфликт на интереси между управляващото дружество и неговите клиенти, между двама от неговите клиенти, между един от клиентите и дадена колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява, или между две управлявани от него колективни инвестиционни схеми;

6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) прилагат и осигуряват адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на управляващото дружество за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му;

7. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) поддържат организация за разглеждане на жалби, постъпили в управляващото дружество.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Управляващите дружества, които имат лиценз да предоставят услугите по чл. 86, ал. 2, т. 2, не могат да инвестират целия или част от портфейла на клиента в дялове на колективни инвестиционни схеми или национални инвестиционни фондове, които те управляват, без да са получили предварителното одобрение от него.

(3) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2 се определят с наредба.

Чл. 105. (1) Управляващото дружество е длъжно да:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) полага грижата на добър търговец, осъществява задълженията си честно, справедливо, професионално, независимо и единствено в интерес на колективните инвестиционни схеми, които управлява, и на интегритета на пазара;

2. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното извършване на дейността им;

4. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да гарантира, че колективните инвестиционни схеми, които управлява, са третирани справедливо;

5. се съобразява с всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на инвеститорите и на интегритета на пазара.

(2) Допълнителните изисквания във връзка с изпълнение на задълженията по ал. 1, включително действията, които управляващото дружество следва да предприема с цел откриване, предотвратяване, управление и/или оповестяване на конфликт на интереси, както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликт на интереси, съществуването на които може да навреди на интересите на колективните инвестиционни схеми, които управлява, се определят с наредба.

Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) (1) Управляващо дружество, което при осъществяване на дейността по чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 инвестира в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, приема и публикува политика за ангажираност, както и информация за изпълнението ѝ.

(2) В политиката за ангажираност управляващото дружество посочва начина, по който включва в своята инвестиционна стратегия ангажираността на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява. В политиката за ангажираност управляващото дружество описва:

1. наблюдението на съответните аспекти в дейността на дружествата, в които инвестира за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, включително стратегия, финансови и нефинансови резултати и риск, капиталова структура и социално въздействие, въздействие върху околната среда и корпоративно управление;

2. осъществяването на комуникация с дружествата, в които инвестира;

3. упражняването на правото на глас и на други права, свързани с акциите, включително прилаганите критерии за незначително гласуване поради предмета на гласуването или размера на дяловото участие в дружеството;

4. сътрудничеството с другите акционери и общуването със съответните заинтересовани страни в дружествата, в които инвестира;

5. управлението на реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани с акционерното участие в дружествата, в които инвестира.

(3) Управляващото дружество ежегодно публикува информацията за изпълнение на политиката за ангажираност, която съдържа:

1. общо описание на начина на гласуване;

2. обяснение на най-важните гласувания;

3. информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на колективната инвестиционна схема, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите по ал. 2, т. 3.

(4) Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения, се публикува в 7-дневен срок от вземане на съответното решение.

(5) Управляващото дружество може да вземе решение да не приема политика за ангажираност, като публикува подробни мотиви за това в срока по ал. 4.

(6) Управляващото дружество може да вземе решение да не спазва някое от изискванията по ал. 2, съответно ал. 3, като публикува подробни мотиви за това в срока по ал. 4.

(7) Информацията по ал. 3 се публикува в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас, като информацията трябва да остане достъпна до следващото публикуване.

(8) Информацията по ал. 1 - 6 се публикува на интернет страницата на управляващото дружество и достъпът до нея е безплатен.

Чл. 105б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) (1) Управляващо дружество, което е сключило договор за управление на портфейл, включително чрез колективна инвестиционна схема, с лице по чл. 197а, ал. 1 от Кодекса за застраховането или с лице по смисъла на чл. 2, буква "д" от Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (ОВ, L 184/17 от 14 юли 2007 г.), регистрирано или лицензирано в друга държава членка, е длъжно ежегодно да предоставя на лицето информация как инвестиционната стратегия на управляващото дружество и изпълнението ѝ съответстват на сключения договор и как допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на активите на лицето.

(2) Информацията по ал. 1 включва докладване за основните съществени средносрочни и дългосрочни рискове, свързани с инвестициите, за състава на портфейла, за обращаемостта на активите и разходите, свързани с обращаемостта на активите, за използването на упълномощени съветници по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за целите на дейностите по ангажираност и тяхната политика за предоставяне на ценни книжа в заем и начина, по който тя се прилага, за да се изпълнят дейностите по ангажираността, ако това е приложимо, особено по време на общите събрания на дружествата, в които е инвестирано.

(3) Информацията по ал. 1 включва и информация за това дали и как управляващото дружество взема инвестиционни решения въз основа на оценка на средносрочните и дългосрочните резултати на дружеството, в което е инвестирано, включително нефинансовите резултати, както и за това дали и какви конфликти на интереси са възникнали във връзка с дейностите по ангажираността и за начина, по който управляващото дружество ги е разрешило.

(4) Информацията по ал. 1 се оповестява заедно с годишния финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 1, съответно заедно с последния отчет по чл. 85, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти за съответната година.

(5) При изпълнение на политиката за ангажираност управляващото дружество спазва разпоредбите на чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 105, ал. 1, т. 4.

Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Управляващо дружество може да сключи договор, с който да делегира на трето лице функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4, при спазване на следните изисквания:

1. уведомява комисията най-късно до края на работния ден, следващ сключването на договор с трето лице, относно сключването и съществените условия на договора;

2. сключването на договор с трето лице не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър интерес на инвеститорите;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) не може да сключва договор с трето лице, чиито интереси могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд, чиято дейност то управлява;

4. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицата, ръководещи управляващото дружество, да осъществяват по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получават периодично и/или при поискване информация от това лице;

5. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, създаващи възможност за лицата, ръководещи управляващото дружество, да дават по всяко време допълнителни указания на насрещната страна по договора и едностранно да го прекратяват без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите;

6. третото лице трябва да разполага с необходимите технически и организационни възможности и квалифицирани служители, за да изпълнява делегираните функции и действия;

7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) възможността да се делегират функции и действия трябва да е изрично предвидена в проспекта на колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд;

8. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) делегирането на функции не може да бъде в степен, в която управляващото дружество вече не може да се смята за такова по отношение на съответната колективна инвестиционна схема или национален инвестиционен фонд или по начин, по който ще изпълнява функции само по приемане и предаване на информация.

(2) Комисията незабавно предоставя информацията по ал. 1, т. 1 на компетентните органи на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, за чиито дялове са делегирани функции и действия по продажбата и обратното изкупуване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато делегирането на функции и действия по ал. 1 се отнася до управление на инвестициите, трябва да бъдат спазени следните допълнителни изисквания:

1. делегирането се извършва в съответствие с критерии за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващото дружество;

2. третото лице, на което се делегират функции, трябва да е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и да подлежи на надзор за спазване на изискванията за осъществяване на дейност;

3. да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице, когато се делегират функции по управление на инвестициите на лице от трета държава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Делегиране на функции по ал. 3 се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от комисията по предложение на заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Комисията се произнася по реда на чл. 18, ал. 2 - 6.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Делегирането на функции и действия по ал. 1 не освобождава управляващото дружество, съответно депозитаря, от отговорностите по договора за управление, съответно по договора за депозитарни услуги.

(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Допълнителни изисквания във връзка с делегирането на функции по ал. 1 извън тези по ал. 3 се определят с наредба.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Споразумението между колективна инвестиционна схема и контрагент във връзка със суап за обща доходност или други деривативни финансови инструменти със същите характеристики следва да се разглежда като делегиране на функциите по управление на инвестициите съгласно ал. 3, когато контрагентът има правомощия за вземане на решения относно състава или управлението на инвестиционния портфейл на колективна инвестиционна схема или за базисните експозиции на дериватните финансови инструменти.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) За управляващото дружество се прилага § 4, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Управляващото дружество приема и прилага политика, която обхваща всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, които заплаща на следните категории персонал в случай че с професионалната си дейност те оказват съществено влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми:

1. служителите на ръководни длъжности;

2. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;

3. служителите, изпълняващи контролни функции;

4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Възнагражденията по ал. 1 не включват допълнителни плащания или облаги, които са част от обща недискреционна политика, която се отнася за цялото управляващо дружество, и които не поощряват поемането на рискове.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Политиката за възнагражденията по ал. 1 насърчава разумното и ефективното управление на риска на управляващото дружество и не поощрява поемане на риск, несъответен на рисковите профили, правилата или учредителните документи на управляваните колективни инвестиционни схеми, както и не засяга изпълнението на задължението на управляващото дружество да действа в най-добър интерес на колективната инвестиционна схема.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При изготвянето и прилагането на политиката за възнагражденията по ал. 1 управляващото дружество спазва следните изисквания, съобразени с размера и организацията на управляващото дружество, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му:

1. политиката за възнагражденията съответства на принципите за разумно и ефективно управление на риска и го насърчава, като не поощрява поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили, устава, правилата или учредителните документи на управляваните колективни инвестиционни схеми;

2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на управляващото дружество и на управляваните колективни инвестиционни схеми или на инвеститорите в тях и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси;

3. възнагражденията на лицата по ал. 1, т. 1, изпълняващи функции в областта на управлението на риска и нормативното съответствие, се контролират пряко от комитета по възнагражденията, в случай че има създаден такъв комитет в управляващото дружество;

4. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които тези лица контролират;

5. когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответната колективна инвестиционна схема, рисковия ѝ профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество, като оценката на индивидуалните резултати се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели;

6. оценката на резултатите е част от оценъчен процес, обхващащ период от няколко години, съобразен с периода на държане, препоръчан на инвеститорите в колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващото дружество, с цел да се гарантира, че оценяването се основава на по-дългосрочни резултати на колективната инвестиционна схема и рисковия ѝ профил, както и че фактическото изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в същия период;

7. гарантирано променливо възнаграждение се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата година, следваща назначаването им;

8. определя се подходящото съотношение между постоянното и променливото възнаграждение, като постоянното възнаграждение да представлява достатъчно висок дял от цялото възнаграждение и да позволява прилагането на гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност променливо възнаграждение да не се изплаща;

9. плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са определени по начин, който да не насърчава неуспеха;

10. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове;

11. в зависимост от правно-организационната форма на колективната инвестиционна схема и нейния устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото възнаграждение се състои от дялове или акции от съответната колективна инвестиционна схема или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични инструменти със стимули със същата ефективност като останалите инструменти, като този праг може да бъде по-нисък, ако управлението на колективната инвестиционна схема представлява по-малко от 50 на сто от общия портфейл, управляван от управляващото дружество;

12. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) инструментите по т. 11 са обект на подходяща политика за задържане, целяща постигане на съответствие между стимулите и интересите на управляващото дружество, управляваните колективни инвестиционни схеми и притежателите на дялове, като политиката за задържане се прилага както по отношение на неразсрочената част, така и по отношение на разсрочената част от променливото възнаграждение по т. 13;

13. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност три години в зависимост от периода на държане, препоръчан на инвеститорите в съответната колективна инвестиционна схема, и в съответствие с естеството на рисковете на съответната схема; възнаграждението се изплаща пропорционално във времето, а при особено голям размер на променливото възнаграждение изплащането на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва;

14. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща единствено ако е съобразено с цялостното финансово състояние на управляващото дружество и е оправдано от гледна точка на резултатите на организационното звено, в което работи лицето, на съответната колективна инвестиционна схема и на съответния служител, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати на управляващото дружество или на съответната колективна инвестиционна схема общият размер на променливото възнаграждение се намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение;

15. политиката във връзка с обезщетения при пенсиониране трябва да съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на управляващото дружество и на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, като при напускане на служител преди пенсиониране обезщетението при пенсиониране се задържа от управляващото дружество под формата на инструменти по т. 11 за срок 5 години, а при достигане на пенсионна възраст от служител обезщетението при пенсиониране се изплаща под формата на инструменти по т. 11, които служителят няма право да прехвърля за срок 5 години;

16. служителите се задължават да не използват лични стратегии за ограничаване на риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им;

17. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които допускат заобикалянето на посочените в т. 1 - 16 изисквания.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Изискванията по ал. 4 се прилагат за облаги от всякакъв вид, изплащани от управляващото дружество, за всички суми, изплащани пряко от колективните инвестиционни схеми, включително такси за постигнати резултати, и за всяко прехвърляне на дялове или акции от колективни инвестиционни схеми в полза на лицата по ал. 1, както и на всеки друг служител, чието общо възнаграждение е съпоставимо с възнагражденията на лицата по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Управляващото дружество може да не прилага изискванията по ал. 4, т. 11 - 13 за лицата по ал. 1, ако общият размер на годишното променливо възнаграждение на съответното лице не превишава 30 на сто от общото му постоянно възнаграждение и не превишава 30 000 лв.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Политиката за възнагражденията по ал. 1 се приема от управителния орган на управляващото дружество. Членовете на управителния орган на управляващото дружество, на които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнагражденията, извършват периодичен преглед за спазването на изискванията по ал. 4 най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 30 дни от края на календарната година, за която се извършва прегледът, като отговарят и следят за тяхното прилагане.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага на централен и независим вътрешен преглед от отдела за нормативно съответствие най-малко веднъж годишно, но не по-късно от 90 дни от края на календарната година, за която се извършва прегледът.

(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) За целите на този член постоянни възнаграждения са всички плащания или други облаги, които са определени предварително и не зависят от постигнатия резултат. За целите на този член променливи възнаграждения са всички допълнителни плащания или други облаги, които се определят и изплащат в зависимост от постигнатия резултат или от други договорно определени условия.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Други изисквания към дейността на управляващите дружества, в т.ч. към политиката за възнагражденията, лицата, за които се отнася, и нейното оповестяване, към общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата по чл. 95, ал. 2, т. 6 и към физическите лица, работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и ликвидност се определят с наредба на комисията.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При поискване комисията предоставя на ЕОЦКП информация за политиките за възнагражденията на управляващите дружества и практиките им за тяхното прилагане.

Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) (1) Управляващо дружество, което е значимо по размер, организация, естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните колективни инвестиционни схеми, създава комитет по възнагражденията. Комитетът по възнагражденията се създава по начин, който осигурява извършването на компетентна и независима преценка на политиката за възнагражденията по чл. 108, ал. 1 и практиката на управляващото дружество по прилагането ѝ, както и на въведените стимули за управление на риска.

(2) Комитетът по възнагражденията се състои от членовете на управителния орган на управляващото дружество, на които не е възложено управлението, като един от тях е негов председател.

(3) Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията, включително за онези от тях, които влияят върху риска и управлението на риска на управляващото дружество или на управляваните колективни инвестиционни схеми.

(4) При вземането на решения комитетът по възнагражденията отчита дългосрочния интерес на инвеститорите и другите заинтересовани лица, както и обществения интерес.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Критериите за определяне на значимите управляващи дружества за целите на изискванията към политиката на възнагражденията се уреждат с наредбата по чл. 108, ал. 10.

Дял трети.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Глава дванадесета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел I.
Извършване на дейност от управляващо дружество с произход от Република България на територията на друга държава членка

Чл. 109. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в приемаща държава членка, трябва предварително да уведоми за това комисията. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в една приемаща държава членка, се смятат за един клон.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да създаде клон;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, както и организационната структура на клона, включително правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване правата на инвеститори от приемащата държава членка;

3. адреса в приемащата държава членка, на който могат да бъдат получавани документи;

4. имената на лицата, отговорни за управлението на клона.

(3) Комисията предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването ѝ, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец от получаването им, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Комисията може да откаже в рамките на срока по ал. 3 да предостави информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка с мотивирано решение, ако административната структура или финансовото състояние на управляващото дружество не осигуряват интересите на инвеститорите. Управляващото дружество се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок. Решението за отказ подлежи на обжалване пред Административния съд - София област.

(5) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/84 от 15 декември 2010 г.) за броя и характера на случаите, в които се е произнесла с отказ по ал. 4.

(6) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема в приемащата държава членка, комисията прилага към документацията, изпратена на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка, атестация, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(7) Управляващото дружество може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава членка след получаване на уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, съответно след изтичане на два месеца от уведомяването по реда на ал. 3, ако в този срок не е получило уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка.

(8) Управляващото дружество, което е създало клон на територията на приемаща държава членка, уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в данните и документите по ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната. Алинеи 4 и 7 се прилагат съответно.

(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Когато установи, че в резултат на промяна в данните и документите по ал. 2 управляващото дружество ще престане да отговаря на изискванията на този закон, комисията уведомява писмено управляващото дружество в срок до 15 работни дни от получаването на уведомлението по ал. 8, че промяната не следва да се извършва. Комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава за обстоятелствата по изречение първо.

(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) При промяна в данните и документите по ал. 2, извършена след изпращане на уведомлението по ал. 9, в резултат на която управляващото дружество не отговаря на изискванията на този закон, комисията предприема съответните мерки по този закон и Закона за Комисията за финансов надзор. Комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава за предприетите по изречение първо мерки.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 6, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности - за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) На територията на приемащата държава членка управляващото дружество спазва приложимите правила на тази държава членка, съответстващи на правилата по чл. 105.

Чл. 110. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията ѝ, предварително уведомява за това комисията.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да извършва дейност;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване на правата на инвеститори от приемащата държава членка.

(3) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема на територията на приемащата държава членка, комисията прилага към документите по ал. 2 атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(4) Комисията предоставя информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка в срок един месец от получаването ѝ, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.

(5) Управляващото дружество може да започне дейност на територията на приемащата държава членка, след като бъде уведомено за предоставянето на информацията по ал. 4 от комисията.

(6) В случай че управляващото дружество възложи продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми на трето лице на територията на приемащата държава членка, то предварително уведомява за това комисията.

(7) Управляващото дружество спазва правилата по чл. 105.

(8) Управляващото дружество уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в програмата по ал. 2, т. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(9) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 3, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

Чл. 111. Когато управляващо дружество иска да предлага, без да създава клон, дяловете на колективна инвестиционна схема, която управлява в държава членка, различна от държавата членка по произход на колективна инвестиционна схема, без упражняването на други дейности или услуги, се прилага глава тринадесета.

Раздел II.
Извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка

Чл. 112. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО от съответния компетентен орган на тази държава, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в Република България, се смятат за един клон.

Чл. 113. (1) В срок два месеца от получаването на информация със съдържанието по чл. 109, ал. 2 и атестация със съдържанието на чл. 109, ал. 6 за управляващо дружество от друга държава членка, което възнамерява да създаде клон на територията на Република България, комисията предприема действия по подготовка за осъществяване на надзор върху управляващото дружество в рамките на своята компетентност.

(2) Управляващото дружество от друга държава членка може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на Република България след получаване на уведомление от комисията, съответно след изтичане на срока по ал. 1, ако в този срок не получи уведомление.

(3) Управляващото дружество от друга държава членка, което е създало клон и извършва дейност по реда на ал. 2, уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по чл. 109, ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(4) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията.

(5) Управляващото дружество от друга държава членка, което упражнява дейност чрез клон на територията на Република България, спазва правилата по чл. 105.

Чл. 114. (1) Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което възнамерява да извършва дейност в Република България при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на територията ѝ, може да започне да извършва дейност, след като комисията получи информация от съответния компетентен орган относно програмата за дейността на управляващото дружество в страната.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа и подробности за всяка схема за компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите, в която управляващото дружество участва.

(3) Когато управляващо дружество от друга държава членка желае да упражнява дейност по управление на портфейл, съответният компетентен орган на държавата членка прилага към програмата за дейността атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(4) Управляващото дружество от друга държава членка уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(5) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията, включително за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности - за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(6) Управляващо дружество от друга държава членка, което упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва правилата по чл. 105.

Раздел III.
Приложимо право при извършване на дейност на територията на друга държава членка от управляващо дружество с произход от Република България чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 115. Комисията осъществява надзор над управляващите дружества, на които е издала лиценз, независимо дали те осъществяват дейност в друга държава членка чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, без да нарушава предвидените в Директива 2009/65/ЕО разпоредби, които възлагат отговорност на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка.

Чл. 116. (1) Управляващо дружество с произход от Република България, което упражнява дейност по управление на портфейл в друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва разпоредбите на този закон, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за разкриване на информация на управляващото дружество.

(2) Комисията осъществява надзор за спазване на правилата по ал. 1.

Чл. 117. (1) Управляващото дружество спазва правилата в държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема относно учредяването и дейността на колективната инвестиционна схема и по-конкретно правилата, отнасящи се до:

1. учредяването и предоставянето на разрешение за колективна инвестиционна схема;

2. емитирането и обратното изкупуване на дялове;

3. инвестиционната политика и ограничения, включително изчисляването на общата експозиция и ливъридж;

4. ограниченията върху получаването и отпускането на заеми и извършването на къси продажби;

5. оценката на активите и отчетността на колективната инвестиционна схема;

6. изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, отстраняване на допуснати грешки в изчисляването на нетната стойност на активите и съответната компенсация за инвеститорите;

7. разпределението или реинвестирането на приходите;

8. изискванията за разкриване на информация за колективната инвестиционна схема, включително проспекти, ключовата информация за инвеститорите и финансовите отчети;

9. режима за предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема;

10. взаимоотношенията с притежателите на дялове;

11. преобразуването на колективна инвестиционна схема;

12. ликвидацията на колективна инвестиционна схема;

13. съдържанието на регистъра на притежателите на дялове - когато е приложимо;

14. таксите за разрешения и надзор по отношение на колективните инвестиционни схеми, и

15. упражняването на правото на глас и други права на притежателите на дялове, свързани с т. 1 - 13.

(2) Управляващото дружество изпълнява задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната инвестиционна схема или в учредителните ѝ актове, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с приложимото законодателство на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема.

(3) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата ѝ, съответно в устава и в проспекта или в учредителните документи на дружеството, както и в задълженията, установени в проспекта.

(4) Комисията отговаря за осъществяването на надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото дружество така, че те да бъдат в състояние да изпълняват задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички колективни инвестиционни схеми, които управлява.

Раздел IV.
Приложимо право при извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 118. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което упражнява дейността по управление на портфейл на територията на Република България чрез създаване на клон или съгласно свободата на предоставяне на услуги, спазва правилата на държавата членка по произход, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за отчитане на управляващото дружество.

Чл. 119. (1) Управляващото дружество спазва разпоредбите на чл. 117, ал. 1 относно учредяването и дейността на колективна инвестиционна схема.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество изпълнява задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната инвестиционна схема или в учредителните ѝ актове, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с чл. 117, ал. 1 и чл. 118.

(3) Комисията осъществява надзор за спазване изискванията на ал. 1 и 2.

(4) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата ѝ, съответно в устава или в учредителните документи на дружеството, както и със задълженията, установени в проспекта.

Раздел V.
Управление на колективна инвестиционна схема с произход от Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващо дружество с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО и което иска да управлява колективна инвестиционна схема с произход от Република България, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което прилага следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) писмен договор с депозитар по чл. 35;

2. информация за режима за делегиране относно функциите по управление и администриране на инвестициите по чл. 86, ал. 1;

3. атестация от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество в съответствие с чл. 113, ал. 1 или чл. 114, ал. 3.

(2) Ако управляващото дружество вече управлява друга колективна инвестиционна схема от същия вид в Република България, то представя справка за вече подадените документи по ал. 1, относими към новата колективна инвестиционна схема.

(3) С цел да се обезпечи спазването на приложимите правила по отношение на управляващото дружество, осъществяващо дейността по ал. 1, за спазването на които отговаря комисията, тя може да поиска от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество да ѝ предоставят в срок 10 работни дни от изпращане на искането разяснения или информация относно документите по ал. 1 и атестацията по ал. 1, т. 3 дали видът колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение, влиза в обхвата на разрешението на управляващото дружество.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 4 - 6 и 8.

(5) Управляващото дружество уведомява комисията за всяка последваща съществена промяна в документите по ал. 1.

Чл. 121. (1) Комисията може да отхвърли заявлението на управляващото дружество, ако то:

1. не спазва приложимите правила по чл. 119;

2. няма разрешение от компетентния орган на държавата членка по произход да управлява вида колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение;

3. не е предоставило документите по чл. 120, ал. 1.

(2) Преди да отхвърли заявлението, комисията се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

Раздел VI.
Управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка от управляващо дружество с произход от Република България

Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Управляващото дружество предприема мерките по чл. 130, ал. 1 за осигуряване на възможности за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, обратното им изкупуване и предоставяне на информацията на инвеститора.

(2) Управляващото дружество е длъжно да разполага с подходящи процедури и мерки, гарантиращи обработването по подходящ начин на жалби от инвеститори, както и че няма ограничения за инвеститорите да упражняват правата си. Тези мерки трябва да позволяват на инвеститорите да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на тяхната държава членка.

(3) Управляващото дружество установява подходящи процедури и мерки за предоставяне на информация при поискване от обществеността и комисията.

Чл. 123. Комисията в срок 10 работни дни от получаване на искане от компетентен орган на държава членка, до когото управляващо дружество с произход от Република България е подало заявление да управлява колективна инвестиционна схема с произход от тази държава, му предоставя разяснения или информация по приложените към заявлението документи и по изготвената от комисията по чл. 109, ал. 6 атестация дали видът колективна инвестиционна схема, която дружеството желае да управлява, попада в обхвата на видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява съгласно издадения от комисията лиценз.

Раздел VII.
Надзорна дейност при извършване на дейност от управляващо дружество на презгранична основа чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 124. (1) Комисията може да изисква за статистически цели всяко управляващо дружество с произход от друга държава членка, извършващо дейност чрез клон, периодично да предоставя информация за дейностите, упражнявани в Република България.

(2) Комисията може да изисква от управляващото дружество с произход от друга държава членка, осъществяващо дейност на територията на Република България чрез учредяване на клон или по реда на свободно предоставяне на услуги, да ѝ предоставя информацията, необходима за осъществяване на надзора за спазването на приложимите правила, за които комисията осъществява надзор.

(3) Управляващото дружество с произход от друга държава членка, което управлява колективна инвестиционна схема с държава по произход Република България, е длъжно да гарантира, че процедурите и мерките, посочени в чл. 122, позволяват на комисията да получава информацията по ал. 2 направо от управляващото дружество.

(4) Когато установи, че управляващо дружество с произход от друга държава членка, което извършва дейност чрез клон или съгласно свободното предоставяне на услуги на територията на Република България, нарушава някое от правилата, за чието спазване комисията отговаря, тя изисква от съответното управляващо дружество да преустанови това нарушение и информира компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

(5) Когато управляващото дружество по ал. 4 откаже да предостави на комисията изисканата информация или не вземе необходимите мерки за преустановяване на установеното нарушение, комисията информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато въпреки взетите от компетентните органи мерки за предоставяне на исканата информация, съответно за преустановяване на нарушението, за които комисията е своевременно уведомена, или поради факта че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава членка, управляващото дружество продължава да отказва да предостави информацията, изискана от комисията съгласно ал. 2, или да нарушава този закон и актовете по прилагането му, комисията може:

1. след като информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, да приложи необходимите мерки за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности и доколкото е необходимо за предотвратяване осъществяването от страна на управляващото дружество на дейност на територията на Република България;

2. да отнесе въпроса пред ЕОЦКП, ако прецени, че компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество не са предприели подходящите мерки.

(7) Когато услугата, предоставяна на територията на Република България, представлява управление на колективна инвестиционна схема, комисията може да изиска управляващото дружество да прекрати управлението на тази колективна инвестиционна схема.

(8) Преди да се приложи процедурата, предвидена в ал. 5 и 6, комисията може при спешност да наложи превантивна мярка, необходима за защита на интересите на инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги, като информира Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи на другите засегнати държави членки в най-кратки срокове. Комисията по искане на Европейската комисия отменя или изменя мярката.

Чл. 125. Комисията при поискване предоставя консултация на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, преди да отнемат разрешението, съответно лиценза на управляващото дружество и взема подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите. Тези мерки могат да включват решения, които да предотвратят извършването на нови сделки от страна на управляващото дружество на територията на Република България.

Чл. 126. (1) Когато управляващо дружество с произход от Република България наруши правилата, за спазването на които отговарят компетентните органи на приемащата държава членка, и въпреки отправено искане от тези органи не преустанови нарушението, след като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка, комисията е длъжна да предприеме в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното управляващо дружество да предостави информацията, изискана от приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. Комисията информира компетентния орган на приемащата държава членка за предприетите мерки.

(2) Комисията със съдействието на съответните държавни органи осигурява възможност на територията на Република България на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете за предприети срещу тях мерки от компетентните органи на приемащата държава членка.

Чл. 127. (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията съобщава на Европейската комисия и ЕОЦКП броя и характера на случаите, в които е отказала разрешение по реда на чл. 109, ал. 4, отхвърлила е заявление по чл. 121, ал. 1 или е предприела мерки съгласно чл. 124, ал. 6 и 7.

Глава тринадесета.
ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел I.
Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България

Чл. 128. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка може да предлага дяловете си на територията на Република България, след като компетентният орган на тази държава членка уведоми комисията.

(2) Уведомлението се извършва с препращане на изготвеното от колективната инвестиционна схема нотификационно писмо, придружено с атестация, издадена от компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, удостоверяваща съответствието на схемата с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО.

(3) Нотификационното писмо съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете на колективната схема на територията на Република България, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции, а в случаите по чл. 111 - и информация, че дяловете ще се предлагат от управляващото схемата дружество, и към него се прилагат:

1. учредителните документи на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет на български или английски език, преведени съгласно чл. 131, ал. 2;

2. документът с ключова информация за инвеститорите на български език, преведен съгласно чл. 131, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Нотификационното писмо съдържа адреса, както и другата информация, необходима за издаването на фактура или за съобщаването на приложимите такси за надзор на комисията, както и информация относно мерките по чл. 130, ал. 1.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията не може да изисква други допълнителни документи, сертификати или информация освен посочените в ал. 2 - 4.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Нотификационното писмо и атестацията се предоставят на английски език, освен ако е налице споразумение между Република България и държавата членка по произход на колективната схема тези документи да се предоставят на официалните езици на двете държави.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Правилата за предлагане на територията на Република България на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, установени в този раздел, се прилагат и при предлагане на дялове на отделни инвестиционни подфондове на колективна инвестиционна схема.

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.)

Чл. 130. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, предприема необходимите мерки с цел осигуряване на:

1. обработването на нарежданията за записване, обратно изкупуване и извършване на други плащания към притежателите на дялове в съответствие с условията, установени в документите, които се изискват съгласно глава седма;

2. предоставянето на информация на инвеститорите за начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по т. 1 и получени сумите при обратното изкупуване;

3. улесняване упражняването на правата на инвеститорите и на достъпа до информацията, процедурите и мерките по чл. 122 във връзка с тези права;

4. достъпа на инвеститорите до изискваните съгласно глава седма информация и документи с цел запознаване или получаване на копие от тях;

5. предоставяне на траен носител на информацията по т. 1 - 4 на притежателите на дялове;

6. лице за контакт за осъществяване на комуникация с комисията.

(2) Колективната инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, може да изпълнява мерките по ал. 1 чрез възлагане на трето лице или по друг начин, който се реализира без физическо присъствие на територията на Република България.

(3) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, осигурява изпълнението на мерките по ал. 1, включително чрез използването на електронни средства, на български език, пряко и/или чрез възлагане на определено от нея трето лице. Изпълнението на мерките по ал. 1 може да бъде възложено на трето лице, ако са спазени следните условия:

1. третото лице подлежи на надзор във връзка с изпълнението на мерките по ал. 1, които са му възложени от колективната инвестиционна схема;

2. сключен е писмен договор между колективната инвестиционна схема и третото лице, в който са посочени кои от мерките по ал. 1 няма да се изпълняват пряко от колективната инвестиционна схема и задължението на колективната инвестиционна схема да предостави цялата необходима информация и документи на третото лице за изпълнение на мерките по ал. 1.

Чл. 131. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка предоставя на инвеститорите в Република България цялата информация и документи, достъп до които имат инвеститорите в държавата членка по нейния произход, по начин, по който те се предоставят съгласно глава седма.

(2) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на инвеститорите в Република България на български език, а всяка друга информация може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема на български или английски език. Преводът на документа с ключова информация за инвеститорите и на всяка друга информация трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

(3) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна последваща промяна и актуализация.

Чл. 132. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка публикува по подходящ начин информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си на територията на Република България с честота, определена в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в държавата членка по произход.

(2) Колективната инвестиционна схема уведомява комисията за честотата и начина, по който публикува информацията по ал. 1.

Чл. 133. Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка при извършване на дейност на територията на Република България може да използва същото позоваване на правната форма ("инвестиционно дружество" или "договорен (взаимен) фонд"), което използва в държавата членка по произход.

Чл. 134. (1) Контролът за спазване изискванията на чл. 130 - 132, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО и са приложими към дейността на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България, се осъществява от комисията.

(2) Когато са налице достатъчно данни, уличаващи за нарушение на задълженията на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, произтичащи от разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, контролът за спазването на които не е от компетентността на комисията, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход на схемата.

(3) В случай че мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, са недостатъчни, неподходящи или ненавременни, поради което всяко последващо предлагане на дялове на колективната инвестиционна схема застрашава или уврежда интересите на инвеститорите в Република България, комисията може да предприеме едно от следните действия:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, да приложи подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите, включително да спре предлагането на дялове на схемата на територията на Република България; комисията незабавно информира Европейската комисия и ЕОЦКП за приложените мерки;

2. да отнесе случая до Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Когато компетентният орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, която извършва дейност на територията на Република България, уведоми комисията за взето решение за отнемане на разрешение или за приложена мярка за спиране на емитирането или обратното изкупуване или откупуването на дяловете на колективната инвестиционна схема, която се управлява от управляващо дружество с произход от Република България, комисията може да приложи мерките по чл. 264 и да наложи административно наказание по чл. 273 спрямо управляващото дружество за нарушаване разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му във връзка с дейността на управляващото дружество.

Чл. 135а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, може да оттегли уведомлението за тяхното предлагане, включително, когато е приложимо, да оттегли уведомлението за предлагането на съответните класове акции, за които е изпратено уведомление съгласно чл. 128, ал. 1, ако са спазени следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове, освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни, която е отправена, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори на територията на Република България, чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване предлагането на дялове в Република България е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на колективни инвестиционни схеми, включително по електронен път;

3. всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагане, за да се предотврати ново или последващо, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението за оттегляне на предлагането от страна на колективната инвестиционна схема, което компетентният орган на държавата членка по нейния произход предава на комисията.

(2) Информацията, посочена в ал. 1, т. 1 и 2, се представя на български език и в нея ясно са описани последиците за инвеститорите, ако те не приемат предложението за обратното изкупуване на своите дялове.

(3) Колективната инвестиционна схема с произход от друга държава членка прекратява всяко ново или последващо, пряко или непряко предлагане или продажби на дяловете си, за които е оттеглено уведомлението, считано от датата на оттеглянето му.

(4) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която прекрати предлагането на дяловете си на територията на Република България, продължава да предоставя на инвеститорите, които са запазили инвестицията си, и на комисията информацията, изисквана съгласно глава седма и чл. 131.

(5) В случаите по ал. 4 колективната инвестиционна схема с произход от друга държава членка може да използва всички електронни или други информационни средства за комуникация от разстояние, при условие че тези информационни и комуникационни средства са достъпни за инвеститорите на български език.

(6) По отношение на колективната инвестиционна схема от друга държава членка, която прекрати предлагането на дяловете си на територията на Република България по реда на този член, комисията продължава да упражнява правомощията, предвидени в този закон и актовете по прилагането му, след датата на получаване на цялата информация по ал. 7 с изключение на правомощията, свързани с изискванията, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2019/1156.

(7) Комисията получава от компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема информация за всички промени в документите по чл. 128.

Раздел II.
Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от Република България на територията на друга държава членка

Чл. 136. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която възнамерява да предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предварително изпраща на комисията нотификационно писмо, което съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете в приемащата държава членка, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции, а в случаите на чл. 111 - и информация, че дяловете ще се предлагат от управляващото схемата дружество.

(2) Към нотификационното писмо се прилагат:

1. уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет, преведени съгласно чл. 137, ал. 3;

2. документът с ключова информация за инвеститорите, преведен съгласно чл. 137, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Нотификационното писмо съдържа адреса, както и другата информация, необходима за издаването на фактура или за съобщаването на приложимите регулаторни такси на компетентния орган на приемащата държава членка, както и информация относно мерките по чл. 130, ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни, комисията изпраща съобщение за това до колективната инвестиционна схема.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на нотификационното писмо и приложените към него документи комисията ги препраща на компетентния орган на държавата членка, в която колективната инвестиционна схема възнамерява да предлага дяловете си. Към тях комисията прилага атестация относно съответствието на колективната инвестиционна схема с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Нотификационното писмо и атестацията се изготвят на английски език, освен ако е налице споразумение между Република България и приемащата държава членка тези документи да се изготвят на официалните езици на двете държави.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията уведомява незабавно колективната инвестиционна схема за изпращането на документите по ал. 5, след като се увери, че предаването на пълната информация е извършено. Колективната инвестиционна схема може да започне да предлага дяловете си в приемащата държава членка от датата на получаване на уведомлението.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Колективната инвестиционна схема при актуализация на документите по ал. 2 и техните преводи незабавно уведомява компетентния орган на приемащата държава членка по предвидения в закона ред и го информира къде могат да бъдат получени в електронен вид.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо по ал. 1 или на изменение, свързано с класовете акции, които ще бъдат предлагани, колективната инвестиционна схема писмено уведомява комисията и компетентния орган на приемащата държава членка най-малко един месец преди извършване на промяната.

(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Когато установи, че в резултат на промяна в информацията от нотификационното писмо по ал. 1 или на изменение, свързано с класовете акции, които ще бъдат предлагани, колективната инвестиционна схема ще престане да изпълнява изискванията на този закон, комисията уведомява писмено колективната инвестиционна схема в срок до 15 работни дни от получаването на уведомлението по ал. 9, че промяната, съответно изменението, не следва да се извършва. Комисията уведомява съответните компетентни органи на приемащата държава за обстоятелствата по предходното изречение.

(11) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо по ал. 1 или на изменение, свързано с класовете акции, които ще бъдат предлагани, извършени след изпращане на уведомлението по ал. 10, в резултат на които колективната инвестиционна схема не отговаря на изискванията на този закон, комисията предприема съответните мерки по този закон и Закона за Комисията за финансов надзор. Комисията може да наложи забрана за предлагането на колективната инвестиционна схема. Комисията уведомява незабавно съответните компетентни органи на приемащата държава за предприетите мерки.

Чл. 137. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предоставя на инвеститорите на територията на тази държава цялата информация и документи, които съгласно глава седма предоставя на инвеститорите в Република България.

(2) Информацията и документите съгласно ал. 1 се предоставят на инвеститорите по начин, установен в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове на приемащата държава членка.

(3) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава. Всяка друга информация, различна от ключовата информация за инвеститорите, може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема по един от начините, посочени в изречение първо, или на английски език. Преводът трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

(4) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна промяна и актуализация.

Чл. 138. Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, публикува в тази държава членка емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си с честота, определена в този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, прилага мерките по чл. 130 спрямо инвеститорите на територията на приемащата държава членка. Информацията, процедурите и документите по чл. 130 се предоставят на език, предвиден в националното законодателство на съответната приемаща държава членка.

Чл. 139. Контролът върху дейността на колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, се осъществява от комисията в съответствие с разпоредбите на чл. 116 и 117, с изключение на контрола за спазване на съответните на чл. 130 - 132 изисквания в законодателството на приемащата държава членка, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в приемащата държава членка, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, който се осъществява от надзорния орган на приемащата държава членка.

Чл. 140. (1) При вземане на решение за отнемане на лиценза, съответно разрешението за извършване на дейност на колективна инвестиционна схема, за прилагане на принудителна административна мярка за спиране на обратното изкупуване на дяловете или друга принудителна административна мярка, или за налагане на административно наказание комисията незабавно съобщава решението си на компетентните органи на приемащата държава членка, а в случаите, когато управляващото ѝ дружество е с произход от друга държава членка - и на компетентните органи на тази държава.

(2) В случая по ал. 1 комисията може да приложи принудителни административни мерки или да наложи административно наказание на управляващото дружество само ако дружеството нарушава разпоредби, за спазването на които контролът се осъществява от комисията, а не от компетентния орган от държавата членка по произход на управляващото дружество.

Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Колективна инвестиционна схема с произход от Република България, която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, може да оттегли уведомлението за тяхното предлагане, включително, когато е приложимо, да оттегли уведомлението за предлагането на съответните класове акции, за които е изпратено уведомление съгласно чл. 136, ал. 1, ако са спазени следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове, което е освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни и която е отправена, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори на територията на съответната държава членка, за която се оттегля уведомлението за предлагането, чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване на предлагането на дялове на територията на съответната държава членка е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на колективни инвестиционни схеми, включително по електронен път;

3. всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагането, за да се предотврати ново или последващо, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението по чл. 140б.

(2) Информацията, посочена в ал. 1, т. 1 и 2, се представя на инвеститорите на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава, и в нея ясно са описани последиците за инвеститорите, ако не приемат предложението за обратното изкупуване на своите дялове.

(3) Колективната инвестиционна схема с произход от Република България прекратява всяко ново или последващо, пряко или непряко, предлагане или продажби на дяловете си, за които е оттеглено уведомлението за предлагане, считано от датата на оттеглянето му.

(4) Колективната инвестиционна схема с произход от Република България, която прекрати предлагането на дяловете си на територията на друга държава членка, продължава да предоставя на инвеститорите и на компетентния орган на приемащата държава членка информацията, изисквана съгласно глава седма и чл. 137.

(5) В случаите по ал. 4 колективната инвестиционна схема с произход от Република България може да използва всички електронни или други информационни средства за комуникация от разстояние, при условие че тези средства са достъпни за инвеститорите на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава.

Чл. 140б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Колективна инвестиционна схема с произход от Република България, която оттегля уведомлението за предлагането на своите дялове на територията на друга държава членка, изпраща уведомление до комисията с информацията по чл. 140а, ал. 1.

(2) Комисията проверява дали уведомлението по ал. 1 е пълно в срок от 10 работни дни от получаването му. В случай на констатирани непълноти в уведомлението комисията изпраща съобщение за това до колективната инвестиционна схема.

(3) В срок от 15 работни дни от датата на получаване на цялата информация във връзка с уведомлението по ал. 1 комисията предава уведомлението на компетентния орган на приемащата държава членка и на ЕОЦКП, като уведомява за това колективната инвестиционна схема.

(4) Комисията изпраща до компетентния орган на приемащата държава членка информация за всички промени в документите по чл. 136.

Глава четиринадесета.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Раздел I.
Видове преобразуване

Чл. 141. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато всички останали участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми са с произход от Република България.

(2) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато колективната инвестиционна схема е преобразуваща се и в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки.

(3) Преобразуване чрез сливане и вливане на колективни инвестиционни схеми при условията на ал. 2 е налице и при сливане и вливане на отделни инвестиционни подфондове от една или няколко колективни инвестиционни схеми.

(4) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да участва в преобразуване по чл. 142, ал. 3, когато тя не е преобразуваща се, и тази форма на преобразуване е допустима съгласно законодателството на държавата членка по произход на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми и е получено разрешение за тяхното преобразуване от компетентния орган на тази държава членка.

(5) Инвестиционно дружество, за което Република България е държава членка по произход, може да се преобразува и чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на комисията при условия и по ред, определени с наредба.

Чл. 142. (1) При преобразуване чрез вливане една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните ѝ инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга съществуваща колективна инвестиционна схема или на съответните ѝ инвестиционни подфондове (приемаща колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо - и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.

(2) При преобразуване чрез сливане две или повече колективни инвестиционни схеми или съответните им инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема или на съответните ѝ инвестиционни подфондове (новоучредена колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо - и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.

(3) В случаите по чл. 141, ал. 4 една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните ѝ инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) продължават да съществуват до погасяване на всички неизплатени задължения и прехвърлят нетните си активи на друг инвестиционен подфонд на същата колективна инвестиционна схема, на съществуваща колективна инвестиционна схема или на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема (приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема).

Чл. 143. (1) Решението за преобразуване на инвестиционно дружество се взема от общото събрание на дружеството.

(2) Уставът на инвестиционното дружество не може да предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решение за преобразуване на дружеството от установеното в чл. 230 от Търговския закон.

(3) Решението за преобразуване на договорен фонд се взема от управителния орган на управляващото фонда дружество.

Чл. 144. (1) За издаване на разрешение от комисията по чл. 141, ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя.

(2) Комисията се произнася по заявлението в срок 20 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителна информация и документи - в срок 10 работни дни от получаването им.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение. Ако представената информация и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията отказва издаване на разрешение, ако не са спазени изискванията на закона или на актовете по прилагането му или не са защитени интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.

(6) Документите, които се прилагат към заявлението, условията и редът за преобразуване по ал. 1 се определят с наредба.

(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) С издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане на договорни фондове, при което новообразуваният договорен фонд ще бъде с произход от Република България, както и за преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд, комисията издава разрешение на съответното управляващо дружество да организира и управлява новообразувания договорен фонд, считано от датата на възникването му.

Раздел II.
Издаване на разрешение за преобразуване на колективна инвестиционна схема с произход от Република България, когато в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки

Чл. 145. (1) За издаване на разрешение по чл. 141, ал. 2 преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, подава до комисията заявление по образец, одобрен от заместник-председателя, към което прилага:

1. план за предложеното преобразуване, одобрен от преобразуващата се колективна инвестиционна схема, а в случаите на преобразуване чрез вливане - и от приемащата колективна инвестиционна схема;

2. актуални проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка;

3. декларация от всеки от депозитарите на преобразуващата се и приемащата колективна инвестиционна схема, че са извършили проверка за съответствието на данните по ал. 2, т. 1, 6 и 7 с изискванията на приложимото законодателство и правилата на договорния фонд (дяловия тръст) или с учредителните документи на инвестиционното дружество;

4. информацията за преобразуването, която преобразуващата се колективна инвестиционна схема и приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема ще предоставят на притежателите на дяловете си.

(2) Планът за преобразуване по ал. 1, т. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. определяне на вида на преобразуване и на участващите в него колективни инвестиционни схеми;

2. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;

3. очаквано въздействие на предложеното преобразуване върху притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, а в случаите на преобразуване чрез вливане - и на приемащата колективна инвестиционна схема;

4. възприети критерии за оценка на активите, а когато е приложимо - и на пасивите, към датата на изчисляване на съотношението на замяна, посочена в чл. 154;

5. метода за изчисляване съотношението на замяна;

6. планираната ефективна дата на преобразуване;

7. правилата, при които ще се извърши прехвърлянето на активи и размяната на дялове;

8. в случаите на преобразуване чрез сливане - правилата или учредителните документи на новоучредената колективна инвестиционна схема.

(3) Участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми могат да включат и допълнителна информация към съдържанието на плана за преобразуване.

(4) Документите и информацията по ал. 1 се предоставят на български език и на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, или на език, одобрен от техните компетентни органи.

(5) Когато комисията прецени, че документите и информацията, предоставени по реда на ал. 1, са непълни, тя изпраща съобщение до заявителя и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи в срок 10 работни дни от получаване на заявлението. Член 144, ал. 4 се прилага съответно.

Чл. 146. (1) Когато комисията прецени, че документите и информацията по чл. 145 са представени в пълнота или след допълването им по реда на чл. 145, ал. 5, тя незабавно предоставя копие от тях на компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

(2) При разглеждане на документите и информацията по чл. 145 комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за да прецени дали им се предоставя подходяща информация.

(3) Ако комисията прецени за необходимо, може писмено да поиска по-ясно предоставяне на информацията на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми.

(4) Когато комисията е уведомена от компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, че по тяхна преценка информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дялове на тази схема, не е подходяща и е поискана нейната промяна, комисията се произнася след получаване на уведомление от тези компетентни органи дали са удовлетворени от извършената промяна на информацията.

Чл. 147. (1) Комисията издава разрешение за извършване на преобразуването, ако:

1. предложеното преобразуване отговаря на изискванията на чл. 145, 146, 149 и 150;

2. приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е подала уведомление за предлагане на своите дялове във всички държави членки, в които преобразуващите се дружества са подали уведомление или са получили разрешение да предлагат своите дялове по реда на чл. 136;

3. комисията и компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема смятат, че на притежателите на дялове се предоставя подходяща информация за преобразуването или в комисията не е постъпила информация по реда на чл. 146, ал. 4, че компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема смятат информацията за преобразуването, която ще се предостави на притежателите на дялове, за неподходяща.

(2) Комисията уведомява преобразуващата се колективна инвестиционна схема в срок 20 работни дни от получаване на пълния комплект документи по чл. 145 за решението си да разреши или да не разреши извършване на преобразуването.

(3) Комисията уведомява за решението си и компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

Чл. 148. (1) Когато в случаите на преобразуване, в което приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, комисията получи от компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, при разглеждането на тази информация комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове в колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, за да прецени дали на притежателите на дялове се предоставя подходяща информация за преобразуването.

(2) Ако прецени за необходимо, в срок до 15 дни от получаване на копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, комисията може писмено да поиска от колективната инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, да бъде променена информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дяловете ѝ.

(3) В случаите по ал. 2 комисията уведомява за това компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема, а в срок 20 работни дни от получаване на предоставеното ѝ копие от документите и информацията, съответстващи на тези по чл. 145, ал. 1, ги уведомява дали е удовлетворена от извършената промяна на информацията, предназначена за притежателите на дялове на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

Раздел III.
Контрол върху преобразуването от депозитаря и регистриран одитор, информиране на притежателите на дялове и други техни права, свързани с преобразуването (Загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Раздел III.
Контрол върху преобразуването от депозитаря и независим одитор, информиране на притежателите на дялове и други техни права, свързани с преобразуването (Загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Депозитарят на колективна инвестиционна схема, която участва в преобразуване, проверява дали информацията от съдържанието на плана за преобразуване по чл. 145, ал. 2, т. 1, 6 и 7 отговаря на изискванията на закона, на правилата, съответно на устава и другите учредителни документи на тази колективна инвестиционна схема.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, предоставя на комисията заедно с документите по чл. 145, ал. 1 доклад, изготвен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, в който са изложени резултатите от проверката на:

1. възприетите критерии за оценка на активите, а когато е приложимо - и на пасивите, към датата на изчисляване съотношението на замяна, посочена в чл. 154;

2. изплащаната парична сума за дял, когато изплащането на такава е предвидено;

3. метода за изчисляване съотношението на замяна, както и действителното съотношение, изчислено на датата на изчисляване съотношението на замяна съгласно чл. 154.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Копие от доклада на регистрирания одитор се предоставя безплатно при поискване на притежателите на дялове както на преобразуващата се колективна инвестиционна схема, така и на останалите участващи в преобразуването схеми и на надзорните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) За целите на проверката по ал. 1 регистриран одитор може да бъде и регистрираният одитор, заверил финансовите отчети на преобразуващата се или на приемащата колективна схема.

Чл. 151. (1) Участващите в преобразуване колективни инвестиционни схеми, за които Република България е държава членка по произход, предоставят подходяща и точна информация на притежателите на дялове, която им позволява да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването върху техните инвестиции и да упражнят правата си по чл. 152, съдържаща:

1. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;

2. възможното въздействие на преобразуването върху притежателите на дялове, включително, но не само, съществените разлики по отношение на инвестиционната политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и когато е приложимо, изрично предупреждение към инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) всички специфични права на притежателите на дялове по отношение на предложеното преобразуване, включително, но не само, правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване копие на доклада на регистрирания одитор при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване или когато е приложимо, преобразуване на притежаваните от тях дялове без такса съгласно чл. 152 и крайния срок за упражняване на това право;

4. процедурни въпроси и планираната ефективна дата на преобразуване;

5. копие от документа с ключова информация за инвеститорите на приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на притежателите на дялове след издаване на разрешение за извършване на преобразуването от комисията в случаите по чл. 141, ал. 1 и 2 или след издаване на разрешение от съответния компетентен орган от друга държава членка в случаите по чл. 148.

(3) Предоставянето на информацията по ал. 1 се извършва до 30 дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване или ако е приложимо, за преобразуване без допълнителни такси съгласно чл. 152.

(4) Когато участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, е подала уведомление по чл. 136, тя предоставя информацията по ал. 1 и на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка или на друг одобрен от нейните компетентни органи език. Преводът на информацията по ал. 1 на езика по изречение първо трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала и отговорността за изготвянето му е на колективната инвестиционна схема.

(5) Допълнителни изисквания към съдържанието, формата и начина за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с наредба.

Чл. 152. (1) Притежателите на дялове в участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, могат да искат обратно изкупуване на своите дялове или когато е възможно, преобразуване на своите дялове в дялове на друга колективна инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от същото управляващо дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол или чрез съществено пряко или непряко участие, без за това да дължат други такси освен тези, свързани единствено с покриване на разходите за предсрочно прекратяване на инвестиции, с цел освобождаване на средства за удовлетворяване на исканията за обратно изкупуване или преобразуване на дялове.

(2) Правото на притежателите на дялове по ал. 1 може да бъде упражнено от момента, в който те са информирани за преобразуването по реда на чл. 151, и се прекратява 5 работни дни преди датата за изчисляване съотношението на замяна по чл. 154.

(3) Комисията може да изисква от колективната инвестиционна схема или да разреши по нейно искане временно спиране на продажбата, или обратното изкупуване на дялове в случаите, когато това спиране е в интерес на притежателите на дялове.

Чл. 153. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването правни, консултантски и административни разходи не са за сметка на участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми и на притежателите на техните дялове.

Раздел IV.
Пораждане на действие от преобразуването

Чл. 154. (1) При преобразуване, в което не участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки, както и при преобразуване, в което участват и колективни инвестиционни схеми от други държави членки, а приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, датата, на която преобразуването поражда действие, е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър, когато участващото в преобразуването дружество с произход от Република България е инвестиционно дружество, съответно датата на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, когато всички участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми с произход от Република България са договорни фондове, или друга, посочена в плана за преобразуване ефективна дата на преобразуването. Датата на изчисляване съотношението на замяна не може да е по-рано от 5 работни дни преди ефективната дата на преобразуване, а датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, е ефективната дата на преобразуването.

(2) При преобразуване, в което преобразуващата се колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, а приемащата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, датата, на която преобразуването поражда действие, датата на изчисляване на съотношението на замяна, както и датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, се определят съгласно законодателството на държавата членка по произход на приемащата колективна инвестиционна схема.

(3) При преобразуване по ал. 1 пораждането на действие на преобразуването се оповестява публично от приемащата колективна инвестиционна схема по ред, определен с наредба, и за него се уведомяват комисията и съответните компетентни органи от държавите членки по произход на останалите участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми.

(4) След пораждане действието на преобразуване по ал. 1 то не може да бъде обявено за нищожно.

Чл. 155. (1) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез вливане има следните последици:

1. всички активи и пасиви на преобразуващата се колективна инвестиционна схема се прехвърлят на приемащата колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема стават притежатели на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема, като за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да им бъдат направени парични плащания в размер не повече от 10 на сто от нетната стойност на активите на техните дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема прекратява съществуването си с влизането в сила на преобразуването.

(2) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез сливане има следните последици:

1. всички активи и пасиви на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми се прехвърлят на новоучредената колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми стават притежатели на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема, като за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да им бъдат направени парични плащания в размер не повече от 10 на сто от нетната стойност на активите на техните дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващите се колективни инвестиционни схеми прекратяват съществуването си с пораждане действието на преобразуването.

(3) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми по чл. 142, ал. 3 има следните последици:

1. нетните активи на преобразуващата се колективна инвестиционна схема се прехвърлят на приемащата колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема стават притежатели на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема продължава да съществува до погасяване на задълженията ѝ.

Чл. 156. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишен текст на чл. 156 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Управляващото дружество на приемащата колективна инвестиционна схема уведомява незабавно депозитаря на приемащата колективна инвестиционна схема за приключване на процедурата по прехвърляне на активи, както и на пасиви, когато такова е предвидено.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В 7-дневен срок от датата, на която преобразуването поражда действие, управляващото дружество на приемащата или новоучредена колективна инвестиционна схема представя в комисията издадения от централния регистър на ценни книжа акт за дерегистрация на съответните емисии дялове, съответно акт за регистрация на приемащата или новоучредена колективна инвестиционна схема, както и окончателен доклад на одитора по чл. 150.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Въз основа на представените документи в 14-дневен срок от получаването им комисията отписва прекратените в резултат на преобразуването договорни фондове от водения от комисията регистър.

Раздел V.
Прекратяване на колективна инвестиционна схема

Чл. 157. (1) Освен по реда на Търговския закон инвестиционното дружество се прекратява принудително:

1. при отнемане на лиценза;

2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество инвестиционното дружество не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало чрез сливане или вливане.

(2) Освен по реда на чл. 363, букви "а" и "б" от Закона за задълженията и договорите договорният фонд се прекратява принудително:

1. при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;

2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество не е избрано ново управляващо дружество или фондът не е преобразуван чрез сливане или вливане.

(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на инвестиционното дружество комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) След влизането в сила на разрешението за прекратяване на договорния фонд комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за заличаване от регистър БУЛСТАТ.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Заместник-председателят може да разпореди извършването на проверки, а комисията, съответно заместник-председателят, могат да прилагат принудителни административни мерки до заличаване на инвестиционното дружество от търговския регистър и до окончателното уреждане на отношенията с притежателите на дялове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Договорният фонд се заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор след приключването на ликвидацията въз основа на уведомление от ликвидатора на фонда, към което се прилагат документи, определени в наредба.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Условията и редът за прекратяване на инвестиционно дружество и договорен фонд се определят с наредба.

Дял четвърти.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г.)

Чл. 158. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за възникнали съществени затруднения за управляващи дружества, за които Република България е държава членка по произход, при установяването им или при извършване на услуги и дейности в трета държава.

(2) По искане на Европейската комисия комисията ограничава или спира за срок до три месеца издаването на разрешения за извършване на дейност на територията на Република България от управляващи дружества от трета държава, както и производствата във връзка с придобиването на преки или непреки участия от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава. По решение на Съвета на Европейския съюз този срок може да бъде удължен.

(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на дъщерно дружество на управляващо дружество, получило разрешение за извършване на дейност в рамките на Европейския съюз, или дъщерно дружество на такова дъщерно дружество.

(4) По искане на Европейската комисия, в случаите когато трета държава не осигурява на управляващо дружество от държава членка извършване на дейност при пазарни условия, равностойни на тези, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава, или когато трета държава не предоставя режим на национално третиране при извършване на дейност на нейна територия от управляващите дружества от държава членка, комисията я уведомява за всяко подадено:

1. заявление за издаване на лиценз на управляващо дружество, което се явява пряко или непряко дъщерно дружество на предприятие майка, регулирано от законодателството на тази трета държава;

2. уведомление от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава и възнамерява да придобие участие в управляващо дружество, за което Република България е държава членка по произход, в резултат на което управляващото дружество става дъщерно дружество на това предприятие майка.

(5) Уведомяването по ал. 4 се преустановява след постигане на споразумение между Европейския съюз и третата държава за предоставяне от третата държава на условия за извършване на дейността на управляващите дружества от Европейския съюз, равностойни на условията, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава за предоставяне режим на национално третиране, или след изтичане на срока по ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията уведомява ЕОЦКП и Европейската комисия за затруднения при предлагането на дялове на колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, на територията на трета държава.

Чл. 159. (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията използва предоставените ѝ със закон правомощия и в случаите, когато действието - предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България.

Чл. 160. Комисията незабавно предоставя информация на компетентен орган от друга държава членка, когато тази информация е необходима за изпълнение на правомощията му по Директива 2009/65/ЕО.

Чл. 161. (1) В случаите, когато комисията има основателни съмнения, че лице, върху чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на друга държава членка нарушение на изискванията на Директива 2009/65/ЕО, тя уведомява за това компетентния надзорен орган на съответната държава членка.

(2) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице, върху чиято дейност този орган не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на Република България нарушение на изискванията на Директива 2009/65/ЕО, комисията предприема необходимите мерки и информира компетентния орган на държавата членка за резултатите от тях.

Чл. 162. (1) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извършване проверки на място или разследване на територията на държава членка, комисията може да поиска съдействие от съответния компетентен орган в тази държава.

(2) Когато комисията поиска от компетентния орган на държава членка извършването на проверка на място или разследване на територията на тази държава и компетентният орган реши да извърши проверката или разследването самостоятелно, комисията може да поиска нейни експерти да придружават експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването.

Чл. 163. (1) При отправено искане от компетентен орган на държава членка за извършване проверка на място или разследване на територията на Република България комисията в рамките на своите правомощия:

1. извършва самостоятелно проверката или разследването;

2. допуска извършването на проверката или разследването от компетентния орган на другата държава членка;

3. допуска извършването на проверката или разследването от одитори или експерти.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане на компетентния орган на другата държава членка при извършването на проверката или разследването служителите на комисията се придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните органи в Република България.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може да поиска при извършването на проверката или разследването служителите на компетентния орган на другата държава членка да бъдат придружавани от служители на комисията.

Чл. 164. (1) Комисията може да откаже предоставяне на информация по чл. 160 или съдействие при извършване на проверка на място или на разследване по чл. 163, когато:

1. извършването на проверка на място или на разследване и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или обществения ред в Република България;

2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие;

3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие.

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация относно причините за отказа.

Чл. 165. Комисията може да изпрати сигнал до Европейския орган за ценни книжа и пазари за случаите, когато искане на комисията за обмен на информация съгласно чл. 166 - 169, за извършване на разследване или проверка на място съгласно чл. 170 или искане нейни служители да придружават служителите на компетентния орган от друга държава членка при извършване на разследване или проверка на място е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок.

Чл. 166. (1) Когато управляващо дружество с произход от Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги извършва дейност на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи от тези държави. Комисията сътрудничи включително с цел да осигури събирането от компетентните органи на информацията по чл. 124, ал. 2 и 3.

(2) Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон извършва дейност на територията на Република България и на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи в тези държави.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 комисията може да изисква от компетентните органи на държавите членки и е длъжна да им предостави при отправено искане от тяхна страна цялата информация, свързана с управлението и структурата на собственост в управляващото дружество, която може да улесни осъществяването на надзорните ѝ правомощия.

Чл. 167. Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка извършва дейност на територията на Република България, комисията информира компетентните органи на тази държава за приложените от нея по отношение на дружеството в случаите по чл. 124, ал. 2 и 3 принудителни административни мерки или наложени административни наказания.

Чл. 168. Когато управляващо дружество с произход от Република България управлява колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентните органи от тази държава членка за всяко нарушение на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му или за всякакви други проблеми, които е установила в дейността на управляващото дружество и които могат да окажат влияние върху способността на дружеството да изпълнява задълженията си при управлението на схемата.

Чл. 169. Когато Република България е държава членка по произход на колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество с произход от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентния орган на тази държава за проблемите, които е установила в дейността на схемата и които могат да окажат влияние върху способността на управляващото дружество да изпълнява задълженията си.

Чл. 170. Когато Република България е приемаща държава членка за управляващо дружество, което извършва на нейна територия дейност чрез клон, комисията, след като е информирана от компетентния орган на тази държава членка, оказва сътрудничество на този орган, в случаите когато той извършва лично или чрез посредници проверка на място на информацията, посочена в чл. 166 - 169.

Част трета.
ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

Дял първи.
НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ОТМ., НОВ - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Глава петнадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 171. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на част втора се прилагат само ако това е изрично предвидено в този дял.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.

(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон.

(4) Националното инвестиционно дружество може да бъде само учредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага глава ХV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.

(6) За извършване на дейност по ал. 1 - 5 се изисква издаването на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд.

(7) Лице, което не притежава право да извършва дейност съгласно ал. 1 - 6, няма право да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите "национален инвестиционен фонд", "национално инвестиционно дружество", "национален договорен фонд" или други равнозначни думи и изрази на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

(8) Националните инвестиционни фондове, съответно дружествата, които управляват дейността им, са длъжни да указват в проспектите си, както и във всички рекламни и други материали, разпространявани от тях, че не са предприятия по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно че не са колективни инвестиционни схеми.

Чл. 172. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националният инвестиционен фонд се организира и управлява само от управляващо дружество, а когато са налице условията по чл. 197, ал. 1 - от получило лиценз лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) При извършване на дейност по управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Национално инвестиционно дружество от затворен тип може да вземе решение да не възлага управлението на лице по ал. 1 и да се управлява от съвета на директорите. В случаите по изречение първо дружеството сключва договор с лице по чл. 77, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации. Когато са налице условията по чл. 197, ал. 1, националното инвестиционно дружество от затворен тип подава заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

(4) Когато дейността на национален инвестиционен фонд се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, освен изискванията на този дял се прилагат и съответните изисквания на дял втори.

Чл. 173. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Уставът на националното инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството;

2. дела на инвестициите по видове активи;

3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;

4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите и управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;

5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв;

6. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

7. условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

9. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.

(2) Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1 - 4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти.

(3) Условията за участие в национален договорен фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.

(4) Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат:

1. наименованието на договорния фонд;

2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

4. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

5. методи за оценка на активите и пасивите;

6. правата, които дават дяловете;

7. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

8. правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;

9. условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

11. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

12. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.

(5) Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1 - 3, 6, 8, 10 - 12, както и:

1. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите;

2. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

3. реда и начина за разпределяне на доходност.

Чл. 174. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от затворен тип е не по-малък от 250 000 лв., като дружеството по всяко време трябва да притежава капитал най-малко в същия размер, чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.

(2) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от отворен тип е не по-малък от 100 000 лв., като дружеството трябва по всяко време да притежава капитал най-малко в същия размер. Капиталът на националното инвестиционно дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено. Разпоредбите на чл. 192 - 203 и чл. 246 от Търговския закон не се прилагат.

(3) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от затворен тип не може да бъде по-малка от 250 000 лв. В правилата на фонда може да бъде заложен по-висок размер на нетна стойност на активите. Минималният размер по изречение първо трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда въз основа на първоначалния или последващия проспект.

(4) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от отворен тип не може да бъде по-малка от 100 000 лв. или друг по-висок размер, определен с правилата му. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1, съответно по ал. 2, трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.

Чл. 175. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националното инвестиционно дружество издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

(2) Освен при учредяване на дружеството акциите на националното инвестиционно дружество от отворен тип се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите на чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188 - 191 от Търговския закон не се прилагат.

(3) Националният договорен фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд. Националният договорен фонд от отворен тип може да издава на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

Чл. 176. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) За лицата, които са избрани за членове на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителния орган, както и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество, се прилагат изискванията на чл. 10.

(2) В случай че дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му, за лицата по ал. 1 съответно се прилагат чл. 93 и 94.

Глава шестнадесета.
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 177. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по определен от заместник-председателя образец, към което се прилагат:

1. уставът;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, договорът с лицето по чл. 77, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и договорът за депозитарни услуги;

5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

7. проспектът на националното инвестиционно дружество и документът с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;

8. правилата за управление на риска;

9. други документи и данни, определени с наредба.

(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. правилата по чл. 173, ал. 3;

2. решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на договорен фонд;

3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

4. договорът за депозитарни услуги;

5. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;

6. правилата за управление на риска;

7. други документи и данни, определени с наредба.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3, изречение второ. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(6) Едновременно с издаването на лиценза на националното инвестиционно дружество и разрешението на управляващо дружество или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране и управление на национален договорен фонд комисията потвърждава проспекта на националния инвестиционен фонд и документа с ключова информация за инвеститорите на националния инвестиционен фонд от отворен тип и вписва националния инвестиционен фонд във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(7) Агенцията по вписванията вписва националното инвестиционно дружество в търговския регистър, след като ѝ бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.

(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) Агенцията по вписванията вписва национален договорен фонд в регистър БУЛСТАТ, след като ѝ бъде представено съответното разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд, издадено от комисията.

Чл. 178. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, ако:

1. уставът на дружеството не съответства на закона;

2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 174, ал. 1 и 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не е представен договорът с лицето по чл. 77, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 176;

5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на националното инвестиционно дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;

7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите.

11. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.)

(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;

2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

4. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България;

6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите.

7. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.)

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 - 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2 - 4 комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(4) Отказът на комисията се мотивира писмено.

(5) Заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение, не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 179. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя. Член 18, ал. 2 - 7 се прилагат съответно.

Чл. 180. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз, ако националното инвестиционно дружество:

1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 12 месеца;

2. в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите е по-малка от изискваната съгласно чл. 174, ал. 1 или 2;

3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, на Закона за мерките срещу изпирането на пари или на актовете по прилагането им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издаденото разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд:

1. ако в продължение на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне изискваната съгласно чл. 174;

2. в случаите по ал. 1, т. 1 - 5;

3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.

(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип то може да продължи да съществува като акционерно дружество по Търговския закон. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като инвестиционно дружество.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) След влизането в сила на решението за отнемане на издаденото разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване на националния договорен фонд от регистър БУЛСТАТ.

Чл. 181. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Национално инвестиционно дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен в затворен тип се извършва, ако възможността за такова преобразуване и редът за обезщетяване на акционерите, които не са приели такова преобразуване, са уредени в устава на инвестиционното дружество. Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, като в преобразуването участват договорни фондове, без да променят предмета си на дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на национален инвестиционен фонд се извършват с разрешение на комисията. Член 144 се прилага съответно. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, съответно за ликвидатори на договорния фонд, се одобряват от комисията. Член 32 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.

(3) Преобразуването и прекратяването се извършват при условия и по ред, определени с наредба.

Глава седемнадесета.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 182. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Публично предлагане на акции или дялове на национален инвестиционен фонд се допуска след издаване на лиценз на националното инвестиционно дружество, съответно на разрешение за организиране и управление на националния инвестиционен фонд, и ако бъде публикуван проспект.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип се изготвя и публикува по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Проспектът на национален инвестиционен фонд от отворен тип се изготвя и публикува по начин и със съдържание, определени с наредба. Към проспекта се прилага ключова информация за инвеститорите, която е негова неразделна част. Членове 56, 57, 58 и 63 се прилагат съответно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Маркетинговите съобщения във връзка с предлаганите акции или дялове на национален инвестиционен фонд се съставят при съответно прилагане на чл. 65, ал. 1.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от отворен тип могат да бъдат предлагани само на територията на Република България. Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от затворен тип могат да бъдат предлагани на територията на други държави членки при спазване на изискванията, установени в глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Регламент (ЕС) 2017/1129.

Чл. 183. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е задължен постоянно да предлага акциите или дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава на дружеството, освен в случая по ал. 3. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти месечно на равни интервали от време. Член 21, ал. 2 - 7 се прилага съответно.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може да предвиди в устава си, съответно да е предвидено в правилата на национален договорен фонд, затворен период, който не може да бъде по-дълъг от три години от възникването му. По време на затворения период националният инвестиционен фонд не е задължен да изкупува обратно акциите или дяловете си.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За националния инвестиционен фонд от отворен тип се прилага съответно чл. 22.

Чл. 184. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Национален инвестиционен фонд от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите или дяловете му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Ако акциите или дяловете на национален инвестиционен фонд от затворен тип не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, фондът се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба.

(3) Допускане до търговия на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип може да се извърши при съответно прилагане на глава трета "а".

Глава осемнадесета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 185. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За съхраняването на безналичните финансови инструменти и другите активи, притежавани от национален инвестиционен фонд, се прилагат съответно правилата на чл. 25 и чл. 34 - 37.

Чл. 186. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират в следните активи:

1. финансови инструменти без ограничение във вида им;

2. сертификати върху ценни (благородни) метали;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава - при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират без ограничения активите си в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от комисията по предложение на заместник-председателя.

Чл. 187. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Националните инвестиционни фондове спазват следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент:

а) до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

б) до 20 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 15 на сто от активите на националния инвестиционен фонд, като общата стойност на инвестициите в такива финансови инструменти може да бъде до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 50 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично - общо до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;

5. сертификати върху ценни (благородни) метали - общо до 10 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип.

(2) Националните инвестиционни фондове могат да надхвърлят ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1 при спазване на следните ограничения:

1. до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 15 на сто от своите активи, не надвишава 50 на сто от активите му;

2. до 40 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.

(3) Националните инвестиционни фондове не могат да придобиват повече от:

1. петнадесет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

2. петнадесет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;

3. тридесет на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независимо от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или не;

4. петнадесет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(4) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират активите си в банкови депозити в такива съотношения, които са определени в техните устави, съответно в правилата им.

(5) В случаите, когато управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, представя капиталова гаранция или гаранция на дохода на притежателите на дялове на национален инвестиционен фонд, то може да инвестира без ограничения активите му в банкови депозити, в т. ч. в една банка.

(6) При нарушение на инвестиционните ограничения на национален инвестиционен фонд се прилагат съответно чл. 51 и 52.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) При спазване на принципа за разпределение на риска националните инвестиционни фондове, наскоро получили разрешение за извършване на дейност, могат да не прилагат ограниченията по ал. 1 - 3 в срок до 6 месеца от получаване на разрешението.

Чл. 188. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Национален инвестиционен фонд не може да ползва заеми, освен в случаите по ал. 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да разреши на национален инвестиционен фонд от отворен тип да ползва заем на стойност до 20 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за покриване на задълженията на фонда по обратното изкупуване на дяловете му. Член 18, ал. 2 - 6 се прилагат съответно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да разреши на национален инвестиционен фонд от затворен тип да ползва заем на стойност до 30 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за придобиване на активи. Член 18, ал. 2 - 6 се прилага съответно.

(4) Допълнителни изисквания и условия могат да се установят с наредба.

Чл. 189. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние на рисковия профил на целия портфейл. По отношение на правилата за управление на риска на националните инвестиционни фондове и изискванията за периодично уведомяване на комисията се прилагат чл. 40 и 41.

Чл. 190. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила относно личните сделки на членовете на управителния и контролния орган на дружеството, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за дружеството, и свързаните с тях лица, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 191. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Националният инвестиционен фонд от затворен тип разкрива информация по реда на глава шеста "а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Годишният финансов отчет се изготвя съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е длъжен да представя на комисията и на обществеността:

1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) одитиран годишен финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;

3. друга информация, определена с наредба.

Чл. 192. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на националните инвестиционни фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, към годишните и междинните финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването на отчетност, начина и реда за оценка на активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения, правилата за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла, съдържанието на договорите с управляващото дружество или с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и с депозитаря, както и изисквания, свързани с изчисляването и оповестяването на таксите за постигнати резултати при управлението на националните инвестиционни фондове, се определят с наредба.

Чл. 193. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) За неуредените случаи за национален инвестиционен фонд от затворен тип се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) За национални инвестиционни фондове, управлявани от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат изискванията за алтернативни инвестиционни фондове, установени в дял втори от тази част, когато те са по-строги от изискванията съгласно този дял.

Дял втори.
УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (НОВ - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Глава деветнадесета.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 194. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Алтернативен инвестиционен фонд е предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

(2) За целите на ал. 1 се приема, че средствата се набират от повече от едно лице, ако:

1. предприятието за колективно инвестиране не е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, независимо от това дали реално има повече от един инвеститор;

2. предприятието за колективно инвестиране е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, при условие че единственият му инвеститор инвестира средства, набрани от повече от едно лице с цел инвестирането им в полза на тези лица.

(3) За целите на ал. 1 се приема, че предприятието за колективно инвестиране има определена инвестиционна политика, ако е спазено поне едно от следните условия:

1. инвестиционната политика е определена най-късно към момента, в който инвестицията в предприятието за колективно инвестиране е неоттегляема, без това да включва последващо обратно изкупуване или друго разпореждане с направената инвестиция;

2. инвестиционната политика е определена в учредителните актове на предприятието за колективно инвестиране или в друг документ, към който негов учредителен акт препраща;

3. предприятието за колективно инвестиране или управляващото го лице има задължение да спазва инвестиционната политика и това задължение подлежи на принудително изпълнение от страна на инвеститорите;

4. инвестиционната политика установява правила за инвестиране, съдържащи един или повече от следните критерии:

а) инвестирането е ограничено до определени категории активи и/или определени категории активи са изключени от допустимите инвестиции;

б) инвестирането е съобразено с определени стратегии;

в) инвестирането е ограничено до определени географски региони;

г) инвестирането е съобразено с определени ограничения за ливъридж;

д) инвестирането се извършва в съответствие с определен период на държане на инвестициите, или

е) инвестирането е подчинено на други ограничения с цел разпределение на риска.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Алтернативен инвестиционен фонд може да използва в наименованието си обозначението "фонд на паричния пазар", "ФПП" или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) За определяне на едно предприятие за колективно инвестиране като алтернативен инвестиционен фонд е без значение:

1. дали е от отворен или от затворен тип;

2. дали е организирано като договорен фонд, като тръст, като инвестиционно дружество или в друга правна форма;

3. дали е регистрирано, лицензирано или има седалище в държава членка или в трета държава;

4. дали осъществяването на дейността му е предмет на регистрационен или лицензионен режим;

5. правноорганизационната форма на лицето, което го управлява.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Националните инвестиционни фондове по дял първи са алтернативни инвестиционни фондове.

Чл. 195. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да бъде юридическо лице, чийто основен предмет на дейност е управлението на един или повече алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, може да бъде:

1. лице, различно от управлявания алтернативен инвестиционен фонд, определено от алтернативния инвестиционен фонд или от лице, действащо от негово име;

2. алтернативният инвестиционен фонд, когато правноорганизационната му форма позволява това и управителният му орган не е определил външно лице съгласно т. 1.

(3) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в Република България се изисква издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове или регистрация при условията на глава двадесета.

(4) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в трета държава, за което Република България е референтна държава членка, както и за предлагане от такова лице на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки се изисква издаване на лиценз при условията на глава двадесета, раздел III.

Чл. 196. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Този дял не се прилага за:

1. холдинговите дружества;

2. институциите за професионално пенсионно осигуряване, създадени съгласно изискванията на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, наричана по-нататък "Директива 2003/41/ЕО", както и управляващите ги структури и управляващите вложенията лица, при условие че не управляват алтернативни инвестиционни фондове;

3. Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, европейските финансови институции за развитие и двустранните банки за развитие, Световната банка, Международния валутен фонд и други наднационални институции и международни организации, когато управляват алтернативни инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в обществен интерес;

4. националните централни банки;

5. централните, регионалните и местните органи на изпълнителната власт и органите или други институции, които управляват фондове за финансиране на системите за социална сигурност и на пенсионните системи;

6. схемите за участие на служители или спестовните схеми на служители;

7. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация;

8. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, чиито единствени инвеститори са те, техните дружества майки, дъщерните им дружества или други дъщерни дружества на дружествата майки, при условие че никой от тези инвеститори не е алтернативен инвестиционен фонд.

Глава двадесета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 197. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице със седалище в Република България, което пряко или непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва да притежава лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, издаден при условията на раздел II, ако управлява пряко или непряко алтернативни инвестиционни фондове, стойността на чиито активи, определена в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 83/1 от 22 март 2013 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 231/2013", в съвкупност надхвърля:

1. левовата равностойност на 100 000 000 евро, включително активи, придобити чрез използване на ливъридж;

2. левовата равностойност на 500 000 000 евро, когато портфейлите се състоят от алтернативни инвестиционни фондове, които не използват ливъридж и при които правото на обратно изкупуване не може да бъде упражнено за период 5 години от датата на първоначалната инвестиция във всеки от тези алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Непряко управление по смисъла на ал. 1 е управление чрез дружество, с което лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е свързано чрез общо управление, контролирано от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или чрез дружество, в което това лице притежава съществено пряко или непряко участие.

(3) Лице от трета държава, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и/или предлага на територията на Европейския съюз управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове и за което Република България е референтна държава, следва да притежава лиценз, издаден при условията на раздел III.

(4) Лице, което пряко или непряко съгласно ал. 2 управлява алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в ал. 1 прагове, следва да бъде регистрирано при условията на раздел IV.

(5) Лице по ал. 1 може да бъде само акционерно дружество с безналични акции, всяка даваща право на един глас. Управлението на лицето по изречение първо се осъществява по седалището му.

(6) Лице, което не притежава лиценз за управление на алтернативни инвестиционни схеми и не е регистрирано като такова лице, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък "Директива 2004/39/ЕО", и кредитни институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък "Директива 2013/36/ЕС", могат да предоставят инвестиционни услуги на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на издадените им лицензи. Лицата по изречение първо могат да предлагат акции и дялове от алтернативни инвестиционни фондове, при условие че са спазени изискванията на този дял.

(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицата, които управляват фондове за рисков капитал или фондове за социално предприемачество и желаят да използват обозначението ЕuVECA или съответно EuSEF за управлявани от тях алтернативни инвестиционни схеми, осъществяват дейността при спазване изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 345/2013" и на Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 346/2013".

(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицата по ал. 8 спазват процедурите за регистрация от комисията съгласно чл. 14 и 14а от Регламент (ЕС) № 345/2013, съответно чл. 15 и 15а от Регламент (ЕС) № 346/2013.

(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицата, които управляват фондовете за дългосрочни инвестиции, осъществяват дейността си при спазване изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (OB, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/760".

(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, използващи в наименованието си обозначението "фонд на паричния пазар", "ФПП" или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че са фондове на паричния пазар, осъществяват дейността си при спазване на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) 2017/1131.

(12) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицата по ал. 10 получават разрешение за извършване на дейност от комисията при спазване изискванията на чл. 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2015/760.

(13) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Вписването на лицата по ал. 8 и 10 в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се извършва по ред, определен с наредба.

(14) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лице със седалище в Република България, което пряко или непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове или друго предприятие за колективно инвестиране, в т.ч. фондове за рисков капитал, за социално предприемачество или за дългосрочни инвестиции, притежаващо лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, издаден при условията на раздел II на глава двадесета, съответно регистрирано при условията на раздел IV на глава двадесета, вписва всеки управляван фонд в регистър БУЛСТАТ.

Чл. 198. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицензът по чл. 197, ал. 1 включва правото за извършване на следните дейности по управление на алтернативни инвестиционни фондове:

1. управление на портфейл;

2. управление на риска.

(2) Лицензът по ал. 1 може да включва и следните допълнителни функции в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове:

1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират.

(3) Алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз по ал. 1 и 2.

(4) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да извършва дейност по управление на дейността на колективни инвестиционни схеми въз основа на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно дял втори.

(5) В лиценза по ал. 1 на лице със седалище в Република България, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да бъде включено и извършването на една или повече допълнителни услуги:

1. управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка;

2. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

3. съхранение и администриране на акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране;

4. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти.

(6) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз съгласно ал. 1, 2, 4 и 5.

(7) Не може да бъде издаден лиценз, включващ само една от услугите по ал. 1, както и лиценз само за услуги по ал. 2 и/или ал. 5, без да включва услугите по ал. 1. Лиценз, който включва услуги по ал. 5, не може да бъде издаден само за една или повече от услугите по т. 2 - 4, без да включва услугите по т. 1.

(8) Издаденият лиценз има действие за всички държави членки.

Чл. 199. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 125 000 евро. Началният капитал по изречение първо е в съответствие с чл. 9, параграф 1, подточка "i", предложение първо от Регламент (ЕС) 2019/2033 и се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви "а" - "д" от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(3) Ако лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява дейността на алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на 250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера на собствения капитал с не по-малко от 0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата между стойността на активите по баланса на управляваните фондове и левовата равностойност на 250 000 000 евро. Изискването по изречение първо може да не бъде спазено за до 50 на сто от допълнителния собствен капитал, ако за същата сума лицето ползва гаранция, предоставена от кредитна институция или застраховател със седалище в държава членка или в трета държава, в която приложимите правила са равностойни на правилата съгласно правото на Европейския съюз. Изискването по изречение първо се прилага до достигане на собствения капитал на левовата равностойност на 10 000 000 евро.

(4) При изчисляване общата стойност на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове по ал. 3 не се включват активите, които лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява по делегация.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, а останалата част - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след доказване наличието на пълния размер на капитала.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1, 2 или 3. Собствен капитал по изречение първо е капитал по смисъла на чл. 9, параграф 1, подточка "i" от Регламент (ЕС) 2019/2033.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Независимо от изискването на ал. 6 собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва по всяко време да бъде в размер, не по-малък от сумата, изисквана в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2019/2033.

(8) Изискванията на ал. 1 - 7 не се прилагат за лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и едновременно с това притежават лиценз за извършване на дейност като управляващи дружества.

(9) Независимо от изискванията на ал. 1 - 8 лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително алтернативните инвестиционни фондове, чието управление не е възложено на различно от тях лице, трябва да отговарят и на едно от следните изисквания при съответното прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013:

1. да разполагат с допълнителен собствен капитал в размер, който е достатъчен за покриване на рискове от реализиране на отговорност вследствие на професионална небрежност;

2. да имат застраховка за професионална отговорност за отговорност вследствие на професионална небрежност, съобразена с покритите рискове.

(10) Собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, до размера, необходим за покриване изискванията на ал. 1 - 9, може да бъде инвестиран само в ликвидни активи, допълнителните изисквания към които се определят с наредба. Инвестирането на собствения капитал по изречение първо не може да бъде със спекулативна цел.

(11) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да отговаря на капиталовите изисквания и да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При нарушаване на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки, в резултат на които нарушението да бъде отстранено до един месец от извършването му.

Чл. 200. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се управлява от най-малко две лица. За членовете на управителните и контролните органи, за представителите на юридическите лица - членове на такива органи, и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат съответно изискванията на чл. 93 и 94.

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 201. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията.

(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат:

1. данни и документи във връзка със заявителя:

а) уставът и другите учредителни актове;

б) данни и документи, удостоверяващи записания и внесения капитал;

в) данни и други необходими документи за лицата, които управляват заявителя, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните или контролните органи на заявителя, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и доказателства за тяхната професионална квалификация и опит;

г) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) програма за дейността, включваща най-малко описание на организационната структура на заявителя и подробна информация за начина, по който той ще осигури спазване на задълженията си по глава двадесета, раздел II и III, глава двадесет и първа, и когато е приложимо, глава двадесет и втора;

д) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;

е) правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221;

ж) правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице;

з) данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове;

и) писмена декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

к) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице;

л) други документи и сведения, определени с наредба;

2. данни и документи във връзка с алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят възнамерява да управлява:

а) данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и други характеристики на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

б) данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

в) данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са захранващи фондове;

г) уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;

д) данни за мерките за определяне на депозитаря на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява, сключените договори с депозитаря, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията към депозитаря и обосноваващи избора му;

е) данни и документи относно всички други подлежащи на разкриване обстоятелства съгласно глава двадесет и първа, раздел II.

(3) Управляващо дружество, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да не приложи към заявлението по ал. 2 тези данни и документи, които са представени в комисията в производството за издаване на лиценз по чл. 86, ал. 1, при условие че те са актуални и управляващото дружество декларира това обстоятелство.

(4) Когато лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, иска да извършва услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по ал. 2, т. 1, букви "а", "б", "г" и "ж", както и други данни и документи, определени с наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Когато лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, иска да управлява алтернативен инвестиционен фонд, който ще е фонд на паричния пазар, то трябва да подаде заявление до комисията, към което прилага освен документите по ал. 2, т. 2 и тези по чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Приложените към заявлението по ал. 2, 4 или 5 документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са нужни допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който срок не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Ако съобщението по ал. 7 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:

1. е дъщерно дружество на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок до два месеца от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 7, изречение второ. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени най-малко документите по ал. 2, т. 1, букви "в", "г", "е" и "з" и т. 2, букви "а", "б" и "в".

(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В решението за издаване на лиценз се посочват инвестиционните стратегии на алтернативните инвестиционни фондове, което лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, управлява или възнамерява да управлява. Комисията може да ограничи обхвата на издавания лиценз до управление на алтернативни инвестиционни фондове с определени инвестиционни стратегии спрямо заявените по ал. 2. В случаите по изречение второ заявителят се уведомява за основанията за ограничаване в съобщението по ал. 7.

(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, но за което не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз, може да поиска издаването на лиценз при спазване на изискванията и реда по този раздел и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2013.

(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) При издаване на лиценз лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За издаването на лиценза се уведомява ЕОЦКП.

Чл. 202. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако:

1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 199;

2. някое от лицата по чл. 200 не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител, са направили вноски със средства, произходът на които не е ясен и законен;

5. по нейна преценка размерът на имуществото на притежаващите квалифицирано участие в заявителя лица и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

6. заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

7. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

8. заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

9. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

10. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 10 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 7.

(3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да откаже издаването на разрешение по чл. 201, ал. 5 в случаите по чл. 5, параграфи 4 и 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 203. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, които подлежат на одобрение от комисията по предложение на заместник-председателя. Представените в съответствие с изречение първо документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията издава или отказва да издаде одобрението по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни информация и документи - от получаването им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако съобщението по ал. 4 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на непълноти и несъответствия, съответно за представяне на допълнителна информация и документи, тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията отказва да издаде одобрение по ал. 2, ако не са спазени изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено.

Чл. 204. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз, ако:

1. лицето не започне да извършва дейността по чл. 198, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 198, ал. 1 повече от 6 месеца;

2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност и/или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 12 не отстрани нарушението;

5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 264, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 90, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) 2015/2365 и/или на актовете по прилагането им;

7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размерът и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства;

8. лицето престане да отговаря на изискванията на част втора, дял втори, ако лицензът му включва услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1.

(2) Преди отнемането на лиценза на лице с произход от Република България, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза. За отнемането на лиценза се уведомява ЕОЦКП.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.

(5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда - за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.

Чл. 205. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, няма право да извършва дейност по чл. 198 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилага съответно чл. 32 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е предоставяло услугите по чл. 198, ал. 5, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството, следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на дружеството и представя на комисията документи, доказващи уреждането на тези отношения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отписване на дружеството от търговския регистър се допуска само след уреждане на отношенията му с неговите клиенти, за което комисията уведомява Агенцията по вписванията.

Чл. 206. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Условията и редът за издаване на разрешението за преобразуване се определят с наредба.

Раздел III.
Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в трета държава (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС)

Чл. 207. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията.

(2) Република България може да бъде определена като референтна държава за целите на ал. 1 в случаите, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да:

1. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки;

2. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България и на територията на други държави членки, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки, при условие че Република България е държавата членка, в която са установени повечето алтернативни инвестиционни фондове или в която се управляват най-много активи;

3. управлява само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или в която този фонд ще бъде предлаган;

4. управлява само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка, в която този фонд ще бъде предлаган;

5. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, само на територията на Република България;

6. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

7. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

8. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на повече от една държава членка и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган;

9. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на една държава членка, и Република България е държавата членка по произход на тези фондове или държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани;

10. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на повече от една държави членки, и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани;

11. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка и в трета държава, или повече от един алтернативен инвестиционен фонд от трета държава и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани.

(3) Ако при прилагане на критериите за определяне на референтна държава съгласно ал. 2 освен Република България може да бъде определена и друга референтна държава в случаите по ал. 2, т. 2, 3, 6 - 9, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, което възнамерява да управлява алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и/или да предлага в държави членки управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове, трябва да подаде искане до комисията и до компетентните органи на всички други възможни референтни държави членки за определяне на референтна държава членка, към което прилага стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки.

(4) В случаите по ал. 3 комисията и компетентните органи на останалите държави членки, които могат да бъдат определени като референтни държави членки, съвместно определят референтна държава членка в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 3 и своевременно уведомяват за това лицето, подало искането. В случай че органите по изречение първо не вземат решение в посочения срок или не уведомят за това решение лицето, подало искането, в 7-дневен срок от вземането на решение лицето определя референтна държава членка между една от посочените държави въз основа на критериите по ал. 2. В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава от лицето, подало искането, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(5) Допълнителните изисквания във връзка с процедурата по ал. 1 - 4 са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за установяване на процедура за определяне на референтна държава членка за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище извън ЕС съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 132/3 от 16 май 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013".

Чл. 208. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) За издаване на лиценз по чл. 207, ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат:

1. данните и документите по чл. 201, ал. 2;

2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки;

3. информация за разпоредбите на този дял, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;

4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава;

5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите;

6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен.

(2) Данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2 могат да бъдат представени само за алтернативните инвестиционни фондове, установени в държави членки, които заявителят възнамерява да управлява, и за алтернативните инвестиционни фондове, които възнамерява да предлага на територията на държави членки.

(3) Заявителят може да не спазва разпоредби на този дял, ако докаже, че:

1. спазването на съответната разпоредба противоречи на императивна разпоредба на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки;

2. законодателството на третата държава, приложимо към заявителя или към управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите, които няма да бъдат спазвани, като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите;

3. заявителят и/или управляваният от него алтернативен инвестиционен фонд спазва разпоредбите на законодателството на третата държава по т. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Данните и документите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 201, ал. 6.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по подаденото заявление при съответно прилагане на чл. 201, ал. 7 - 13 и при спазване на ал. 6 - 8. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени документите по ал. 1.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на Република България като референтна държава членка съгласно критериите по чл. 207, ал. 2, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 2 за становище. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава срокът по чл. 201, ал. 10 спира да тече.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на наличието на изискванията по ал. 3, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомяват ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 3 - 5. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно прилагането на освобождаването по ал. 2 срокът по чл. 201, ал. 10 спира да тече.

(8) В случай че комисията издаде решение, без да вземе предвид представеното становище на ЕОЦКП по ал. 6 и/или ал. 7, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят възнамерява да предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки.

Чл. 209. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако:

1. е налице някое от условията по чл. 202, ал. 1, т. 1 - 9;

2. определянето на Република България като референтна държава членка не е в съответствие с чл. 207, ал. 2 или това определяне не се подкрепя от стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки;

3. законният представител на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 223;

4. не са налице подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка по произход на съответните алтернативни инвестиционни фондове и надзорните органи на третата държава, в която е седалището на заявителя, осигуряващи ефикасен обмен на информация, който позволява на компетентните органи да изпълняват своите задължения във връзка с надзора на заявителя;

5. третата държава, в която е седалището на заявителя, е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

6. няма сключено двустранно или многостранно споразумение между Република България и третата държава, в която е седалището на заявителя, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно доходите и капитала, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси;

7. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, приложим за заявителя, или от ограничения в надзорните правомощия на компетентните органи на третата държава;

8. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му, освен ако не са налице предпоставките за освобождаването му от тях по чл. 208, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 и 8 и чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 4 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 7.

(3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

(5) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 4, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 210. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) Лице, получило лиценз по този раздел, може да започне да извършва разрешената му дейност в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1.

(2) Лице, получило лиценз по този раздел, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 208, ал. 1, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1. Член 203, ал. 2 - 6 се прилагат съответно.

Чл. 211. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) В случай че лице, получило лиценз по този раздел, в срок две години от издаването на лиценза промени стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки по начин, който би повлиял на определянето на Република България като референтна държава членка в съответствие с чл. 207, ако тази стратегия беше представена към заявлението за издаване на лиценз, лицето уведомява за това комисията преди прилагането на новата стратегия, посочва референтната държава членка, определена съгласно чл. 207, и новата стратегия и представя променената стратегия и данните по чл. 208, ал. 1, т. 6 за законния представител в новата референтна държава членка.

(2) При получаване на уведомлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на новата референтна държава членка, като не по-късно от един месец от получаване на уведомлението уведомява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към уведомлението данни и документи.

(3) Комисията уведомява лицето, получило лиценз по този раздел, първоначалния му законен представител и ЕОЦКП за становището си по подаденото уведомление в едномесечен срок от представянето на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава членка или от изтичането на едномесечен срок от уведомяването на ЕОЦКП по ал. 2, ако в този срок ЕОЦКП не представи становище.

(4) Ако становището на комисията по ал. 3 подкрепя оценката на лицето, получило лиценз по този раздел, за определяне на нова референтна държава членка, комисията уведомява за това компетентния орган на новата референтна държава членка и в 14-дневен срок му предоставя копие от всички документи, представени или съставени във връзка с лицензирането и надзора на лицето, лицензирано по този раздел, като от този момент правомощията на комисията по отношение на това лице се прекратяват.

(5) В случай че окончателната оценка на комисията по ал. 3 се различава от представеното становище на ЕОЦКП, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки.

(6) В случай че реално осъществяваната от лице, получило лиценз по този раздел, дейност на територията на държави членки е в отклонение на представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия за предлагане или въз основа на тази дейност може да се приеме, че представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия е съдържала неверни твърдения, или че лицето е променило стратегията си, без да бъдат спазени ал. 1 - 5, комисията изисква от лицето да посочи правилната референтна държава членка въз основа на реално следваната стратегия на предлагане. Алинеи 1 - 5 се прилагат съответно.

(7) Лице, получило лиценз по този раздел, което след изтичане на две години от издаването на лиценза промени стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки и въз основа на тази промяна възнамерява да промени и референтната си държава членка, подава искане за това до комисията. Алинеи 1 - 5 се прилагат съответно.

(8) В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава в съответствие с ал. 1 - 7, тя може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 на Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 212. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията може да отнеме издадения лиценз, ако:

1. лицето не започне да извършва дейността, за която е получило лиценз по този раздел, в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността, за която е получило лиценз, повече от 6 месеца;

2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането им в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 11 не отстрани нарушението;

5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 264, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 90, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) 2015/2365 и/или на актовете по прилагането им;

7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размера и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства;

8. лицето не заяви промяна на референтната държава членка в съответствие с чл. 211, ал. 6.

(2) Преди отнемане на лиценза на лице, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземането на решението за отнемане на лиценза.

(4) Последиците от отнемане на лиценза се уреждат съгласно чл. 205, ал. 1 и 2.

Чл. 213. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) Комисията уведомява ЕОЦКП за издадените лицензи, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел.

(2) Комисията може да иска достъп до водения от ЕОЦКП централен регистър с данните за издадените лицензи на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел, като третира тази информация като поверителна.

Раздел IV.
Регистриране на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 214. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, подава заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето;

2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;

3. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;

4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява, или проекти на тези документи за алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят възнамерява да управлява;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) други данни и документи, установени с наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Комисията се произнася по заявлението по ал. 1 в едномесечен срок от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в едномесечен срок от получаването им, съответно от изтичане на срока за предоставянето им. Член 201, ал. 6 - 8 и 12 се прилагат съответно.

(4) Комисията може да откаже вписването, ако представените данни и документи са непълни, съдържат противоречия, въз основа на представената информация не може да се установи размерът на управляваните активи или се установи, че този размер е над праговете по чл. 197, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Когато заявител по ал. 1 е акционерно дружество, то може да е само с безналични акции.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) За лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, се прилагат съответно глава деветнадесета и чл. 242.

Чл. 215. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, регистрирано по този раздел, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство уведомява комисията за:

1. промени в наименованието, седалището и адреса му на управление;

2. промени в наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. поемане или прекратяване управлението на алтернативен инвестиционен фонд;

4. други данни, установени с наредба.

(2) Лицето, регистрирано по този раздел, представя в комисията до края на месеца, следващ всяко шестмесечие, информацията по чл. 110, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

Чл. 216. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, регистрирано по този раздел, осъществява текущо наблюдение на управляваните активи в съответствие с чл. 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(2) В случай че управляваните от лице, регистрирано по този раздел, активи надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, лицето уведомява комисията в 3-дневен срок за това обстоятелство при спазване на чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(3) В случай че лице, регистрирано по този раздел, престане да отговаря на изискванията за регистрация според размера на активите под управление при спазване на чл. 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, то трябва в срок 30-дни от възникване на това обстоятелство да подаде заявление за издаване на лиценз съгласно раздел II.

(4) Лице, регистрирано по този раздел, което управлява активи в размер под праговете по чл. 197, ал. 1, може да поиска издаване на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при условията на тази глава.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лице, регистрирано по този раздел, което не започне да извършва дейност в срок 12 месеца от вписването в регистъра, прекрати управлението на алтернативни инвестиционни фондове или не е извършвало дейността по управление на алтернативни инвестиционни фондове повече от 6 месеца, е длъжно в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство да уведоми комисията с оглед отписването му от регистъра на комисията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Условията и редът за отписване на лице, регистрирано по този раздел, се уреждат в наредба.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Допълнителни изисквания и условия по отношение на лицата, регистрирани по този раздел, могат да се установят с наредба.

Чл. 217. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Разпоредбите на този дял, извън посочените в настоящия раздел, не се прилагат за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, регистрирани по този раздел, за които не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз и които не са поискали издаване на такъв лиценз, без да имат задължение за това.

(2) Национални инвестиционни фондове, управлявани от управляващо дружество, се вписват в регистъра на алтернативните инвестиционни фондове с издаване на разрешението или лиценза по чл. 171, ал. 6.

Глава двадесет и първа.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Раздел I.
Изисквания във връзка с лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 218. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да:

1. действа лоялно в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, и на пазара като цяло;

2. действа с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за извършване на дейността му, в съответствие с приложимите изисквания и добрите професионални стандарти;

4. инвестира активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с устава, съответно с правилата или с учредителните им документи;

5. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да установява, наблюдава и управлява, както и да разкрива, ако това е целесъобразно, съществуващите конфликти на интереси, за да гарантира интересите и справедливото третиране на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори;

6. спазва всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, на инвеститорите и на пазара като цяло.

(2) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, третира инвеститорите във всеки от управляваните фондове справедливо и равнопоставено. Преференциално третиране на инвеститор е допустимо само ако това е предвидено в устава, съответно в правилата или в другите учредителни документи на съответния алтернативен инвестиционен фонд.

(3) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и в лиценза му е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, няма право да инвестира целия или част от портфейла на клиента в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, които то управлява, без да е получило предварителното одобрение от клиента.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 219. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) При организиране и изпълнение на дейността си лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да:

1. изгражда и поддържа стабилна и надлежно документирана вътрешна организация, осигуряваща професионално и непрекъснато изпълнение на дейността му, разпределяне на отговорностите, предотвратяване, установяване, наблюдение, управление и оповестяване на конфликт на интереси, ясни линии на отчетност, обмен на информация и контрол;

2. разполага с ясни и адекватни механизми за вътрешен контрол;

3. приема и прилага правила за личните сделки на управителните и контролните органи на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на служителите му и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. разполага с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни;

5. разполага със счетоводна организация, осигуряваща своевременно, пълно и коректно водене, представяне и съхраняване на счетоводната отчетност;

6. разполага по всяко време с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури професионално и автономно управление на алтернативните инвестиционни фондове;

7. изготвя и прилага правила за съхранение на информацията и за отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността ѝ, страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно на правилата на алтернативния инвестиционен фонд и на действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания;

8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) поддържа организация за разглеждане на постъпили жалби.

(2) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън установените с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 може да бъдат определени с наредба.

Чл. 219а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) (1) За лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е получило лиценз при условията на чл. 201, се прилагат съответно чл. 105а и 105б.

(2) При изпълнение на политиката за ангажираност лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва разпоредбите на чл. 219 и 220.

Чл. 220. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предприема в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 всички необходими мерки за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси, които възникват или могат да възникнат при управлението на алтернативни инвестиционни фондове между:

1. лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, включително членове на управителните и контролните му органи, други лица, които работят за него или са свързани с него лица, и управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях;

2. два или повече алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях;

3. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и друг клиент на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и управлявана от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или инвеститорите в тази схема;

5. двама клиенти на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, установява в писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 и прилага ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси с цел да предотвратят увреждане на интересите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори. Тези мерки включват най-малко:

1. идентифициране на процесите и дейностите, които според характера им, приложимите изисквания или добрите професионални стандарти могат да бъдат смятани за несъвместими помежду си или съвместното осъществяване на които може да доведе до системни конфликти на интереси, като организационно се осигурява разделното извършване на такива процеси и дейности;

2. идентифициране на предпоставки в организацията, управлението, ресурсите и другите условия във връзка с извършване на дейността, които могат да доведат до съществени конфликти на интереси, и разкриването им пред инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

3. разкриване пред инвеститорите на характера и източниците на конфликт на интереси, когато въведените мерки за установяване, предотвратяване, наблюдение и управление на конфликтите на интереси не гарантират в достатъчна степен предотвратяването на увреждането на интересите на инвеститорите;

4. сключване на писмен договор с основния инвестиционен посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, в случай че има такъв инвестиционен посредник;

5. други мерки, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 или определени с наредба.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, избира основните инвестиционни посредници, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти. В договора по ал. 2, т. 4 се определят условията относно прехвърлянето и последващото ползване на активите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие с устава, правилата или другите учредителни документи на управлявания фонд. Копие от договора се предоставя на депозитаря на алтернативния инвестиционен фонд.

Чл. 221. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага политика, която обхваща всички форми на възнаграждения във връзка с управлението на алтернативни инвестиционни фондове, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, изплащани от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и всички възнаграждения, изплащани пряко от управлявани алтернативни инвестиционни фондове, включително отсрочени възнаграждения, както и прехвърляне на дялове или акции от управлявани алтернативни инвестиционни фондове в полза на следните категории персонал:

1. служителите на ръководни длъжности;

2. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;

3. служителите, изпълняващи контролни функции;

4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват влияние върху рисковия профил на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или върху рисковия профил на управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Политиката по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания, съобразени с размера и организацията на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му:

1. съответства на принципите за разумно и ефективно управление на риска и да го насърчава, както и да не насърчава поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили, устава, правилата или учредителните документи на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните алтернативни инвестиционни фондове или на инвеститорите в тях и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси;

3. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които тези лица контролират;

4. възнагражденията на лицата по ал. 1, т. 1, изпълняващи функции в областта на управлението на риска и съответствието, се контролират пряко от комитета по възнагражденията;

5. когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд и цялостните резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

6. оценката на индивидуалните резултати се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели;

7. оценката на резултатите е част от оценъчен процес, обхващащ период от няколко години, съобразена с икономическия цикъл на алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за да се гарантира, че процесът на оценка се основава на по-дългосрочни резултати и че фактическото изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в период, който е съобразен с политиката за обратно изкупуване на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвестиционни рискове;

8. гарантирано променливо възнаграждение се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата година, следваща назначаването им;

9. определя се подходящото съотношение между постоянното и променливото възнаграждение в зависимост от категорията персонал и максимална горна граница на променливото възнаграждение за всяка категория персонал, като постоянното възнаграждение е в достатъчен размер, превишаващ допустимия променлив дял на възнаграждението, така че да е възможно прилагането на гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност такива да не се изплащат;

10. плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се насърчава неуспехът;

11. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове;

12. в зависимост от правноорганизационната структура на алтернативния инвестиционен фонд и неговия устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото възнаграждение се състои от дялове или акции от съответния алтернативен инвестиционен фонд или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични инструменти, като този праг може да бъде по-нисък, ако управлението на алтернативния инвестиционен фонд представлява по-малко от 50 на сто от общия портфейл, управляван от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

13. инструментите по т. 12 са обект на подходяща политика за задържане, целяща постигане на съответствие между стимулите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните такива фондове и техните инвеститори;

14. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност от три до 5 години в зависимост от икономическия цикъл и политиката за обратно изкупуване на дялове от съответния алтернативен инвестиционен фонд и съответства на естеството на рисковете на този фонд; срокът може да бъде по-кратък от три години, ако икономическият цикъл на фонда е по-кратък, като възнаграждението се изплаща пропорционално във времето, а при особено голям размер на променливото възнаграждение изплащането на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва;

15. променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща единствено ако е съобразено с цялостното финансово състояние на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и е оправдано от гледна точка на резултатите на лицето по ал. 1, организационното звено, в което работи, и съответния алтернативен инвестиционен фонд, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд общият размер на променливото възнаграждение се намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение;

16. политиката във връзка с обезщетения при пенсиониране трябва да съответства на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, като при напускане на служител преди пенсиониране обезщетението при пенсиониране се задържа от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, под формата на инструменти по т. 12 за срок пет години, а при достигане на пенсионна възраст от служител обезщетението при пенсиониране се изплаща под формата на инструменти по т. 12, които служителят няма право да прехвърля за срок 5 години;

17. служителите се задължават да не използват лични стратегии за ограничаване на риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им;

18. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които улесняват заобикалянето на посочените в т. 1 - 17 изисквания.

(3) Политиката по ал. 1 се приема от управителния орган на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, който извършва периодичен преглед на принципите ѝ и отговаря за изпълнението им. Изпълнението на политиката по ал. 1 се подлага най-малко веднъж годишно на централен и независим вътрешен преглед.

(4) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е значимо по размер, организация, естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, създава комитет по възнагражденията, чиито членове са членове на управителния орган, на които не е възложено управлението. Комитетът по възнагражденията се създава по начин, който осигурява извършването на компетентна и независима преценка на политиката по ал. 1 и практиките по прилагането ѝ, както и на въведените стимули за управление на риска. Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията, включително за онези от тях, които влияят върху риска и управлението на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(5) Допълнителни изисквания относно прилаганата политика за възнагражденията могат да бъдат определени с наредба.

Чл. 222. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да сключи договор с трето лице, с който да делегира на това трето лице изпълнение на определени свои функции, ако са спазени следните условия:

1. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини;

2. делегирането на функции не е в степен, в която лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, вече не може да се смята за такова, или по начин, че функциите му да се сведат само до приемане и предаване на информация;

3. определянето на третото лице и последващият преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции се извършва с необходимите умения, грижа и внимание, прилагане на добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

4. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон;

5. лицата, които управляват дейността на третото лице, разполагат с добра репутация и опит във възлаганата дейност най-малко една година;

6. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска, те се делегират само на дружества, които са лицензирани или са регистрирани за целите на управлението на активи и подлежат на надзор, или, ако това условие не може да бъде изпълнено, третото лице трябва да бъде одобрено от комисията по предложение на заместник-председателя;

7. когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска на дружество от трета държава, трябва да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице;

8. сключването на договор с трето лице не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на алтернативния инвестиционен фонд в най-добър интерес на инвеститорите;

9. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице;

10. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да дава по всяко време допълнителни указания на насрещната страна по договора и едностранно да го прекратява без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите.

(2) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на депозитаря или на подизпълнител на депозитаря.

(3) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на трето лице, чиито интереси могат да противоречат на интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите по управление на портфейл или по управление на риска от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Делегиране на функции на трето лице се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от комисията. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Комисията се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 - 6.

(5) Трето лице, на което са делегирани функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може последващо да делегира една или повече от тези функции, както и лице, на което тези функции са последващо делегирани, може допълнително да делегира някоя от тях, ако са изпълнени следните условия:

1. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е дало съгласието си преди последващото делегиране;

2. изискванията на ал. 1 и 4 са спазени съответно.

(6) В случаите по ал. 5 се прилагат и ограниченията по ал. 2 и 3.

(7) Делегирането на функции по ал. 1 и последващото делегиране по ал. 5 не освобождава лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от отговорността към управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори.

(8) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 1, ако то е извършило последващо възлагане на някоя от тези функции, най-малко веднъж годишно извършват преглед на сключените договори за възлагане на функции и тяхното изпълнение.

(9) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 223. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице със седалище в трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за което Република България е референтна държава, трябва да има законен представител с постоянен адрес, ако е физическо лице, или със седалище или клон, ако е юридическо лице, на територията на Република България, чрез който се осъществява кореспонденцията между комисията и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, между инвеститорите от Европейския съюз в съответния предлаган и/или управляван от това лице алтернативен инвестиционен фонд и това лице, както и между това лице и други лица, с които то има отношения във връзка с предлагането и/или управлението на алтернативен инвестиционен фонд на територията на държава членка.

(2) Законният представител по ал. 1 заедно с лицето, което представлява, изпълнява функциите по съответствието, свързани с дейностите по управление и предлагане, извършвани от лицето от третата държава в съответствие с този закон. Законният представител - физическо лице, трябва да разполага с квалификация и професионален опит за изпълнение на функцията по изречение първо, а законният представител - юридическо лице - със служители с необходимите квалификация и опит. Допълнителни изисквания към законния представител се установяват с наредба.

Чл. 224. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, трябва да уведомят писмено комисията преди придобиването. Изискването на изречение първо се прилага и за всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да увеличат впоследствие пряко или непряко квалифицираното си участие така, че то да достигне или да премине праговете от една пета, една трета или една втора от капитала или от гласовете в общото събрание на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или така, че в резултат на това увеличение лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да стане тяхно дъщерно дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя извършва оценка на заявеното придобиване по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 53 - 57 и чл. 59 от Закона за пазарите на финансови инструменти, като срокът по чл. 56, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти е 30 работни дни, а по чл. 56, ал. 2 - 5 от същия закон - 20 работни дни.

Чл. 225. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Промяна в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" се допуска след одобрение от комисията по предложение на заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени с наредба. Комисията се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 - 6.

Чл. 226. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията годишен отчет, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти, в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи комисията изпраща съобщение и определя срок, в който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да ги отстрани. Член 203, ал. 5 се прилага съответно.

(4) Одиторът на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява незабавно комисията за всяко обстоятелство, което му е станало известно при извършване на одит на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или свързано с него лице и което съставлява съществено нарушение на този закон и/или на актовете по прилагането му, или може да повлияе неблагоприятно върху осъществяването на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или представлява основание за отказ за изразяване на мнение, основание за изразяване на резерви или основание за изразяване на отрицателно мнение. В случаите по изречение първо не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Чл. 227. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за:

1. откриване или закриване на клон;

2. изменение на наименованието, вписано в издадения лиценз, както и за изменение на седалището или адреса на управление;

3. изменения и допълнения в устава или дружествения договор и в другите документи, които са послужили като основание за издаване на лиценза на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

4. промени в състава на лицата по чл. 200;

5. други обстоятелства, определени с наредба.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от вземането на решението, от внасянето или узнаването на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяко придобиване или прехвърляне на участие съгласно чл. 224 в срок един ден от узнаването и представя в комисията към 30 юни и 31 декември всяка година в 10-дневен срок от посочените дати списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание.

Чл. 228. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) В случаите, когато в лиценза на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) За лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и предоставя услуги по чл. 198, ал. 5, се прилагат съответно чл. 5, ал. 4, чл. 65, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 71, 72, 73, 76, 78, 79, 81, чл. 82, ал. 2, чл. 86, 90, чл. 91, ал. 1, чл. 92, чл. 93, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 94 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Раздел II.
Изисквания във връзка с управляваните алтернативни инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 229. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на риска с цел установяване, измерване, постоянно наблюдение, управление и контрол във всеки момент на риска на всяка инвестиционна позиция и неговото влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд и на всички други рискове, на които е изложен или може да бъде изложен алтернативният инвестиционен фонд и които влияят върху инвестиционната му стратегия. При оценяване на кредитното качество на активите на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове лицето събира и анализира всяка относима информация, необходима за извършването на тази оценка, като не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, параграф 1, буква "б" на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг.

(2) Правилата по ал. 1 трябва да осигуряват:

1. функционалното и организационното отделяне на функциите по управление на риска от функциите по управление на портфейл и от останалите оперативни функции, във връзка с осъществяването на които могат да възникнат рискове за алтернативния инвестиционен фонд, чрез създаване на постоянно звено за управление на риска;

2. правилното установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на рисковете, свързани с всяка инвестиционна позиция, и на тяхното влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез използване на подходящи процедури за стрес тестове;

3. определянето и спазването на максимално ниво на ливъридж, приложимо при управлението на съответния алтернативен инвестиционен фонд, и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж, като се отчитат видът на алтернативния инвестиционен фонд, инвестиционната му стратегия, източниците на използвания ливъридж, всички други връзки и отношения с институции на финансовия пазар, които могат да породят системен риск, необходимостта от ограничаване на експозицията към всяка насрещна страна, степента на обезпеченост при използване на ливъридж, съотношението между активи и пасиви, мащабът, характерът и обемът на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на съответните пазари.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при инвестиране на активите на управляван алтернативен инвестиционен фонд:

1. спазва инвестиционната стратегия, целите и рисковия профил на алтернативния инвестиционен фонд;

2. прилага установени в правилата по ал. 1 достатъчни и адекватни процедури за комплексна проверка на характера и степента на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен при извършване на съответната инвестиция, и влиянието на тези рискове върху инвестиционната стратегия на алтернативния инвестиционен фонд;

3. осигурява постоянно наблюдение и преоценка на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен във връзка с всяка инвестиционна позиция и в резултат на комбинацията от повече или от всички инвестиционни позиции;

4. управлява идентифицираните рискове по начин да осигури, че рисковият профил на алтернативния инвестиционен фонд отговаря на размера и структурата на портфейла, на инвестиционните стратегии и целите на фонда, заложени в устава, в правилата или в други учредителни документи, проспекта и документите във връзка с предлагането на алтернативния инвестиционен фонд.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, най-малко веднъж годишно извършва оценка на въведените с правилата по ал. 1 системи за управление на риска и тяхното функциониране, като при необходимост приема промени в тези правила.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Промяна в правилата по ал. 1 се допуска след одобрение от комисията по предложение на заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени в наредба. Комисията се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 - 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При преценката за спазването на изискванията по ал. 1 и на адекватността на използваните от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, методи за кредитна оценка комисията отчита естеството, мащаба и сложността на дейностите на алтернативния инвестиционен фонд, оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги и при необходимост предприема действия за ограничаване на доверяването единствено и механично на кредитните рейтинги.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на риска извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Общите референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете, които се извършват в съответствие с чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/1131, на алтернативен инвестиционен фонд, който е фонд на паричния пазар, се определят с насоките на ЕОЦКП по чл. 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, като допълнителни изисквания могат да се предвидят в наредба.

Чл. 230. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, различен от алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, който не използва ливъридж, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на ликвидността с цел установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на риска по отношение на ликвидността на алтернативния инвестиционен фонд и осигуряване на съответствие между ликвидния профил на инвестициите и задълженията на фонда.

(2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, провежда с честота, съобразена с характеристиките на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, стрес тестове при обичайни и при извънредни условия, свързани с ликвидността, които му дават възможност да оцени и наблюдава ликвидния риск на управлявания фонд.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд осигурява последователност на инвестиционната стратегия, ликвидния профил и политиката на обратно изкупуване на фонда.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на ликвидността извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

Чл. 231. (1) (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишен текст на чл. 231, изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да инвестира активите на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд в секюритизационни позиции само при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Когато лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има секюритизираща позиция и секюритизацията вече не отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402, то следва да действа в най-добрия интерес на инвеститорите и да предприеме действия по привеждане в съответствие с изискванията на регламента, когато е необходимо.

Чл. 232. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила с цел извършване на точна и независима оценка на активите и за изчисляване нетната стойност на активите на един дял или акция на фонда в съответствие с приложимото законодателство на държавата, в която е установен съответният алтернативен инвестиционен фонд, и с устава, правилата или другите му учредителни документи. Промените в правилата по изречение първо на алтернативните инвестиционни фондове, установени в Република България, подлежат на предварително одобрение от комисията по предложение на заместник-председателя, която се произнася по подаденото заявление за издаване на одобрение по реда на чл. 203, ал. 3 - 6.

(2) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, или от външен оценител - физическо или юридическо лице, независимо от фонда, от лицето, управляващо фонда, и от свързано с фонда или с лицето, управляващо фонда, лице.

(3) В случай че оценяване на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, което го управлява, изпълнението на функцията по оценяване трябва да е организационно и функционално отделено от изпълнението на функциите по управление на портфейл и в установените в прилаганите от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, правила, включително в прилаганата политика за възнагражденията, са въведени мерки за ограничаване конфликтите на интереси и предотвратяване на неправомерно влияние върху служителите, изпълняващи тези функции.

(4) В случай че оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от външно лице, трябва да са спазени следните изисквания:

1. външният оценител осъществява дейността въз основа на предвидена в закон задължителна професионална регистрация или въз основа на нормативно установени правила или правила за професионално поведение;

2. налице са обективно установими гаранции, че външният оценител е в състояние да изпълнява ефективно функцията по оценяване в съответствие с изискванията на ал. 1 - 3 и ал. 5 - 11;

3. спазени са изискванията на чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(5) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да възложи функцията по оценяване на активите на управляван алтернативен инвестиционен фонд на неговия депозитар, освен ако депозитарят е отделил организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от изпълнението на функциите на оценител и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Делегиране на функцията по оценяване на външен оценител се допуска при спазване изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и ако е издадено предварително одобрение за това от комисията по предложение на заместник-председателя при условията на чл. 222, ал. 4. Към заявлението за издаване на одобрение допълнително се прилагат данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 4.

(7) Назначеният външен оценител не може да делегира функцията по оценяване на трето лице.

(8) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд и изчисляването на нетната стойност на активите на един дял или акция се извършва въз основа на обективни критерии и при спазване на процедурите, установени в правилата по ал. 1 и в приложимото законодателство, с полагане на дължимата грижа и със следната честота:

1. за алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип - най-малко веднъж годишно, а за такъв фонд, за който Република България е държава членка по произход - веднъж на три месеца, както и при увеличаване или намаляване на капитала;

2. за алтернативен инвестиционен фонд от отворен тип - с честота, която отговаря на политиката за емитиране и обратно изкупуване на фонда и е подходяща съобразно притежаваните от него активи.

(9) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, обявява в комисията и съобщава на инвеститорите по подходящ начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни актове на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, информация за определената нетна стойност на активите на един дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд най-късно в деня, следващ изчисляването на тази стойност.

(10) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, отговаря за точната оценка на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, изчисляването на нетната стойност на активите и публикуването ѝ. Отговорността по изречение първо не се ограничава при възлагане на функцията по оценяване на външен оценител. Външният оценител отговаря пред лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всяка претърпяна от това лице загуба вследствие на неизпълнение на задълженията на външния оценител, за което последният отговаря.

(11) Допълнителни изисквания във връзка с оценяването на активите и изчисляване нетната стойност на активите извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 233. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд сключва договор с депозитар, който:

1. съхранява притежаваните от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, активи, както следва:

а) безналичните финансови инструменти се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, като депозитарят води тези инструменти по отделни сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за фонда;

б) другите финансови инструменти се съхраняват в депозитаря;

в) депозитарят води регистър за останалите активи след установяване собствеността на алтернативния инвестиционен фонд върху тези активи, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, въз основа на представените от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, данни и документи или други доказателства, до които депозитарят има достъп, като депозитарят постоянно поддържа актуални данни за собствеността;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) следи паричните потоци на алтернативния инвестиционен фонд и гарантира, че получените при емитиране на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд плащания постъпват и съответно всички парични средства на фонда се съхраняват по сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на името на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за алтернативния инвестиционен фонд, или на името на депозитаря, действащ за алтернативния инвестиционен фонд, в лице по чл. 93, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти или в друго лице, имащо същите функции като лице по чл. 93, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти на съответния пазар в трета държава, на който е необходимо поддържането на парични сметки, при условие че това лице подлежи на регулиране и надзор, еквивалентни на изискванията и принципите на правото на Европейския съюз, регулиращо дейността на лицата по чл. 93, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; паричните средства на алтернативния инвестиционен фонд се отделят от средствата на лицето по чл. 93, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и от средствата на депозитаря или на друго лице, на чието име са открити сметките;

3. осигурява, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

4. осигурява, че изчисляването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

5. разпорежда се с поверените му активи само по нареждане на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, освен ако те противоречат на закона, устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

6. следи за превеждането в обичайните срокове в полза на алтернативния инвестиционен фонд на всички парични средства, произтичащи от сделки с активи на фонда;

7. осигурява събирането и използването на приходите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

8. редовно се отчита пред алтернативния инвестиционен фонд за поверените активи и извършените операции;

9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) осъществява проверка дали лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е приело и въвело процедури за провеждане на стрес тестове за ликвидност на алтернативния инвестиционен фонд.

(2) Депозитар на алтернативен инвестиционен фонд може да бъде:

1. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от Република България - депозитар, отговарящ на изискванията на чл. 35;

2. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка - депозитар, който има седалище или клон в тази държава членка и отговаря на изискванията на нейното законодателство;

3. за алтернативен инвестиционен фонд от трета държава - банка или инвестиционен посредник със седалище или клон и лицензирани в третата държава, или депозитар, който има седалище или клон в държавата членка по произход или в референтната държава членка на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и отговаря на изискванията на законодателството на тази държава членка.

(3) Банка или инвестиционен посредник, лицензирани в трета държава, може да бъде депозитар на алтернативен инвестиционен фонд, ако са спазени следните изисквания:

1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, доколкото те са различни, и надзорните органи на третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, осигуряващи ефективен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

2. дейността на депозитаря е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, равностойни на тези съгласно правото на Европейския съюз;

3. третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

4. сключено е споразумение между Република България, държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на съответния алтернативен инвестиционен фонд и третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(4) Депозитарят е лице, различно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от основния борсов посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от процесите и дейностите, които то изпълнява като инвестиционен посредник, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(5) Договорът между депозитаря и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо от името на алтернативен инвестиционен фонд, подробно урежда правата и задълженията на депозитаря, на алтернативния инвестиционен фонд и на управляващото го лице в съответствие с ал. 1, включително правилата за обмен на информация, отговорността на страните и ограниченията за дейността им. Допълнителни изисквания към договора се установяват с наредба.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Замяна на депозитаря и промяна в договора по ал. 5 се допуска след одобрение от комисията по предложение на заместник-председателя, към заявлението за издаване на което се прилагат данни и документи, установени с наредба. Комисията се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 - 6.

(7) Делегиране на функции по ал. 1 от депозитаря на трето лице, както и последващо делегиране на функции от това трето лице се допуска единствено за функциите по ал. 1, т. 1 и при спазване на следните условия:

1. възлагането на функции не се извършва с намерение и не води до избягване на установени в закон изисквания към депозитаря и дейността му;

2. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини;

3. депозитарят определя третото лице и осъществява последващ преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло;

4. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на депозитаря да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице;

5. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители предвид естеството и сложността на активите на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон;

6. дейността на третото лице във връзка със съхраняването на финансови инструменти е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, както и на периодичен външен одит относно изпълнението на тези функции, освен ако законодателството на трета държава изисква определени финансови инструменти да се съхраняват от местно лице и няма местно лице, което да отговаря на посочените изисквания за възлагане, при условие че:

а) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията, и

б) възлагането е извършено по нареждане на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него;

7. третото лице отделя активите, чието съхраняване му е възложено, от собствените си активи и от активите на депозитаря с цел безспорно установяване собствеността на тези активи.

(8) Предоставянето на услуги, определени в Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, наричана по-нататък "Директива 98/26/ЕО", от системите за сетълмент на ценни книжа, определени за целите на същата директива, или предоставянето на сходни услуги от системи за сетълмент на ценни книжа на трета държава не се смята за делегиране на функции по ал. 7.

(9) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, при изпълнение на функциите по ал. 1 са длъжни да действат лоялно, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, и независимо, в най-добрия интерес на алтернативния инвестиционен фонд и на инвеститорите в него.

(10) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да извършва дейност за алтернативния инвестиционен фонд или за лицето, което управлява този фонд, която може да породи конфликт на интереси между алтернативния инвестиционен фонд, управляващото го лице, инвеститорите във фонда и депозитаря или третото лице, на което са възложени депозитарни функции, освен ако депозитарят или третото лице, на което са делегирани функции по ал. 7, е отделило организационно и функционално изпълнението на депозитарните функции от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд.

(11) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да използват активи на алтернативния инвестиционен фонд без съгласието на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за него, както и без предварително уведомяване на депозитаря от третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7.

(12) Депозитарят отговаря пред алтернативния инвестиционен фонд и пред неговите инвеститори за всички вреди, претърпени от тях вследствие на неизпълнение на задълженията му, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, както и за загуба на финансови инструменти, съхранявани от него или от трето лице, на което е възложил депозитарни функции, когато това се дължи на причини, за които депозитарят отговаря, включително за действия или бездействия на трето лице, на което депозитарят е делегирал функции. Алтернативният инвестиционен фонд и инвеститорите могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, в зависимост от характера на правоотношението между депозитаря, алтернативния инвестиционен фонд, лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и инвеститорите. Депозитарят не носи отговорност, ако може да докаже, че загубата е вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол, чиито последици биха били неизбежни независимо от всички разумни усилия за предотвратяването им.

(13) В случай на загуба на финансови инструменти депозитарят незабавно възстановява финансови инструменти от същия вид и в същото количество или в паричната им равностойност.

(14) Депозитарят може да бъде освободен от отговорност за загуба на финансови инструменти, съхранявани от трето лице при условията на ал. 7, ако са спазени следните условия:

1. изпълнени са изискванията на ал. 7 за възлагане функции на третото лице;

2. отговорността на депозитаря е прехвърлена на третото лице въз основа на писмен договор между депозитаря и третото лице, който урежда отговорността на третото лице в съответствие с ал. 12, която може да бъде търсена от алтернативния инвестиционен фонд или от лицето, което го управлява, пряко или косвено чрез депозитаря;

3. прехвърлянето на отговорността съгласно т. 2 е въз основа на писмен договор между депозитаря и алтернативния инвестиционен фонд или лицето, което го управлява, посочващ причините за това прехвърляне;

4. изпълнени са следните допълнителни условия, ако съхраняването на активите е делегирано на трето лице, в случай че е приложено изключението по ал. 7, т. 6:

а) уставът, правилата или другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд изрично уреждат възможността за освобождаване от отговорност на депозитаря при спазване изискванията на т. 1 - 3 и буква "б";

б) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията.

(15) Депозитарят по чл. 35, както и депозитар със седалище или клон в Република България, предоставя на комисията цялата информация, която е свързана с изпълнение на задълженията му и която е необходима за надзорни цели на комисията или на компетентните органи на друга държава членка. Комисията предоставя на компетентните органи на алтернативния инвестиционен фонд и съответно на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, ако те са различни, информацията, получена в качеството ѝ на компетентен орган на депозитаря на съответния алтернативен инвестиционен фонд.

(16) Допълнителни изисквания във връзка с депозитаря извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 234. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, уведомява комисията за всяко придобиване и разпореждане с участие в дружество със седалище в държава членка, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и което не е малко и средно предприятие или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в резултат на което притежаваното от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд право на глас достигне, надхвърли или падне под 10, 20, 30, 50 или 75 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, в срок 10 работни дни от придобиването или прехвърлянето на участието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за всяко придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд самостоятелно или съвместно въз основа на споразумение с друг управляван от него или от друго лице алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез контролирано от такъв алтернативен инвестиционен фонд дружество или лице, което действа за сметка на такова дружество или на алтернативния инвестиционен фонд, на контрол върху дружество със седалище в държава членка, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, като контролът се определя в съответствие със законодателството по седалище на съответното дружество, или на повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружество, чиито акции не са приети за търговия на такъв пазар и което не е малко и средно предприятие или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в срок 10 работни дни от придобиването уведомява:

1. комисията;

2. дружеството, в което е придобито участието;

3. акционерите в дружеството, в което е придобито участие, за чиито идентификация и адрес лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, разполага с информация или за които такава може да бъде получена от дружеството или от регистър, до който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има или може да получи достъп.

(3) Уведомлението по ал. 2 включва информация за:

1. наименованието на лицето или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, придобили самостоятелно или съвместно участието по ал. 2;

2. политиката за предотвратяване и управление на конфликт на интереси, включително между алтернативните инвестиционни фондове, придобили участието, управляващите ги лица и дружеството, както и информация за конкретните гаранции, че всяко споразумение между тези лица е сключено в условията на равнопоставеност между тях;

3. политиката за предоставяне на информация във връзка с дружеството, включително на неговите служители;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) в случай на придобито участие в дружество, различно от дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, допълнителна информация за:

а) броя на придобитите права на глас и дела им спрямо общия брой права на глас, изчислен въз основа на всички акции с право на глас, независимо от това, дали упражняването на право на глас по част от издадените акции е ограничено;

б) датата на придобиване на участието по ал. 2;

в) условията, при спазването на които е придобито участието, както и данни за името или наименованието, адреса или седалището на акционерите - алтернативни инвестиционни фондове, на контролирани от тях дружества или лица, действащи за сметка на такива дружества, чието участие се включва в изчисляването на общото придобито участие по ал. 2, както и съответните данни за всяко друго лице с право на глас от името на тези лица и веригата от дружества, чрез които се упражнява правото на глас.

(4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в уведомлението по ал. 2 до дружеството, в което е придобито участието, изисква управителният му орган да предостави своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност, наричана по-нататък "Директива 2002/14/ЕО", или на служителите, когато няма такива представители, информацията по ал. 2 и предприема необходимите мерки за предоставяне на съответната информация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в срока по ал. 2 уведомява комисията и инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд, придобил такова участие, за размера и условията на финансиране на направената в това дружество инвестиция.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставя на дружеството и на акционерите по ал. 2, т. 3 информация за плановете си за бъдещата дейност на дружеството и въздействието им върху броя на заетите лица и условията по договорите им с уведомлението по ал. 2 и незабавно при последваща промяна в тези планове изисква от управителния орган на дружеството да предостави тази информация своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация.

(7) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в двугодишен срок от придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 няма право да съдейства, гласува или дава указания, включително при изпълнение на функции в управителния орган на дружеството по ал. 2, и е длъжно да предприеме всички необходими действия за предотвратяване на:

1. изплащане на дивидент или извършване на друго плащане, свързано с акциите на дружеството по ал. 2, което е в размер над подлежащата на разпределение печалба и частта от фондовете на дружеството, надхвърляща минималния установен в закон или в устава размер, или след извършване на което нетната стойност на активите на дружеството би била под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа;

2. намаляване капитала на дружеството по ал. 2, освен с цел покриване на загуба или формиране на резерв, който не подлежи на разпределяне и чийто размер е не по-голям от 10 на сто от намаления капитал;

3. обратно изкупуване или придобиване по друг начин на собствени акции от дружеството по ал. 2, което би довело до намаляване нетната стойност на активите на дружеството под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет на дружеството, включващ и информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация. Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да не предприеме действия по изречение първо, ако е включило в годишния си отчет информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, като в този случай изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет в срока по чл. 235, ал. 1 на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация.

(9) Изискванията по ал. 1 - 8 не засягат прилагането на предвидените в приложимото законодателство по-строги изисквания във връзка с придобиването на участие или контрол в дружества по ал. 1 и 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) По смисъла на този член малко и средно предприятие е дружество, което съгласно последния годишен или консолидиран отчет отговаря на поне две от следните условия:

1. средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250 лица;

2. общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;

3. нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро.

Чл. 235. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки от управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и за всеки от предлаганите от него в държава членка алтернативни инвестиционни фондове е длъжно да представи в комисията, а по целесъобразност и на компетентния орган на държавата членка по произход на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията, годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, включващ:

1. одитиран годишен финансов отчет и доклад на одитора;

2. годишен доклад за дейността;

3. документ, обобщаващ всички настъпили промени в информацията, предоставена на инвеститорите в съответствие с чл. 237 през последната финансова година;

4. информация за общия размер и броя на получателите на възнагражденията за финансовата година с посочване на изплатените постоянни възнаграждения, начислените и платените променливи възнаграждения, разсрочените променливи възнаграждения, както и за общата сума на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 1 и на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 4;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) информация за дружествата, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и в които алтернативният инвестиционен фонд има участие съгласно чл. 234, ал. 1, съдържаща:

а) описание на дейността на съответното дружество през отчетния период и финансовото му състояние в края на финансовата година;

б) важни събития, настъпили от края на финансовата година до датата на изготвяне на отчета;

в) вероятното бъдещо развитие на дружеството;

г) броя на притежаваните пряко или чрез друго лице собствени акции.

(2) Финансовият отчет по ал. 1, т. 1 се изготвя в съответствие със счетоводните стандарти, приложими в държавата членка по произход на алтернативния инвестиционен фонд или в третата държава в случай на алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, и счетоводните правила, предвидени в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, и се одитира от едно или повече лица, притежаващи правоспособност за това в съответната държава.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Годишният отчет на алтернативен инвестиционен фонд, който разкрива информация в съответствие с Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, наричана по-нататък "Директива 2004/109/ЕО", включва допълнително и информацията по ал. 1, която не е част от годишния отчет съгласно посочената директива, и се публикува на интернет страницата на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, до 4 месеца от завършването на финансовата година.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с изготвянето, предоставянето на комисията и оповестяването на годишния отчет извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 236. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие:

1. информация за основните пазари и инструменти, в които инвестират управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, както и за съществените експозиции към едно лице или група лица и концентрация на инвестициите по географски или секторен признак;

2. информация за всеки управляван и/или предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд, включваща:

а) дела на активите на алтернативния инвестиционен фонд, които са обект на специално третиране поради ниската им ликвидност;

б) прилаганите нови подходи за управление на ликвидността;

в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) текущия рисков профил на алтернативния инвестиционен фонд и прилаганите системи за управление на пазарния риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск;

г) информация за основните категории активи, в които е инвестирал алтернативният инвестиционен фонд;

д) резултатите от стрес тестовете, проведени в съответствие с чл. 229, ал. 2, т. 2 и чл. 230, ал. 2;

3. информация за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд или предлаган на територията на Европейския съюз алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, инвестиращ при ниво на ливъридж, осигуряващ му експозиция, надхвърлящ три пъти стойността на активите му:

а) общото ниво на ливъридж;

б) информация за източника на използвания ливъридж в зависимост от това, дали е в резултат на заемане на парични средства или ценни книжа, или е в резултат на използване на деривативни финансови инструменти;

в) идентификация на петте най-големи заемодателя и размера на предоставените от всеки от тях заемни средства;

г) информация за повторно използване на активите по договори с използване на ливъридж;

д) допълнителна информация и доказателства за основателността и спазването на ограниченията, определени с чл. 229, ал. 2, т. 3.

(2) Комисията може да изисква представянето на допълнителна информация, необходима за наблюдение на системния риск, за което уведомява ЕОЦКП.

(3) Комисията установява въз основа на информацията по ал. 1 и 2 влиянието на използвания ливъридж върху системния риск във финансовата система, стабилността на пазара и дългосрочното икономическо развитие, като при установяване на завишен риск за финансовата система и стабилността на пазара може да наложи ограничения за използването на ливъридж или други ограничения по отношение на управлението на алтернативните инвестиционни фондове по реда на чл. 264. Комисията уведомява ЕОЦКП, Европейския съвет за системен риск и компетентните за надзора на алтернативните инвестиционни фондове органи за планираните мерки, основанията за прилагането им и началния срок на действието им в срок 10 работни дни преди прилагането на мерките по изречение първо или продължаването на действието им, освен когато обстоятелствата налагат предприемане на мерките в по-кратък срок.

(4) В случай че ЕОЦКП представи становище по мерките по ал. 3 или становище въз основа на друга постъпила информация за предприемане на мерки, които комисията трябва да предприеме във връзка с констатирани рискове за финансовата система, включително във връзка с налагане на ограничения за използването на ливъридж, и комисията се отклони от това становище, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище.

(5) Допълнителни изисквания във връзка с прилагането на ал. 1 - 4 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

Чл. 237. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави на инвеститорите за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, и за всеки предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд в държава членка по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, следната информация преди извършване на инвестицията и всички последващи промени в нея, както и при поискване:

1. информация относно алтернативния инвестиционен фонд, включваща:

а) описание на инвестиционната стратегия и целите му;

б) мястото на установяване на всеки главен алтернативен инвестиционен фонд и на базовите фондове, ако алтернативният инвестиционен фонд е фонд, инвестиращ във фондове;

в) видовете активи, в които фондът може да инвестира, ограниченията за инвестиране и техниките, които може да прилага, и свързаните с тях рискове;

г) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) условията за използване на ливъридж, максимално допустимия му размер, позволените видове и източници на ливъридж и на свързаните с тях рискове, ограниченията за използването на ливъридж и условията за повторно използване на обезпечения или активи, както и всяка предоставена гаранция съгласно уговорените условия за ливъридж;

2. условията и реда за извършване на промени в инвестиционната стратегия и/или политика на фонда;

3. наименованието или името и седалището и адреса на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, на депозитаря, одитора и на всички други лица, предоставящи услуги на фонда, както и описание на задълженията им и правата на инвеститорите;

4. описание на основните правни последици от установените във връзка с инвестирането договорни отношения, включително информация за компетентната юрисдикция, за приложимото право и за наличието или липсата на правни инструменти, предвиждащи признаване и изпълнение на съдебни решения на територията, на която е установен алтернативният инвестиционен фонд;

5. описание на начина, по който лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, осигурява спазването на изискванията на чл. 199, ал. 9;

6. описание на всички делегирани от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и от депозитаря му функции, наименование и седалище на лицата, на които такива функции са делегирани, и евентуални конфликти на интереси, които такова делегиране може да породи;

7. правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, включително относно използваните методи за оценка на активите, чиято стойност е трудно определима;

8. описание на правилата за управление на ликвидността;

9. условията и реда за емитиране и продажба на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд;

10. условията и реда за обратно изкупуване, включително при извънредни ситуации, и съществуващите договорености с инвеститори за обратно изкупуване;

11. информация за вида и размера на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се поемат от инвеститорите;

12. информация за правилата за осигуряване на равностойно третиране на инвеститорите и възможностите за предоставяне на преференциално третиране на определени инвеститори или категории инвеститори, както и отношенията им с алтернативния инвестиционен фонд или с лицето, което го управлява;

13. годишния отчет по чл. 235 и историческа информация за финансовите резултати на фонда;

14. нетната стойност на активите или последната пазарна цена на дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232;

15. наименованието и седалището на основния борсов посредник и описание на съществените условия на договорите с такива посредници и начина на управление на конфликтите на интереси, както и условията в договора с депозитаря за прехвърляне и повторно използване на активите на фонда и за евентуално прехвърляне на отговорност на основния борсов посредник;

16. наличието на възможност за освобождаване на депозитаря от отговорност съгласно чл. 233, ал. 14;

17. реда и сроковете за разкриване на информацията по ал. 3.

(2) Алтернативни инвестиционни фондове, за които е налице задължение за публикуване на проспект, включват информацията по ал. 1 отделно или като допълнителна информация в проспекта.

(3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави на инвеститорите за всеки управляван и/или предлаган алтернативен инвестиционен фонд по ал. 1 по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие:

1. информацията по чл. 236, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в";

2. за алтернативен инвестиционен фонд, използващ ливъридж - и информация за общото ниво на ливъридж, всички промени в максималния размер на използвания ливъридж, както и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж.

(4) Допълнителни изисквания във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията по ал. 1 - 3 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) За всички маркетингови съобщения до инвеститорите лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, включително фонд за рисков капитал, фонд за социално предприемачество или фонд за дългосрочни инвестиции, спазва изискванията на чл. 4, параграфи 1 - 5 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и насоките на ЕОЦКП по прилагането на чл. 4, параграф 1 от този регламент, за които комисията е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 238. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице по чл. 195, ал. 2, т. 1, което не може да осигури спазването на изискванията на тази глава от управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд или от друго лице, действащо от негово име, незабавно уведомява за това комисията и компетентния орган на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията, и представя мерките, които ще предприеме за съобразяване с тези изисквания, и сроковете за изпълнението им.

(2) Лицето по ал. 1 преустановява управлението и/или предлагането на алтернативния инвестиционен фонд, ако мерките по ал. 1 не бъдат предприети в посочените в уведомлението по ал. 1 срокове или ако независимо от предприемането им спазването на изискванията по тази глава не е осигурено. Комисията уведомява за обстоятелството по изречение първо компетентните органи на приемащите държави членки.

Раздел III.
Предварително предлагане на територията на Република България (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.)

Чл. 238а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) За целите на дял втори, част трета "предварително предлагане" е предоставянето на информация или осъществяването на комуникация, пряко или косвено, във връзка с инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, от лице по чл. 238б, ал. 1 или от негово име на потенциални професионални инвеститори, които са с местоживеене, клон или със седалище в Република България, с цел да се провери интересът им по отношение на определен алтернативен инвестиционен фонд или подфонд, които още не са създадени или които са създадени, но за които не е постъпило уведомление за предлагането им на територията на Република България съгласно чл. 239, 245 и 249, и което не представлява предлагане или пласиране за целите на инвестирането в дяловете или акциите на такъв алтернативен инвестиционен фонд или негов подфонд.

(2) Предварително предлагане на територията на Република България от трета страна, действаща от името на лице по чл. 238б, ал. 1 при условията на чл. 238б и 238в, може да бъде извършвано само от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, управляващо дружество, инвестиционен посредник или кредитна институция, получили лиценз или разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на държава членка, или когато такова лице извършва дейност като обвързан агент по смисъла на чл. 33, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 238б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с произход от Република България, получило лиценз да извършва дейност по реда на този закон от комисията, или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава членка, получило разрешение от компетентния орган на държавата членка по произход, могат да извършват предварително предлагане на територията на Република България, при условие че предоставяната от тях информация на потенциалните професионални инвеститори не:

1. е достатъчна, за да се ангажират инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен алтернативен фонд;

2. представлява формуляр за записване на дялове или акции или други подобни документи, независимо дали тези документи са под формата на проект или в окончателна форма;

3. включва устав или друг учредителен документ, проспект или документ за предлагане на алтернативен инвестиционен фонд, който не е създаден, в окончателна форма на посочените документи.

(2) Когато лицата по ал. 1 предоставят проект на проспект или на документи за предлагане, те не включват цялата информация, която би била достатъчна, за да позволи на потенциалните професионални инвеститори да вземат инвестиционно решение. Лицата по ал. 1 включват в документите по изречение първо ясно посочване, че те не представляват предлагане или покана за записване на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, както и че не може да се разчита на информацията, представена в тях, тъй като е непълна и подлежи на промяна.

(3) В случаите на предварително предлагане на територията на Република България лицата по ал. 1 не уведомяват комисията за съдържанието на предварителното предлагане и за потенциалните професионални инвеститори, до които то е отправено.

(4) Лицата по ал. 1 документират предварителното предлагане по подходящ начин, осигуряващ възможност на комисията за получаване на информация, необходима за осъществяване на надзорните ѝ правомощия по този закон.

Чл. 238в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лицата по чл. 238б, ал. 1 предприемат всички мерки, за да предотвратят записването от инвеститорите, до които е било отправено предварителното предлагане, на дялове или акции от алтернативен инвестиционен фонд, за който е представена информация в хода на предварителното предлагане.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато инвеститорите, до които е било отправено предварителното предлагане, придобият дялове или акции в алтернативен инвестиционен фонд, за който е постъпило уведомление за предлагането му на територията на Република България, съгласно процедурите, предвидени в чл. 239, 245 и 249.

(3) Всяко записване на дялове или акции от професионални инвеститори в срок 18 месеца от началото на предварително предлагане на алтернативен инвестиционен фонд, посочен в информацията, предоставена в хода на предварителното предлагане, или от алтернативен инвестиционен фонд, създаден в резултат на предварителното предлагане, извършено от лице по чл. 238б, ал. 1, се счита за резултат от предварителното предлагане и за него се прилагат процедурите за уведомление, посочени в чл. 239, 245 и 249.

Чл. 238г. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) В случаите на предварително предлагане на територията на Република България, в срок от две седмици от започването му, лицата по чл. 238б, ал. 1 изпращат до комисията уведомление, без да се спазва предварителна форма за това, на хартиен или електронен носител, или по електронна поща.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва, че на територията на Република България е извършено предварително предлагане, периодът, в който се извършва или е било извършено, кратко описание на предварителното предлагане, включително информация относно представените инвестиционни стратегии, и когато е приложимо, списък на алтернативните инвестиционни фондове и подфондове, които са или са били предмет на предварително предлагане.

(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и в случаите на предварително предлагане, извършено на територията на друга държава членка от лице по чл. 238б, ал. 1, получило лиценз за извършване на дейност от комисията. В тези случаи комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава членка. При поискване комисията предоставя на компетентните органи по изречение второ допълнителна информация за предварителното предлагане, което се извършва или е извършено на територията на тази държава членка.

Чл. 238д. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лицата, управляващи фондове за рисков капитал, спазват изискванията на чл. 4а от Регламент (ЕС) № 345/2013 за предварително предлагане на територията на Република България.

(2) Лицата, управляващи фондове за социално предприемачество, спазват изискванията на чл. 4а от Регламент (ЕС) № 346/2013 за предварително предлагане на територията на Република България.

Глава двадесет и втора.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Раздел I.
Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 239. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, и да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, след представяне на уведомление до комисията, към което се прилагат:

1. данни за наименованието, държавата членка по произход и адресът на алтернативния инвестиционен фонд;

2. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

3. данни за наименованието, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

4. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, както и договорът с него;

5. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите;

6. информация за мерките за предотвратяване предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги.

(2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извършва предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е с произход от държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по уведомлението по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 - 6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията може да издаде забрана за планираното управление и предлагане, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че комисията не издаде забрана съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението и/или предлагането на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд от датата на получаване на решението по ал. 3. Комисията изпраща решението по изречение първо на компетентните органи на алтернативния инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, който ще бъде предлаган на територията на Република България. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, комисията предоставя решението по изречение първо и на ЕОЦКП.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяка съществена промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди извършване на промяната, а при настъпване на непланирана промяна - в срок един ден от настъпването ѝ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да издаде забрана за извършване на планирана промяна в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 при съответно прилагане на ал. 4.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да забрани на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предлагането на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, ако планирана промяна по ал. 6 бъде извършена въпреки издадена забрана по ал. 7 или при настъпване на непланирана промяна, вследствие на която управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, престане да отговаря на изискванията на този закон.

Чл. 240. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването по чл. 239, ал. 2, след представяне на уведомление до комисията, ако са изпълнени следните условия:

1. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, изпълнява всички изисквания на този закон;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

3. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

4. сключено е споразумение между Република България, третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, и всяка друга държава членка, в която дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд ще бъдат предлагани, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и следните условия:

1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

2. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 239, ал. 1, 3, 4 и ал. 5, изречение първо. Комисията предоставя решението, с което допуска предлагането по ал. 1, и на ЕОЦКП.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 - 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване на предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 2 и ако комисията не е издала забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, комисията уведомява за промяната ЕОЦКП.

Чл. 241. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да са спазени изискванията на чл. 240, ако са налице следните условия:

1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233;

2. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е осигурило изпълнението на функциите по чл. 233, ал. 1 от едно или повече трети лица, за чиито наименование и седалище предоставя информация на комисията;

3. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

4. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, а при липса на изискване за лиценз или регистрация - в която е седалището му, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 - 6.

(3) Допълнителни изисквания във връзка с предлагане по ал. 1 може да бъдат установени с наредба.

Чл. 242. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България само на професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България само дялове или акции на национален инвестиционен фонд по чл. 171 при спазване изискванията на част трета, дял първи.

Раздел II.
Управление на алтернативни инвестиционни фондове от трета държава от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 243. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да го предлага на територията на държава членка, ако са спазени следните условия:

1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233 и 235;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която съответният алтернативен инвестиционен фонд е установен, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Преди да започне управлението на алтернативен инвестиционен фонд съгласно ал. 1, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България представя в комисията данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2. Лицето по изречение първо може да започне управлението на алтернативния инвестиционен фонд по ал. 1, ако комисията по предложение на заместник-председателя не издаде забрана. Член 239, ал. 3 - 8 се прилагат съответно.

Раздел III.
Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на друга държава членка от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 244. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка и да предоставя услугите, определени в чл. 198, ал. 5, пряко или посредством откриването на клон, при условие че съгласно издадения му лиценз лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има право да управлява съответния вид алтернативни инвестиционни фондове след представяне на уведомление до комисията, преди лицето за пръв път да управлява алтернативен инвестиционен фонд на територията на съответната друга държава членка. Всички клонове, създадени в друга държава членка, се смятат за един клон.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. данни за приемащата държава членка;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида на услугите, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, ще извършва в приемащата държава членка;

3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява в приемащата държава членка;

4. в случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон, се представя и следната допълнителна информация:

а) организационната структура на клона;

б) адресът на алтернативните инвестиционни фондове в държавата им членка по произход;

в) имената и данните за контакт на лицата, отговорни за управлението на клона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването ѝ или съответно в срок два месеца от получаването ѝ, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон на територията на приемащата държава членка, в която ще извършва управление на алтернативни инвестиционни фондове, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец или съответно в срок два месеца от получаването им. С представянето на информацията по изречение първо комисията потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията. Комисията незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице от трета държава, за което Република България е държава членка по произход, комисията информира ЕОЦКП за предоставянето на информацията по изречение първо.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че комисията не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението на алтернативни инвестиционни фондове в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 2.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяка съществена промяна в данните и документите по ал. 2 най-малко един месец преди извършване на промяната, а при настъпване на непланирана промяна - в срок един ден от настъпването ѝ. В случай че не е издала забрана по ал. 7 или не е приложила мерките по ал. 8, комисията уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да издаде забрана за извършване на планирана промяна в срок от 15 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя прилага съответните мерки по този закон, ако планирана промяна по ал. 6 бъде извършена въпреки издадена забрана по ал. 7 или при настъпване на непланирана промяна, вследствие на която управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, престане да отговаря на изискванията на този закон. В случая по изречение първо комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава членка.

(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Ако промените по ал. 6 не засягат съответствието на управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с изискванията на този закон, комисията уведомява в срок един месец от уведомлението по ал. 6 съответния компетентен орган на приемащата държава членка за тези промени.

Чл. 245. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, на територията на друга държава членка след представяне на уведомление до комисията, към което се прилагат:

1. данни за приемащата държава членка;

2. данни за наименованието, държавата членка, в която алтернативният инвестиционен фонд е установен, и адресът на алтернативния инвестиционен фонд, който лицето възнамерява да предлага;

3. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд;

4. данни за наименованието, мястото на установяване и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

5. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, и адресът на депозитаря;

6. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите;

7. информация за мерките за предлагане на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, както и за мерките за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги;

8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) адреса, както и другата информация, необходима за издаването на фактура или за съобщаването на приложимите регулаторни такси на компетентния орган на приемащата държава членка;

9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) информация относно мерките по чл. 247а, ал. 1.

(2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извърши предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е установен в държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка уведомлението и информацията по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1. С представянето на информацията по изречение първо комисията потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Комисията незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че обект на предлагане е алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка, комисията уведомява компетентния му орган, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, комисията информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че комисията не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне предлагането на алтернативния инвестиционен фонд в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 3.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяка съществена промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди извършване на промяната, а при настъпване на непланирана промяна - в срок един ден от настъпването ѝ. В случай че не е издала забрана по ал. 7 или 8, комисията уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице със седалище в трета държава и ако комисията не е издала забрана по ал. 7 или 8, комисията уведомява за промяната и ЕОЦКП.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да издаде забрана за извършване на планирана промяна в срок 15 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания. В този случай комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава членка.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя прилага съответните мерки по този закон, включително може да забрани на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предлагането на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, ако планирана промяна по ал. 6 бъде извършена въпреки издадена забрана по ал. 7 или при настъпване на непланирана промяна, вследствие на която управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, престане да отговаря на изискванията на този закон. В случая по изречение първо комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава членка.

(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Ако промените по ал. 6 не засягат съответствието на управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с изискванията на този закон, комисията уведомява в срок един месец от уведомлението по ал. 6 съответния компетентен орган на приемащата държава членка за тези промени.

(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) Представянето на информация по ал. 1 - 9 се извършва на английски език.

Чл. 246. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на друга държава членка дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и на захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването на чл. 245, ал. 2, след представяне на уведомление до комисията по чл. 245, ал. 1, ако са изпълнени условията по чл. 240, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е референтна държава членка, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и условията по чл. 240, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията разглежда подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 245, ал. 1, ал. 3, изречения първо и второ и ал. 4 и 5. Комисията информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 - 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 1 и ако комисията не е издала забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, комисията уведомява за промяната ЕОЦКП и компетентните органи на държавите членки.

(5) Представянето на информация по ал. 1 - 4 се извършва на английски език.

Чл. 247. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, освен ако компетентен орган на приемаща държава членка не разреши извършване на предлагане и спрямо непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 247а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове с произход от Република България, при предлагането на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд на непрофесионални инвеститори на територията на друга държава членка предприема необходимите мерки с цел осигуряване:

1. обработването на нарежданията за записване, обратно изкупуване и извършване на други плащания към инвеститорите на дялове или акции в съответствие с условията, установени в документите, които се изискват съгласно чл. 237, ал. 1;

2. предоставянето на информация на инвеститорите за начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по т. 1 и получени сумите при обратното изкупуване;

3. улесняване упражняването на правата на инвеститорите и достъпа до информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите във връзка с тези права;

4. достъпа на инвеститорите до изискваните съгласно чл. 235 и 237 информация и документи с цел запознаване или получаване на копие от тях;

5. предоставяне на траен носител на информацията по т. 1 - 4 на инвеститорите;

6. на лице за контакт за осъществяване на комуникация с компетентния орган на приемащата държава членка.

(2) Лицето по ал. 1 може да изпълнява мерките по ал. 1 чрез възлагане на трето лице или по друг начин, който се реализира без физическо присъствие, на територията на приемащата държава членка.

(3) Лицето по ал. 1 осигурява изпълнението на мерките по ал. 1 на официалния език или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка, пряко и/или чрез възлагане на определено от него трето лице, включително чрез използването на електронни средства. Изпълнението на мерките по ал. 1 може да бъде възложено на трето лице, ако са спазени следните условия:

1. третото лице подлежи на надзор във връзка с изпълнението на мерките по ал. 1, които са му възложени от лицето по ал. 1;

2. сключен е писмен договор между лицето по ал. 1 и третото лице, в който са посочени кои от мерките в ал. 1 няма да се изпълняват пряко от лицето по ал. 1 и задължението на лицето по ал. 1 да предостави цялата необходима информация и документи на третото лице за изпълнение на мерките по ал. 1.

(4) В случаите по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2015/760 лицата по ал. 1 прилагат чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/480 на Комисията от 4 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори (ОВ, L 81/1 от 23 март 2018 г.).

Чл. 247б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да оттегли уведомлението за предлагането на територията на друга държава членка на дялове или акции от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, за които е подадено уведомление по чл. 245, ал. 1, ако са изпълнени следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове или акции, от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, което е освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни и е отправена, пряко или чрез финансови посредници, до всички инвеститори на територията на държавата членка, за която се оттегля уведомлението за предлагането, чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване предлагането на дялове или акциите от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове на територията на държавата членка е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на алтернативни инвестиционни фондове, подходящи за професионални инвеститори, включително по електронен път;

3. всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагането, за да се предотврати ново или допълнително, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението по чл. 247в.

(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се прилагат за алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип и за фондовете съгласно Регламент (ЕС) 2015/760.

(3) Лицето по ал. 1 прекратява всяко последващо предлагане или продажби на дяловете си или акциите на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, за които е оттеглено уведомлението за предлагане, считано от датата на оттеглянето на уведомлението.

(4) За период 36 месеца, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагане, лицето по ал. 1 не може да извършва предварително предлагане по смисъла на чл. 238а на територията на друга държава членка, за която е подадено уведомлението по чл. 247в, ал. 1 по отношение на дяловете или акциите от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, посочени в уведомлението по чл. 247в, ал. 1, или по отношение на други подобни инвестиционни идеи или инвестиционни стратегии.

(5) Лицето по ал. 1, което прекрати предлагането на дяловете или акциите на управлявания алтернативен инвестиционен фонд на територията на друга държава членка, продължава да предоставя на инвеститорите, които са запазили инвестицията си, и на компетентния орган на приемащата държава членка информацията, изисквана съгласно чл. 235 и 237.

(6) В случаите по ал. 5 лицето по ал. 1 може да използва електронни или други информационни средства за комуникация от разстояние.

Чл. 247в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лицето по чл. 247б, ал. 1 изпраща уведомление до комисията с информацията, посочена в чл. 247б, ал. 1.

(2) Комисията проверява дали уведомлението по ал. 1 е пълно. В срок 15 работни дни от датата на получаване на цялата информация във връзка с уведомлението по ал. 1 комисията предава уведомлението на компетентния орган на приемащата държава членка и на ЕОЦКП, като уведомява за това лицето по чл. 247б, ал. 1.

(3) Комисията изпраща до компетентния орган на приемащата държава членка информация за всички промени в документите и информацията по чл. 245, ал. 1, т. 3 - 6.

Раздел IV.
Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 248. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, пряко или посредством откриването на клон въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 244, ал. 2 и потвърждение от компетентния орган на държава членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход. Всички клонове, създадени на територията на Република България, се смятат за един клон.

(2) Лицето по ал. 1, което ще извършва дейност чрез откриване на клон, може да започне извършването на дейността, за която е получено уведомление, след регистриране на клона му в Република България.

(3) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните.

Чл. 249. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, или алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на Република България въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 245, ал. 1 и потвърждение от компетентния орган на държавата членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Комисията осигурява условия за приемане на информацията по предходното изречение по електронен път.

(2) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните.

(3) Предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, предлаган при условията на ал. 1, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги, трябва да е в съответствие с изискванията на законодателството на Република България.

Чл. 250. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лице с произход от друга държава членка в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България при съответно спазване изискванията на част трета, дял първи.

Чл. 250а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка, получило разрешение от компетентния орган на държавата членка по произход, може да оттегли уведомлението за предлагането на територията на Република България на дялове или акции от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, за които е подадено уведомление до комисията съгласно чл. 248 или 249, ако са изпълнени следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно изкупуване на всички дялове или акции, от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, което е освободено от такси или приспадания, която е оповестена публично в рамките на най-малко 30 работни дни и е отправена, пряко или чрез финансови посредници, до всички инвеститори на територията на Република България, чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване предлагането на дялове или акциите от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България е оповестено публично посредством обществено достъпни средства, които обичайно се използват при предлагането на дялове на алтернативни инвестиционни фондове, подходящи за професионални инвеститори, включително по електронен път;

3. всички договори с финансови посредници или с трети лица, на които са възложени функции, са изменени или прекратени, считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагане, за да се предотврати ново или допълнително, пряко или непряко, предлагане или продажба на дяловете, посочени в уведомлението за оттегляне на предлагането от страна на лицето по ал. 1, което компетентният орган на държавата членка по неговия произход предава на комисията.

(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се прилагат за алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип и за фондовете съгласно Регламент (ЕС) 2015/760.

(3) Лицето по ал. 1 прекратява всяко последващо предлагане или продажби на дяловете или акциите на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, за които е оттеглено уведомлението за предлагане, считано от датата на оттеглянето му.

(4) За период 36 месеца считано от датата на оттегляне на уведомлението за предлагане лицето по ал. 1 не може да извършва предварително предлагане по смисъла на чл. 238а на територията на Република България по отношение на дяловете или акциите от някои или всички алтернативни инвестиционни фондове, посочени в уведомлението за оттегляне на предлагането от страна на лицето по ал. 1, което компетентният орган на държавата членка по неговия произход предава на комисията, или по отношение на други подобни инвестиционни идеи или инвестиционни стратегии.

(5) Лицето по ал. 1, което прекрати предлагането на дяловете или акциите на управлявания алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България, продължава да предоставя на инвеститорите, които са запазили инвестицията си, и на комисията информацията, изисквана съгласно чл. 235 и 237.

(6) В случаите по ал. 5 лицето по ал. 1 може да използва всички електронни или други информационни средства за комуникация от разстояние.

(7) По отношение на лицето по ал. 1 комисията продължава да упражнява правомощията по този закон и актовете по прилагането му след датата на получаване на информацията по ал. 8 с изключение на правомощията, свързани с изискванията по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2019/1156.

(8) Комисията получава от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето по ал. 1 информация за всички промени в документите и информацията по чл. 245, ал. 1, т. 3 - 6.

Раздел V.
Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от трета държава (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г. до датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС)

Чл. 251. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) Независимо от изискванията на раздел IV лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава може да предлага на територията на Република България алтернативен инвестиционен фонд на професионални инвеститори, без да го предлага на територията на друга държава членка, ако са спазени следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон, включително изискванията на чл. 235 - 237, както и изискванията на чл. 234, когато са приложими;

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията, компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, компетентните органи на третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията;

3. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и третата държава, в която алтернативният инвестиционен фонд от трета държава е установен, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.

(2) Компетентен орган за целите на чл. 234 - 237 е комисията, а инвеститори са лицата, на които се предлага алтернативният инвестиционен фонд на територията на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 - 6.

(4) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 2, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Раздел VI.
Приложим закон, сътрудничество и обмен на информация (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

Чл. 252. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор върху лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, независимо от това, дали тези лица управляват и/или предлагат алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки.

(2) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор над лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка във връзка със спазването на:

1. изискванията на чл. 218 и 220 за управляваните и/или предлаганите чрез клон на територията на Република България алтернативни инвестиционни фондове;

2. изискванията по отношение на предлагането на дяловете или акциите на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги.

(3) Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка представят на комисията и на заместник-председателя информация, необходима за изпълнение на надзорните им функции по отношение на тези лица.

(4) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава правила, надзорът за изпълнението на които се осъществява от комисията, заместник-председателят изисква от лицето да преустанови нарушението и да уведоми за това компетентните органи на държавата си по произход.

Чл. 253. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка откаже да предостави информация по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по чл. 252, ал. 4, комисията по предложение на заместник-председателя информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на лицето.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако независимо от мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, или поради липса на подходящи и достатъчни мерки лицето по ал. 1 продължава да не предоставя информацията по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по ал. 1, комисията, съответно заместник-председателят, предприемат необходимите мерки за предотвратяване и санкциониране на нарушенията, като включително комисията може да задължи лицето да преустанови управлението на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България и да забрани управлението и/или предлагането на нови алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от това лице. Комисията уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, преди да предприеме мерките по изречение първо.

Чл. 254. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато комисията въз основа на предложение на заместник-председателят разполага с ясни и доказуеми основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава изискванията, спрямо които комисията, съответно заместник-председателят, няма правомощия да осъществява надзор, комисията уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако тези мерки са се оказали недостатъчни или неподходящи, или съответният компетентен орган не предприеме действия в разумен срок и лицето по ал. 1 продължава да извършва действия в нарушение на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на капиталовите пазари на територията на Република България, комисията по предложение на заместник-председателя може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите, на финансовата стабилност и за осигуряване нормалното функциониране на капиталовите пазари, включително да забрани на лицето по ал. 1 да извършва дейност на територията на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в случай че комисията, въз основа на предложение на заместник-председателя, разполага с ясни и доказуеми основания за несъгласие с издаден от друга държава членка лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава.

Чл. 255. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България наруши правилата, за спазването на които отговарят компетентните органи на приемащата държава членка, и въпреки отправено искане от тези органи не преустанови нарушението, след като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка, комисията предприема в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното дружество да предостави информацията, изискана от приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. При нарушение на лице от трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, комисията изисква необходимата информация от съответните надзорни органи на третата държава. Комисията информира компетентния орган на приемащата държава членка за предприетите мерки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато компетентен орган на друга държава членка уведоми комисията, че са налице основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България нарушава правилата, за спазването на които отговаря комисията, комисията е длъжна да предприеме в най-кратки срокове необходимите мерки, включително чрез отправяне на искане на информация от съответните надзорни органи на трета държава.

Чл. 256. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато комисията въз основа на предложение на заместник-председателя установи, че лице от трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и лицензирано от комисията, нарушава изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.), наричана по-нататък "Директива 2011/61/ЕС", комисията незабавно уведомява ЕОЦКП за това.

Чл. 257. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и по актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията, съответно заместник-председателя, използват предоставените им със закон правомощия и в случаите, когато действието - предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България.

Чл. 258. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията незабавно предоставя информация на компетентен орган от друга държава членка, когато тази информация е необходима за изпълнение на правомощията му по Директива 2011/61/ЕС.

(2) Комисията предоставя на приемащите държави на съответните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, копия от сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави и получената от тези органи информация във връзка с тези лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията незабавно предоставя информация на ЕОЦКП, на Европейския съвет за системен риск и на компетентните органи на други държави членки, когато тази информация е от значение за наблюдението и предотвратяването или преодоляването на възможни неблагоприятни последици от дейността на едно или повече лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за системно значими финансови институции и за правилното функциониране на пазарите, на които участват лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

(4) При несъгласие с извършена от компетентен орган на друга държава членка, която е държава членка по произход на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, оценка във връзка с прилагането на разпоредби на национално законодателство, аналогични на чл. 233, ал. 3, т. 1 и 3 и ал. 7, 11 и 12, чл. 240, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 208, ал. 3 и чл. 209, ал. 1, т. 1 - 5 и 7, оценка, действие или бездействие на компетентен орган в области, в които се изисква сътрудничество или координиране между компетентните органи на повече от една държава членка, с издадено от компетентен орган на друга държава членка разрешение за извършване на дейност от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава или с предприети от компетентен орган на друга държава членка мерки по чл. 252 - 255, както и ако като компетентен орган на приемаща държава членка смята, че сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави членки не отговарят на приложимите към тях изисквания, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Чл. 259. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) В случаите, когато заместник-председателят има ясни и доказуеми основания да смята, че лице, върху чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, той уведомява за това ЕОЦКП и компетентните надзорни органи на съответната държава членка по произход и на приемащите държави членки на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице, върху чиято дейност този орган не упражнява надзорни правомощия и за което Република България е държава членка по произход или приемаща държава членка, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, комисията, съответно заместник-председателят предприема необходимите мерки и комисията информира ЕОЦКП и компетентния орган на държавата членка за резултатите от тях и за настъпили впоследствие съществени обстоятелства.

Чл. 260. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извършване проверки на място или разследване на територията на държава членка, комисията по предложение на заместник-председателя може да поиска съдействие от съответния компетентен орган на тази държава членка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато компетентният орган реши да извърши проверката или разследването по ал. 1 самостоятелно, комисията по предложение на заместник-председателя може да поиска експерти на комисията да придружават експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването.

Чл. 261. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) При отправено искане от компетентен орган на държава членка за извършване проверка на място или разследване на територията на Република България комисията в рамките на своите правомощия:

1. извършва самостоятелно проверката или разследването;

2. допуска извършването на проверката или разследването от компетентния орган на другата държава членка;

3. допуска извършването на проверката или разследването от одитори или експерти.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане на компетентния орган на другата държава членка при извършването на проверката или разследването служителите на комисията се придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните органи в Република България.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може да поиска при извършването на проверката или разследването служителите на компетентния орган на другата държава членка да бъдат придружавани от служители на комисията.

Чл. 262. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Комисията може да откаже предоставяне на информация или съдействие при извършване на проверка на място или на разследване по чл. 268, когато:

1. извършването на проверка на място или на разследването и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или обществения ред в Република България;

2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие;

3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие.

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация относно причините за отказа.

Дял трети.
ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ 2 - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 263. (Предишен чл. 194 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Предприятие за колективно инвестиране е и дружество със специална инвестиционна цел, дейността на което е уредена със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Част четвърта.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Глава двадесет и трета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 19 - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

Чл. 264. (Предишен чл. 195 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи квалифицирано участие в управляващо дружество, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на приложимите актове на Европейския съюз, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може:

1. да ги задължи да предприемат мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок;

2. при определен от комисията дневен ред да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните от нея лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;

3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) да спре за срок до 10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с дялове или акции на колективната инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране;

5. да разпореди писмено на по